Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 546901 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2400 on: January 24, 2016, 08:31:06 AM »
Verse 22:


மறையவ னாகி நின்ற
   மலைமகள் கேள்வன் தானும்
உறையுளிற் புக்கு நின்ற
   ஒருபெருந் தொண்டர் கேட்ப
இறையிலிங் கெய்தப் புக்காய்
   தாழ்த்ததென் னென்ன வந்து
கறைமறை மிடற்றி னானைக்
   கைதொழு துரைக்க லுற்றார்.

The Lord of Parvati that stood disguised
As a Brahmin, thundered: "What means this delay?
You went in to return quick here!"
He then came out and adored the Lord
Of blue throat and began to speak thus.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:32:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2401 on: January 24, 2016, 08:33:44 AM »
Verse  23:


இழையணி முந்நூன் மார்பின்
   எந்தைநீர் தந்து போன
விழைதரும் ஓடு வைத்த
   வேறிடந் தேடிக் காணேன்
பழையமற் றதனில் நல்ல
    பாத்திரந் தருவன் கொண்டிப்
பிழையினைப் பொறுக்க வேண்டும்
   பெருமவென் றிறைஞ்சி நின்றார்.


"O my Father that wears the three-fold sacred thread!
I searched for it where I kept it and elsewhere too,
-- The wished for bowl that you entrusted to me --;
Lo, it is lost; I'll give you a brand-new one
Far superior to the old one, lost by me;
Be pleased to received it and forgive my lapse."
Him he bowed and thus implored.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:35:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2402 on: January 24, 2016, 08:37:12 AM »
Verse  24:


சென்னியால் வணங்கி நின்ற
   தொண்டரைச் செயிர்த்து நோக்கி
என்னிது மொழிந்த வாநீ
   யான்வைத்த மண்ணோ டன்றிப்
பொன்னினா லமைத்துத் தந்தாய்
  ஆயினுங் கொள்ளேன் போற்ற
முன்னைநான் வைத்த வோடே
   கொண்டுவா வென்றான் முன்னோன்.He stared in wrath at the devotee who prostrated
And then stood before him; He said: "What's it
That you speak? Except that goodly earthen bowl
I gave you, I'll not accept one made of gold;
Go, get me the bowl I gave you for safe-keeping."
Thus He spake, the Ancient One.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:39:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2403 on: January 24, 2016, 08:39:46 AM »
Verse 25:


கேடிலாப் பெரியோய் என்பால்
   வைத்தது கெடுத லாலே
நாடியுங் காணேன் வேறு
   நல்லதோர் ஓடு சால
நீடுசெல் வதுதா னொன்று
   தருகின்றேன் எனவுங் கொள்ளாது
ஊடிநின் றுரைத்த தென்றன்
   உணர்வெலா மொழித்த தென்ன.


"O great one flawless, as what you gave me was lost
I searched for it everywhere, but could not find it;
When I beg to offer you a different goodly bowl
Far more durable, you'll not deign to accept it
But wrangle with me; I stand jostled out of my sense."
Thus he made his meek submission.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:41:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2404 on: January 24, 2016, 08:42:08 AM »
Verse  26:


ஆவதென் நின்பால் வைத்த
   அடைக்கலப் பொருளை வௌவிப்
பாவகம் பலவும் செய்து
   பழிக்குநீ யொன்றும் நாணாய்
யாவருங் காண உன்னை
   வளைத்துநான் கொண்டே யன்றிப்
போவதுஞ் செய்யே னென்றான்
   புண்ணியப் பொருளாய் நின்றான்.

"What more could you do? Having coveted and committed
Theft of the article entrusted to your keeping
You play-act, and aren't ashamed of your sins;
I'll hold you tight, publish your deed,
And'll not from you part without my bowl."
Thus He spake, the ideal of piety.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 24, 2016, 08:43:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2405 on: January 24, 2016, 08:44:58 AM »
Verse  27:


வளத்தினான் மிக்க ஓடு
   வௌவினேன் அல்லேன் ஒல்லை
உளத்தினுங் களவி லாமைக்
   கென்செய்கேன் உரையு மென்னக்
களத்துநஞ் சொளித்து நின்றான்
   காதலுன் மகனைப் பற்றிக்
குளத்தினின் மூழ்கிப் போவென்
   றருளினான் கொடுமை யில்லான்.

"I did not commit theft of your bowl of foison;
I did not covet it even mentally; what should I do
To prove this?" when thus he spake,
He that had concealed the venom in His throat said:
"Hold your dear son by the hand, take a dip
In a tank and swear on your innocence."
Thus spake He who is never unkind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:46:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2406 on: January 24, 2016, 08:47:36 AM »
Verse 28:


ஐயர்நீ ரருளிச் செய்த
   வண்ணம்யான் செய்வ தற்குப்
பொய்யில்சீர்ப் புதல்வ னில்லை
   என்செய்கேன் புகலு மென்ன
மையறு சிறப்பின் மிக்க
   மனையவள் தன்னைப் பற்றி
மொய்யலர் வாவி புக்கு
   மூழ்குவாய் எனமொ ழிந்தார்.


"O great one, to do your bidding, I am not
Endowed with a son who can falsify your accusation;
What am I to do? Pray tell me." When he so spake,
He said: "Hold your wife, flawless and glorious,
And take a plunge in the tank thick with flowers."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:49:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2407 on: January 24, 2016, 08:50:33 AM »
Verse  29:


கங்கைநதி கரந்தசடை
   கரந்தருளி யெதிர்நின்ற
வெங்கண்விடை யவர்அருள
   வேட்கோவ ருரைசெய்வார்
எங்களிலோர் சபதத்தால்
   உடன்மூழ்க இசைவில்லை
பொங்குபுனல் யான்மூழ்கித்
   தருகின்றேன் போதுமென.


