Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562373 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2280 on: January 12, 2016, 08:28:02 AM »
Verse 261:


தேனார்க்கு மலர்ச்சோலைத்
   திருப்புன்கூர் நம்பர்பால்
ஆனாப்பே ரன்புமிக
   அடிபணிந்து தமிழ்பாடி
மானார்க்குங் கரதலத்தார்
    மகிழ்ந்தஇடம் பலவணங்கிக்
கானார்க்கு மலர்த்தடஞ்சூழ்
   காவிரியின் கரையணைந்தார்.

He then came to Tiru-p-Punkoor girt with honeyed gardens,
Adored its Lord with exceeding love, and hymned Him in Tamizh;
He also visited many a shrine where abides willingly
The Lord whose hand displays a fawn, and reached
The bank of the Kaveri bounded by fragrant and flowery pools.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 12, 2016, 08:29:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2281 on: January 12, 2016, 08:30:26 AM »
Verse 262:வம்புலா மலரலைய
    மணிகொழித்து வந்திழியும்
பைம்பொன்வார் கரைப்பொன்னிப்
    பயில்தீர்த்தம் படிந்தாடித்
தம்பிரான் மயிலாடு
   துறைவணங்கித் தாவில்சீர்
அம்பர்மா காளத்தின்
   அமர்ந்தபிரான் அடிபணிந்தார்.In the Kaveri which carrying flowers and gems, shores up
On either bank golden dust, Sundarar plunged and bathed;
Then to Ambar-Makalam of flawless glory, he came,
And adored the feet of the Lord enshrined there.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2282 on: January 12, 2016, 08:32:54 AM »
Verse 263:


மின்னார்செஞ் சடையண்ணல்
   விரும்புதிருப் புகலூரை
முன்னாகப் பணிந்தேத்தி
   முதல்வன்தன் அருள்நினைந்து
பொன்னாரும் உத்தரியம் பு
   ரிமுந்நூ லணிமார்பர்
தென்னாவ லூராளி
   திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


He proceeded to Tiru-p-Pukaloor where the Lord
Of ruddy and bright matted hair, abides in love,
And hailed Him; with his thought set on His grace
The Lord of southern TiruNavaloor, the one decked with
Golden vestments and sacred thread, reached Tiruvaroor.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2283 on: January 12, 2016, 08:34:51 AM »
Verse 264:தேராரும் நெடுவீதித்
   திருவாரூர் வாழ்வார்க்கு
ஆராத காதலின்நம்
   ஆரூரன் நாமழைக்க
வாராநின் றானவனை
   மகிழ்ந்தெதிர்கொள் வீரென்று
நீராருஞ் சடைமுடிமேல்
    நிலவணிந்தார் அருள்செய்தார்.


To the devotees of Tiruvaroor who dwell
In its beauteous streets through which cars ply,
The Lord graciously proclaimed thus:
"On our bidding, Our loving devotee Nambi Arooran
Hither comes; gather ye all, to receive him in joy."
Thus spake He who sports on His matted hair
The flood and the crescent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2016, 08:36:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2284 on: January 12, 2016, 08:37:25 AM »
Verse 265:தம்பிரா னருள்செய்யத்
   திருத்தொண்ட ரதுசாற்றி
எம்பிரா னார்அருள்தான்
   இருந்தபரி சிதுவானால்
நம்பிரா னாராவார்
   அவரன்றே யெனுநலத்தால்
உம்பர்நா டிழிந்ததென
   எதிர்கொள்ள வுடனெழுந்தார்.


When thus graciously commanded, the divine devotees
Met one another and shared the message.
"If the Lord Himself should grace us thus
Surely Aroorar is Tiruvaroorar" they concluded.
Up they rose to receive him, and it looked as though
The heavenly world itself thither thronged.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2016, 08:38:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2285 on: January 12, 2016, 08:39:49 AM »
Verse 266:மாளிகைகள் மண்டபங்கள்
   மருங்குபெருங் கொடிநெருங்கத்
தாளின்நெடும் தோரணமுந்
    தழைக்கமுகுங் குழைத்தொடையும்
நீளிலைய கதலிகளும்
   நிறைந்தபசும் பொற்றசும்பும்
ஒளிநெடு மணிவிளக்கு
   முயர்வாயில் தொறும்நிரைத்தார்.


