Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 573160 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2040 on: December 21, 2015, 08:08:10 AM »
Verse 21:


நெற்றியிற் கண்ணர் நாற்பெருந் தோளர்
    நீறணி மேனியர் அனேகர்
பெற்றமேல் கொண்ட தம்பிரான் அடியார்
    பிஞ்ஞகன் தன்னருள் பெறுவார்
மற்றவர்க் கெல்லாந் தலைமையாம் பணியும்
    மலர்க்கையில் சுரிகையும் பிரம்பும்
கற்றைவார் சடையான் அருளினாற் பெற்றான்
    காப்பதக் கயிலைமால் வரைதான்.


By the grace of the Lord of matted hair, Nandi
Is invested with the office of guarding Kailash;
He is the Chief of the great many who are forehead-eyed,
Four-shouldered and who wear the holy ash on their bodies,
Also the devotees of Lord Siva who rides the Bull
Decked with Pinggnakam, and all other too;
He wields in his flowery hands
The sword and the divine cane.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2041 on: December 21, 2015, 08:10:42 AM »
Verse 22:


கையின்மான் மழுவர் கங்கைசூழ் சடையில்
    கதிரிளம் பிறைநறுங் கண்ணி
ஐயர்வீற் றிருக்குந் தன்மையி னாலும்
    அளப்பரும் பெருமையி னாலும்
மெய்யொளி தழைக்குந் தூய்மையி னாலும்
    வென்றிவெண் குடைஅந பாயன்
செய்யகோல் அபயன் திருமனத் தோங்குந்
    திருக்கயி லாயநீள் சிலம்பு.

The Lord holds an antelope in His (left) hand
And a mazhu in His (right) hand.
His matted hair where courses Ganga, is decked
With the young crescent
And a chaplet of (Konrai) flowers.
By reason of His enthronement here,
The presence of measureless glory
And the flourishing of the sheer purity of truth?s lusture,
Of Anapayan of Triumphant parasol white --
The fearless King that wields a righteous Sceptre.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: December 21, 2015, 08:12:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2042 on: December 21, 2015, 08:13:34 AM »
Verse 23:


அன்ன தன்திருத் தாழ்வரை யின்னிடத்து
இன்ன தன்மையன் என்றறி யாச்சிவன்
தன்னை யேயுணர்ந் தார்வம் தழைக்கின்றான்
உன்ன ருஞ்சீர் உபமன் னியமுனி .Seated on its divine slope
Saint Upamanyu of inconceivable glory
For ever meditates in blissful ecstasy
On Siva whose nature none can know.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2043 on: December 21, 2015, 08:15:24 AM »
Verse 24:


யாத வன்துவ ரைக்கிறை யாகிய
மாத வன்முடி மேலடி வைத்தவன்
பூத நாதன் பொருவருந் தொண்டினுக்கு
ஆதி யந்தம் இலாமை யடைந்தவன்.This saint placed his feet on the crown
Of Yadhava, the king of Dwaraka;
Peerless is his service to Siva, the Lord of Bhootas,
And it known neither beginning nor end.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2044 on: December 21, 2015, 08:17:27 AM »
Verse 25:


அத்தர் தந்த அருட்பாற் கடலுண்டு
சித்தம் ஆர்ந்து தெவிட்டி வளர்ந்தவன்
பத்த ராய முனிவர்பல் லாயிரர்
சுத்த யோகிகள் சூழ இருந்துழி.The Saint, of yore, was fed by the Ocean of Milk
By the grace of Lord Siva, the Father;
He grew solely sustained by the milk of Siva?s grace;
Myriads of holy Saints and Suddha yogis sat encircling him.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2045 on: December 21, 2015, 10:40:18 AM »
Verse  26:


அங்கண் ஓரொளி ஆயிர ஞாயிறு
பொங்கு பேரொளி போன்றுமுன் தோன்றிடத்
துங்க மாதவர் சூழ்ந்திருந் தாரெலாம்
இங்கி தென்கொல் அதிசயம் என்றலும்.Before them all, gushed forth a growing light
With the great brilliance of a thousand suns;
The great tapaswins pure and others
Who sat encircling the Saint
Marveling said: ?What wonder is this!?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 21, 2015, 10:41:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2046 on: December 21, 2015, 10:42:58 AM »
Verse  27:


அந்தி வான்மதி சூடிய அண்ணல்தாள்
சிந்தி யாவுணர்ந் தம்முனி தென்திசை
வந்த நாவலர் கோன்புகழ் வன்றொண்டன்
எந்தை யார்அரு ளால்அணை வான்என.Thereupon the Saint invoked in thought the feet
Of the Lord -- the wearer of the crepuscular crescent --,
And said: ?By the grace of our Father,
He who incarnated in the South as the Lord of Navaloor
-- Gloried Van-Tondan --, doth now return.?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2047 on: December 21, 2015, 10:44:57 AM »
Verse 28:


கைகள் கூப்பித் தொழுதெழுந் தத்திசை
மெய்யில் ஆனந்த வாரி விரவிடச்
செய்ய நீள்சடை மாமுனி செல்வுழி
ஐயம் நீங்க வினவுவோ ரந்தணர்.


