Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 575624 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2055 on: December 22, 2015, 09:19:21 AM »
Verse 36:முன்னம் ஆங்கவன் மொய்ம்முகை நாண்மலர்
என்னை யாட்கொண்ட ஈசனுக் கேய்வன
பன்ம லர்கொய்து செல்லப் பனிமலர்
அன்னம் அன்னவ ருங்கொண் டகன்றபின்.?He gathered many many flowers -- fit for the Lord,
That were about to bloom and sought by bees,
And went away; like him the pen-like lasses
Also gathered cool flowers and hied away.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2056 on: December 22, 2015, 09:21:23 AM »
Verse  37:


ஆதி மூர்த்தி அவன்திறம் நோக்கியே
மாதர் மேல்மனம் வைத்தனை தென்புவி
மீது தோன்றிஅம் மெல்லிய லாருடன்
காதல் இன்பம் கலந்தணை வாயென.


?The Primal Lord beheld him and said:
?You set your mind on the damsel-pair;
Be born in the southern realm;
Be linked with them in loving joy, and then return.?   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2057 on: December 22, 2015, 09:23:13 AM »
Verse 38:


கைக ளஞ்சலி கூப்பிக் கலங்கினான்
செய்ய சேவடி நீங்குஞ் சிறுமையேன்
மையல் மானுட மாய்மயங் கும்வழி
ஐய னேதடுத் தாண்டருள் செய்என.?Hearing this he was dismayed;
Folding his hands in worship, he addressed Him thus:
?O Lord, if in my confounding human state
I stand bewildered, do redeem me
By Your gracious intercession.?   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2058 on: December 22, 2015, 09:24:57 AM »
Verse 39:


அங்க ணாளன் அதற்கருள் செய்தபின்
நங்கை மாருடன் நம்பிமற் றத்திசை
தங்கு தோற்றத்தில் இன்புற்றுச் சாருமென்று
அங்க வன்செயல் எல்லாம் அறைந்தனன்.The Lord of great compassion said: ?Let it be so.?
Then he and the damsel-pair, as gracious mortals
Took birth in the South and lived in connubial joy.
They have now hither returned.?
To his holy audience Upamanyu fully narrated their lives.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2059 on: December 22, 2015, 09:26:47 AM »
Verse 40:


அந்த ணாளரும் ஆங்கது கேட்டவர்
பந்த மானுடப் பாற்படு தென்றிசை
இந்த வான்றிசை எட்டினும் மேற்பட
வந்த புண்ணியம் யாதென மாதவன்.

he saints of loving kindness,
Who were listening to him said:
?All the eight directions are realms where souls
Get embodied befitting their karma; what especial piety
Has indeed been wrought by the South
To merit in its realm, his incarnation??   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2060 on: December 23, 2015, 08:47:38 AM »
Verse 41:பொருவ ருந்தவத் தான்புலிக் காலனாம்
அருமு னியெந்தை அர்ச்சித்து முள்ளது
பெருமை சேர்பெரும் பற்றப் புலியூரென்று
ஒருமை யாளர்வைப் பாம்பதி ஓங்குமால் .

The great tapaswi then replied thus:
?Perumpatra-p-Puliyur is here situate, adored by
My father Vyagrapada, the great saint of peerless tapas;
It flourishes as the treasure of those
Who adore the Lord with single-minded devotion.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2061 on: December 23, 2015, 09:16:02 AM »
Verse 42:


அத்தி ருப்பதி யில்நமை ஆளுடை
மெய்த்த வக்கொடி காண விருப்புடன்
நித்தன் நீடிய அம்பலத் தாடும்மற்று
இத்தி றம்பெற லாந்திசை எத்திசை.?In that holy realm, the eternal Lord dances willingly
In the great Ambalam, for ever, in the presence
Of our Mother, the divine liana of true tapas.
Which other direction can rival the South in its glory?

Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2062 on: December 23, 2015, 09:18:22 AM »
43:


பூதம் யாவையின் உள்ளலர் போதென
வேத மூலம் வெளிப்படு மேதினிக்
காதல் மங்கை இதய கமலமாம்
மாதொர் பாகனார் ஆருர் மலர்ந்ததால் .


