Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564034 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2415 on: January 25, 2016, 08:34:05 AM »
Verse 37:


மனைவியார் தம்மைக் கொண்டு
    மறைச்சிவ யோகி யார்முன்
சினவிடைப் பாகர் மேவுந்
   திருப்புலீச் சுரத்து முன்னர்
நனைமலர்ச் சோலை வாவி
   நண்ணித்தம் உண்மை காப்பார்
புனைமணி வேணுத் தண்டின்
    இருதலை பிடித்துப் புக்கார்.He took his wife with him: to take the oath
Before the Brahmin -- the Siva-yogi --, he came
To the tank girt with flowery and honey-laden garden
Fronting the temple  Tiru-p-Pulicchuram;
He and his wife, each holding the one end
Of a beauteous bamboo-staff descended into the tank.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2016, 08:36:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2416 on: January 25, 2016, 08:36:49 AM »
Verse 38:


தண்டிரு தலையும் பற்றிப்
   புகுமவர் தம்மை நோக்கி
வெண்டிரு நீற்று முண்ட
   வேதியர் மாதைத் தீண்டிக்
கொண்டுடன் மூழ்கீ ரென்னக்
   கூடாமை பாரோர் கேட்கப்
பண்டுதஞ் செய்கை சொல்லி
   மூழ்கினார் பழுதி லாதார்.When, holding the staff, they stepped into the tank,
The Brahmin -- the wearer of the white triple stripes
Of the holy ash, addressed him thus:
"Hold your wife by hand and do the immersion."
Then to the hearing of all, expressing his inability,
He, the one flawless, narrated all the past happenings
And then into the water immersed.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2417 on: January 25, 2016, 08:38:58 AM »
Verse 39:


வாவியின் மூழ்கி ஏறுங்
    கணவரும் மனைவி யாரும்
மேவிய மூப்பு நீங்கி
   விருப்புறும் இளமை பெற்றுத்
தேவரும் முனிவர் தாமுஞ்
   சிறப்பொடு பொழியுந் தெய்வப்
பூவின்மா மழையின் மீள
   மூழ்குவார் போன்று தோன்ற.As the couple emerged after their immersion
And moved to the bank, lo, they stood transformed;
Gone was their old age; they looked lovely and young;
Celestial beings and munis rained on them the flowers
Of Karpaka and it looked as though they were having
A second immersion, this time, into flowers.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2418 on: January 25, 2016, 08:41:08 AM »
Verse  40:


அந்நிலை யவரைக் காணும்
   அதிசயங் கண்டா ரெல்லாம்
முன்னிலை நின்ற வேத
   முதல்வரைக் கண்டா ரில்லை
இந்நிலை இருந்த வண்ணம்
   என்னென மருண்டு நின்றார்
துன்னிய விசும்பி னூடு
   துணையுடன் விடைமேற் கண்டார்.As in that wondrous state they eyed the couple,
They beheld not Him -- the Author of the Vedas --,
That stood erstwhile before them. ?What may this be??
They marveled and were struck with mystery.
Then they beheld Him and His Consort
In the sky expanse, on their Mount, the Bull.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2419 on: January 25, 2016, 08:43:25 AM »
Verse 41:


கண்டனர் கைக ளாரத்
   தொழுதனர் கலந்த காதல்
அண்டரும் ஏத்தி னார்கள்
   அன்பர்தம் பெருமை நோக்கி
விண்டரும் பொலிவு காட்டி
   விடையின்மேல் வருவார் தம்மைத்
தொண்டரும் மனைவி யாருந்
   தொழுதுடன் போற்றி நின்றார்.They beheld Him and with folded hands adored Him;
The celestial beings too that witnessed the glory of the couple,
Hailed them in love; with his wife the devotee
Praised and adored Him who was enthroned on the Bull
In the splendorous expanse of ether.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2420 on: January 26, 2016, 08:00:22 AM »
Verse 42:மன்றுளே திருக்கூத் தாடி
   அடியவர் மனைகள் தோறுஞ்
சென்றவர் நிலைமை காட்டுந்
    தேவர்கள் தேவர் தாமும்
வென்றஐம் புலனான் மிக்கீர்
   விருப்புட னிருக்க நம்பால்
என்றுமிவ் விளமை நீங்கா
    தென்றெழுந் தருளி னாரே.


