Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563649 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2325 on: January 16, 2016, 07:52:09 AM »
Verse 306:


மறுவில் சிந்தைவன் றொண்டர் வருந்தினால்
இறும ருங்குலார்க் கியார்பிழைப் பாரென்று
நறும லர்க்கங்குல் நங்கைமுன் கொண்டபுன்
முறுவ லென்ன முகிழ்த்தது வெண்ணிலா.


"Should even Nambi of flawless mind grieve thus,
Who can indeed withstand the onslaught
Of lasses of lithesome hips?" Perhaps thinking so,
And flashing a smile of bright rays, the moon
Appeared before Dame Night decked with flowers.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2326 on: January 16, 2016, 07:54:27 AM »
Verse 307:


அரந்தை செய்வார்க் கழுங்கித்தம் ஆருயிர்
வரன்கை தீண்ட மலர்குல மாதர்போல்
பரந்த வெம்பகற் கொல்கிப் பனிமதிக்
கரங்கள் தீண்ட அலர்ந்த கயிரவம்.

Feeling pity for the deeds of the base, women of noble family
Bloom athrill when they are by their beloved, touched;
Even so, Ambals* which wilted smitten by the sun's rays
Burgeoned sweet when touched by the moon's cool rays.

(*some flowers which blossom at night.)

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: January 16, 2016, 07:57:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2327 on: January 16, 2016, 07:58:03 AM »
Verse 308:


தோற்று மன்னுயிர் கட்கெலாந் தூய்மையே
சாற்று மின்பமுந் தண்மையுந் தந்துபோய்
ஆற்ற அண்டமெ லாம்பரந் தண்ணல்வெண்
நீற்றின் பேரொளி போன்றது நீள்நிலா.


They confer on lives purity and joy and serenity;
Their luster spreads to other worlds and abides;
Thus are they the Holy Ashes -- of the Supreme One;
The moon shone with the luster great of the Holy Ashes.

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 16, 2016, 08:00:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2328 on: January 16, 2016, 08:00:59 AM »
Verse 309:


வாவி புள்ளொலி மாறிய மாலையில்
நாவ லூரரும் நங்கை பரவையாம்
பாவை தந்த படர்பெருங் காதலும்
ஆவி சூழ்ந்த தனிமையு மாயினார்.In the evening when the water-fowls had ceased to chirp
Navaloorar was accompanied with love that swelled in him,
-- A gift from Nangkai Paravai, the lovely doll --,
And a loneliness enfolded his very life.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2016, 08:02:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2329 on: January 16, 2016, 08:03:35 AM »
Verse 310:


தந்தி ருக்கண் எரிதழ லிற்பட்டு
வெந்த காமன் வெளியே உருச்செய்து
வந்தென் முன்னின்று வாளி தொடுப்பதே
எந்தை யார்அருள் இவ்வண்ண மோவென்பார்."Manmatha who was gutted with the fire
That sputtered from the divine eye of the Lord,
Now resurrecting shoots his darts at me;
Is the grace of my Father even so?" Thus he mused.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2016, 08:05:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2330 on: January 17, 2016, 07:52:45 AM »
Verse 311:


ஆர்த்தி கண்டும்என் மேல்நின்று அழற்கதிர்
தூர்ப்ப தேயெனைத் தொண்டுகொண் டாண்டவர்
நீர்த்த ரங்கநெடுங் கங்கை நீள்முடிச்
சாத்தும் வெண்மதி போன்றிலை தண்மதி."O moon serene! You aren't like the white moon
Worn by my Redeemer on His long matted hair
Along with the billowy Ganga great; you know
My agony and yet on me you pour fiery rays. "

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2331 on: January 17, 2016, 07:55:06 AM »
Verse 312:அடுத்து மேன்மேல் அலைத்தெழு மாழியே
தடுத்து முன்னெனை யாண்டவர் தாமுணக்
கடுத்த நஞ்சுண் தரங்கக் கரங்களால்
எடுத்து நீட்டுநீ யென்னைஇன் றென்செயாய்.


"O sea, your waves again and again rise aloft!
Did you not, of yore, with your wavy hands present
To my Lord-Redeemer the dreaded venom?
What?ll you not do unto me this day?"

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2332 on: January 17, 2016, 07:57:29 AM »
Verse 313:
பிறந்த தெங்கள் பிரான்மல யத்திடைச்
சிறந்த ணைந்தது தெய்வநீர் நாட்டினில்
புறம்ப ணைத்தடம் பொங்கழல் வீசிட
மறம்ப யின்றதெங் கோதமிழ் மாருதம்.


"O southerly, ambrosial like Tamizh,
You took birth in our Lord's Poigai Mount;
You grew glorious passing through the pools
Of the Chozha realms; where did you learn this savagery
To rage with fire and brimstone??   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2016, 07:59:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2333 on: January 17, 2016, 08:00:15 AM »
Verse 314:


இன்ன தன்மைய பின்னும் இயம்புவான்
மன்னு காதல னாகிய வள்ளல்பால்
தன்ன ரும்பெறல் நெஞ்சு தயங்கப்போம்
அன்னம் அன்னவள் செய்கை அறைகுவாம்.


These words, and words as these, he spoke;
Now let us narrate the doings of the swan-like damsel
Whose precious heart went after him,
Her lover eternal and prince of munificence.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2334 on: January 17, 2016, 08:02:42 AM »
Verse 315:


கனங்கொண்ட மணிகண்டர் கழல்வணங்கிக்
    கணவனைமுன் பெறுவாள் போல
இனங்கொண்ட சேடியர்கள் புடைசூழ
   எய்து பெருங் காதலோடும்
தனங்கொண்டு தளர்மருங்குற் பரவையும்வன்
    றொண்டர்பால் தனித்துச் சென்ற
மனங்கொண்டு வரும்பெரிய மயல்கொண்டு
   தன்மணிமா ளிகையைச் சார்ந்தாள்.


