Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 531116 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2430 on: January 27, 2016, 08:13:58 AM »
Verse 8:


இதுவெ னக்குமுன் புள்ளதே வேண்டி
   எம்பி ரான்செய்த பேறெனக் கென்னாக்
கதுமெனச் சென்று தம்மனை வாழ்க்கைக்
   கற்பின் மேம்படு காதலி யாரை
விதிம ணக்குல மடந்தைஇன் றுனைஇம்
   மெய்த்த வர்க்குநான் கொடுத்தனன் என்ன
மதும லர்க்குழல் மனைவியார் கலங்கி
   மனந்தெ ளிந்தபின் மற்றிது மொழிவார்.
"This is indeed a boon granted to me, as what is
Sought of me is only what I already have."
He then swiftly moved in and addressed his beloved wife,
A woman par excellence in chastity
And poised in the dharmic life of a housewife, thus:
"O woman nobly descended! Oh my duly wedded wife!
This day I gift you to this true tapaswi."
The noble wife whose locks were decked with honeyed blooms
Stood dismayed; soon she recovered and spake thus:   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2016, 08:21:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2431 on: January 27, 2016, 08:22:05 AM »
Verse 9:


இன்று நீரெனக் கருள்செய்த திதுவேல்
   என்னு யிர்க்கொரு நாதநீ ருரைத்தது
ஒன்றை நான்செயு மத்தனை யல்லால்
   உரிமை வேறுள தோவெனக் கென்று
தன்த னிப்பெருங் கணவரை வணங்கத்
   தாழ்ந்து தொண்டனார் தாமெதிர் வணங்கச்
சென்று மாதவன் சேவடி பணிந்து
   திகைத்து நின்றனள் திருவினும் பெரியாள்."If this be your gracious hest to me this day
What though your command be, Oh lord of my dear life,
I should obey and perform it; option none I have."
This said she paid obeisance to her husband unique.
The devotee Yeyar-Pakaiyar reciprocated it;
She moved away, adored the sacred feet
Of the tapaswi and stood all bewildered.
Oh the women greater than even Lakshmi!


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2016, 08:28:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2432 on: January 27, 2016, 08:29:40 AM »
Verse  10:மாது தன்னைமுன் கொடுத்தமா தவர்தாம்
   மனம கிழ்ந்துபே ருவகையின் மலர்ந்தே
யாது நானினிச் செய்பணி என்றே
   இறைஞ்சி நின்றவர் தம்மெதிர் நோக்கிச்
சாதி வேதிய ராகிய தலைவர்
   தையல் தன்னையான் தனிக்கொடு போகக்
காதல் மேவிய சுற்றமும் பதியுங்
   கடக்க நீதுணை போதுக வென்றார்.


The great tapaswi Yeyar-Pakaiyar who gifted away his wife
Felt greatly delighted and bloomed in happiness;
Bowing he said: "Is there any thing else I can do"?
Hearing him, the true Brahmin -- the Lord --, said:
"As I have to proceed singly with this woman
You should accompany and help me
Pass this town unmolested by your loving kin."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2016, 08:31:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2433 on: January 27, 2016, 08:32:08 AM »
Verse 11:


என்றவர் அருளிச் செய்ய
   யானேமுன் செய்குற் றேவல்
ஒன்றிது தன்னை யென்னை
   யுடையவர் அருளிச் செய்ய
நின்றது பிழையா மென்று
   நினைந்துவே றிடத்துப் புக்குப்
பொன்றிகழ் அறுவை சாத்திப்
   பூங்கச்சுப் பொலிய வீக்கி.


