Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564881 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2190 on: January 03, 2016, 08:36:33 AM »
Verse 171:
கண்களெண் ணிலாத வேண்டுங்
    காளையைக் காண என்பார்
பெண்களி லுயர நோற்றாள்
   சடங்கவி பேதை என்பார்
மண்களி கூர வந்த
   மணங்கண்டு வாழ்ந்தோம் என்பார்
பண்களில் நிறைந்த கீதம்
   பாடுவார் ஆடு வார்கள்.


Beholding the bridegroom a few affirmed:
"One must be blessed with a myriad eyes to behold him."
Some others said: "Among all damsels, lofty indeed
Is the askesis of Satangkavi's daughter."
And some said: "Blessed are we as we witness
The wedding that gladdens the whole earth."
Melodic lays they lilted and also danced.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2016, 10:44:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2191 on: January 03, 2016, 08:38:26 AM »
Verse 172:


ஆண்டகை யருளின் நோக்கின்
   வெள்ளத்துள் அலைந்தோம் என்பார்
தாண்டிய பரியும் நம்பால்
   தகுதியில் நடந்த தென்பார்
பூண்டயங் கிவனே காணும்
    புண்ணிய மூர்த்தி யென்பார்
ஈண்டிய மடவார் கூட்டம் 
   இன்னன இசைப்பச் சென்றார்.Some said: "We are borne away on the flood
Of grace that flows from his eyes."
Some praised the horse that bore him thither;
Some said: "The jeweled bridegroom
Is truly an incarnation of piety."
Thus spoke the women that gathered there.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2016, 10:42:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2192 on: January 03, 2016, 08:40:28 AM »
Verse 173:
வருமணக் கோலத் தெங்கள்
   வள்ளலார் தெள்ளும் வாசத்
திருமணப் பந்தர் முன்பு 
   சென்றுவெண் சங்க மெங்கும்
பெருமழைக் குலத்தி னார்ப்பப்
   பரிமிசை இழிந்து பேணும்
ஒருமணத் திறத்தி னங்கு 
   நிகழ்ந்தது மொழிவேன் உய்ந்தேன்.


Arrived at the bridal pandal whence wafted fragrance.
As he dismounted from his steed,
White conches resounded like thunder-clouds.
I am now to narrate the unique incident of the wedding;
Such narration spells my salvation.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2193 on: January 03, 2016, 08:42:54 AM »
Verse 174:


ஆலுமறை சூழ்கயிலை யின்கணருள் செய்த
சாலுமொழி யால்வழி தடுத்தடிமை கொள்வான்
மேலுற வெழுந்துமிகு கீழுற அகழ்ந்து
மாலும்அய னுக்குமரி யாரொருவர் வந்தார்.


At Kailash where the chanting Vedas ever abide,
The Lord in grace assured of His intercession;
The unique one unknowable to the two bewildered
Who flew up and burrowed deep down, thither came.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2194 on: January 03, 2016, 08:44:54 AM »
Verse 175:


கண்ணிடை கரந்தகதிர் வெண்பட மெனச்சூழ்
புண்ணிய நுதற்புனித நீறுபொலி வெய்தத்
தண்மதி முதிர்ந்துகதிர் சாய்வதென மீதே
வெண்ணரை முடித்தது விழுந்திடை சழங்க.

He concealed His third-eye, bright were the stripes
Of His Holy Ash like a pure white garment;
Bound in a knot dangled loose His grey hair
White as the rays of the full-grown moon.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2195 on: January 03, 2016, 10:28:57 AM »
Verse 176:காதிலணி கண்டிகை வடிந்தகுழை தாழச்
சோதிமணி மார்பினசை நூலினொடு தோளின்
மீதுபுனை யுத்தரிய வெண்டுகில் நுடங்க
ஆதப மறைக்குடை அணிக்கரம் விளங்க.


His ear-pendants of rudraksha dangled low;
The sacred-thread lay on His beauteous chest bright;
The mantle on His shoulder waved in the wind;
He held aloft an umbrella shielding the sun.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2196 on: January 03, 2016, 10:30:59 AM »
Verse 177:பண்டிசரி கோவண உடைப்பழமை கூரக்
கொண்டதொர் சழங்கலுடை யார்ந்தழகு கொள்ள
வெண்டுகி லுடன்குசை முடிந்துவிடு வேணுத்
தண்டொருகை கொண்டுகழல் தள்ளுநடைகொள்ள.Accentuating the ancientness of His loin-cloth low lying
His dhoti covering it beautified it.
Toddling he came holding a bamboo-staff on whose top
Were tied dharba and a cloth of white.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2016, 10:32:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2197 on: January 03, 2016, 10:33:43 AM »
Verse 178:


மொய்த்துவளர் பேரழகு மூத்தவடி வேயோ
அத்தகைய மூப்பெனு மதன்படிவ மேயோ
மெய்த்தநெறி வைதிகம் விளைத்தமுத லேயோ
இத்தகைய வேடமென ஐயமுற வெய்தி.
"Is it the embodiment of mellowed beauty great.
Or is it the true form of ripe old age.?
Or the very form of the genesis of the holy Vedic way."
The wondering beholders were doubt-tossed!   