On tops of mantapams and mansions
They fixed many a long and lofty flag-pole;
Festoons were hung; severed areca trees leafy
Were planted; garlands of leaves were dangled;
Severed plaintain trees were fastened to pillars;
Golden pots filled with water were kept on pials
In serried order; lamps glowed beauteously;
Thus shone in splendor each threshold.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2286 on: January 12, 2016, 08:41:55 AM »
Verse 267:


சோதிமணி வேதிகைகள்
   தூநறுஞ்சாந் தணிநீவிக்
கோதில்பொரி பொற்சுண்ணங்
   குளிர்தரள மணிபரப்பித்
தாதவிழ்பூந் தொடைமாலைத்
   தண்பந்தர் களுஞ்சமைத்து
வீதிகள்நுண் துகள்அடங்க
   விரைப்பனிநீர் மிகத்தெளித்தார்.The bright and beauteous pials were
With sandal-paste of pure fragrance, coated;
Flawless puffed-rice, fragrant gold-dust,
Pure-rayed pearls and gems galore, were
Spread and set in pulchritudinous patterns.
Pandals cool wrought of budding blooms,
Rich in pollen, were raised; scented rose-water
Was sprinkled over the streets to forfend
The floating of dust particles.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2287 on: January 12, 2016, 08:43:47 AM »
Verse 268:


மங்கல கீதம்பாட
   மழைநிகர்தூ ரியமுழங்கச்
செங்கயற்கண் முற்றிழையார்
    தெற்றிதொறும் நடம்பயில
நங்கள்பிரான் திருவாரூர்
   நகர்வாழ்வார் நம்பியைமுன்
பொங்கெயில்நீள் திருவாயில்
   புறமுறவந் தெதிர்கொண்டார்.

Auspicious psalms were hymned; loud roared
The drums like rumbling clouds;
Carp-eyed danseuses danced in each dancing-hall;
Thus came the devotees of the Lord of Tiruvaroor
To the forted entrance of Tiruvaroor.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2288 on: January 12, 2016, 08:45:48 AM »
Verse 269:


வந்தெதிர் கொண்டு வணங்கு வார்முன்
   வன்றொண்டர் அஞ்சலி கூப்பி வந்து
சிந்தை களிப்புற வீதி யூடு
   செல்வார் திருத்தொண்டர் தம்மை நோக்கி
எந்தை யிருப்பதும் ஆரூ ரவர்
    எம்மையு மாள்வரோ கேளீர் என்னும்
சந்த விசைப்பதி கங்கள்  பாடித்
   தம்பெரு மான்திரு வாயில் சார்ந்தார்.


It was Van-tondar who first paid obeisance
To the devotees that came there to welcome and hail him;
As they passed in delight great through the streets,
He addressed them thus: "Will our Father who is
At Aroor deem even me a devoted servitor"
"I beseech you to prevail with Him."
Thus in musical chhanda, singing divinely
He reached the entrance-tower of the Lord's temple.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 12, 2016, 08:48:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2289 on: January 12, 2016, 08:48:48 AM »
Verse 270:


வானுற நீள்திரு வாயில் நோக்கி
   மண்ணுற ஐந்துறுப் பால் வணங்கித்
தேனுறை கற்பக வாச மாலைத்
   தேவா சிரியன் தொழுதி றைஞ்சி
ஊனு முயிரும் உருக்கு மன்பால்
   உச்சி குவித்த செங்கைக ளோடும்
தூநறுங் கொன்றை யான்மூலட் டானம்
   சூழ்திரு மாளிகை வாயில் புக்கார்.


In front of the sky-high tower he prostrated,
And the five limbs of his person touched the earth;
He then devoutly adored the Devasiriyan whence wafts
Fragrance as from honeyed Karpaka blooms;
This done, in love that melted his life and limb,
He moved to the beauteous mantapam
That girds the adytum of the Lord of Moolattanam,
The wearer of the pure KonRai blossoms

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2290 on: January 13, 2016, 08:29:23 AM »
Verse 271:


புற்றிடங் கொண்ட புராதனனைப்
   பூங்கோயின் மேய பிரானை யார்க்கும்
பற்றிட மாய பரம்பொருளைப்
   பார்ப்பதி பாகனைப் பங்க யத்தாள்
அர்ச்சனை செய்ய அருள்புரிந்த
   அண்ணலை மண்மிசை வீழ்ந்தி றைஞ்சி
நற்றமிழ் நாவலர் கோன்உடம்பால்
   நன்மையின் தன்மையை மெய்ம்மை பெற்றார்.


