Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 486244 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2100 on: December 25, 2015, 09:01:03 AM »
81.

மேகமுங் களிறு மெங்கும்
   வேதமுங் கிடையு மெங்கும்
யாகமுஞ் சடங்கு மெங்கும்
   இன்பமும் மகிழ்வு மெங்கும்
யோகமுந் தவமு மெங்கும்
   ஊசலு மறுகு மெங்கும்
போகமும் பொலிவு மெங்கும்
   புண்ணிய முனிவ ரெங்கும்.

One eyes everywhere elephants and rain-clouds;
One hears everywhere the Vedas chanted and cultivated;
Everywhere are yoga and tapas practiced by men;
Swings of damsels too are seen everywhere;
Ubiquitous pervade joy of life and prosperity,
Like the presence of holy saints everywhere.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2101 on: December 25, 2015, 09:03:04 AM »
82.



பண்டரு விபஞ்சி எங்கும்
   பாதசெம் பஞ்சி எங்கும்
வண்டறை குழல்கள் எங்கும்
   வளரிசைக் குழல்கள் எங்கும்
தொண்டர்த மிருக்கை எங்கும்
   சொல்லுவ திருக்கை யெங்கும்
தண்டலை பலவும் எங்கும்
   தாதகி பலவு மெங்கும்.



Melodic Vipanchi Yazhs are played everywhere;
Crimson foot-prints of women the soles of whose feet
Are dyed with red silk-cotton, feast the eye everywhere;
Bees buzz over tresses everywhere;
Tuneful notes of melodic flutes are heard everywhere;
The Vedas are chanted wherever the devotees abide;
From the gardens wafts-everywhere the fragrance
Of Atthi trees and jack-fruit trees.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2102 on: December 25, 2015, 09:05:05 AM »
83.



மாடுபோ தகங்கள் எங்கும்
   வண்டுபோ தகங்கள் எங்கும்
பாடுமம் மனைகள் எங்கும்
   பயிலுமம் மனைகள் எங்கும்
நீடுகே தனங்கள் எங்கும்
   நிதிநிகே தனங்கள் எங்குந்
தோடுசூழ் மாலை எங்குந்
   துணைவர்சூழ் மாலை எங்கும்.


On all sides are seen elephant cubs;
On blooms are bees everywhere;
In all houses, music resounds, and women play Ammanai;
Flags fly aloft everywhere; ubiquitous are the heaps of wealth;
Garlands of many-petaled blooms are found everywhere;
Wreaths of lovers everywhere are innumerable.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2103 on: December 25, 2015, 09:07:05 AM »
84.


வீதிகள் விழவின் ஆர்ப்பும்
   விரும்பினர் விருந்தின் ஆர்ப்பும்
சாதிகள் நெறியில் தப்பா
   தனயரும் மனையில் தப்பா
நீதிய புள்ளும் மாவும்
   நிலத்திருப் புள்ளு மாவும்
ஓதிய எழுத்தாம் அஞ்சும்
    உறுபிணி வரத்தாம் அஞ்சும்.

Uproarious are the streets with festivities,
Where rousing reception is in love offered to guests;
Castes deviate not from their righteous ways;
House there is none that lacks the wealth of children;
Birds and beasts dwell in peace and harmony;
Divine Lakshmi loves to dwell here;
As all lives chant the Panchakshara
Mortal maladies fear to tread here.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2104 on: December 25, 2015, 09:09:07 AM »
85.


நற்றமிழ் வரைப்பின் ஓங்கு
   நாம்புகழ் திருநா டென்றும்
பொற்றடந் தோளால் வையம்
   பொதுக்கடிந் தினிது காக்குங்
கொற்றவன் அநபா யன்பொற்
   குடைநிழற் குளிர்வ தென்றால்
மற்றதன் பெருமை நம்மால்
    வரம்புற விளம்ப லாமோ.

Of all the realms embraced by goodly Tamizh
The divine realm hailed by us, is ruled impartially
By the valor of his broad and beauteous Shoulders;
He set at naught the dictum that the world
Belongs to all, and made it solely his own;
As the land thrives in peace under the golden shade
Of the parasol of the benign ruler, victorious Anapaya,
Can we at all essay to set forth its glories?   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2105 on: December 25, 2015, 09:11:20 AM »
86.


சொன்ன நாட்டிடைத் தொன்மையின் மிக்கது
மன்னு மாமல ராள்வழி பட்டது
வன்னி யாறு மதிபொதி செஞ்சடைச்
சென்னி யார்திரு வாரூர்த் திருநகர்.


The city hailed by us is the most ancient;
It is the one adored by Goddess Lakshmi
The city divine is Tiruvarur, presided over
By the Lord who sports on His matted hair
Vanni, Ganga and crescent-moon.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2106 on: December 25, 2015, 09:13:13 AM »
87.



