Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563777 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2355 on: January 19, 2016, 08:25:49 AM »
Verse 336:


அடியவர்க் கடிய னாவேன்
   என்னும்ஆ தரவு கூரக்
கொடிநெடுங் கொற்ற வாயில்
   பணிந்துகை குவித்துப் புக்கார்
கடிகொள்பூங் கொன்றை வேய்ந்தா
    ரவர்க்கெதிர் காணக் காட்டும்
படியெதிர் தோன்றி நிற்கப்
   பாதங்கள் பணிந்து பூண்டு.

"I'll sure become a servitor to the servitors!"
As thus love did impel him, he bowed before
The huge and triumphant inner tower decked with
Many a flag, and moved in, with hands folded over his head;
He was then blessed with a vision of the Lord
Who wears fragrant KonRai-flowers beauteous.
He bowed low and as it were, wore His feet on his crown.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 19, 2016, 08:27:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2356 on: January 19, 2016, 08:28:44 AM »
Verse 337:


மன்பெ ருந்திரு மாமறை வண்டுசூழ்ந்
தன்பர் சிந்தை அலர்ந்தசெந் தாமரை
நன்பெ ரும்பர மானந்த நன்மது
என்த ரத்து மளித்தெதிர் நின்றன."Ha, they manifest even before me, the undeserving!
The superb honey of supreme ananda, vast and great,
Gushes from the lotus-hearts of devotees true,
And is for ever buzzed over by bees which are
The Vedas great that can confer eternal life."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2016, 08:30:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2357 on: January 19, 2016, 08:31:20 AM »
Verse 338:


ஞாலம் உய்ய நடமன்றுள் ஆடின
கால னாருயிர் மாளக் கறுத்தன
மாலை தாழ்குழல் மாமலை யாள்செங்கை
சீல மாக வருடச் சிவந்தன.They danced for the redemption of the world;
They frowned to death, Death;
When they were gently pressed by the roseate hands
Of Himavant's Daughter of garlanded coiffure
They turned red and rubicund.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2358 on: January 19, 2016, 08:33:33 AM »
Verse 339:


நீதி மாதவர் நெஞ்சிற் பொலிந்தன
வேதி யாதவர் தம்மைவே திப்பன
சோதி யாயெழுஞ் சோதியுட் சோதிய
ஆதி மாலயன் காணா வளவின."They blaze in the hearts of tapaswis poised in piety;
They set even the nescient straight;
They soar as light and are the inner light of light;
They are beyond the ken of Vishnu, the primal boar,
And Brahma too."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2359 on: January 19, 2016, 08:35:43 AM »
Verse 340:


வேத வாரண மேற்கொண் டிருந்தன
பேதை யேன்செய் பிழைபொறுத் தாண்டன
ஏத மானவை தீர்க்க இசைந்தன
பூத நாதநின் புண்டரீ கப்பதம்.


"They are enthroned on the tusker, the Vedas;
They forgive my sins -- a fool --, and rule me;
They promise to forgive my sins in future too,
Your lotus feet, my Lord and God of Bhootas!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2016, 08:37:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2360 on: January 20, 2016, 08:08:51 AM »
Verse 341:இன்னவா றேத்து நம்பிக்
   கேறுசே வகனார் தாமும்
அந்நிலை யவர்தாம் வேண்டும்
   அதனையே அருள வேண்டி
மன்னுசீ ரடியார் தங்கள்
   வழித்தொண்டை உணர நல்கிப்
பின்னையும் அவர்கள் தங்கள்
   பெருமையை அருளிச் செய்வார்.


To Aroorar who hailed Him thus, the Rider of the Bull
Desiring to confer on Him that which he sought,
Blessed him with the knowledge to comprehend
The traditional servitorship of the immortal devotees;
Eke did He in grace explain to him their glory.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2361 on: January 20, 2016, 08:10:59 AM »
Verse 342:பெருமையால் தம்மை ஒப்பார்
   பேணலால் எம்மைப் பெற்றார்
ஒருமையால் உலகை வெல்வார்
   ஊனமே லொன்று மில்லார்
அருமையாம் நிலையி னின்றார்
   அன்பினா லின்ப மார்வார்
இருமையுங் கடந்து நின்றார்
   இவரைநீ யடைவா யென்று."As for glory, they alone are their equals; by their servitorship
They own Me; being one with Me they have won the world;
Absolutely flawless are they; they are uniquely poised;
By reason of their love, they are immersed in bliss;
They've beyond duality; I bid you join them."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: January 20, 2016, 08:12:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2362 on: January 20, 2016, 08:13:45 AM »
Verse 343:


நாதனா ரருளிச் செய்ய
   நம்பியா ரூரர் நானிங்கு
ஏதந்தீர் நெறியைப் பெற்றேன்
   என்றெதிர் வணங்கிப் போற்ற
நீதியா லவர்கள் தம்மைப்
   பணிந்துநீ நிறைசொன் மாலை
கோதிலா வாய்மை யாலே
   பாடென வண்ணல் கூற.

Thus instructed by the Lord, Aroorar said:
"I have attained the flawless way" and stood
Adoring in front of the Lord; then the Lord spake:
"Poised in piety, pay obeisance to them and hail them
In verse-garlands wrought of Truth flawless.".

