Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562177 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2370 on: January 21, 2016, 08:29:52 AM »
Verse 2:


கற்பனை கடந்த சோதி
   கருணையே யுருவ மாகி
அற்புதக் கோல நீடி
   யருமறைச் சிரத்தின் மேலாஞ்
சிற்பர வியோம மாகுந்
    திருச்சிற்றம் பலத்துள் நின்று
பொற்புடன் நடஞ்செய் கின்ற
   பூங்கழல் போற்றி போற்றி.

It is beyond the ken of Imagination; its from is Mercy;
It is poised in wondrous Beauty; it abides at Tiru-ch-chitrambalam
As the Ether of Gnosis -- the great peak of the Vedas rare;
This is the Grand Dance enacted by the feet,
Ankleted and flowery! Praise be!

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2371 on: January 21, 2016, 08:31:46 AM »
Verse 3:

போற்றிநீள் தில்லை வாழந்
   தணர்திறம் புகல லுற்றேன்
நீற்றினால் நிறைந்த கோல
   நிருத்தனுக் குரிய தொண்டாம்
பேற்றினார் பெருமைக் கெல்லை
    யாயினார் பேணி வாழும்
ஆற்றினார் பெருகும் அன்பால்
   அடித்தவம் புரிந்து வாழ்வார்.

Hailing (the feet of the Dancer) I'll narrate
The glories of the Brahmins of Thillai eternal.
They are blessed with the beatific right to serve
The beauteous Dancer, the Wearer of the Holy Ash;
All glory is contained by them; they are firm-rooted
In the service of worship; with ever-increasing love
For the Lord?s feet, they flourish as tapaswis great.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 21, 2016, 08:33:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2372 on: January 21, 2016, 08:34:02 AM »
Verse 4:


பொங்கிய திருவில் நீடும்
   பொற்புடைப் பணிக ளேந்தி
மங்கலத் தொழில்கள் செய்து
   மறைகளால் துதித்து மற்றுந்
தங்களுக் கேற்ற பண்பில்
   தகும்பணித் தலைநின் றுய்த்தே
அங்கணர் கோயி லுள்ளா
   அகம்படித் தொண்டு செய்வார்.


With beauteous ornaments rich beyond reckoning
They deck the Lord and perform the auspicious rites;
They hail the Lord with the words of the Gospels;
They render gloriously all other service, befitting them;
Service within the Lord?s temple and shrine is theirs.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2373 on: January 21, 2016, 08:35:42 AM »
Verse 5:


வருமுறை எரிமூன் றோம்பி
   மன்னுயி ரருளான் மல்கத்
தருமமே பொருளாக் கொண்டு
   தத்துவ நெறியிற் செல்லும்
அருமறை நான்கி னோடுஆ
   றங்கமும் பயின்று வல்லார்
திருநடம் புரிவார்க் காளாந்
   திருவினாற் சிறந்த சீரார்.


Poised in dharma, they cultivate and master the four Vedas
And their six components of radiant truths;
They tend the Triple Fire that lives may thrive in grace;
They are rich in their servitude divine
Of the great Lord of the Grand Dance.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2374 on: January 21, 2016, 08:37:54 AM »
Verse 6:


 மறுவிலா மரபின் வந்து
   மாறிலா ஒழுக்கம் பூண்டார்
அறுதொழி லாட்சி யாலே
   யருங்கலி நீக்கி யுள்ளார்
உறுவது நீற்றின் செல்வம்
   எனக்கொளும் உள்ளம் மிக்கார்
பெறுவது சிவன்பா லன்பாம்
   பேறெனப் பெருகி வாழ்வார்.


They descend of a flawless race and are impeccable
By their sovereign acts sixfold, they have chased Kali away;
They deem as wealth true, only the Holy Ash;
Love of Siva is all that they seek after; thus they thrive.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2375 on: January 21, 2016, 08:39:35 AM »
Verse 7:


ஞானமே முதலா நான்கும்
   நவையறத் தெரிந்து மிக்கார்
தானமுந் தவமும் வல்லார்
   தகுதியின் பகுதி சார்ந்தார்
ஊனமேல் ஒன்றும் இல்லார்
   உலகெலாம் புகழ்ந்து போற்றும்
மானமும் பொறையுந் தாங்கி 
   மனையறம் புரிந்து வாழ்வார்.

Flawless is their mastery of Charya, Kriya, Yoga and Jnana;
They are great in munificence and ascesis;
They are ever-poised in righteousness;
They lack nothing; poised in patience and honor
They live as householders hailed by the whole world.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2376 on: January 21, 2016, 08:41:38 AM »
Verse 8:


செம்மையால் தணிந்த சிந்தைத்
   தெய்வவே தியர்க ளானார்
மும்மைஆ யிரவர் தாங்கள்
    போற்றிட முதல்வ னாரை
இம்மையே பெற்று வாழ்வார்
   இனிப்பெறும் பேறொன் றில்லார்
தம்மையே தமக்கொப் பான
   நிலைமையால் தலைமை சார்ந்தார்.