The Lord-Dancer of the Ambalam, the God of gods, that visits
The houses of every one of His devotees to make known
Their true way of life, spake thus to the couple:
"O ye glorious beyond reckoning, who conquered
The (mutinous) flesh! Be for ever with us
Endowed with this perpetual youth!"
The Lord then merged into His state of formlessness.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2016, 08:02:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2421 on: January 26, 2016, 08:03:07 AM »
Verse 43:


விறலுடைத் தொண்ட னாரும்
   வெண்ணகைச் செவ்வாய் மென்றோள்
அறலியற் கூந்த லாராம்
   மனைவியும் அருளின் ஆர்ந்த
திறலுடைச் செய்கை செய்து
   சிவலோக மதனை யெய்திப்
பெறலரு மிளமை பெற்றுப்
   பேரின்பம் உற்றா ரன்றே.The mighty devotee and his wife of lustrous smile,
Rosy lips, soft shoulder, and hair dark as river-bed sand,
Poised in grace, lived a rare and virtuous life
And attained Siva-Loka; graced with aeviternal youth
-- Rare to come by --, they flourish in bliss unending.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2422 on: January 26, 2016, 08:04:45 AM »
Verse  44:


அயலறி யாத வண்ணம்
   அண்ணலா ராணை யுய்த்த
மயலில்சீர்த் தொண்ட னாரை
   யானறி வகையால் வாழ்த்திப்
புயல்வளர் மாட நீடும்
   பூம்புகார் வணிகர் பொய்யில்
செயலியற் பகையார் செய்த
   திருத்தொண்டு செப்ப லுற்றேன்.Having humbly hailed to the extent known to me
The glorious devotee who was free from delusion
And who maintained the vow taken in the Lord?s name
Without any one else knowing it in any way,
I now proceed to narrate the divine service
Of Yeyar Pakai, the merchant flaweless by falsity,
Of Poompukar dight with cloud-capped mansions.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2423 on: January 26, 2016, 08:07:21 AM »
Yeyarpakai Nayanar Puranam:

Verse 1:


சென்னி வெண்குடை நீடந பாயன்
   திருக்கு லம்புகழ் பெருக்கிய சிறப்பின்
மன்னு தொல்புகழ் மருதநீர் நாட்டு
   வயல்வ ளந்தர இயல்பினில் அளித்துப்
பொன்னி நன்னதி மிக்கநீர் பாய்ந்து
   புணரி தன்னையும் புனிதமாக் குவதோர்
நன்னெ டும்பெருந் தீர்த்தமுன் னுடைய
   நலஞ்சி றந்தது வளம்புகார் நகரம்.


Famous it is by the abiding glory of the Chozha kings,
-- Ancestors of the white parasolled Anapaya --,
It is maruda realm dight with waterly fields;
Here flows the Kaveri bestowing foison, and as it merges
Into the main it purifies it making it goodly, vast and glorious;
Fronting this is fecund Pukar flourishing well.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2016, 08:25:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2424 on: January 26, 2016, 08:11:08 AM »
Verse  2:


அக்கு லப்பதிக் குடிமுதல் வணிகர்
   அளவில் செல்வத்து வளமையின் அமைந்தார்
செக்கர் வெண்பிறைச் சடையவ ரடிமைத்
   திறத்தின் மிக்கவர் மறைச்சிலம் படியார்
மிக்க சீரடி யார்கள்யா ரெனினும்
   வேண்டும் யாவையும் இல்லையென் னாதே
இக்க டற்படி நிகழமுன் கொடுக்கும்
   இயல்பின் நின்றவர் உலகியற் பகையார்.
He was the first among the merchant-clan of the city;
He flourished well endowed with endless wealth;
Whatever was sought by the devotees -- whoever they be --,
Of the Lord's feet decked with the anklets of the Vedas,
He would grant without ever saying 'No';
Thus he -- Ulaku-Yeyar-Pakaiyar --, throve
Poised in ready munificence in this sea-girt earth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2016, 08:12:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2425 on: January 26, 2016, 08:13:23 AM »
Verse  3:


ஆறு சூடிய ஐயர்மெய் யடிமை
   அளவி லாததோர் உளம்நிறை யருளால்
நீறு சேர்திரு மேனியர் மனத்து
   நினைத்த யாவையும் வினைப்பட முடித்து
மாறி லாதநன் னெறியினில் விளங்கும்
   மனைய றம்புரி மகிழ்ச்சியின் வந்த
பேறெ லாம்அவ ரேவின செய்யும்
   பெருமை யேயெனப் பேணிவாழ் நாளில்.Unequalled is their true service to the Lord
Who sports on His matted hair the river Ganga;
Their hearts are ever filled with the endless grace of the Lord;
So he rendered for those devotees -- the wearers of the holy ash --,   
All types of service desired by their mind;
He also deemed it his glory to perform all that was
By the devotees commanded, and this, he thought
Way the beatitude of his life, as an unswerving householder;
Thus, even thus, he flourished.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2426 on: January 26, 2016, 08:15:15 AM »
Verse  4:


