Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 488653 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2085 on: December 24, 2015, 09:42:31 AM »
66:கயல்பாய்பைந் தடநந்தூன்
   கழிந்தபெருங் கருங்குழிசி
வியல்வாய்வெள் வளைத்தரள
   மலர்வேரி உலைப்பெய்தங்
கயலாமை அடுப்பேற்றி
   அரக்காம்பல் நெருப்பூதும்
வயல்மாதர் சிறுமகளிர்
   விளையாட்டு வரம்பெல்லாம்.


On the banks of tanks where carps thrive, lie the shells
Of dead snails; these serve them as toy-cooking-pots;
Into them they pour as water the nectar of flowers
And also pearls delivered by chanks;
Carapaces serve them as cooking-ovens;
For heating them with fire they use flame-red lotuses.
Thus on the ridges the little farm-girls play-act.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2086 on: December 24, 2015, 09:44:39 AM »
67.காடெல்லாங் கழைக்கரும்பு
   காவெல்லாங் குழைக்கரும்பு
மாடெல்லாங் கருங்குவளை
   வயலெல்லாம் நெருங்குவளை
கோடெல்லாம் மடஅன்னம்
   குளமெல்லாங் கடலன்ன
நாடெல்லாம் நீர்நாடு
   தனையொவ்வா நலமெல்லாம்.

Wild grow the sweet-canes like a forest;
Gardens are all full of buds and blooms;
On all sides burgeon the blue lilies;
Conch and chank lie teeming in the fields;
The banks of tanks are thick with swans,
And tanks themselves are vast like seas!
No land, aye, by any means, can match the Chozha-land.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2015, 09:46:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2087 on: December 24, 2015, 09:47:39 AM »
68.ஆலை பாய்பவர் ஆர்ப்புறும் ஓலமும்
சோலை வாய்வண் டிரைத்தெழு சும்மையும்
ஞாலம் ஓங்கிய நான்மறை ஓதையும்
வேலை ஓசையின் மிக்கு விரவுமால்.


The din of them that ply the sweet-cane-press,
The hum of bees that wing in the groves
And the chant of the Vedas (for the world to thrive)
Commingle and far exceed the oceanic roar.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 24, 2015, 09:49:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2088 on: December 24, 2015, 09:50:03 AM »
69.அன்னம் ஆடும் அகன்றுறைப் பொய்கையில்
துன்னும் மேதி படியத் துதைந்தெழும்
கன்னி வாளை கமுகின்மேற் பாய்வன
மன்னு வான்மிசை வானவில் போலுமால்.


In the broad fords where play the swans,
The buffaloes plunge and get immersed.
The leap of valai to the areca trees
Is like a rainbow-flash in the abiding sky.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2089 on: December 24, 2015, 09:52:22 AM »
70:காவி னிற்பயி லுங்களி வண்டினம்
வாவி யிற்படிந் துண்ணும் மலர்மது
மேவி அத்தடம் மீதெழப் பாய்கயல்
தாவி அப்பொழி லிற்கனி சாடுமால்.


The bees   of groves eke do sip
Honey from blooms in the adjacent pools.
The leaping carps hit the garden trees
And spill their fruits in abundance.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2090 on: December 25, 2015, 07:55:08 AM »
71.சாலிநீள் வயலின் ஓங்கித்
   தந்நிகர் இன்றி மிக்கு
வாலிதாம் வெண்மை உண்மைக்
   கருவினாம் வளத்த வாகிச்
சூல்முதிர் பசலை கொண்டு
   சுருள்விரித் தரனுக் கன்பர்
ஆலின சிந்தை போல
   அலர்ந்தன கதிர்க ளெல்லாம்.


They grow lofty, dense and peerless, in the wide fields,
Rich in pure pulp, bright and white;
Eft soons they become pallid in advanced pregnancy;
Then they uncoil, and like the gracious hearts
Of those that are devoted to Siva,
Beam with light eventually.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2091 on: December 25, 2015, 07:57:11 AM »
72.


பத்தியின் பால ராகிப்
   பரமனுக் காளா மன்பர்
தத்தமிற் கூடி னார்கள்
   தலையினால் வணங்கு மாபோல்
மொய்த்தநீள் பத்தி யின்பால்
   முதிர்தலை வணங்கி மற்றை
வித்தகர் தன்மை போல
   விளைந்தன சாலி யெல்லாம்.Serving devotees of the Lord, borne by bhakti
When meeting one another bow low their heads in obeisance;
Even so, the ears of corn, dense and full-grown,
Bow low in long and serried order and yield abundance
Like unto endless godly love that marks holy devotees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2092 on: December 25, 2015, 07:58:47 AM »
73.


அரிதரு செந்நெற் சூட்டின்
   அடுக்கிய அடுக்கல் சேர்ப்பார்
பரிவுறத் தடிந்த பன்மீன்
   படர்நெடுங் குன்று செய்வார்
சுரிவளை சொரிந்த முத்தின்
   சுடர்ப்பெரும் பொருப்பு யர்ப்பார்
விரிமலர்க் கற்றை வேரி
   பொழிந்திழி வெற்பு வைப்பார்.


Sheaves of corn with stalks are piled into hills;
The sifted grains are heaped into long hill-ranges;
The pearls of whorled conches are gathered
Into huge dazzling mountainous heaps;
Honey from blown flowers is distilled and stored apart.


Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2093 on: December 25, 2015, 08:00:32 AM »
74.சாலியின் கற்றை துற்ற
   தடவரை முகடு சாய்த்துக்
காலிரும் பகடு போக்குங்
   கரும்பெரும் பாண்டில் ஈட்டம்
ஆலிய முகிலின் கூட்டம்
   அருவரைச் சிமயச் சாரல்
மேல்வலங் கொண்டு சூழுங்
   காட்சியின் மிக்க தன்றே.


Stalks to which grains remain still attached
Are heaped like a hill with well-formed slopes;
Over them are plied buffaloes, huge and black,
Which go round and round to winnow the sticking grains;
This is like unto nimbi sailing round the slopes
Of the golden Mount in worshipful circumambulation.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2094 on: December 25, 2015, 08:02:11 AM »
75.வைதெரிந் தகற்றி யாற்றி
   மழைப்பெயல் மானத் தூற்றிச்
செய்யபொற் குன்றும் வேறு
   நவமணிச் சிலம்பும் என்னக்
கைவினை மள்ளர் வானங்
   கரக்கவாக் கியநெற் குன்றால்
மொய்வரை உலகம் போலும்
    முளரிநீர் மருத வைப்பு.


De-grained hay stalks are gathered apart;
The grains are strewn abroad for the wind
To sift them from the chaff;
Like hills of ruddy gold and nine-fold gems
The grain-hills, raised sky-high, dazzle. Lo!
The Maruda-realm dight with lotus-pools
Looks like a country rich in hills.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2095 on: December 25, 2015, 08:04:16 AM »
76.


அரசுகொள் கடன்கள் ஆற்றி
   மிகுதிகொண் டறங்கள் பேணிப்
பரவருங் கடவுட் போற்றிக்
   குரவரும் விருந்தும் பண்பின்
விரவிய கிளையுந் தாங்கி
   விளங்கிய குடிகள் ஓங்கி
வரைபுரை மாடம் நீடி
   மலர்ந்துள பதிகள் எங்கும்.


Taxes due to the government paid, they perform
The primary dharma with a portion of what is theirs;
They hail the deity in worship due
And foster their parents, manes, guests and righteous kin.
Thus flourish the subjects of the realm
Teeming in mansions huge as hills.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2096 on: December 25, 2015, 08:05:58 AM »
77.

கரும்படு களமர் ஆலைக்
   கமழ்நறும் புகையோ மாதர்
சுரும்பெழ அகிலால் இட்ட
   தூபமோ யூப வேள்விப்
பெரும்பெயர்ச் சாலை தோறும்
   பிறங்கிய புகையோ வானின்
வரும்கரு முகிலோ சூழ்வ
   மாடமும் காவு மெங்கும்.


Is it the fragrant smoke rising from ovens
Where boils the juice of sweet-canes?
Is it the smoke that chases away the bees from blooms
Worn by women whose wet tresses
Are dried by the smoke of eagle-wood?
Is it the smoke rising from the halls of sacrifice.
Where are planted yupa columns?
Or is it the congregation of nimbi on high?
None can say what type of smoke it is
That surrounds the groves and mansions everywhere.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2097 on: December 25, 2015, 08:07:50 AM »
78.


நாளிகே ரஞ்செ ருந்தி
   நறுமலர் நரந்தம் எங்கும்
கோளிசா லந்த மாலங்
   குளிர்மலர்க் குரவம் எங்கும்
தாளிரும் போந்து சந்து
   தண்மலர் நாகம் எங்கும்
நீளிலை வஞ்சி காஞ்சி
   நிறைமலர்க் கோங்கம் எங்கும்.

Coco palms, Cerunti, citron trees of fragrant blooms
Peepul trees, kadambu, pacchilai and kura trees
Of cool blooms, broad-based palmyrahs, sandal trees,
Kumkum, vanchi of long leaves, kanchi
And konku of abundant blooms thrive everywhere.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2098 on: December 25, 2015, 08:09:28 AM »
79.


சூதபா டலங்கள் எங்குஞ்
   சூழ்வழை ஞாழல் எங்குஞ்
சாதிமா லதிகள் எங்குந்
   தண்டளிர் நறவம் எங்கும்
மாதவி சரளம் எங்கும்
   வகுளசண் பகங்கள் எங்கும்
போதவிழ் கைதை எங்கும்
   பூகபுன் னாகம் எங்கும்.


Mango trees, patiri, sura-punnai rich
With flower-bunches, crocus, picchi creepers
Jasmine lianas, soft-petalled aniccha,
Kurkkatthi, deodar, makizh and champaka,
Fragrant screw-pine, areca and punnai trees
Grow everywhere in this blessed realm.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47957
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2099 on: December 25, 2015, 08:11:24 AM »
80.


மங்கல வினைகள் எங்கும்
   மணஞ்செய்கம் பலைகள் எங்கும்
பங்கய வதனம் எங்கும
   பண்களின் மழலை எங்கும்
பொங்கொளிக் கலன்கள் எங்கும்
   புதுமலர்ப் பந்தர் எங்குஞ்
செங்கயல் பழனம் எங்குந்
   திருமகள் உறையுள் எங்கும்.The realm is marked by festal ceremonies
And dinsome jubilee of connubia;
Lotus-faces and melodic voices
Are seen and heard everywhere;
From men and women, jewels dazzle;
Flowery pandals breathe fragrance;
The fields are rich in ruddy carps;
Each place is indeed the abode of Lakshmi.

Arunachala Siva.