Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563378 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2145 on: December 29, 2015, 08:21:25 AM »
126.


போற்றிசைத்துப் புரந்தரன்மா
   லயன்முதலோர் புகழ்ந்திறைஞ்ச
வீற்றிருந்த பெருமானார்
   மேவியுறை திருவாரூர்த்
தோற்றமுடை உயிர்கொன்றான்
    ஆதலினால் துணிபொருள்தான்
ஆற்றவுமற் றவற்கொல்லும்
    அதுவேயா மெனநினைமின்.


"He killed a being that took birth in Tiruvaroor
Where abides peerlessly enshrined the Lord-God,
Hailed gloriously by Indra, Vishnu, Brahma and others;
So, death is the punishment meet for him;
Know this to be my well-considered verdict irrevocable."

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2146 on: December 29, 2015, 08:23:43 AM »
127.எனமொழிந்து மற்றிதனுக்
   கினியிதுவே செயல்இவ்ஆன்
மனமழியுந் துயரகற்ற
   மாட்டாதேன் வருந்துமிது
தனதுறுபே ரிடர்யானுந்
   தாங்குவதே கருமமென
அனகன்அரும் பொருள்துணிந்தான்
   அமைச்சருமஞ் சினரகன்றார்.


Having spoken thus, he added: "This indeed is that
Which suits the deed; I canst not cure the distress
Of this cow whose mind is being eaten away by grief;
It is but meet that I suffer too in a similar way."
Thus resolved the blameless sovereign; his ministers
Were struck with fear, and away they moved.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2015, 08:25:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2147 on: December 29, 2015, 08:26:04 AM »
128.


மன்னவன்தன் மைந்தனையங்
   கழைத்தொருமந் திரிதன்னை
முன்னிவனை அவ்வீதி
   முரண்தேர்க்கா லூர்கவென
அன்னவனும் அதுசெய்யா
   தகன்றுதன்ஆ ருயிர்துறப்பத்
தன்னுடைய குலமகனைத்
   தான்கொண்டு மறுகணைந்தான்.The king sent for his son and bade a minister
Ply in that street a chariot that would run over the prince;
He did not do as bidden, but chose to put an end
To his dear life by his own hand; the king
Then took his son with his and repaired to that street.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2148 on: December 29, 2015, 08:28:01 AM »
129.ஒருமைந்தன் தன்குலத்துக்
   குள்ளான்என் பதும்உணரான்
தருமம்தன் வழிச்செல்கை
   கடனென்று தன்மைந்தன்
மருமம்தன் தேராழி
   உறவூர்ந்தான் மனுவேந்தன்
அருமந்த அரசாட்சி
   அரிதோமற் றெளிதோதான்.He would not consider that the prince
Was his only son to perpetuate his race;
His sole duty lay in treading the path of Dharma;
He laid his son on the street and he -- King Manu --,
Drove the car whose wheels ran over the chest of his son.
Is kingship aught that is easy or common?
Is it not a rarity of rarities?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2149 on: December 29, 2015, 08:30:02 AM »
130.


 தண்ணளிவெண் குடைவேந்தன்
   செயல்கண்டு தரியாது
மண்ணவர்கண் மழைபொழிந்தார்
    வானவர்பூ மழைசொரிந்தார்
அண்ணலவன் கண்ணெதிரே
   அணிவீதி மழவிடைமேல்
விண்ணவர்கள் தொழநின்றான்
   வீதிவிடங் கப்பெருமான்.Taken aback by the act of the king,
The merciful, white-parasoled monarch,
Men on earth rained tears and the celestial, flowers;
The Lord Veeti-Vitangka appeared on his celestial,
On the very street, adored by the celestial,
And gave darshan to the great and glorious soul.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 29, 2015, 08:31:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2150 on: December 30, 2015, 08:25:22 AM »
Verse 131:சடைமருங்கில் இளம்பிறையுந்
   தனிவிழிக்குந் திருநுதலும்
இடமருங்கில் உமையாளும்
   எம்மருங்கும் பூதகணம்
புடைநெருங்கும் பெருமையும்முன்
   கண்டரசன் போற்றிசைப்ப
விடைமருவும் பெருமானும்
   விறல்வேந்தற் கருள்கொடுத்தான்.


A young crescent decked His locks;
The third eye unique was on His forehead beauteous;
His frame on the left bore Mother Uma?s form;
Bhootas, thronging gloriously, encircled Him;
Thus the Lord appeared before the adoring king;
The Lord enthroned on the Bull
Showered on the valiant king grace infinite.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2151 on: December 30, 2015, 08:27:24 AM »
Verse 132:


அந்நிலையே உயிர்பிரிந்த
   ஆன்கன்றும் அவ்வரசன்
மன்னுரிமைத் தனிக்கன்றும்
   மந்திரியும் உடனெழலும்
இன்னபரி சானானென்
   றறிந்திலன்வேந் தனும்யார்க்கும்
முன்னவனே முன்னின்றால்
   முடியாத பொருளுளதோ.