When the Lord who hath concealed His matted hair
Which conceals the Ganga, -- the Rider of the lovely-eyed Bull --,
So spake in grace, the potter answered thus:
"By reason of a vow alas, I canst not consent to what you say;
I'll myself take a dip into the water; go with me."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2408 on: January 24, 2016, 08:52:48 AM »
Verse  30:தந்ததுமுன் தாராதே
   கொள்ளாமைக் குன்மனைவி
அந்தளிர்ச்செங் கைப்பற்றி
   அலைபுனலின் மூழ்காதே
சிந்தைவலித் திருக்கின்றாய்
   தில்லைவா ழந்தணர்கள்
வந்திருந்த பேரவையில்
   மன்னுவன்யா னெனச்சொன்னார்."You return not what you received; to disprove theft
You'll not hold your wife's hand, soft as shoot,
And take a plunge in water; you are sure adamant;
I'll now have recourse to the Court
Of Thillai-Brahmins." Thus He, and hied away.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 24, 2016, 08:55:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2409 on: January 24, 2016, 08:55:52 AM »
Verse  31:


நல்லொழுக்கந் தலைநின்றார்
   நான்மறையின் துறைபோனார்
தில்லைவா ழந்தணர்கள்
   வந்திருந்த திருந்தவையில்
எல்லையிலான் முன்செல்ல
   இருந்தொண்ட ரவர்தாமும்
மல்குபெருங் காதலினால்
   வழக்கின்மே லிட்டணைந்தார்.To the great assembly of Thillai-Brahmins
Of impeccable character, -- the adepts in the four Vedas --,
The infinite One fared forth; drawn by exceeding love
The great devotee went after him, involved in the lies.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2410 on: January 25, 2016, 08:21:33 AM »
Verse 32:


அந்தணனாம் எந்தைபிரான்
   அருமறையோர் முன்பகர்வான்
இந்தவேட் கோவன்பால்
   யான்வைத்த பாத்திரத்தைத்
தந்தொழியான் கெடுத்தானேல்
   தன்மனைவி கைப்பற்றி
வந்துமூழ் கியுந்தாரான்
   வலிசெய்கின் றான்என்றார்.


Our Lord, the Brahmin (in disguise) preferred
His complaint before the great Brahmins thus:
"This potter would not return to me the bowl
I entrusted to him; had he truly lost it
He could hold his wife by hand, take a dip
In water and be done with it; he would not do it;
Obdurate is he." Thus He.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2411 on: January 25, 2016, 08:23:53 AM »
Verse 33:

நறைகமழுஞ் சடைமுடியும்
   நாற்றோளும் முக்கண்ணும்
கறைமருவுந் திருமிடறுங்
   கரந்தருளி எழுந்தருளும்
மறையவனித் திறமொழிய
   மாமறையோர் உரைசெய்வார்
நிறையுடைய வேட்கோவர்
   நீர்மொழியும் புகுந்ததென.

Concealing His matted hair of natural fragrance,
His shoulders four, triple eyes and the blue hue
Of His throat, when He, the Brahmin, spake thus,
The great Brahmins said: "O potter of sterling qualities!
Narrate truly the happenings."

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 25, 2016, 08:25:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2412 on: January 25, 2016, 08:26:42 AM »
Verse 34:


நீணிதியாம் இதுவென்று
   நின்றவிவர் தருமோடு
பேணிநான் வைத்தவிடம்
   பெயர்ந்துகரந் ததுகாணேன்
பூணணிநூன் மணிமார்பீர்
   புகுந்தபரி சிதுவென்று
சேணிடையுந் தீங்கடையாத்
   திருத்தொண்டர் உரைசெய்தார்.

"O ye Brahmins whose chests are decked with
Sacred threads! He who is here gave to my keeping
A bowl, and said that its worth was immense;
I kept it guarded; I know not how it vanished.
It has happened thus." So spake the divine devotee
Who is not to be touched by evil, even distantly.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 25, 2016, 08:28:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2413 on: January 25, 2016, 08:29:16 AM »
Verse  35:


திருவுடை யந்த ணாளர்
   செப்புவார் திகழ்ந்த நீற்றின்
உருவுடை யிவர்தாம் வைத்த
   வோட்டினைக் கெடுத்தீ ரானால்
தருமிவர் குளத்தின் மூழ்கித்
    தருகவென் றுரைத்தா ராகில்
மருவிய மனைவி யோடு
   மூழ்குதல் வழக்கே யென்றார்.The Brahmins announced their verdict thus:
"If you had truly lost the bowl of this person
Who glows with the stripes of the holy ash,
And if this giver thereof bids you take an immersion
You are bound to do it with your loving wife."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2414 on: January 25, 2016, 08:31:35 AM »
Verse  36:அருந்தவத் தொண்டர் தாமும்
   அந்தணர் மொழியக் கேட்டுத்
திருந்திய மனைவி யாரைத்
    தீண்டாமை செப்ப மாட்டார்
பொருந்திய வகையான் மூழ்கித்
   தருகின்றேன் போது மென்று
பெருந்தவ முனிவ ரோடும்
   பெயர்ந்துதம் மனையைச் சார்ந்தார்.

When the great devotee of tapas heard the Brahmins
Pass thus the verdict, he would not disclose
His incapacity to touch his wife; he but said:
"I'll perform the immersion in a fitting manner."
He beseeched the great muni of tapas to go with him,
And then homeward plied his steps.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 25, 2016, 08:33:16 AM by Subramanian.R »