When thus He spake, Yeyar-Pakaiyar thought:
"This is a service which I myself should have done
Unprompted; now that I have made him tell me
What I should do, I am become blame-worthy."
He then moved into another apartment, decked himself
With golden vestments and tight breeches.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2434 on: January 27, 2016, 08:34:31 AM »
Verse  12:


வாளொடு பலகை யேந்தி
   வந்தெதிர் வணங்கி மிக்க
ஆளரி யேறு போல்வார்
   அவரைமுன் போக்கிப் பின்னே
தோளிணை துணையே யாகப்
   போயினார் துன்னி னாரை
நீளிடைப் படமுன் கூடி
   நிலத்திடை வீழ்த்த நேர்வார்.
Out he came armed with sword and shield
And bowed before Him; he looked a heroic lion;
He caused the tapaswi and the matron walk before him;
Them he followed close, ready to smite them all
Who would offer any resistance.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2435 on: January 27, 2016, 08:36:17 AM »
Verse 13:


மனைவியார் சுற்றத் தாரும்
   வள்ளலார் சுற்றத் தாரும்
இனையதொன் றியாரே செய்தார்
   இயற்பகை பித்தன் ஆனால்
புனையிழை தன்னைக் கொண்டு
   போவதா மொருவ னென்று
துனைபெரும் பழியை மீட்பான்
   தொடர்வதற் கெழுந்து சூழ்வார்.The kin of the wife and also of the munificent lord,
Thus thought: "Whoever did act like this?
Yeyar-Pakai is sure demented; but does that mean
Some one else can walk away with his wife?"
To cure them of the stigma, they rose to bar their way.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2436 on: January 27, 2016, 10:11:21 AM »
Verse  14:

வேலொடு வில்லும் வாளுஞ்
   சுரிகையு மெடுத்து மிக்க
காலென விசையிற் சென்று
   கடிநகர்ப் புறத்துப் போகிப்
பாலிரு மருங்கு மீண்டிப்
   பரந்தஆர்ப் பரவம் பொங்க
மால்கடல் கிளர்ந்த தென்ன
   வந்தெதிர் வளைத்துக் கொண்டார்

Armed with javelins, bows, swords and daggers
They rose like a hurricane and reached
The guarded outskirts of the city and stood thronging
Encircling them; loud was the din and noise.
It looked as though the sea itself rose up in arms.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2016, 10:15:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2437 on: January 27, 2016, 10:16:58 AM »
Verse  15:


வழிவிடுந் துணைபின் போத
   வழித்துணை யாகி யுள்ளார்
கழிபெருங் காதல் காட்டிக்
   காரிகை யுடன்போம் போதில்
அழிதகன் போகேல் ஈண்டவ்
    வருங்குலக் கொடியை விட்டுப்
பழிவிட நீபோ வென்று
   பகர்ந்தெதிர் நிரந்து வந்தார்.


Before the Lord-Guide who fared forth casting
Looks of lust on the woman, followed by him
Who came with them to protect them on their way,
They stood thick, and said: "O evil one! Stop!
Leave her, the gentle creeper -- the paragon
Of our clan --, and go away freed of your sin."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2016, 10:18:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2438 on: January 27, 2016, 10:19:40 AM »
Verse  16:


மறைமுனி யஞ்சி னான்போல்
   மாதினைப் பார்க்க மாதும்
இறைவனே அஞ்ச வேண்டா
   இயற்பகை வெல்லு மென்ன
அறைகழ லண்ணல் கேளா
   அடியனே னவரை யெல்லாம்
தறையிடைப் படுத்து கின்றேன்
    தளர்ந்தருள் செய்யே லென்று.As the Vedic Muni looked at her as if scared,
She said: "O lord, fear not; Yeyar-Pakai 'll triumph."
Hearing this, Yeyar Pakai, the wearer of heroic anklet, said:
"I, your slave will fell them all to fall on earth;
Feel not depressed at all."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: January 27, 2016, 10:21:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2439 on: January 27, 2016, 10:22:29 AM »
Verse 17:


பெருவிறல் ஆளி என்னப்
   பிறங்கெரி சிதற நோக்கிப்
பரிபவப் பட்டு வந்த
   படர்பெருஞ் சுற்றத் தாரை
ஒருவரு மெதிர்நில் லாமே
   ஓடிப்போய்ப் பிழையு மன்றேல்
எரிசுடர் வாளிற் கூறாய்த்
   துடிக்கின்றீர் என்று நேர்ந்தார்.He looked at the host like an angered lion
And from his looks sputtered sparks of fire;
Addressing the hostile throng of kin that thither
Gathered feeling dishonored and stigmatized,
He said: "Flee away, every one of you, and be saved;
Otherwise you will all be cut and quartered
By my sword blazing sharp."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 27, 2016, 10:24:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2440 on: January 28, 2016, 08:24:47 AM »
Verse  18:


