Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562433 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2250 on: January 09, 2016, 08:45:14 AM »
Verse 231:அதுகண்டு வீரட்டத்
   தமர்ந்தருளும் அங்கணரும்
முதுவடிவின் மறையவராய்
   முன்னொருவ ரறியாமே
பொதுமடத்தி னுட்புகுந்து
   பூந்தாரான் திருமுடிமேற்
பதுமமலர்த் தாள்வைத்துப்
   பள்ளிகொள்வார் போல்பயின்றார்.As he invoked His feet, before he closed his eyes in slumber,
The Lord of Veerattanam took the form of an old Brahmin,
Entered the matam unseen, and placing His lotus feet
On the crown of Aroorar, lay as though He slept.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2251 on: January 09, 2016, 08:47:32 AM »
Verse 232:அந்நிலைஆ ரூரனுணர்ந்
   தருமறையோ யுன்னடியென்
சென்னியில்வைத் தனையென்னத்
   திசையறியா வகைசெய்தது
என்னுடைய மூப்புக்காண்
   என்றருள அதற்கிசைந்து
தன்முடியப் பால்வைத்தே
   துயிலமர்ந்தான் தமிழ்நாதன்.Aroorar, woke up and said: "O holy Brahmin!
Your feet are resting on my head.?"To this He replied:
"It is my dotage that bewilders my sense of direction."
Satisfied with the reply, Aroorar, the lord of Tamizh,
Resting his head elsewhere, began to sleep.

Arunachala Siva.« Last Edit: January 09, 2016, 09:02:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2252 on: January 09, 2016, 08:51:03 AM »
Verse 233:அங்குமவன் திருமுடிமேல்
   மீண்டுமவர் தாள்நீட்டச்
செங்கயல்பாய் தடம்புடைசூழ்
   திருநாவ லூராளி
இங்கென்னைப் பலகாலும்
   மிதித்தனைநீ யாரென்னக்
கங்கைசடைக் கரந்தபிரா
   னறிந்திலையோ எனக்கரந்தான்.


Even there He stretched His feet and touched
Again and again, the head of the lord of Navaloor which is
Girt with fecund fields where leap ruddy carp galore.
He then addressed Him thus: "You've been pressing
My heard repeatedly with your feet; who are you"?
Then the Lord whose matted hair conceals the Ganga, said:
"Don't you know?"  And He vanished on a sudden.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2016, 09:01:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2253 on: January 09, 2016, 08:53:07 AM »
Verse 234:


செம்மாந்திங் கியானறியா
   தென்செய்தே னெனத்தெளிந்து
தம்மானை யறியாத
   சாதியா ருளரே யென்று
அம்மானைத் திருவதிகை
   வீரட்டா னத்தமர்ந்த
கைம்மாவி னுரியானைக்
   கழல்பணிந்து பாடினார்.

"O what have I done in my prideful folly?"
He rued his conduct, and was anon becalmed;
Hailing the feet of the Lord, the One who peeled off
The hide of the tusker and wore it, the Lord
Of Veerattanam enshrined in Tiruvatikai,
Sundarar hymned the decad beginning thus:
"Can there be a race that knows not its leader"?   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2016, 09:00:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2254 on: January 09, 2016, 08:56:22 AM »
Verse 235:


பொன்றிரளும் மணித்திரளும்
   பொருகரிவெண் கோடுகளும்
மின்றிரண்ட வெண்முத்தும்
   விரைமலரும் நறுங்குறடும்
வன்றிரைக ளாற்கொணர்ந்து
   திருவதிகை வழிபடலால்
தென்திசையில் கங்கையெனுந்
   திருக்கெடிலம் திளைத்தாடி.
With delight great he bathed in the divine Gedilam
-- The Ganga of the South --, that bears on its waves
Gold, gems, ivory white, pearls flashing like lighting,
Fragrant flowers and sandal of sweet scent,
And with these as offering, adores the shrine of Tiruvatikai.


Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2255 on: January 09, 2016, 08:58:18 AM »
Verse 236:


அங்கணரை அடிபோற்றி அங்ககன்று மற்றந்தப்
பொங்குநதித் தென்கரைபோய்ப் போர்வலித்தோள் மாவலிதன்
மங்கலவேள் வியிற்பண்டு வாமனனாய் மண்ணிரந்த
செங்கணவன் வழிபட்ட திருமாணி குழியணைந்தார்.Having hailed the feet of the Lord there, he took leave of Him
And moved on the southern bank of the divine river
And reached Tiru Manikuzhi, where red-eyed Vishnu,
Who, of yore, begged of the martial emperor Maha Bali
In his sacrifice, to gift him with that much of land
Which he could cover by taking three steps;
Here in the shrine Nambi adored the Lord.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2256 on: January 09, 2016, 09:03:27 AM »
Verse 237:பரம்பொருளைப் பணிந்துதாள்
   பரவிப்போய்ப் பணிந்தவர்க்கு
வரந்தருவான் தினைநகரை
    வணங்கினர்வண் டமிழ்பாடி
நரம்புடையாழ் ஒலிமுழவின்
    நாதவொலி வேதவொலி
அரம்பையர்தங் கீதவொலி
   அறாத்தில்லை மருங்கணைந்தார்.He hailed there the Supreme Lord and adored His feet:
Then he came to Tirutthinai nakar and there hailed the Lord
Who grants boons to them that worship Him.
Having hailed Him in Tamil verse, rich and great,
He left the town and reached the outskirts of Thillai
Which is ever full of the music of stringed Yazh,
The beat of muzhavu, the chanting of the Vedas
And the melodic lilt of celestial damsels.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2257 on: January 09, 2016, 09:05:39 AM »
Verse 238:


தேம லங்கலணி மாமணி மார்பில்
   செம்ம லங்கயல்கள் செங்கம லத்தண்
பூம லங்கவெதிர் பாய்வன மாடே
   புள்ள லம்புதிரை வெள்வளை வாவித்
தாம லங்குகள் தடம்பணை சூழுந்
   தன்ம ருங்குதொழு வார்கள்தம் மும்மை
மாம லங்களற வீடருள் தில்லை
   மல்ல லம்பதியி னெல்லை வணங்கி.


The Lord of Thillai does away with the triple malas
Of devotees who hail Him, and grants them Heaven.
Thillai is girt with tanks where red-lotuses wave their heads
As carp-fish dart across them, and bees and waterfowls
That wing nearby, hum and chirp;
From the tank, wave-tossed conches and malanku fish
Pass into fields and fill them.
Sundarar on whose chest dangle gemmy garlands
And garlands of honied lotuses,
Reaching the border of Thillai, stood there, adoring it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 09, 2016, 09:07:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2258 on: January 09, 2016, 09:08:18 AM »
Verse 239:


நாக சூதவகு ளஞ்சர ளஞ்சூழ்
   நாளி கேரமில வங்க நரந்தம்
பூக ஞாழல்குளிர் வாழை மதூகம்
   பொதுளும் வஞ்சிபல வெங்கு நெருங்கி
மேக சாலமலி சோலைக ளாகி
   மீது கோகில மிடைந்து மிழற்றப்
போக பூமியினு மிக்கு விளங்கும்
   பூம்பு றம்பணை கடந்து புகுந்தார்.


They glowed with greater glory than even the celestial realms
-- The fields, the groves and the gardens without Thillai --,
Sundarar crossed these which were thick with
Stately trees: jambolan, mango, makizh, saralam,
Coco-palm, clove, citron, areca, kumkum, plantain cool,
Iluppai and Vanchi dense; in the lofty groves
That touched the cloud-mandalas, cuckoos warbled.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2259 on: January 09, 2016, 09:10:20 AM »
Verse 240:


வன்னி கொன்றைவழை சண்பகம் ஆரம்
   மலர்ப்ப லாசொடு செருந்திமந் தாரங்
கன்னி காரங்குர வங்கமழ் புன்னை
   கற்பு பாடலம் கூவிள மோங்கித்
துன்னு சாதிமரு மாலதி மௌவல்
   துதைந்த நந்திகர வீர மிடைந்த
பன்ம லர்ப்புனித நந்தனவ னங்கள்
   பணிந்து சென்றனன் மணங்கமழ் தாரான்.


Sundarar of fragrant garland adoringly crossed
The many-flowered and hallowed gardens galore
Flourishing with vanni, konrai sura-punnai,
Shanbhaga, aram, murukku, serunti, mantara, kura,
Punnai fragrant, parijata, patiri and vilwa trees
And dense-growing jati, mallikai and mullai
And nandhyavarta and alari plants.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2260 on: January 10, 2016, 08:40:09 AM »
Verse 241:


இடம ருங்குதனி நாயகி காண
   ஏழ்பெ ரும்புவன முய்ய வெடுத்து
நடந வின்றருள் சிலம்பொலி போற்றும்
   நான்ம றைப்பதியை நாளும் வணங்கக்
கடல்வ லங்கொள்வது போற்புடை சூழுங்
    காட்சி மேவிமிகு சேட்செல வோங்குந்
தடம ருங்குவளர் மஞ்சிவர் இஞ்சித்
   தண்கி டங்கையெதிர் கண்டும கிழ்ந்தார்.