வேத ஓசையும் வீணையின் ஓசையும்
சோதி வானவர் தோத்திர ஓசையும்
மாதர் ஆடல் மணிமுழ வோசையும்
கீத வோசையு மாய்க்கிளர் வுற்றவே.


Chant of Vedas, sweet music of Vinas,
Hymnal worlds of bright celestial  beings,
Rhythmic beat of Muzhavus as danseuses dance
And melodic notes mingle here in this city.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2107 on: December 25, 2015, 09:16:19 AM »
88.


பல்லி யங்கள் பரந்த ஒலியுடன்
செல்வ வீதிச் செழுமணித் தேரொலி
மல்லல் யானை ஒலியுடன் மாவொலி
எல்லை இன்றி யெழுந்துள எங்கணும்.

With the manifold melodies of musical instruments
The noise of chariot wheels as they pass
Through the opulent streets,
The trumpeting of tuskers strong
And the neighing of many a steed
Commingle and resound everywhere.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2108 on: December 25, 2015, 09:18:15 AM »
89.


 மாட மாளிகை சூளிகை மண்டபம்
கூட சாலைகள் கோபுரந் தெற்றிகள்
நீடு சாளர நீடரங் கெங்கணும்
ஆடன் மாத ரணிசிலம் பார்ப்பன.


In lofty mansions and man-made monticles,
In Mantapams, Exedras and theaters
In towered buildings and spacious pials
In windowed courts and platforms too
Anklets of danseuses resonate tinkling.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2109 on: December 25, 2015, 09:20:34 AM »
90.


அங்கு ரைக்கென் னளவப் பதியிலார்
தங்கள் மாளிகை யின்னொன்று சம்புவின்
பங்கி னாள்திருச் சேடி பரவையாம்
மங்கை யாரவ தாரஞ்செய் மாளிகை.


Many are the mansions of Rudra-Ghanikas;
In one of them, Paravaiyar the divine serving maid
Of Her who shares the form of Sambhu, made her avatar.
Can words ever measure the greatness of this city?

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2110 on: December 26, 2015, 08:24:08 AM »
91.



படர்ந்த பேரொளிப் பன்மணி வீதிபார்
இடந்த ஏனமும் அன்னமும் தேடுவார்
தொடர்ந்து கொண்டவன் தொண்டர்க்குத் தூதுபோய்
நடந்த செந்தா மரையடி நாறுமால்.



As the Lord unknowable to the Hog and the Swan,
As a messenger of Van-tondar plied his steps
In that street where is situate her gemmy mansion bright,
It is still fragrant with the touch of His lotus-feet.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2111 on: December 26, 2015, 08:26:23 AM »
92.


செங்கண் மாதர் தெருவில் தெளித்தசெங்
குங்கு மத்தின் குழம்பை அவர்குழல்
பொங்கு கோதையின் பூந்துகள் வீழ்ந்துடன்
அங்கண் மேவி யளறு புலர்த்துமால்.


Over the kumkum-paste sprinkled on the streets
By the red-eyed damsels, pollen falls from fresh flowers
Worn by them on their abundant locks,
And thus is dried the fragrant mire.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2112 on: December 26, 2015, 08:28:14 AM »
93.


உள்ளம் ஆர்உரு காதவர் ஊர்விடை
வள்ள லார்திரு வாரூர் மருங்கெலாந்
தெள்ளும் ஓசைத் திருப்பதி கங்கள்பைங்
கிள்ளை பாடுவ கேட்பன பூவைகள்.


Whose heart will not melt? In all the streets of Tiruvarur
Where is enshrined the Lord who rides the Bull,
The divine Padigams are rendered by the green parakeets;
The starlings listen to them in rapture.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2113 on: December 26, 2015, 08:30:41 AM »
94.


விளக்கம் மிக்க கலன்கள் விரவலால்
துளக்கில் பேரொலி யால்துன்னு பண்டங்கள்
வளத்தொ டும்பல வாறு மடுத்தலால்
அளக்கர் போன்றன ஆவண வீதிகள்.


As they are full of bright jewels,
As dinsome noise resounds there
And as goods a good many are there stored and sold,
The trader?s streets are like unto the sea.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2114 on: December 26, 2015, 08:32:48 AM »
95.


ஆர ணங்களே அல்ல மறுகிடை
வார ணங்களும் மாறி முழங்குமால்
சீர ணங்கிய தேவர்க ளேயலால்
தோர ணங்களில் தாமமுஞ் சூழுமால்.


Apart from the chanting of the Vedas, is also heard
In the streets, the trumpeting of the serried tuskers;
Not only are seen in the city the celestial who come   
To witness Ananku-Aadal, but also festoons and wreaths.

Arunachala Siva.