Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563766 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2340 on: January 18, 2016, 08:10:35 AM »
Verse 321:கந்தங் கமழ்மென் குழலீர் இதுவென்
   கலைவாண் மதியங் கனல்வா னெனையிச்
சந்தின் தழலைப் பனிநீ ரளவித்
   தடவுங் கொடியீர் தவிரீர் தவிரீர்
வந்திங் குலவுந் நிலவும் விரையார்
   மலயா னிலமும் எரியாய் வருமால்
அந்தண் புனலும் அரவும் விரவுஞ்
   சடையா னருள்பெற் றுடையார் அருளார்.

"O ye of soft and scented locks! What may this be?
The ambrosial rays of the moon scorch me sore;
You smear me with sandal-paste and rose water;
O ye cruel ones, cease and desist; the fragrant southerly
That blows here doth rage like fire hot;
He that is blessed with the grace of the Lord
Whose matted hair sports the cool flood, the snake and the moon,
Will not deign to rescue me from this plight."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2016, 08:15:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2341 on: January 18, 2016, 08:12:48 AM »
Verse 322:புலரும் படியன் றிரவென் னளவும்
   பொறையும் நிறையும் இறையும் தரியா
உலரும் தனமும் மனமும் வினையேன்
   ஒருவேன் அளவோ பெருவாழ் வுரையீர்
பலரும் புரியுந் துயர்தா னிதுவோ
   படைமன் மதனார் புடைநின் றகலார்
அலரும் நிலவு மலரு முடியார்
   அருள்பெற் றுடையா ரவரோ வறியார்.

"Methinks the night'll not end; gone are
My powers of endurance and sustenance;
My mind and bosom have gone dry; say if I should
Become the object of such glorious happenings;
Should so many join to grieve me sorely thus?
Manmatha is busy with his weaponry;
He who is endowed with the grace of Him
From whose matted hair bloom the cassia and the moon,
Knows not aught of my misery."Arunachala Siva.

« Last Edit: January 18, 2016, 08:14:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2342 on: January 18, 2016, 08:16:53 AM »
Verse  323:


தேருங் கொடியு மிடையு மறுகில்
   திருவா ரூரீர் நீரே யல்லால்
ஆரென் துயர மறிவா ரடிகேள்
   அடியே னயரும் படியோ விதுதான்
நீரும் பிறையும் பொறிவா ளரவின்
   நிரையுந் நிரைவெண் டலையின் புடையே
ஊருஞ் சடையீர் விடைமேல் வருவீர்
   உமதன் பிலர்போல் யானோ வுறுவேன்.


"O Lord-God of Tiruvaroor through whose streets
Studded with flags, chariots ply gloriously!
Who but you can know of my misery?
Great indeed is my unrelieved grief!
Ganga and moon, rows of snakes and wreaths
Of white skulls bedeck Your matted hair!
You come riding the Bull! Should I grieve
Like one not endowed with Your grace?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2016, 08:20:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2343 on: January 18, 2016, 08:22:03 AM »
Verse 324:


என்றின் னனவே பலவும் புகலும்
   இருளா ரளகச் சுருளோ தியையும்
வன்றொண் டரையும் படிமேல் வரமுன்பு
   அருள்வா னருளும் வகையார் நினைவார்
சென்றும் பர்களும் பணியுஞ் செல்வத்
   திருவா ரூர்வாழ் பெருமா னடிகள்
அன்றங் கவர்மன் றலைநீர் செயுமென்று
   அடியா ரறியும் படியா லருளி.Such words she spake and words as these;
Who can ever gauge the grace of the Lord-God
Who commanded Van-tondar and the damsel
Of dark and dazzling locks, to get born on earth?
The Lord of opulent Tiruvaroor unto whose shrine
Celestial beings come down to pay humble obeisance
Announced thus to His devotees (in their dream):
"I bid you perform their wedding."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2016, 08:23:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2344 on: January 18, 2016, 08:25:08 AM »
Verse 325:


மன்னும் புகழ்நா வலர்கோன் மகிழ
   மங்கை பரவை தன்னைத் தந்தோம்
இன்னவ் வகைநம் மடியா ரறியும்
   படியே யுரைசெய் தனமென் றருளிப்
பொன்னின் புரிபுன் சடையன் விடையன்
   பொருமா கரியி னுரிவை புனைவான்
அன்னந் நடையாள் பரவைக் கணியது
   ஆரூ ரன்பால் மணமென் றருள.