As the great Saint of matted hair -- long and ruddy --,
Folding his hands in adoration rose up and walked
Toward the direction whence gushed forth the great light,
All athrill, as if immersed in a sea of joy,
The holy ones, to have their doubt resolved,
Implored him thus:

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2048 on: December 21, 2015, 10:47:09 AM »
Verse 29:

சம்பு வின்அடித் தாமரைப் போதலால்
எம்பி ரான்இறைஞ் சாயிஃ தென்னெனத்
தம்பி ரானைத்தன் னுள்ளந் தழீஇயவன்
நம்பி யாரூரன் நாம்தொழுந் தன்மையான் .


You, Our Lord, never adore aught but the lotus-feet
Of Sambhu; what may this be??
Thus questioned, he said: ?Nambi Arooran
Hath enshrined in his bosom the great Lord;
He is verily worthy of our adoration.?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2049 on: December 21, 2015, 10:49:10 AM »
Verse 30:


என்று கூற இறைஞ்சி இயம்புவார்
வென்ற பேரொளி யார்செய் விழுத்தவம்
நன்று கேட்க விரும்பு நசையினோம்
இன்றெ மக்குரை செய்தருள் என்றலும்.Hearing this they worshipfully beseeched him;
?Great is our desire to hear of the gloried tapas
Of him who blazes forth in triumphal lustre great!
May you, in grace, be pleased to narrate it.?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2050 on: December 22, 2015, 07:50:36 AM »
Verse 31 of Periya Puranam:உள்ள வண்ணம் முனிவன் உரைசெய்வான்
வெள்ள நீர்ச்சடை மெய்ப்பொரு ளாகிய
வள்ளல் சாத்தும் மதுமலர் மாலையும்
அள்ளும் நீறும் எடுத்தணை வானுளன்.

Then the Saint began his true narration thus:
?Unto the True Ens, the Lord of Munificence
In whose crest courses the flood of Ganga,
His service was to gather honey-laden blooms
And weave them into garlands;
He was also the bearer of His Holy Ash.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2051 on: December 22, 2015, 07:52:27 AM »
Verse 32:அன்ன வன்பெயர் ஆலால சுந்தரன்
முன்னம் ஆங்கொரு நாள்முதல் வன்தனக்கு
இன்ன வாமெனு நாள்மலர் கொய்திடத்
துன்னி னான்நந் தனவனச் சூழலில்.

?His name was Alala Sundarar.
One day, of yore, to gather fresh flowers
Wherewith to deck the Primordial Lord
He fared forth to the flower-garden.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2052 on: December 22, 2015, 07:54:15 AM »
Verse 33:


அங்கு முன்னெமை ஆளுடை நாயகி
கொங்கு சேர்குழற் காமலர் கொய்திடத்
திங்கள் வாள்முகச் சேடியர் எய்தினார்
பொங்கு கின்ற கவினுடைப் பூவைமார்.


?Thither came a pair of women, passing beautiful,
With visages like unto the full-moon bright,
To gather flowers, rich in pollen,
For the Lord?s Consort whom they served.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2053 on: December 22, 2015, 07:56:00 AM »
Verse 34:


அந்த மில்சீர் அனிந்திதை ஆய்குழல்
கந்த மாலைக் கமலினி என்பவர்
கொந்து கொண்ட திருமலர் கொய்வுழி
வந்து வானவர் ஈசர் அருளென.?When Anintitai of boundless glory and Kamalini
Of dark and dense hair adorned with a fragrant wreath,
Were gathering choice flowers from the bunches,
It happened like the grace of the Lord of Gods.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2054 on: December 22, 2015, 07:58:15 AM »
Verse 35:


மாத வம்செய்த தென்றிசை வாழ்ந்திடத்
தீதி லாத்திருத் தொண்டத் தொகைதரப்
போது வாரவர் மேல்மனம் போக்கிடக்
காதல் மாதருங் காட்சியிற் கண்ணினார்.?For the great thriving of the South
That indeed had wrought immense tapas,
He who was to incarnate thither and hymn
The flawless Tiru-th-tonda-th-Tokai,
Did set his mind on them both;
The loving lasses also reveled in the joy
Of beholding him.


Arunachala Siva.