Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 476457 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2115 on: December 26, 2015, 08:35:17 AM »
96.


தாழ்ந்த வேணியர் சைவர் தபோதனர்
வாழ்ந்த சிந்தை முனிவர் மறையவர்
வீழ்ந்த இன்பத் துறையுள் விரவுவார்
சூழ்ந்த பல்வே றிடத்ததத் தொல்நகர்.


The hoary and divine city is the habitat of them
Whose matted hair is huge and long,
Saivites, tapaswis, saints who are renunciates,
Brahmins and also those who are willingly
Immersed in the sweet of love.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 26, 2015, 08:37:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2116 on: December 26, 2015, 08:38:08 AM »
97.


நிலம கட்கழ கார்திரு நீள்நுதல்
திலகம் ஒப்பது செம்பியர் வாழ்பதி
மலர்ம கட்குவண் தாமரை போல்மலர்ந்து
அலகில் சீர்த்திரு வாரூர் விளங்குமால்.


This city of the Chozhas is like the tilaka
On the broad the beauteous forehead of the Lady-Earth;
It is also like the rich and blooming lotus
On which is enthroned Lakshmi
Infinite is its glory.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 26, 2015, 08:39:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2117 on: December 26, 2015, 08:40:44 AM »
98.


அன்ன தொல்நக ருக்கர சாயினான்
துன்னு செங்கதி ரோன்வழித் தோன்றினான்
மன்னு சீர்அந பாயன் வழிமுதல்
மின்னும் மாமணிப் பூண்மனு வேந்தனே.he monarch of this hoary city
Hails from the hallowed solar race;
Glorious Anapaya is his name, the descendent of Manu,
The jewelled king, himself a jewel bright.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 26, 2015, 08:42:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2118 on: December 26, 2015, 08:43:29 AM »
99.


மண்ணில் வாழ்தரு மன்னுயிர் கட்கெலாங்
கண்ணும் ஆவியு மாம்பெருங் காவலான்
விண்ணு ளார்மகிழ் வெய்திட வேள்விகள்
எண்ணி லாதன மாண இயற்றினான்.This great Ruler was like the eye and soul
Of all the lives that throve on this earth;
He nobly performed a good many sacrifices
That the celestial beings felt immensely pleased.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2119 on: December 26, 2015, 08:45:51 AM »
100.கொற்ற வாழி குவலயஞ் சூழ்ந்திடச்
சுற்று மன்னர் திறைகடை சூழ்ந்திடச்
செற்றம் நீக்கிய செம்மையின் மெய்ம்மனுப்
பெற்ற நீதியுந் தன்பெயர் ஆக்கினான்.


With the royal disc cincturing the earth,
With vassal-kings holding tributes, surrounding his court,
With righteousness totally freed from wrath,
He reigned in the realm, and his reign came to be called
Manu-Niti, established by the Grand Manu.   


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 26, 2015, 08:47:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2120 on: December 27, 2015, 08:20:32 AM »
101:


பொங்கு மாமறைப் புற்றிடங் கொண்டவர்
எங்கும் ஆகி இருந்தவர் பூசனைக்கு
அங்கண் வேண்டும் நிபந்தமா ராய்ந்துளான்
துங்க வாகமஞ் சொன்ன முறைமையால்.


The Lord of the compiler of Vedas, -- Vanmika Natha --,
Is ever present everywhere; unto His worship
In unison with holy Aagamic commandments
The king duly ordained everything.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2121 on: December 27, 2015, 08:22:46 AM »
102:


அறம்பொரு ளின்ப மான
   அறநெறி வழாமற் புல்லி
மறங்கடிந் தரசர் போற்ற
   வையகங் காக்கும் நாளில்
சிறந்தநல் தவத்தால் தேவி
   திருமணி வயிற்றில் மைந்தன்
பிறந்தனன் உலகம் போற்றப்
   பேரரிக் குருளை அன்னான்.


He held fast to the Way of Righteousness,
Wealth and Joy, and did not from it swerve;
He quelled Sin, and ruled, hailed by monarchs;
Unto his pious queen who was quick with child,
Was born a son as a guerdon for his great tapas;
He grew gloriously hailed by the earth as a lion-cub.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2122 on: December 27, 2015, 08:24:49 AM »
103:


தவமுயன் றரிதில் பெற்ற
   தனிஇளங் குமரன் நாளுஞ்
சிவமுயன் றடையுந் தெய்வக்
   கலைபல திருந்த ஓதிக்
கவனவாம் புரவி யானை
   தேர்படைத் தொழில்கள் கற்றுப்
பவமுயன் றதுவும் பேறே
   எனவரும் பண்பின் மிக்கான்.The peerless son, the guerdon to tapas rare,
Daily cultivated flawlessly all the divine scriptures
That would lead him to Siva; he also came by
The mastery of cavalry, elephantry,
And the art of leading armed chariots.
Thus did he demonstrate to the world
That even birth on earth can indeed be a beatitude.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2123 on: December 27, 2015, 08:26:58 AM »
104.