Appearing in the dream of ever-glorious Navaloorar
The Lord said: ?We gift to you Paravai as your spouse;
This We have proclaimed to our devotees too.?
Then the Lord whose matted hair is like
Fine threads of gold -- the Rider of the Bull
And wearer of the tusker's hide --,
Materialized in the dream of the damsel
Whose gait was swan-like, and said in grace:
"Your wedding with Aroorarn 'll anon take place."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2016, 08:27:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2345 on: January 18, 2016, 08:28:30 AM »
Verse 326:


காமத் துயரில் கவல்வார் நெஞ்சிற்
   கரையில் லிருளுங் கங்குற் கழிபோம்
யாமத் திருளும் புலரக் கதிரோன்
   எழுகா லையில்வந் தடியார் கூடிச்
சேமத் துணையா மவர்பே ரருளைத்
   தொழுதே திருநா வலர்கோன் மகிழத்
தாமக் குழலாள் பரவை வதுவை
   தகுநீர் மையினால் நிகழச் செய்தார்.


The endless darkness that pervaded the hearts
Of the lovers who grieved sore smitten with love
And the murk that abode at the watches of night
Vanished as the day broke; the Lord's devotees
Gathered together and hailed Him, the unfailing source of help.
To the great delight of the Prince of Tirunavaloor
They fittingly celebrated his wedding with Paravaiyar
Whose coiffure was decked with flower chaplets.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2016, 08:30:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2346 on: January 18, 2016, 08:31:04 AM »
Verse 327:


தென்னாவ லூர்மன்னன்
   தேவர்பிரான் திருவருளால்
மின்னாருங் கொடிமருங்குற்
   பரவையெனு மெல்லியல்தன்
பொன்னாரும் முலைஓங்கல்
   புணர்குவடே சார்வாகப்
பன்னாளும் பயில்யோக
   பரம்பரையின் விரும்பினார்.


Pillowed on the twin-crests of her hill-like breasts golden
For full many a day, the Prince of southern Navaloor,
By the grace of the God of gods, was, in yogic union,
One with the soft one, the liana-like Paravaiyar
Whose waist was a flash of auric lightning.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: January 18, 2016, 08:32:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2347 on: January 18, 2016, 08:33:40 AM »
Verse 328:தன்னையா ளுடையபிரான்
   சரணார விந்தமலர்
சென்னியிலுஞ் சிந்தையிலும்
   மலர்வித்துத் திருப்பதிகம்
பன்னுதமிழ்த் தொடைமாலை
   பலசாத்திப் பரவையெனும்
மின்னிடையா ளுடன்கூடி
   விளையாடிச் செல்கின்றார்.


He caused the burgeoning of the lotus-feet
Of the Lord -- his Ruler, in his crown and heart;
He wove many a garland of Tamizh hymns;
With the lightning-waisted he sported in joy;
Thus he lived, and the days rolled on.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2348 on: January 18, 2016, 02:58:54 PM »
Verse 329:


மாதுடன் கூட வைகி
   மாளிகை மருங்கு சோலைப்
போதலர் வாவி மாடு
    செய்குன்றின் புடையோர் தெற்றிச்
சீதளத் தரளப் பந்தர்ச்
   செழுந்தவி சிழிந்து தங்கள்
நாதர்பூங் கோயில் நண்ணிக்
   கும்பிடும் விருப்பால் நம்பி.Such was his life with her with whom he dallied
In mansion and garden, and on the banks
Of flowery tanks and man-made monticles,
Pavilions, shady pandals wrought of cool pearls
And golden divans; yet the one great desire to hail
The Lord of the Flower-Temple (ever) dominated him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2349 on: January 18, 2016, 03:00:48 PM »
Verse 330:அந்தரத் தமரர் போற்றும்
   அணிகிள ராடை சாத்திச்
சந்தனத் தளறு தோய்ந்த
   குங்குமக் கலவை சாத்திச்
சுந்தரச் சுழியஞ் சாத்திச்
   சுடர்மணிக் கலன்கள் சாத்தி
இந்திரத் திருவின் மேலாம்
   எழில்பெற விளங்கித் தோன்ற.He wore vestments, lustrous and beauteous,
Hailed by even the celestial beings,
Smeared his person with the paste of sandal and soft saffron,
Decked himself with comely sutti and jewels
Of dazzling gems and blazed in rich splendor
That excelled even that of Indra's.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 18, 2016, 03:02:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2350 on: January 19, 2016, 08:13:45 AM »
Verse 331:கையினிற் புனைபொற் கோலும்
     காதினில் இலங்கு தோடும்
மெய்யினில் துவளு நூலும்
   நெற்றியின் விளங்கு நீறும்
ஐயனுக் கழகி தாமென்
   றாயிழை மகளிர் போற்றச்
சைவமெய்த் திருவின் கோலந்
   தழைப்பவீ தியினைச் சார்ந்தார்.