That very moment, the dead calf, the prince peerless
And the minister too were brought back to life;
The King by no means could reckon his joy;
Is there aught impossible for the Primal Lord
If He means to be the Implementer?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2152 on: December 30, 2015, 08:29:25 AM »
Verse 133:


அடிபணிந்த திருமகனை
   ஆகமுற எடுத்தணைத்து
நெடிதுமகிழ்ந் தருந்துயரம்
    நீங்கினான் நிலவேந்தன்
மடிசுரந்து பொழிதீம்பால்
   வருங்கன்று மகிழ்ந்துண்டு
படிநனைய வரும்பசுவும்
    பருவரல்நீங் கியதன்றே.


The King embraced in delight his son divine
Who fell at his feet in adoration;
He was freed clean of his great grief.
Gone was the sorrow of the cow whose udder swelled
As the calf sucked in joy its sweet milk
Which overflowed and drenched the earth.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2153 on: December 30, 2015, 08:31:37 AM »
Verse 134:


பொன்தயங்கு மதிலாரூர்ப்
   பூங்கோயில் அமர்ந்தபிரான்
வென்றிமனு வேந்தனுக்கு
   வீதியிலே அருள்கொடுத்துச்
சென்றருளும் பெருங்கருணைத்
   திறங்கண்டு தன்னடியார்க்கு
என்றும்எளி வரும்பெருமை
   ஏழுலகும் எடுத்தேத்தும்.Beholding the gracious mercy of the Lord, -- the One
Enshrined in the Poongkoyil at Tiuvaroor
From whose forted walls issues golden lustre --,
Conferred on Manu -- the victorious king --,
So openly and in a street, (to this very day),
All the seven worlds hail the glory of His grace
Which is for ever of access to His devotees.   

Arunachala Siva.


 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2154 on: December 30, 2015, 08:33:29 AM »
Verse 135:இனையவகை அறநெறியில்
   எண்ணிறந்தோர்க் கருள்புரிந்து
முனைவரவர் மகிழ்ந்தருளப்
   பெற்றுடைய மூதூர்மேல்
புனையுமுரை நம்மளவில்
   புகலலாந் தகைமையதோ
அனையதனுக் ககமலராம்
   அறவனார் பூங்கோயில்.Such grace was meted out to innumerable men
Poised in Dharma, and thus was the hoary city
Blessed by the Lord in blissful grace;
Can ever our words match its glory?
The Lord?s Flower-Temple was very like its corolla!

Arunachala Siva.


 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2155 on: December 30, 2015, 08:35:33 AM »
Verse 136:


பூத நாயகர் புற்றிடங் கொண்டவர்
ஆதி தேவர் அமர்ந்தபூங் கோயிலிற்
சோதி மாமணி நீள்சுடர் முன்றில்சூழ்
மூதெ யிற்றிரு வாயின்முன் னாயது.


The Lord of Bhootas is of the Ant-Hill and is
Also the Primal Lord; in His Flower-Temple
Is the great and bright and beauteous courtyard;
Here is the mantapam called Devasiriyan
Abutting the forted wall and entrance-tower.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2156 on: December 30, 2015, 08:37:35 AM »
Verse 137:பூவார் திசைமுகன் இந்திரன் பூமிசை
மாவாழ் அகலத்து மால்முத லானவர்
ஓவா தெவரும் நிறைந்துறைந் துள்ளது
தேவா சிரிய னெனுந்திருக் காவணம்.


Brahma of the lotus-flower, Indra and Vishnu
On whose bosom dwells Lakshmi,
And other gods for ever abide here
In Devasiriyan, the mantapam divine.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2157 on: December 30, 2015, 08:39:32 AM »
Verse 138:அரந்தை தீர்க்கும் அடியவர் மேனிமேல்
நிரந்த நீற்றொளி யால்நிறை தூய்மையால்
புரந்த வஞ்செழுத் தோசை பொலிதலால்
பரந்த வாயிரம் பாற்கடல் போல்வது.By the blaze of the white lustre that issues
From the holy ash, duly worn by the devotees
Who can set at nought the misery of all beings,
By its sheer purity, and by the resounding
Everywhere of the protective Panchakshara,
It is like a confluence of many a milky main.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2158 on: December 30, 2015, 08:41:16 AM »
Verse 139:அகில காரணர் தாள்பணி வார்கள்தாம்
அகில லோகமும் ஆளற் குரியரென்று
அகில லோகத்து ளார்க ளடைதலின்
அகில லோகமும் போல்வ ததனிடை.It is the devotees who adore nought but the feet
Of the Lord, -- the Author of all the worlds --,
Who are entitled to rule all the worlds;
To hail them and to be ruled by them,
Men from all the worlds here assemble.
So it is like all the worlds duly juxtaposed.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2159 on: December 30, 2015, 08:43:06 AM »
Verse  140:


அத்தர் வேண்டிமுன் ஆண்டவர் அன்பினால்
மெய்த்த ழைத்து விதிர்ப்புறு சிந்தையார்
கைத்தி ருத்தொண்டு செய்கடப் பாட்டினார்
இத்தி றத்தவ ரன்றியும் எண்ணிலார்.


The devotees are made servitors as willed by the Father;
In love are they thrilled with mysterium tremendum;
They ply their hands for ever in the Lord?s service;
With these were also accompanied innumerable devotees.

Arunachala Siva.