Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539553 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2220 on: January 06, 2016, 09:27:14 AM »
Verse 201:


அவ்வுரை யவையின் முன்பு
    நம்பியா ரூரர் சொல்லச்
செவ்விய மறையோர் நின்ற
   திருமறை முனியை நோக்கி
இவ்வுல கின்கண் நீயின்
   றிவரையுன் னடிமை யென்ற
வெவ்வுரை யெம்முன் பேற்ற
   வேண்டுமென் றுரைத்து மீண்டும்.


When Nambi Aroorar replied thus in the Court,
The holy Brahmins addressing the Vedic Muni said:
"The onus is heavily on you to prove your phenomenal case,
Claiming in this world the lad as your slave,"   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2221 on: January 06, 2016, 09:29:45 AM »
Verse 202:
ஆட்சியில் ஆவ ணத்தில்
   அன்றிமற் றயலார் தங்கள்
காட்சியில் மூன்றி லொன்று
   காட்டுவா யென்ன முன்னே
மூட்சியிற் கிழித்த வோலை
    படியோலை மூல வோலை
மாட்சியிற் காட்ட வைத்தேன்
   என்றனன் மாயை வல்லான்.
They added: "For proof, you should cite
One of these three: custom, document or oral evidence."
Thus addressed, the One well-versed in Maya said:
"The one torn in wrath was but a copy; I have with me
The original to be exhibited before this Honorable Court."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2016, 09:31:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2222 on: January 06, 2016, 09:32:27 AM »
Verse 203:வல்லையேற் காட்டிங் கென்ன
   மறையவன் வலிசெய் யாமற்
சொல்லநீர் வல்லீ ராகில்
   காட்டுவே னென்று சொல்லச்
செல்வநான் மறையோர் நாங்கள்
   தீங்குற வொட்டோ மென்றார்
அல்லல்தீர்த் தாள நின்றார்
   ஆவணங் கொண்டு சென்றார்.


The judges said: "Show us then your deed."
The Brahmin replied: "I will, if you be pleased
To order him not to indulge in destruction as before."
Thereupon the judges said: "We will permit no evil here."
The Redeemer then approached the judges with His deed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2016, 09:34:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2223 on: January 06, 2016, 09:35:55 AM »
Verse 204:


இருள்மறை மிடற்றோன் கையி
   லோலைகண் டவையோ ரேவ
அருள்பெறு கரணத் தானும்
   ஆவணந் தொழுது வாங்கிச்
சுருள்பெறு மடியை நீக்கி
   விரித்ததன் தொன்மை நோக்கித்
தெருள்பெறு சபையோர் கேட்ப
   வாசகஞ் செப்பு கின்றான்.When He who had concealed His blue throat, showed the deed,
The court-clerk received it in deferential reverence;
As ordered by the judges he retrieved it from its cover,
Found it to be an ancient scroll and read aloud
Its contents that all in the assembly might hear it clearly.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2224 on: January 06, 2016, 09:38:13 AM »
Verse 205:அருமறை நாவல் ஆதி
    சைவனா ரூரன் செய்கை
பெருமுனி வெண்ணெய் நல்லூர்ப்
   பித்தனுக் கியானும் என்பால்
வருமுறை மரபு ளோரும்
   வழித்தொண்டு செய்தற் கோலை
இருமையா லெழுதி நேர்ந்தேன்
   இதற்கிவை யென்னெ ழுத்து.


"This deed of an Adi Siva Brahmin -- Arooran Of Navaloor --, witnesseth as follows:
I and all those that come in my line, shall serve
Peru Muni alias Pitthan of Vennai Nalloor,
From generation to generation; this deed is
By me executed willingly and voluntarily;
In witness where of I have set my signature."


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2016, 09:39:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2225 on: January 06, 2016, 09:40:49 AM »
Verse  206:


வாசகங் கேட்ட பின்னர்
   மற்றுமே லெழுத்திட் டார்கள்
ஆசிலா வெழுத்தை நோக்கி
   யவையொக்கு மென்ற பின்னர்
மாசிலா மறையோர் ஐயா
    மற்றுங்கள் பேர னார்தந்
தேசுடை எழுத்தே யாகில்
   தெளியப்பார்த் தறிமின் என்றார்.hey examined the signatures of the attestors
And found them to be true; addressing Aroorar
The flawless judges said: "Sir, you now examine
The signature said to be your grand-father's
And find out if it is truly his."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2226 on: January 06, 2016, 09:43:14 AM »
Verse 207:அந்தணர் கூற வின்னு
    மாளோலை யிவனே காண்பான்
தந்தைதன் தந்தை தான்வே
   றெழுதுகைச் சாத்துண் டாகில்
இந்தவா வணத்தி னோடு
   மெழுத்துநீ ரொப்பு நோக்கி
வந்தது மொழிமின் என்றான்
   வலியஆட் கொள்ளும் வள்ளல்.

When thus the judges ruled, the voluntary Redeemer
Of souls, said: "Is this fellow competent
To adjudge the genuineness of the signature
If there be any other of his grand-father's
You may kindly compare that with this, and pass the verdict."

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2227 on: January 06, 2016, 09:45:52 AM »
Verse 208:


திரண்டமா மறையோர் தாமுந்
   திருநாவ லூரர் கோமுன்
மருண்டது தெளிய மற்ற
   மறையவ னெழுத்தால் ஓலை
அரண்டரு காப்பில் வேறொன்
   றழைத்துடன் ஒப்பு நோக்கி
இரண்டுமொத் திருந்த தென்னே
   யினிச்செயல் இல்லை யென்றார்.


