Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 545622 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2160 on: December 31, 2015, 07:58:40 AM »
Verse 141:மாசி லாத மணிதிகழ் மேனிமேல்
பூசு நீறுபோ லுள்ளும் புனிதர்கள்
தேசி னால்எத் திசையும் விளக்கினார்
பேச வொண்ணாப் பெருமை பிறங்கினார்.


Flawless rudraksha-beads deck their frame;
Pure are they inly too, like the holy ash they wear;
By their luster they make all the directions radiant;
Their glory is indeed ineffable.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2161 on: December 31, 2015, 08:00:54 AM »
Verse 142:


பூத மைந்தும் நிலையிற் கலங்கினும்
மாதொர் பாகர் மலர்த்தாள் மறப்பிலார்
ஓது காத லுறைப்பி னெறிநின்றார்
கோதி லாத குணப்பெருங் குன்றனார்.Even if the elements five should quake,
They swerve not from their adoration
Of the flower-feet of Ammai-Appar;
They stand rooted in bhakti hailed by the holy ones;
They are flawless hills of piety.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2162 on: December 31, 2015, 08:02:57 AM »
Verse 143:கேடு மாக்கமுங் கெட்ட திருவினார்
ஓடுஞ் செம்பொனும் ஒக்கவே நோக்குவார்
கூடும் அன்பினில் கும்பிட லேயன்றி
வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினார்.
They are the ever-blessed who have beyond
Both prosperity and adversity;
Ruddy gold and potsherds, they view alike;
Adoration of the Lord in love is their sole goal;
They seek not even Moksha;
Such is their firmness of purpose.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2163 on: December 31, 2015, 08:04:58 AM »
Verse 144:


ஆரங் கண்டிகை ஆடையுங் கந்தையே
பார மீசன் பணியல தொன்றிலார்
ஈர அன்பினர் யாதுங் குறைவிலார்
வீர மென்னால் விளம்புந் தகையதோ.


Their wreaths are wrought of rudraksha-beads,
Their habiliments are but rags;
Service to the Lord is their sole duty, nought else.
Milk of loving kindness wells up in them;
They lack nothing. Can I ever
Describe their peerless valor in words?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2164 on: December 31, 2015, 08:07:16 AM »
Verse 145:


வேண்டு மாறு விருப்புறும் வேடத்தர்
தாண்ட வப்பெரு மான்தனித் தொண்டர்கள்
நீண்ட தொல்புக ழார்தந் நிலைமையை
ஈண்டு வாழ்த்துகேன் என்னறிந் தேத்துகேன்.


They can assume any form at will;
Unique servitors are they of the Dancing Lord;
Infinite indeed is their glory;
I am to sing their glory, mirabile dictu, but how?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2165 on: December 31, 2015, 08:09:02 AM »
Verse 146:


இந்த மாதவர் கூட்டத்தை யெம்பிரான்
அந்த மில்புகழ் ஆலால சுந்தரன்
சுந்த ரத்திருத் தொண்டத் தொகைத்தமிழ்
வந்து பாடிய வண்ணம் உரைசெய்வாம்.

This holy company of divine tapaswins great
Was hailed in beauteous Tamizh verse
By Alala Sundarar of endless glory -- my deity --;
In unison with his Tiru-th-tonda-th-Thokai
We indite this, our work.

Arunachala Siva.   « Last Edit: December 31, 2015, 08:12:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2166 on: December 31, 2015, 08:11:21 AM »
Verse 147:


கங்கையும் மதியும் பாம்புங்
   கடுக்கையு முடிமேல் வைத்த
அங்கணர் ஓலை காட்டி
   ஆண்டவர் தமக்கு நாடு
மங்கையர் வதன சீத
   மதியிரு மருங்கு மோடிச்
செங்கயல் குழைகள் நாடுந்
    திருமுனைப் பாடி நாடு.He who claimed with a deed of servitude by the Lord
Who sports on His crown Ganga, crescent, snake
And konrai, is from the land of Tirumunaippadi
Where flourish damsels on whose moon-like visages serene
Are carp-like eyes which reach as far as their ears.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2167 on: December 31, 2015, 08:13:56 AM »
Verse 148:


பெருகிய நலத்தால் மிக்க
    பெருந்திரு நாடு தன்னில்
அருமறைச் சைவ மோங்க
   அருளினால் அவத ரித்த
மருவிய தவத்தான் மிக்க
   வளம்பதி வாய்மை குன்றாத்
திருமறை யவர்கள் நீடுந்
   திருநாவ லூரா மன்றே.


In that great land, beauteous and prosperous, is a town
Endowed with the wealth of tapas immense
Meriting the avatar of him who would cause
The flourishing of the Vedic Saivism; it is indeed
Tirunavaloor, the eternal abode of Brahmins
Who would never from the path of truth swerve.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2168 on: December 31, 2015, 08:15:47 AM »
Verse 149:மாதொரு பாக னார்க்கு
   வழிவழி யடிமை செய்யும்
வேதியர் குலத்துள் தோன்றி
   மேம்படு சடைய னாருக்கு
ஏதமில் கற்பின் வாழ்க்கை
   மனையிசை ஞானி யார்பால்
தீதகன் றுலகம் உய்யத்
   திருவவ தாரஞ் செய்தார்.