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2016, 10:41:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2198 on: January 03, 2016, 10:35:43 AM »
Verse 179:வந்துதிரு மாமறை மணத்தொழில் தொடங்கும்
பந்தரிடை நம்பியெதிர் பன்னுசபை முன்னின்று
இந்தமொழி கேண்மினெதிர் யாவர்களும் என்றான்
முந்தைமறை யாயிர மொழிந்த திருவாயான்.At the pandal where the wedding was about to commence
He arrived and stood fronting Aroorar and the assembly.
"Hearken to these, my words, O ye all!"
Thus He, whose holy lips hymned the hoary Vedas infinite.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 03, 2016, 10:40:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2199 on: January 03, 2016, 10:38:06 AM »
Verse 180:என்றுரைசெ யந்தணனை எண்ணில்மறை யோரும்
மன்றல்வினை மங்கல மடங்கலனை யானும்
நன்றுமது நல்வரவு நங்கள்தவ மென்றே
நின்றதிவண் நீர்மொழிமின் நீர்மொழிவ தென்றார்.Him beheld the innumerable Brahmins,
And the bridegroom, verily a lion, spake to Him thus:
"We bid you a warm welcome; your coming here is
The fruition of our tapas; speak what you intend to speak."

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 03, 2016, 10:39:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2200 on: January 04, 2016, 08:09:47 AM »
Verse 181:பிஞ்ஞகனும் நாவலர் பெருந்தகையை நோக்கி
என்னிடையும் நின்னிடையும் நின்றஇசை வால்யான்
முன்னுடைய தோர்பெரு வழக்கினை முடித்தே
நின்னுடைய வேள்வியினை நீமுயல்தி என்றான்.

The Lord in disguise addressed Aroorar thus:
"You had better resolve first the great dispute
That subsists betwixt us for a long long time
Arising out of an agreement, and then proceed to wed."

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 04, 2016, 08:16:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2201 on: January 04, 2016, 08:11:26 AM »
Verse 182:


நெற்றிவிழி யான்மொழிய நின்றநிக ரில்லான்
உற்றதொர் வழக்கெனிடை நீயுடைய துண்டேல்
மற்றது முடித்தலதி யான்வதுவை செய்யேன்
முற்றவிது சொல்லுகென வெல்லைமுடி வில்லான்.When thus the Forehead-eyed spake, the peerless one
Said: "If there be betwixt us a pending lies
I will not wed before it is concluded; state your case
That it may be resolved (be times)."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2016, 08:15:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2202 on: January 04, 2016, 08:13:31 AM »
Verse 183:


ஆவதிது கேண்மின்மறை யோர்என்அடி யான்இந்
நாவல்நக ரூரனிது நான்மொழிவ தென்றான்
தேவரையும் மாலயன் முதற்றிருவின் மிக்கோர்
யாவரையும் வேறடிமை யாவுடைய எம்மான்.


Then spake the Infinite One: "O Brahmins!
Hearken to this! I affirm that this Arooran is my slave."
Thus he who had enslaved severally
The celestial,Vishnu, Brahma and all other worthies.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2016, 08:15:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2203 on: January 04, 2016, 08:17:23 AM »
Verse 184:


என்றான் இறையோன் அதுகேட்டவ ரெம்ம ருங்கும்
நின்றார் இருந்தார் இவனென்னினைந் தான்கொ லென்று
சென்றார் வெகுண்டார் சிரித்தார் திருநாவ லூரான்
நன்றால் மறையோன் மொழியென் றெதிர்நோக்கி நக்கான்.When they heard Him speak thus, they that stood there
Or sat, thought thus: "What means he, by his words?"
Some neared Him; some grew wroth and some laughed.
"Nobly spoken!"said Aroorar and sneered at Him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 04, 2016, 08:19:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2204 on: January 04, 2016, 08:20:03 AM »
Verse 185:


நக்கான் முகநோக்கி நடுங்கி நுடங்கி யார்க்கும்
மிக்கான் மிசையுத்தரி யத்துகில் தாங்கி மேற்சென்று
அக்கா லமுன்தந்தை தன்தந்தையா ளோலை யீதால்
இக்கா ரியத்தை நீயின்று சிரித்ததென் ஏடவென்ன.


At the jeering face of Aroorar, He stared; He trembled
And shook in wrath; He restored the mantle that fell down
To His shoulder, and nearing Aroorar shouted thus:
"Behold this Deed of Servitude"
Executed by your father's father!
Sirrah! What's the meaning of your railing and laughter?"


Arunachala Siva.
 
« Last Edit: January 04, 2016, 08:22:30 AM by Subramanian.R »