They are the divine Brahmins whose intellect
Hath been by Siva clarified; they are
Three thousand strong who have in this very life
Gained the Lord-God for their adoration.
What other beatitude are they in need of?
They alone are their equals; unique is their glory.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2377 on: January 21, 2016, 08:43:24 AM »
Verse 9:


இன்றிவர் பெருமை எம்மால்
   இயம்பலா மெல்லைத் தாமோ
தென்றமிழ்ப் பயனா யுள்ள
   திருத்தொண்டத் தொகைமுன் பாட
அன்றுவன் றொண்டர் தம்மை
    யருளிய ஆரூர் அண்ணல்
முன்திரு வாக்காற் கோத்த
   முதற்பொரு ளானா ரென்றால்.Is it in our power to inscribe the limits of their glory?
Did not the Lord of Aroor who commanded Van-tondar
To compose the Tiru-th-Tonda-th-Tokai -- the fruit and fruition
Of the Tamizh tongue that reigns in the south --,
Grace him with words divine to commence his hymn,
And these, the very subject of His words?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2378 on: January 21, 2016, 08:45:37 AM »
Verse 10:


அகலிடத் துயர்ந்த தில்லை
    யந்தண ரகில மெல்லாம்
புகழ்திரு மறையோ ரென்றும்
    பொதுநடம் போற்றி வாழ்க
நிகழ்திரு நீல கண்டக்
   குயவனார் நீடு வாய்மை
திகழுமன் புடைய தொண்டர்
   செய்தவங் கூற லுற்றாம்.


May the glorious Brahmins divine of sublime Thillai
Hailed by all the world, flourish well in this wide world;
Hailing the gracious dance of our Father in Thillai's Court
We now narrate the tapaswic life
Of the glorious potter Tirunillakantar,
The truthful devotee of loving-kindness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 21, 2016, 08:47:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2379 on: January 21, 2016, 08:48:34 AM »
Verse 1 of Tiru Neela Kantar Puranam:வேதியர் தில்லை மூதூர்
    வேட்கோவர் குலத்து வந்தார்
மாதொரு பாகம் நோக்கி
   மன்னுசிற் றம்ப லத்தே
ஆதியும் முடிவும் இல்லா
   அற்புதத் தனிக்கூத் தாடும்
நாதனார் கழல்கள் வாழ்த்தி
   வழிபடும் நலத்தின் மிக்கார்.


He was born in the potters' clan, at hoary Thillai
Sanctified by the Brahmins; the Lord, here
Dances His unique dance wondrous which is
Beginningless and endless, in ChiRRambalam,
Witnessed by His Consort; well did he flourish
Hailing the ankleted feet of the Lord-God.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 22, 2016, 08:07:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2380 on: January 22, 2016, 08:05:49 AM »
Verse  2:


பொய்கடிந் தறத்தின் வாழ்வார்
   புனற்சடை முடியார்க் கன்பர்
மெய்யடி யார்கட் கான
   பணிசெயும் விருப்பில் நின்றார்
வையகம் போற்றுஞ் செய்கை
   மனையறம் புரிந்து வாழ்வார்
சைவமெய்த் திருவின் சார்வே
   பொருளெனச் சாரு நீரார்.


He shunned falsity and stood poised in piety;
His desire was to serve the true devotees of the Lord
Who sports on His matted hair the Ganga;
He lived as a householder
By the world extolled; he throve established
In the real wealth of true Saivism
Deeming that alone to be the redemptive grace.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2381 on: January 22, 2016, 08:08:01 AM »
Verse 3:அளவிலா மரபின் வாழ்க்கை
   மட்கலம் அமுதுக் காக்கி
வளரிளந் திங்கட் கண்ணி
   மன்றுளார் அடியார்க் கென்றும்
உளமகிழ் சிறப்பின் மல்க
   ஓடளித் தொழுகு நாளில்
இளமைமீ தூர இன்பத்
   துறையினில் எளிய ரானார்.


He hailed from a clan immeasurably hoary
And made his living by making earthen vessels;
To the devotees of the Lord who wears the crescent,
He freely gifted bowls to their great delight;
Thus he throve, the young and handsome devotee.
But lo, by reason of his youth, he was incontinent.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2382 on: January 22, 2016, 08:09:48 AM »
Verse  4:


அவர்தங்கண் மனைவி யாரும்
    அருந்ததிக் கற்பின் மிக்கார்
புவனங்க ளுய்ய ஐயர்
   பொங்குநஞ் சுண்ண யாஞ்செய்
தவநின்று தடுத்த தென்னத்
   தகைந்துதான் தரித்த தென்று
சிவனெந்தை கண்டந் தன்னைத்
    திருநீல கண்ட மென்பார்.

His wife excelled even Aruntati, the paragon of chastity;
She for ever contemplated the Blue Throat of the Lord
Which, as though it would thus reward the tapas of devotees,
Held the venom of the ocean devoured by the Lord;
She for ever chanted: "Tiru Nilakantam."   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2383 on: January 22, 2016, 08:11:56 AM »
Verse 5:

ஆனதங் கேள்வர் அங்கோர்
   பரத்தைபா லணைந்து நண்ண
மானமுன் பொறாது வந்த
   ஊடலால் மனையின் வாழ்க்கை
ஏனைய வெல்லாஞ் செய்தே
   உடனுறைவு இசையா ரானார்
தேனலர் கமலப் போதில்
   திருவினு முருவின் மிக்கார்.


When one day her husband returned home
Having had pleasure with a harlot,
She could not endure it, and though she
Who was more beautiful than Lakshmi on melliferous lotus,
Discharged faithfully all the other duties, she would not
Consent to be touched by him at all.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2384 on: January 22, 2016, 08:14:08 AM »
Verse 6:


மூண்டவப் புலவி தீர்க்க
   அன்பனார் முன்பு சென்று
பூண்டயங் கிளமென் சாயல்
   பொற்கொடி யனையார் தம்மை
வேண்டுவ இரந்து கூறி
   மெய்யுற அணையும் போதில்
தீண்டுவீ ராயின் எம்மைத்
   திருநீல கண்ட மென்றார்.


With a view to persuade her to give up bouderie,
Her loving husband did all he could and beseeched her
In manifold ways, and when he was about to embrace her,
She said: "I bid you refrain from touching us
In the name of Tiru Nilakantam."

Arunachala Siva.