Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564965 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2310 on: January 15, 2016, 08:48:35 AM »
Verse 291:


அண்ணலவன் தன்மருங்கே
   அளவிறந்த காதலினால்
உண்ணிறையுங் குணநான்கும்
   ஒருபுடைசாய்ந் தனவெனினும்
வண்ணமலர்க் கருங்கூந்தல்
   மடக்கொடியை வலிதாக்கிக்
கண்ணுதலைத் தொழுமன்பே
   கைக்கொண்டு செலவுய்ப்ப.


Though by reason of her measureless love for the noble one
Her inly virtues four were a trifle unhinged,
They yet infused her of perfumed locks,
With strength, and prodded her to move on steadfast
Holding firm to the love adoration
For the Lord who has an eye in His forehead.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2311 on: January 15, 2016, 11:32:02 AM »
Verse 292:பாங்கோடிச் சிலைவளைத்துப்
   படையனங்கன் விடுபாணம்
தாங்கோலி யெம்மருங்கும்
   தடைசெய்ய மடவரலும்
தேங்கோதை மலர்க்குழல்மேல்
   சிறைவண்டு கலந்தார்ப்பப்
பூங்கோயி லமர்ந்தபிரான்
   பொற்கோயில் போய்ப்புகுந்தாள்.


Nathless the encircling obstruction of darts
Of Manmata who wielded them from all sides,
Paravaiyar from whose melliferous garlands
Bees buzzed, moved into the golden temple
Of the Lord enthroned in the Flower-Temple.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2312 on: January 15, 2016, 11:34:10 AM »
Verse 293:வன்றொண்ட ரதுகண்டுஎன்
   மனங்கொண்ட மயிலியலின்
இன்றொண்டைச் செங்கனிவாய்
   இளங்கொடிதான் யாரென்ன
அன்றங்கு முன்நின்றார்
   அவர்நங்கை பரவையார்
சென்றும்பர் தரத்தார்க்குஞ்
   சேர்வரியார் எனச்செப்ப.


Beholding this, Van-tondar queried thus:
"Who is this beauty -- a bird of Paradise,
Red-lipped and liana-like --, that hath my mind captivated"?
To him they that were there replied thus:
"She is called Nangkai Paravaiyar who is
Not to be attained even by the celestial beings."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2016, 11:36:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2313 on: January 15, 2016, 11:36:59 AM »
Verse 294:பேர்பரவை பெண்மையினில்
   பெரும்பரவை விரும்பல்குல்
ஆர்பரவை யணிதிகழும்
   மணிமுறுவல் அரும்பரவை
சீர்பரவை யாயினாள்
   திருவுருவின் மென்சாயல்
ஏர்பரவை யிடைப்பட்ட
   என்னாசை யெழுபரவை.


"Ha, her name is Paravai! If her womanliness
Be contemplated, even celestial danseuses
Coveted by the immortals, should hail her
As their deity; her rows of teeth -- mullai-buds --,
Excel even the pearls of her nose-ring;
Her beauty is such as is even to be praised by Lakshmi;
My love for her, caught and tossed and drawn
By her soft mien and divine bearing
Is immense as the seven ocean-streams."


Arunachala Siva.


« Last Edit: January 15, 2016, 11:39:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2314 on: January 15, 2016, 11:40:05 AM »
Verse 295:


என்றினைய பலவுநினைந்
   தெம்பெருமான் அருள்வகையான்
முன்றொடர்ந்து வருங்காதல்
    முறைமையினால் தொடக்குண்டு
நன்றெனையாட் கொண்டவர்பால்
   நண்ணுவனென் றுள்மகிழ்ந்து
சென்றுடைய நம்பியும்போய்த்
   தேவர்பிரான் கோயில்புக.
Thus he thought of her in manifold ways;
Bound in love with her by hoary Providence
And by the grace of the Lord, he mused thus:
"I'll anon go to my Lord who rules me
As His good servitor." With a joyous heart, Nambi
Hied and entered the temple of the God of gods.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2016, 11:41:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2315 on: January 15, 2016, 11:42:45 AM »
Verse 296:பரவையார் வலங்கொண்டு
   பணிந்தேத்தி முன்னரே
புரவலனார் கோயிலினின்
   றொருமருங்கு புறப்பட்டார்
விரவுபெருங் காதலினால்
   மெல்லியலார் தமைவேண்டி
அரவின்ஆ ரம்புனைந்தார்
   அடிபணிந்தார் ஆரூரர்.