அளவில்தொல் கலைகள் முற்றி
   அரும்பெறல் தந்தை மிக்க
உளமகிழ் காதல் கூர
   ஓங்கிய குணத்தால் நீடி
இளவர சென்னுந் தன்மை
   எய்துதற் கணிய னாகி
வளரிளம் பரிதி போன்று
   வாழுநாள் ஒருநாள் மைந்தன்.

He mastered the innumerable hoary arts, and grew
As a paragon of virtues, greatly gladdening
The heart of his peerless father.
Such was his attainment, that ere long,
He could be, crowing as the Prince;
He was like the young sun growing gloriously bright.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: December 27, 2015, 08:28:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2124 on: December 27, 2015, 08:29:33 AM »
105:


திங்கள்வெண் கவிகை மன்னன்
    திருவளர் கோயில் நின்று
மங்குல்தோய் மாட வீதி
   மன்னிளங் குமரர் சூழக்
கொங்கலர் மாலை தாழ்ந்த
   குங்குமங் குலவு தோளான்
பொங்கிய தானை சூழத்
   தேர்மிசைப் பொலிந்து போந்தான்.

Decked with fragrant wreaths and sandal-paste
One day the strong-shouldered prince,
Surrounded by princelings
Fared forth on the royal street
Dight with cloud-crested mansions;
Armed warriors too marched encircling him;
Thus on the chariot bright he rode
From the royal palace of the parasolled king.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2125 on: December 27, 2015, 08:32:09 AM »
106:


பரசுவந் தியர்முன் சூதர் 
   மாகதர் ஒருபால் பாங்கர்
விரைநறுங் குழலார் சிந்தும்
   வெள்வளை ஒருபால் மிக்க
முரசொடு சங்கம் ஆர்ப்ப
   முழங்கொலி ஒருபால் வென்றி
அரசிளங் குமரன் போதும்
   அணிமணி மாட வீதி.


The minstrels followed singing eulogies, on one side,
Sootas and Magatas on another;
Melting in love, chank-bangled lasses moved on another;
Drummers and blowers of shells, on yet another;
Thus the victorious prince moved through the street
That dazzled beauteous with gems and jewels.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2126 on: December 27, 2015, 08:34:29 AM »
107:


தனிப்பெருந் தருமம் தானோர்
   தயாவின்றித் தானை மன்னன்
பனிப்பில்சிந் தையினில் உண்மைப்
   பான்மைசோ தித்தால் என்ன
மனித்தர் தன் வரவு காணா 
   வண்ணமோர் வண்ணம் நல்ஆன்
புனிற்றிளங் கன்று துள்ளிப்
   போந்ததம் மறுகி னூடே.


Like the merciless coming down
Of the peerless God of Dharma
To put to the test the unwavering mind
Of the king ever-poised in truth, invisible to mortal eyes,
Though many were there surrounding the prince,
A cow?s calf, young and beauteous, darted into the street.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2127 on: December 27, 2015, 08:36:52 AM »
108:

 அம்புனிற் றாவின் கன்றோர்
   அபாயத்தின் ஊடு போகிச்
செம்பொனின் தேர்க்கால் மீது
    விசையினாற் செல்லப் பட்டங்
கும்பரி னடையக் கண்டங்
   குருகுதா யலமந் தோடி
வெம்பிடும் அலறும் சோரும்
    மெய்ந்நடுக் குற்று வீழும்.The tender calf leaped across dangerously
And run over by the powerful wheel of the golden car
Breathed its last; this witnessing, its mother
Wilted, cried aloud, trembled and fell down on earth.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 27, 2015, 08:38:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2128 on: December 27, 2015, 08:40:03 AM »
109:
மற்றது கண்டு மைந்தன்
   வந்ததிங் கபாயம் என்று
சொற்றடு மாறி நெஞ்சில்
    துயருழந் தறிவ ழிந்து
பெற்றமுங் கன்றும் இன்றென்
   உணர்வெனும் பெருமை மாளச்
செற்றஎன் செய்கேன் என்று
   தேரினின் றிழிந்து வீழ்ந்தான்.


The prince eyed this and cried: ?Woe is me!?
His words became incoherent; sore was his heart
As he stood utterly bewildered; he cried aloud:
?The cow and its calf have this day, undone
My glorious life! O poor helpless me!?
Down he tumbled from the car and fell on earth.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2129 on: December 27, 2015, 08:42:11 AM »
110:


அலறுபேர் ஆவை நோக்கி
   ஆருயிர் பதைத்துச் சோரும்
நிலமிசைக் கன்றை நோக்கி
   நெடிதுயிர்த் திரங்கி நிற்கும்
மலர்தலை உலகங் காக்கும்
    மனுவெனும் எங்கோ மானுக்கு
உலகில்இப் பழிவந் தெய்தப்
   பிறந்தவா வொருவ னென்பான்.Looking at the great cow that cried in agony,
He too trembled and his life seemed to ebb away;
He stared contrite for long at the calf, and gasped
For breath; he then gave vent to his feeling thus:
Unto Manu, the protector of this wide earth -- my sovereign --,
I am born as son alas, to involve him in this sin.?   

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: December 28, 2015, 08:14:09 AM by Subramanian.R »