ஆயும் நுண்பொரு ளாகியும் வெளியே
   அம்ப லத்துள்நின் றாடுவா ரும்பர்
நாய கிக்குமஃ தறியவோ பிரியா
   நங்கை தானறி யாமையோ அறியோம்
தூய நீறுபொன் மேனியில் விளங்கத்
   தூர்த்த வேடமுந் தோன்றவே தியராய்
மாய வண்ணமே கொண்டுதம் தொண்டர்
   மறாத வண்ணமுங் காட்டுவான் வந்தார்.He is the subtle One to be meditated with Gnosis;
He is the One who dances visibly in the Ambalam.
Whether His disguise was known to the Goddess
Of the celestial beings or unknown even to Her who is
Ever not separate from the Lord, we know not.
He took the form of a base lecherous Brahmin
Decked with the holy ash on his golden frame;
Thus he came robed in deception to His devotee
To demonstrate his never-declining nature.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2427 on: January 26, 2016, 08:17:26 AM »
Verse  5:


வந்து தண்புகார் வணிகர்தம் மறுகின்
   மருங்கி யற்பகை யார்மனை புகுத
எந்தை யெம்பிரான் அடியவர் அணைந்தார்
   என்று நின்றதோர் இன்பஆ தரவால்
சிந்தை யன்பொடு சென்றெதிர் வணங்கிச்
   சிறப்பின் மிக்கவர்ச் சனைகள்முன் செய்து
முந்தை யெம்பெருந் தவத்தினால் என்கோ
   முனிவர் இங்கெழுந் தருளிய தென்றார்.He came to Pukar serene, passed through the street
Of merchants and arrived at the house of Yeyar-Pakaiyar
Who came to greet Him bowing reverentially,
Impelled by great love and deeming Him to be
The servitor of the Lord-Father; Him he adored
With flowers ritualistically and said:
"Is it as a result of my great askesis of yore that I am
Blessed with the advent of a great Muni?"


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2016, 08:18:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2428 on: January 26, 2016, 08:19:42 AM »
Verse  6:


என்று கூறிய இயற்பகை யார்முன்
   எய்தி நின்றவக் கைதவ மறையோர்
கொன்றை வார்சடை யாரடி யார்கள்
   குறித்து வேண்டின குணமெனக் கொண்டே
ஒன்று நீரெதிர் மறாதுவந் தளிக்கும்
   உண்மை கேட்டுநும் பாலொன்று வேண்டி
இன்று நானிங்கு வந்தனன் அதனுக்கு
   இசைய லாமெனில் இயம்பலா மென்றார்.The deceptive Brahmin that stood fronting Yeyar-Pakaiyar
Who bade him a warm welcome, spake:
"I've heard it said that whatever is sought from you
By the servitors of the Lord who wears KonRai flowers
On His matted hair, you deem it your good duty
To grant it truly, never once expressing refusal;
I come this day seeking a thing from you;
If you consent (to my request) I'll declare my intent."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2016, 08:21:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2429 on: January 26, 2016, 08:22:48 AM »
Verse 7:


என்ன அவ்வுரை கேட்டியற் பகையார்
   யாதும் ஒன்றுஎன் பக்கலுண் டாகில்
அன்ன தெம்பிரான் அடியவர் உடைமை
   ஐய மில்லைநீ ரருள்செய்யு மென்ன
மன்னு காதலுன் மனைவியை வேண்டி
   வந்த திங்கென அந்தண ரெதிரே
சொன்ன போதிலும் முன்னையின் மகிழ்ந்து
   தூய தொண்டனார் தொழுதுரை செய்வார்.


Hearkening to His words, Yeyar-Pakaiyar said:
"If there be aught owned by me, that truly belongs
To my Lord's servitors; it admits of no doubt.
Be pleased to grace me with your demand."
When he spake thus, pat came His reply.
"I came here to secure for me your loving wife."
Though the gracious One Spake thus, the joy
Of the pure devotee but doubled, and he
Addressed Him, bowing in reverence, thus:

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 26, 2016, 08:25:57 AM by Subramanian.R »