Even before he entered the temple, Paravaiyar
As was her wont, had completed her sacred round;
She hailed and adored the Lord, and departed
Through a different way; he bowed at the feet
Of Him who wears snakes for garlands;
Driven by love, great and compelling, he prayed
Unto the Lord to gift her to him.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2316 on: January 15, 2016, 11:44:46 AM »
Verse 297:அவ்வாறு பணிந்தேத்தி
   யணியாரூர் மணிப்புற்றின்
மைவாழுந் திருமிடற்று
   வானவர்பால் நின்றும்போந்து
எவ்வாறு சென்றாள்என்
   இன்னுயிராம் அன்னமெனச்
செவ்வாய்வெண் நகைக்கொடியைத்
   தேடுவா ராயினார்.Having thus prayed before Him, Aroorar
Returned from the shrine of the blue-throated Lord
That abides at the Ant-Hill.
"O whither did she go
The swan, dear as my life?"
He wondered and commenced his quest
After the liana-like damsel
Of ruddy lips and bright and white teeth.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2317 on: January 15, 2016, 11:47:09 AM »
Verse 298:பாச மாம்வினைப் பற்றறுப் பான்மிகும்
ஆசை மேலுமொ ராசை யளிப்பதோர்
தேசின் மன்னியென் சிந்தை மயக்கிய
ஈச னாரரு ளெந்நெறிச் சென்றதே.


"To snap the bond of Karma, swells in me a love
To serve the Lord; but now I am afire with a new desire
Which in sooth subdues even that love;
It hath eke bewildered my steadfast mind;
She is sure the grace of God; whither has she gone."

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 15, 2016, 11:48:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2318 on: January 15, 2016, 11:49:41 AM »
Verse 299:உம்பர் நாயகர் தங்கழல் அல்லது
நம்பு மாறறி யேனை நடுக்குற
வம்பு மால்செய்து வல்லியின் ஒல்கியின்று
எம்பி ரானரு ளெந்நெறிச் சென்றதே."I knew not, and trusted not, aught
But the feet of the Lord of gods;
I stand awe-struck by her
Who hath forcibly confounded me;
She swayed like a creeper and moved away;
Which way did she -- my Lord's grace --, wend her way."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2016, 11:51:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2319 on: January 15, 2016, 11:52:41 AM »
Verse 300:


பந்தம் வீடு தரும்பர மன்கழல்
சிந்தை யார்வுற உன்னுமென் சிந்தையை
வந்து மால்செய்து மானென வேவிழித்து
எந்தை யார்அருள் எந்நெறிச் சென்றதே.


"His ankleted feet control bondage and release;
My mind for ever contemplates His feet;
Her fawn-like looks have my senses unhinged;
Which way did she -- my Father's grace --, go?"   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 15, 2016, 11:54:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2320 on: January 16, 2016, 07:40:21 AM »
Verse 301:


என்று சாலவு மாற்றல ரென்னுயிர்
நின்ற தெங்கென நித்திலப் பூண்முலை
மன்றல் வார்குழல் வஞ்சியைத் தேடுவான்
சென்று தேவா சிரியனைச் சேர்ந்தபின்.


Thus he spake unable to contain himself;
"Where is she, my life?" said he.
He came to the Devasiriyan in search of her,
The one who was liana-like, the one whose jewels
That adorned her breasts were with pearls inlaid,
The one whose locks were decked with flowers.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 16, 2016, 07:42:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2321 on: January 16, 2016, 07:43:03 AM »
Verse 302:


காவி நேர்வருங் கண்ணியை நண்ணுவான்
யாவ ரோடு முரையியம் பாதிருந்து
ஆவி நல்குவர் ஆரூரை யாண்டவர்
பூவின் மங்கையைத் தந்தெனும் போழ்தினில்.


He who was after her whose eyes were like blue lilies
Spoke with none, but muttered to himself:
"The Lord of Aroor will surely bless me with
My life -- the damsel like the one on the lotus throaned."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: January 16, 2016, 07:45:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2322 on: January 16, 2016, 07:46:02 AM »
Verse 303:


நாட்டு நல்லிசை நாவலூ ரன்சிந்தை
வேட்ட மின்னிடை இன்னமு தத்தினைக்
காட்டு வன்கட லைக்கடைந் தென்பபோற்
பூட்டு மேழ்பரித் தேரோன் கடல்புக.

"She is a sea of nectar, the lightning-waisted lass,
So passionately desired by Navaloorar of great renown;
Behold this, I can surely pass beyond this sea."
It looked as though the sun whose car was drawn
By the seven steeds, spake thus
As he plunged into the sea.


Arunachala Siva.« Last Edit: January 16, 2016, 07:47:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2323 on: January 16, 2016, 07:48:46 AM »
Verse 304:எய்து மென்பெடை யோடிரை தேர்ந்துண்டு
பொய்கை யிற்பகல் போக்கிய புள்ளினம்
வைகு சேக்கைகண் மேற்செல வந்தது
பையுள் மாலை தமியோர் பனிப்புற.All the birds that spent their day on the pools
With their soft mates joyously eating their prey
Repaired to their nests and were slunk.
Thus came the dreadful evening to grieve the parted.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2324 on: January 16, 2016, 07:50:27 AM »
Verse 305:


பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவையர் உள்ளமும்
வஞ்ச மாக்கள்தம் வல்வினை யும்அரன்
அஞ்செ ழுத்து முணரா அறிவிலோர்
நெஞ்சு மென்ன இருண்டது நீண்டவான்.

Like the hearts of bawds whose feet are cotton-soft,
Like the deeds of them that practice deception,
Like the hearts of the nescient that knew not
The true import of Siva?s Panchakshara
The great heavens did darken dense.

Arunachala Siva.