?In every embodied soul, the heart burgeons
Even as a bud blossoms; from the lotus-heart
Of the lovely Mother-Earth
Whence efflorvesces the seed of the Vedas
Aroor of Ardhanariswara has blossomed.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2015, 09:20:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2063 on: December 23, 2015, 09:21:05 AM »
44:எம்பி ராட்டிஇவ் வேழுல கீன்றவள்
தம்பி ரானைத் தனித்தவத் தால்எய்திக்
கம்பை யாற்றில் வழிபடு காஞ்சியென்று
உம்பர் போற்றும் பதியும் உடையது.


My Deity -- the Mother of the seven worlds --,
Attained here, the Lord by Her unique tapas
And adored Him on the banks of the river Kampai
At Kanchi hailed by all the celestial beings.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2064 on: December 23, 2015, 09:23:16 AM »
45:


நங்கள் நாதனாம் நந்தி தவஞ்செய்து
பொங்கு நீடருள் எய்திய பொற்பது
கங்கை வேணி மலரக் கனல்மலர்
செங்கை யாளர்ஐ யாறுந் திகழ்வது.


?It is here in the South, our Lord ? Guru Nandi --,
Performed tapas, and came by ever-growing grace eternal;
The lord who sports the flood in His matted hair
And wields the fire in His hand,
Abides here in Aiyaru.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2015, 09:25:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2065 on: December 23, 2015, 09:26:17 AM »
46:


தேசம் எல்லாம் விளக்கிய தென்திசை
ஈசர் தோணி புரத்துடன் எங்கணும்
பூச னைக்குப் பொருந்தும் இடம்பல
பேசில் அத்திசை ஒவ்வா பிறதிசை.


?It is in the South, the Lord?s hallowed Tonipuram
That illumines all realms, and holy shrines galore
Fit for the adoration of Siva, are situate.
Truly no direction can match the South in its glory.?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2066 on: December 23, 2015, 09:28:34 AM »
47:என்று மாமுனி வன்றொண்டர் செய்கையை
அன்று சொன்ன படியால் அடியவர்
துன்று சீர்த்திருத் தொண்டத் தொகைவிரி
இன்றெ னாதர வாலிங் கியம்புகேன்.

Thus spake the Saint, of the glorious history
Of Van-tandar; in unison with explication
And in accordance with the Tiru-th-tonda-th-Tokai
Which historicises the gloried lives of the devotees
We now elaborately indite this work in love.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 23, 2015, 09:30:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2067 on: December 23, 2015, 09:31:35 AM »
48:மற்றி தற்குப் பதிகம்வன் றொண்டர்தாம்
புற்றி டத்தெம் புராணர் அருளினால்
சொற்ற மெய்த்திருத் தொண்டத் தொகையெனப்
பெற்ற நற்பதி கம்தொழப் பெற்றதாம்.The truly divine decad of Van-tondar?s Tiru-th-tonda-th-Tokai
Wrought with the grace of the Ancient One
Enshrined in the Ant-Hill,
Is the base and source of this work;
We humbly hail it and commence our work.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2068 on: December 23, 2015, 09:33:39 AM »
49:


அந்த மெய்ப்பதி கத்தடி யார்களை
நந்தம் நாதனாம் நம்பியாண் டார்நம்பி
புந்தி யாரப் புகன்ற வகையினால்
வந்த வாறு வழாமல் இயம்புவாம்.


Our Lord Nambi-Andar-Nambi, with all his heart
Adored in verse the devotees hailed by
That divinely true decade; with his work too
As our guide we compose this work -- flawless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2015, 09:35:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2069 on: December 23, 2015, 09:36:21 AM »
50:உலகம் உய்யவும் சைவம்நின் றோங்கவும்
அலகில் சீர்நம்பி ஆருரர் பாடிய
நிலவு தொண்டர்தங் கூட்ட நிறைந்துறை
குலவு தண்புனல் நாட்டணி கூறுவாம்.For the world to flourish and Saivism
To soar aloft and thrive, Nambi-Aroorar
Of infinite glory hymned the holy company
Of devotees, and we now proceed to hail
Their great country, watered by the cool Kauveri.

Arunachala Siva.