In the clan of Siva-Brahmins who serve Ammai-Appar
In unbroken traditional  family, he did divinely
Incarnate, to uplift the world freed of its flaws,
As the son of lofty and noble Sadaiyanar
And his immaculate wife Isaijnaniyar.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: December 31, 2015, 08:18:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2169 on: December 31, 2015, 08:19:08 AM »
Verse 150:


தம்பிரா னருளி னாலே
   தவத்தினால் மிக்கோர் போற்றும்
நம்பியா ரூர ரென்றே
   நாமமுஞ் சாற்றி மிக்க
ஐம்படைச் சதங்கை சாத்தி
   அணிமணிச் சுட்டி சாத்திச்
செம்பொன்நாண் அரையில் மின்னத்
   தெருவில்தேர் உருட்டு நாளில்.

By the grace of the Lord, he was christened Nambi Aroorar,
A name to be hailed even by the great tapaswins;
The child was decked with Aimpatai thali,  and pretty Chutti;
A cord of ruddy gold flashed from his waist;
Thus decked, one day he trundled a toy-car in the street.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 31, 2015, 08:20:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2170 on: January 01, 2016, 08:13:21 AM »
Verse 151:


நரசிங்க முனையர் என்னும்
   நாடுவாழ் அரசர் கண்டு
பரவருங் காதல் கூர
    பயந்தவர் தம்பாற் சென்று
விரவிய நண்பி னாலே
    வேண்டினர் பெற்றுத் தங்கள்
அரசிளங் குமரற் கேற்ப
   அன்பினால் மகன்மை கொண்டார்.Him beheld the king of the realm, Narasingka Munaiyar;
He felt ineffable love for the child;
Fortified by claims of intimacy, he beseeched
And obtained leave to rear the child in royal splendor;
Thus was he brought up as the king?s abhimana putra.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2171 on: January 01, 2016, 08:15:31 AM »
Verse 152:


பெருமைசா லரசர் காதற்
   பிள்ளையாய்ப் பின்னுந் தங்கள்
வருமுறை மரபின் வைகி
   வளர்ந்துமங் கலஞ்செய் கோலத்
தருமறை முந்நூல் சாத்தி
   யளவில்தொல் கலைகள் ஆய்ந்து
திருமலி சிறப்பின் ஓங்கிச்
   சீர்மணப் பருவஞ் சேர்ந்தார்.He grew as the beloved son of the glorious king
Firm-rooted in the culture and tradition of his lineage;
In due time he was invested with the sacred thread;
He mastered all the boundless and hoary scriptures
And glowed with learning and wealth.
He now attained the age proper for marriage.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2172 on: January 01, 2016, 08:17:28 AM »
Verse 153:


தந்தையார் சடைய னார்தம்
   தனித்திரு மகற்குச் சைவ
அந்தணர் குலத்துள் தங்கள்
   அரும்பெரும் மரபுக் கேற்ப
வந்ததொல் சிறப்பில் புத்தூர்ச்
   சடங்கவி மறையோன் தன்பால்
செந்திரு வனைய கன்னி
   மணத்திறஞ் செப்பி விட்டார்.Befitting the status of his great family
Sadaiyanar entreated aged and revered men
To approach Sadangkavi of Putthoor,
A noble Siva-Brahmin, seeking the hand of his daughter
-- A virgin, Lakshmi-like --, for his peerless son.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2173 on: January 01, 2016, 08:19:22 AM »
Verse 154:


குலமுத லறிவின் மிக்கார்
   கோத்திர முறையுந் தேர்ந்தார்
நலமிகு முதியோர் சொல்லச்
   சடங்கவி நன்மை யேற்று
மலர்தரு முகத்த னாகி
   மணம்புரி செயலின் வாய்மை
பலவுடன் பேசி ஒத்த
    பண்பினால் அன்பு நேர்ந்தான்.


When the revered elders of reputed clan and family
Who knew full well of the course and source of Gotra,
Announced the purpose of their errand
To Sadangkavi, he received them well, and his face
Beamed in joy; he discussed with them
All that pertained to marriage and expressed his consent.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2174 on: January 01, 2016, 08:21:07 AM »
Verse 155:


மற்றவன் இசைந்த வார்த்தை
   கேட்டவர் வள்ளல் தன்னைப்
பெற்றவர் தம்பால் சென்று
   சொன்னபின் பெருகு சிந்தை
உற்றதோர் மகிழ்ச்சி யெய்தி
   மணவினை உவந்து சாற்றிக்
கொற்றவர் திருவுக் கேற்பக்
   குறித்துநாள் ஓலை விட்டார்.

The elders apprised the parents of Aroorar
Of the consent; great indeed was their joy;
They then wrote to the parents of the bride
To announce the marriage in such a way
As would befit the greatness of the king.

Arunachala Siva.