She hailed the feet of the Lord whose throat
Is dark like a cloud, as though she would, for her,
Through His grace secure a spouse, and returned
Circled by her friends knit to her in sweet company.
Vast love swelled in her and her hips languished
Unable to bear the weight of her breasts;
Parted from her friends, Paravaiyar left for her mansion, alone,
With her mind full of love for Van-tondar.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2335 on: January 17, 2016, 08:04:40 AM »
Verse 316:


சீறடிமேல் நூபுரங்கள் அறிந்தனபோல்
   சிறிதளவே யொலிப்ப முன்னர்
வேறொருவ ருடன் பேசாள் மெல்லவடி
   யொதுங்கிமா ளிகையின் மேலால்
ஏறிமர கதத்தூணத் திலங்குமணி
   வேதிகையில் நலங்கொள் பொற்கால்
மாறின்மலர்ச் சேக்கைமிசை மணிநிலா
   முன்றின்மருங் கிருந்தாள் வந்து.


The anklets worn on her pretty feet softly murmured
As if they were aware of the happenings;
Without addressing a word to anyone, she gently
Piled her steps to the terrace and there sat
On her golden bed strewn with fresh flowers
In a pavilion supported by jasper pillars
And bathed in the rays of the moon serene.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2336 on: January 17, 2016, 08:07:06 AM »
Verse 318:


அவ்வளவில் அருகிருந்த சேடிதனை
   முகநோக்கி ஆரூர் ஆண்ட
மைவிரவு கண்டரைநாம் வணங்கப்போம்
   மறுகெதிர்வந் தவரா ரென்ன
இவ்வுலகி லந்தணரா யிருவர்தே
   டொருவர்தா மெதிர்நின் றாண்ட
சைவமுதல் திருத்தொண்டர் தம்பிரான்
   தோழனார் நம்பி யென்றாள்.Then it was she addressed her friend who stood nearby;
"As we went forth to adore the blue-throated Lord
He came fronting us; who is he?" She replied:
"He is Nambi (Aroorar), the Lord's own companion,
The beauteous Saiva serviteur par excellence,
Claimed and enslaved by the Lord in person
Who was inaccessible to even Vishnu and Brahma."

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2016, 08:09:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2337 on: January 17, 2016, 08:10:02 AM »
Verse 318:என்றவுரை கேட்டலுமே எம்பிரான்
   தமரேயோ வென்னா முன்னம்
வன்றொண்டர் பால்வைத்த மனக்காதல்
   அளவின்றி வளர்ந்து பொங்க
நின்றநிறை நாண்முதலாங் குணங்களுடன்
   நீங்கவுயி ரொன்றுந் தாங்கி
மின்றயங்கு நுண்ணிடையாள் வெவ்வுயிர்த்து
   மெல்லணைமேல் வீழ்ந்த போது.


As she hearkened to her friend, she exclaimed:
"Is he our Lord's servitor?" Even ere she could
These words complete, her love for Van-tondar
Began to flood and gush forth immeasurably;
She stood denuded of her virtues four which were
Firm rooted in her in the past; all that she now bore
Was her life only; heaving deep sighs, down she fell
On her bed -- the lightning-waisted Paravaiyar.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 17, 2016, 08:11:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2338 on: January 17, 2016, 08:12:54 AM »
Verse 319:


ஆரநறுஞ் சேறாட்டி அரும்பனிநீர்
   நறுந்திவலை யருகு வீசி
ஈரவிளந் தளிர்க்குளிரி படுத்துமட
   வார்செய்த விவையு மெல்லாம்
பேரழலில் நெய்சொரிந்தால் ஒத்தனமற்
   றதன்மீது சமிதை யென்ன
    மாரனுந்தன் பெருஞ்சிலையின் வலிகாட்டி.

When they smeared her person with sandal-paste
Compounded with rare fragrance and sprinkled
As in a slight shower or drizzle, rose-water on her
And covered her body with cool and tender shoots
And indulged in such acts to secure for her cools,
Those but acted as ghee poured into fire which but raged
The more; Manmata too bent his powerful bow
And piled her with flowery darts; lo, they were truly
Samita thrown into the sacrificial pit.


Arunachala Siva.

« Last Edit: January 17, 2016, 08:14:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2339 on: January 17, 2016, 08:16:00 AM »
Verse 320:
மலரமளித் துயிலாற்றாள் வருந்தென்றல்
   மருங்காற்றாள் மங்குல் வானில்
நிலவுமிழுந் தழலாற்றாள் நிறையாற்றும்
    பொறையாற்றாள் நீர்மை யோடுங்
கலவமயி லெனவெழுந்து கருங்குழலின்
   பரமாற்றாக் கைய ளாகி
இலவவிதழ்ச் செந்துவர்வாய் நெகிழ்ந்தாற்றா
   மையின்வறிதே யின்ன சொன்னாள்.


She could get no sleep on her flowery bed;
She could not endure the wafting of the southerly;
Neither could she stand the fiery rays
Of the moon from the clouded sky,
Nor uphold her steadfastness poised in patience;
She, a pretty bird, could not bear the weight of her coiffure;
Her ruddy lips like eriodendron oped and articulated thus:

Arunachala Siva.