A wand of gold was held by him; his ear-lobes
Were decked with ear-rings; the sacred thread
Was worn over his chest; stripes of the holy ash
Shone from his forehead; him women beheld
And said: "These do become him, aye, very well!"
Thus he passed the street divine in Saivite splendor.

Arunachala Siva.


 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2351 on: January 19, 2016, 08:15:58 AM »
Verse 332:


நாவலூர் வந்த சைவ
   நற்றவக் களிறே யென்றும்
மேவலர் புரங்கள் செற்ற
   விடையவர்க் கன்ப வென்றுந்
தாவில்சீர்ப் பெருமை யாரூர்
   மறையவர் தலைவ வென்றும்
மேவினர் இரண்டுபாலும்
   வேறுவே றாயம் போற்ற.

Him followed devotees -- men and women, on both sides
And hailed him thus: "O tapaswi great
That hails from Navaloor! O devotee of Him,
The Rider of the Bull who burnt the three skyy cities!
O chief of the Brahmins of glorious and flawless Aroor!"   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2352 on: January 19, 2016, 08:18:22 AM »
Verse 333:

கைக்கடா குரங்கு கோழி
   சிவல்கவு தாரி பற்றிப்
பக்கமுன் போது வார்கள்
   பயில்மொழி பயிற்றிச் செல்ல
மிக்கபூம் பிடகை கொள்வோர்
   விரையடைப் பையோர் சூழ
மைக்கருங் கண்ணி னார்கள்
   மறுகநீண் மறுகில் வந்தார்.

With rams, monkeys, chanticleers, partridges and quails
Held in leash, their trainers walked in front
And also on the sides of the street addressing them
With trained words; some carried baskets
Filled with fresh flowers on their heads;
Carriers of scented nut and betel-leaves also fared forth
Through the long street along which he plied his steps,
And women that eyed him were struck by his beauty.

Arunachala Siva,


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2353 on: January 19, 2016, 08:20:16 AM »
Verse 334:


பொலங்கலப் புரவி பண்ணிப்
   போதுவார் பின்பு போத
இலங்கொளி வலயப் பொற்றோள்
   இடையிடை மிடைந்து தொங்கல்
நலங்கிளர் நீழற் சூழ
   நான்மறை முனிவ ரோடும்
அலங்கலம் தோளி னான்வந்
   தணைந்தனன் அண்ணல் கோயில்.


Dancers who piled "pseudo-horses" decked with jewels
Ambled ahead of Aroorar from whose shoulders
Dangled garlands; luster issued from his bahu-valayas;
Woven peacock-feathers worn on his shoulders
Yielded goodly shade; Veda Munis accompanied him.
Thus did he fare forth to the temple of the supreme One.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 19, 2016, 08:21:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2354 on: January 19, 2016, 08:23:02 AM »
Verse 335:


கண்ணுதல் கோயில் தேவா
   சிரியனாங் காவ ணத்துள்
விண்ணவ ரொழிய மண்மேன்
   மிக்கசீ ரடியார் கூடி
எண்ணிலார் இருந்த போதில்
   இவர்க்கியா னடியான்ஆகப்
பண்ணுநா ளெந்நா ளென்று
   பரமர்தாள் பரவிச் சென்றார்.In the Devasiriyan-Mantapam of the brow-eyed Lord
Had gathered, apart from the celestial beings, innumerable devotees;
When he eyed them, he fervently thought thus:
"O for the day when I'll their servitor become!"
He then hailed the feet of the Lord and moved in.   

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: January 19, 2016, 08:24:54 AM by Subramanian.R »