The court agreed to the course suggested.
To dispel the bewilderment of Arooran
They sent for the document signed by his grand-father,
Kept in safe custody, and compared the signatures.
Both the signatures were identical;
Thereupon the Court declared:
"Nothing now remains for us to do."


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2228 on: January 06, 2016, 09:48:28 AM »
Verse 209:


நான்மறை முனிவ னார்க்கு
   நம்பியா ரூரர் தோற்றீர்
பான்மையி னேவல் செய்தல்
   கடனென்று பண்பின் மிக்க
மேன்மையோர் விளம்ப நம்பி
   விதிமுறை யிதுவே யாகில்
யானிதற் கிசையே னென்ன
   இசையுமோ வென்று நின்றார்.


The judges addressing Nambi Aroorar said:
"You've lost your case against the Brahmin-Muni;
"It is your duty to serve him dutifully."
"If this be the verdict" said Aroorar,
"Decreed by law, can I demur?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 06, 2016, 09:50:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2229 on: January 06, 2016, 09:51:33 AM »
Verse 210:


திருமிகு மறையோர் நின்ற
   செழுமறை முனியை நோக்கி
அருமுனி நீமுன் காட்டும்
   ஆவணம் அதனில் எங்கள்
பெருமைசேர் பதியே யாகப்
   பேசிய துமக்கிவ் வூரில்
வருமுறை மனையு நீடு
   வாழ்க்கையுங் காட்டு கென்றார்.


Then the learned Assembly of Brahmins
Addressing the saintly Brahmin said: "O rare Brahmin,
The deed that you showed us describes you as one
Native to our glorious town; if it be so,
Show us your house of hoary lineage."   

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 06, 2016, 09:53:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2230 on: January 07, 2016, 08:08:33 AM »
Verse 211:பொருவரும் வழக்கால் வென்ற
   புண்ணிய முனிவ ரென்னை
ஒருவரும் அறியீ ராகில்
   போதுமென் றுரைத்துச் சூழ்ந்த
பெருமறை யவர்கு ழாமும்
    நம்பியும் பின்பு செல்லத்
திருவருட் டுறையே புக்கார்
   கண்டிலர் திகைத்து நின்றார்.


The holy Muni, the winner of the peerless case, said:
"If none of you know me, then follow me."
Followed by the thronging Brahmins and Aroorar
He walked ahead and entered Tiru-Arul-Turai
And there disappeared abrupt; others stood perplexed.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2016, 08:10:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2231 on: January 07, 2016, 08:11:02 AM »
Verse 212:


எம்பிரான் கோயில் நண்ண
   இலங்குநூன் மார்பர் எங்கள்
நம்பர்தங் கோயில் புக்க
   தென்காலோ வென்று நம்பி
தம்பெரு விருப்பி னோடு
   தனித்தொடர்ந் தழைப்ப மாதோ
டும்பரின் விடைமேல் தோன்றி
   அவர்தமக் குணர்த்த லுற்றார்.


When the Lord entered the Temple, by love impelled
Aroorar followed Him, and wondered:
"Why should this Brahmin enter the Temple of our Lord?"
When alone he pursued Him, and called Him aloud,
The Lord appeared on high, mounted on His Bull
And apprised him of the truth thus:

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2016, 08:12:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2232 on: January 07, 2016, 08:13:26 AM »
Verse 213:


முன்புநீ நமக்குத் தொண்டன்
   முன்னிய வேட்கை கூரப்
பின்புநம் ஏவ லாலே
   பிறந்தனை மண்ணின் மீது
துன்புறு வாழ்க்கை நின்னைத்
   தொடர்வறத் தொடர்ந்து வந்து
நன்புல மறையோர் முன்னர்
   நாம்தடுத் தாண்டோம் என்றார்.

"You were Our servitor formerly; as on women you set
Your mind, you came to be born on earth
By Our fiat;
That life full of misery may not become your lot
We followed you, interceded and claimed you
In the presence of pious Brahmins."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2233 on: January 07, 2016, 08:15:50 AM »
Verse 214:


என்றெழு மோசை கேளா
   ஈன்றஆன் கனைப்புக் கேட்ட
கன்றுபோல் கதறி நம்பி
   கரசர ணாதி யங்கந்
துன்றிய புளக மாகத்
   தொழுதகை தலைமே லாக
மன்றுளீர் செயலோ வந்து
   வலியஆட் கொண்ட தென்றார்.


When Aroorar heard these redemptive words
He cried like a calf that heard its mother's lowing;
In every pore of the limbs in his body, he felt thrilled.
He folded his hands above his head in adoration
And burst out thus: "O the grace! The grace
Of the divine Dancer of compulsive redemption!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 07, 2016, 08:17:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2234 on: January 07, 2016, 08:18:47 AM »
Verse 215:
எண்ணிய வோசை யைந்தும்
   விசும்பிடை நிறைய வெங்கும்
விண்ணவர் பொழிபூ மாரி
   மேதினி நிறைந்து விம்ம
மண்ணவர் மகிழ்ச்சி பொங்க
   மறைகளும் முழங்கி ஆர்ப்ப
அண்ணலை ஓலை காட்டி
   யாண்டவ ரருளிச் செய்வார்.


At the manifestation of grace divine
All the five celestial Tuntupis resounded;
Gods on high caused showers of flowers to fill the earth;
Rejoiced were dwellers on earth; the Vedas hymned aloud;
Then the Lord that redeemed by a bond, spake thus in grace:   


Arunachala Siva.