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2016, 08:15:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2363 on: January 20, 2016, 08:16:25 AM »
Verse 344:


தன்னையா ளுடைய நாதன்
   தானருள் செய்யக் கேட்டுச்
சென்னியால் வணங்கி நின்ற
   திருமுனைப் பாடி நாடர்
இன்னவா றின்ன பண்பென்
   றேத்துகேன் அதற்கி யானார்
பன்னுபா மாலை பாடும்
   பரிசெனக் கருள்செய் யென்ன.

When thus his Ruler, the Lord-God commanded him in grace,
He that hailed from the land of Tirumunai-p-padi
Bowed low his head, and meekly said:
"Wherefore can I hymn and in what way"
Who am I my Lord" Do deign to grant in grace
The valiance to hail them in hymn and psalm."

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 20, 2016, 08:18:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2364 on: January 20, 2016, 08:18:53 AM »
Verse 345:


தொல்லைமால் வரைபயந்த
   தூயாள்தன் திருப்பாகன்
அல்லல்தீர்ந் துலகுய்ய
   மறையளித்த திருவாக்கால்
தில்லைவா ழந்தணர்தம்
   அடியார்க்கும் அடியேனென்று
எல்லையில்வண் புகழாரை
   யெடுத்திசைப்பா மொழியென்றார்.

When thus he spake, the Consort of Her,
The holy Daughter of the most hoary mountain,
To rid the world of its misery and redeem it,
Spake with that Tongue that gave birth to the Gospels;
"Sing thus: "I am the servitor of the servitors
Of the Brahmins who dwell at Thillai".
Thus, even thus, should you hail them of endless glory."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2016, 08:20:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2365 on: January 20, 2016, 08:21:50 AM »
Verse 346:மன்னுசீர் வயலாரூர்
   மன்னவரை வன்றொண்டர்
சென்னியுற அடிவணங்கித்
   திருவருள்மேல் கொள்பொழுதின்
முன்னமால் அயனறியா
   முதல்வர்தா மெழுந்தருள
அந்நிலைகண் டடியவர்பாற்
   சார்வதனுக் கணைகின்றார்.

When Van-tondar prostrated before the God
Of eternally glorious Aroor girt with fields,
His crown touching His holy feet, and rose up
To ply himself in the task graciously set by Him,
The first One, ever unknown to Vishnu and Brahma,
Grew invisible, sensing this, Aroorar
Moved toward the assembly of devotees.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2366 on: January 20, 2016, 08:23:45 AM »
Verse 347:


தூரத்தே திருக்கூட்டம்
   பலமுறையால் தொழுதன்பு
சேரத்தாழ்ந் தெழுந்தருகு
   சென்றெய்தி நின்றழியா
வீரத்தா ரெல்லார்க்குந்
   தனித்தனிவே றடியேன் என்று
ஆர்வத்தால் திருத்தொண்டத்
   தொகைப்பதிக மருள்செய்தார்.

As he beheld the holy company even from at a distance
He adored them again and again; excessive love
Drove him to bow low and then rise up;
He went near them and thither stood;
He hailed the devotees of deathless heroism
And owned himself as a servitor of each one of them
And also as a servitor of the various groups of devotees.
Thus, he hymned the "Tiru-th-Tonda-th-Tokai" in sheer love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2016, 08:25:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2367 on: January 20, 2016, 08:26:35 AM »
Verse 348:


தம்பெருமான் கொடுத்தமொழி
   முதலாகத் தமிழ்மாலைச்
செம்பொருளால் திருத்தொண்டத்
   தொகையான திருப்பதிகம்
உம்பர்பிரான் தானருளும்
   உணர்வுபெற உலகேத்த
எம்பெருமான் வன்றொண்டர்
   பாடியவ ரெதிர்பணிந்தார்.With the words articulated by his Lord
He commenced his garland of Tamizh
-- Tiru-th-Tonda-th-Tokai --, the import of which
Is Siva Himself; the divine decade was sung
With that consciousness with which the God of gods
Blessed him; thus hailed by the world entire,
Our deity Van-tondar sang and bowed before them.


Arunachala Siva.   

« Last Edit: January 20, 2016, 08:28:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2368 on: January 20, 2016, 08:29:44 AM »
Verse 349:


உம்பர்நா யகர்அடியார்
   பேருவகை தாமெய்த
நம்பியா ரூரர்திருக்
   கூட்டத்தின் நடுவணைந்தார்
தம்பிரான் தோழரவர்
   தாமொழிந்த தமிழ்முறையே
எம்பிரான் தமர்கள்திருத்
   தொண்டேத்தல் உறுகின்றேன்.To the great delight of the devotees of the Lord,
Nambi Aroorar moved into their midst.
In keeping with the exposition in Tamizh
By the Lord's Own Companion, I humbly indite
The annals of the devotees dear to our Lord.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2016, 08:31:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2369 on: January 20, 2016, 08:32:36 AM »
Verse 1 of Thillai Vaazh Anthanar Puranam:ஆதியாய் நடுவு மாகி
   அளவிலா அளவும் ஆகிச்
சோதியா யுணர்வு மாகித்
   தோன்றிய பொருளு மாகிப்
பேதியா ஏக மாகிப்
   பெண்ணுமாய் ஆணு மாகிப்
போதியா நிற்குந் தில்லைப்
   பொதுநடம் போற்றி போற்றி.It is the beginning, the middle and the end; it is
Immeasurable by logic, and cognizable only by Gnosis;
It is light animating consciousness; it pervades all
In their manifestation as the One non-separate;
It is the male and the female; it is the illuminating Dance
Enacted in Thillai's Court! Praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 20, 2016, 08:34:25 AM by Subramanian.R »