To the beholding of His Consort unique that shares
His frame on the left, and for the redemption
Of lives that abide in all the seven worlds
The Lord dances in this holy shrine, and the sound
Of His anklets is hailed by the four Vedas.
The sea-like moat desiring to hail Him, cinctures Thillai;
Over its lofty fortressed walls rest nimbi.
Sundarar beheld these on his way, and was delighted


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 10, 2016, 08:42:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2261 on: January 10, 2016, 08:43:00 AM »
Verse 242:


மன்று ளாடுமது வின்னசை யாலே
   மறைச்சு ரும்பறை புறத்தின்  மருங்கே
குன்று போலுமணி மாமதில் சூழுங்
   குண்ட கழ்க்கமல  வண்டலர் கைதைத்
துன்று  நீறுபுனை மேனிய வாகித் தூய 
   நீறுபுனை தொண்டர்க ளென்னச்
சென்று சென்றுமுரல் கின்றன  கண்டு
   சிந்தை அன்பொடு திளைத்தெதிர் சென்றார்.

The Lord is indeed the Dancing Nectar
And the Vedas coveting it resound aloud.
From the moat girt with a hill-like and encircling fort
Rise beetles from lotus-flowers, and get
Smeared with the dense pollen from the fragrant screw-pine;
As they wing in the wind and hum, they are
Like unto devotees who wear the holy ash;
Sundarar beheld this in bliss and moved on.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2262 on: January 10, 2016, 08:45:21 AM »
Verse 243:


பார்வி ளங்கவளர் நான்மறை நாதம்
   பயின்ற பண்புமிக வெண்கொடி யாடும்
சீர்வி ளங்குமணி நாவொலி யாலும்
   திசைக ணான்கெதிர் புலப்பட லாலும்
தார்வி ளங்குவரை மார்பின் அயன்பொற்
   சதுர்மு கங்களென வாயின தில்லை
ஊர்வி ளங்குதிரு வாயில்கள் நான்கின்
   உத்த ரத்திசை வாயின்மு னெய்தி.Here the Vedas are cultivated and chanted
For the illumination of the whole world;
White flags waft aloft here, and bells resound;
Here meet the directions in opposition;
Of the four golden entrances to the shrine at Thillai
That are like the four visages of garlanded Brahma,
Sundarar came before that one in the north.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2263 on: January 10, 2016, 08:47:21 AM »
Verse 244:


அன்பின் வந்தெதிர் கொண்டசீ ரடியார்
   அவர்க ளோநம்பி யாரூரர்  தாமோ
முன்பி றைஞ்சினர் யாவரென் றறியா
   முறைமை யாலெதிர்  வணங்கி மகிழ்ந்து
பின்பு கும்பிடும் விருப்பி னிறைந்து
   பெருகு  நாவனக ரார்பெரு மானும்
பொன்பி றங்குமணி மாளிகை நீடும்
    பொருவி றந்ததிரு வீதி புகுந்தார்.Who paid obeisance first? Was it the loving devotees
That came to welcome Sundarar. Or Sundarar?
Hard to tell! plunged in joy were they all.
Impelled by a penchant to adore the Dancing Lord
Sundarar of Tirunavallor? stepped into the street
Dight with immense mansions, auric and bright.

Arunachala Siva.   
.
« Last Edit: January 10, 2016, 08:49:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2264 on: January 10, 2016, 08:50:12 AM »
Verse 245:அங்கண் மாமறை முழங்கும் மருங்கே
   ஆட ரம்பையர் அரங்கு  முழங்கும்
மங்குல் வானின்மிசை ஐந்தும் முழங்கும்
   வாச மாலைகளின் வண்டு முழங்கும்
பொங்கும் அன்பருவி கண்பொழி தொண்டர்
    போற்றி சைக்குமொலி எங்கும் முழங்கும்
திங்கள் தங்குசடை  கங்கை முழங்கும்
   தேவ தேவர்புரி யுந்திரு வீதி.


In that divine street abides the Lord of gods;
In His crescent-laden crest the Ganga resounds;
The Vedas four are chanted aloud; nearby are
Resounded the five celestial tuntupis when dance
The celestial danseuses; from fragrant garlands
The melodic hum of bees resounds;
Everywhere the hymns of loving devotees
Whose eyes are tear-bedewed, resound.


Arunachala Siva.