ஏடநீ யென்செய் தாயால்
   இத்திறம் இயம்பு கின்றாய்
நாடுறு பழியும் ஒன்னார்
   நகையையும் நாணாய் இன்ற
பாடவம் உரைப்ப துன்றன்
   மனைவியைப் பனவற் கீந்தோ
கூடவே மடிவ தன்றிக்
   கொடுக்கயாம் ஒட்டோ மென்றார்."Sirrah! what have you done? How speak you like this?
The whole land will blame you; your foes 'll laugh
Derisively; but you are not a whit ashamed.
Having gifted your wife to the Brahmin, can you
This day, indulge in a panegyric of bravado?
We would rather perish, one and all
Than suffer your gift pass from you." Thus they.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2016, 08:26:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2441 on: January 28, 2016, 08:27:32 AM »
Verse  19:


மற்றவர் சொன்ன மாற்றம்
   கேட்டலும் மனத்தின் வந்த
செற்றமுன் பொங்க உங்கள்
   உடற்றுணி யெங்குஞ் சிந்தி
முற்றுநும் உயிரை யெல்லாம்
   முதல்விசும் பேற்றிக் கொண்டு
நற்றவர் தம்மைப் போக
   விடுவன்என் றெழுந்தார் நல்லோர்.As he heard them speak thus, bitter wrath
Soared in him and he thundered thus:
"I'll cut you all and scatter the pieces everywhere;
I'll dispatch your lives to the heavens and then only
Permit the tapaswi to proceed." Thus the good one spake.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 28, 2016, 08:29:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2442 on: January 28, 2016, 08:30:11 AM »
Verse 20:


நேர்ந்தவர் எதிர்ந்த போது
   நிறைந்தவச் சுற்றத் தாரும்
சார்ந்தவர் தம்முன் செல்லார்
   தையலைக் கொண்டு பெற்றம்
ஊர்ந்தவர் படிமேற் செல்ல
   உற்றெதிர் உடன்று பொங்கி
ஆர்ந்தவெஞ் சினத்தால் மேற்சென்
    றடர்ந்தெதிர் தடுத்தா ரன்றே.When he rose up to give battle, the circling kin
Did not face him but rushed to obstruct
The Brahmin -- the One that ever rides the Bull --,
Who continued His journey with the matron;
In spiraling wrath, the opposing host
Came before Him and checked His progress.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2443 on: January 28, 2016, 08:32:07 AM »
Verse  21:


சென்றவர் தடுத்த போதில்
   இயற்பகை யார்முன் சீறி
வன்றுணை வாளே யாகச்
   சாரிகை மாறி வந்து
துன்றினர் தோளுந் தாளுந்
    தலைகளுந் துணித்து வீழ்த்து
வென்றடு புலியே றென்ன
   அமர்விளை யாட்டின் மிக்கார்.When they thus obstructed Him, Yeyar-Pakai raged in anger;
With his sword -- his sole help --, he fought the battle;
He was now on the right, now on the left;
He cut off the head, shoulders and legs of those
Who durst face him; he was like a triumphant tiger;
He distinguished himself as one unique in warfare.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2444 on: January 28, 2016, 08:34:08 AM »
Verse  22:மூண்டுமுன் பலராய் வந்தார்
   தனிவந்து முட்டி னார்கள்
வேண்டிய திசைகள் தோறும்
   வேறுவே றமர்செய் போழ்தில்
ஆண்டகை வீரர் தாமே
   அனைவர்க்கும் அனைவ ராகிக்
காண்டகு விசையிற் பாய்ந்து
   கலந்துமுன் துணித்து வீழ்த்தார்.


Some came in throngs; some advanced singly;
Some came from such directions as suited them;
When thus they gave him battle, the hero emerged
Before them all and proved himself
Greater than their combined force;
Quick was his leap and sudden his slaughter.   

Arunachala Siva.