Before the most ancient One of the Ant-Hill,
The Lord enshrined in the Flower-Temple,
The Ens Entium that is the staff of all,
The Lord Consort of Mother Parvati,
The Great One that graced him with the right
To hail His flower-feet in ritual worship,
The bard of goodly Tamizh prostrated
And adored in devotion.
Thus did he come to be truly blessed
With the fruition of his embodiment.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2291 on: January 13, 2016, 08:31:43 AM »
Verse 272:அன்பு பெருக உருகியுள்ளம்
   அலையஅட் டாங்கபஞ் சாங்க மாக
முன்பு முறைமையி னால்வணங்கி
   முடிவிலாக் காதல் முதிர வோங்கி
நன்புல னாகிய ஐந்தும்ஒன்றி
   நாயகன் சேவடி எய்தப் பெற்ற
இன்பவெள் ளத்திடை மூழ்கிநின்றே
   இன்னிசை வண்டமிழ் மாலை பாட.
Love flooded and his heart melting tossed about;
Prone on earth he fell and adored Him,
Duly in five-fold and eight-fold prostration;
Love endless mellowed and welled up in him;
One were his goodly senses five;
Plunged and poised in the blissful flood
Gushing from the attainment of the Lord's divine feet,
He commenced his hymns, surpassing melodious,
Of ever-during Tamizh duet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2016, 08:35:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2292 on: January 13, 2016, 08:34:38 AM »
Verse 273:


வாழிய மாமறைப் புற்றிடங்கொள்
   மன்னவ னாரரு ளாலோர் வாக்குத்
தோழமை யாக வுனக்குநம்மைத் த
   ந்தனம்  நாமுன்பு தொண்டு கொண்ட
வேள்வியி லன்றுநீ கொண்டகோலம்
   என்றும் புனைந்துநின் வேட்கை தீர
வாழிமண் மேல்விளை யாடுவாயென்
    றாரூரர் கேட்க எழுந்த தன்றே.

By the great grace of the Lord abiding at the Ant-Hill
Wrought of the Vedas, spake an ethereal voice thus:
"We bless thee with Our companionship, proceed to thrive
For ever in that splendor with which thou were
Invested in the past at thy wedding ritual when we claimed thee;
Play away thy life on earth to thy heart's content."
Aroorar hearkened to this unbodied voice.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2016, 08:37:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2293 on: January 13, 2016, 08:38:47 AM »
Verse 274:


கேட்க விரும்பிவன் றொண்டரென்றும்
   கேடிலா தானை யிறைஞ்சி நின்றே
ஆட்கொள வந்த மறையவனே
   ஆரூ ரமர்ந்த அருமணி யே
வாட்கயல் கொண்டகண் மங்கைபங்கா
   மற்றுன் பெரிய கருணை யன்றே
நாட்கம லப்பதந் தந்ததின்று
   நாயினே னைப்பொரு ளாக என்றார்.

"O Lord of the Vedas, come to enslave me!
O Ruby divine enshrined at Aroor!
O Consort of Her whose bright eyes are carp-like!
It is indeed Your immense mercy that did
This day endow me, -- a senseless cur --,
With Your flower-fresh lotus feet!"
Thus did Van-tondor hail the sempiternal Lord
When he heard the words divine.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: January 13, 2016, 08:40:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2294 on: January 13, 2016, 08:41:59 AM »
Verse 275:


என்று பலமுறை யால்வணங்கி
   எய்திய உள்ளக் களிப்பி னோடும்
வென்றி யடல்விடை போல்நடந்து
   வீதி விடங்கப் பெருமான் முன்பு
சென்று தொழுது துதித்துவாழ்ந்து
    திருமா ளிகைவலஞ் செய்து போந்தார்
அன்று முதலடி யார்களெல்லாம்
   தம்பிரான் தோழ ரென்றே யறைந்தார்.Thus he hailed Him again and again in ways variform;
His bosom swelled in delight great;
He walked like a triumphant bull
To the shrine of Veedhi Vitanka;
Him he hailed devoutly, the grantor of life eternal;
Then he moved away, circling the sacred shrine.
From that day, all the devotees of Siva
Called him: "The Lord's Own Companion."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 13, 2016, 08:44:10 AM by Subramanian.R »