Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574145 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2010 on: December 18, 2015, 08:39:24 AM »
Verse 7:


புண்டலைக் குஞ்சரப் போர்வையர்
    கோயிற் புதவடைக்கும்
ஒண்டலைத் தண்டமிழ்க் குண்டா
    சனியும்பர் பம்பிமின்னுங்
கொண்டலைக் கண்டுவண்
    டாடப் பெடையொடுங்
தண்டலைக் குண்டகழ்ச் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (7)


He sang Tevaram songs to close
The threshold gates of the temple
In Tiru Maraikkaatu where abides lord
Wearing the wounded-templed tusker-hyde;
He struck down, lightning like, all Samanas.
Seeing the in-gathering clouds aflash,
Beetles dance, storks she and He in stupor
Of joy in groves near mosts remain at Sanbai, He guards.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 08:40:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2011 on: December 18, 2015, 09:03:34 AM »
Verse 8:


எண்டலைக் குந்தலை வன்கழல்
    சூடியெ னுள்ளம்வெள்ளங்
கண்டலைப் பத்தன் கழல்தந்த
    வன்கதிர் முத்தநத்தம்
விண்டலைப் பத்தியி லோடும்
    விரவி மிளிர்பவளம்
தண்டலைக் குங்கடற் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (8)


He is the sovereign of all eight aits.
Wearing his holy feet, on my crest, my heart
Flooded with joy, is palpitant. He has offered
His feet to my hands. He is Sambandan
Of Sanbai where luminous conches
Run amuck thrown up by waves rapid;
Where Seas beat on sea-side spread climbers
Studded with lustrous coral spray overspread.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2012 on: December 18, 2015, 09:05:46 AM »
Verse 9:


ஆறுமண் டப்பண்டு செஞ்சொல்
    நடாத்தி யமண்முழுதும்
பாறுமண் டக்கண்டு சைவ
    சிகாமணி பைந்தடத்த
சேறுமண் டச்சங்கு செங்கயல்
    தேமாங் கனிசிதறிச்
சாறுமண் டும்வயல் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (9)
Sambandan of Sanbai once left out
The leaves in river Vaigai that swam
Up the river; He bade, by indirection.
The vultures to peck at the mutinous
Flesh of Samanas. He is the adorned crest of Saivam.
He guards the lands girt with fields
Green where slush fertile, chanks,
Red fish and coconuts and mangoes succulent abound.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 09:07:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2013 on: December 18, 2015, 09:08:30 AM »
Verse 10:

விடந்திளைக் கும்அர வல்குல்மென்
    கூந்தல் பெருமணத்தின்
வடந்திளைத் குங்கொங்கை புல்கிய
    மன்மதன் வண்கதலிக்
கடந்திளைத் துக்கழு நீர்புல்கி
    யொல்கிக் கரும்புரிஞ்சித்
தடந்திளைக் கும்புனல் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (10)


He is the Sambandan of Sanbai
Who guards the fertile watered
Lands where sugarcane stalks
Drink the lush of plantain grove-silt;
Is not He, so beautiful, & ravishing
Manmatha like  that mind churner
That haunts the venom'd cobra hood-of-
Genita, soft locks, bosoms indulgent on conjugation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 08:50:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2014 on: December 18, 2015, 09:14:01 AM »
Verse 11:


பாலித்த கொங்கு குவளைகள்
    ளம்பொழில் கீழ்ப்பரந்து
வாலிப்ப வாறதே றுங்கழ
    னிச்சண்பை யந்தமுந்து
மேலிட்ட புண்டலைக் குஞ்சரத்
    எண்டலைக் குந்தலைவன்
கோலிட்ட வாறு விடந்திளைக்
    கும்அர வல்குலையே. (11)


Sanbai land-rich water-rich
Grove - girt is the site holy
Where in eons of deluge
Showed up Siva, as He willed,
With His consort Uma
Of Venom?d cobra hooded fore-laps,
Wearing the destroyed tusker's
Hyde; which Sambandan guards ever.


TiruccRRaambalam

(Tiruch Sanbai Virutham- concluded.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 08:49:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2015 on: December 19, 2015, 08:23:32 AM »
ALudaiya Pillaiyar Tiru Mum Manik Kovai:

This is on Tiru Jnana Sambandhar by Nambi Andaar Nambi: 

திங்கட் கொழுந்தொடு பொங்கரவு திளைக்குங்
கங்கைப் பேரியாற்றுக் கடுவரற் கலுழியின்
இதழியின் மெம்பொ னிருகரை சிதறிப்
புதலெருக்கு மலர்த்தும் புரிபுன் சடையோன்
திருவருள் பெற்ற இருபிறப் பாளன்

முத்தீ வேள்வு நான்மறை வளர
ஐவேள் வுயர்த்த அறுதொழி லாளன்
ஏழிசை யாழை யெண்டிசை யறியத்
துண்டப் படுத்த தண்டமிழ் விரகன்
காழி நாடன் கவுணியர் தலைவன்

மாழை நோக்கி மலைமகள் புதல்வன்
திருந்திய பாடல் விரும்பினர்க் கல்லது
கடுந்துய ருட்புகக் கைவிளிக் கும்இந்
நெடும்பிற விக்கடல் நீந்துவ தரிதே. (1)


The Twice - born graced by Lord
With matted locks where bloom madar buds,
Where stays tender moon and surging serpent,
On the foamy Ganga in whose diluvial rush
Ruddy cassia are strewn over either bank
Sang the yaazh muri to crack the seven - noted
Yaazh freight airts to know with force got
By observance of triple - fire fostering, Vedas four -
Chanting, five-fold sacrifice given to six good acts
To swim the vast sea of birth beckoning all,
For consigning them to cruel woe - vortex
It is hard, unless one cultivates the psalms
Of the son of tender - mango - eyed
Mercy maiden of Mountain.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 08:51:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2016 on: December 19, 2015, 08:30:00 AM »
ALudaiya Pillaiyar Tiru Ulaa Malai:


திருந்திய சீர்ச்செந்தா மரைத் தடத்துச் சென் றோர்
இருந் தண் இளமேதி பாயப் பொருந்திய.....

(English rendering not available)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 08:48:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2017 on: December 19, 2015, 08:42:07 AM »
ALudaiya Pilllaiyar Tiruk Kalambakam:

அலையார்ந்த கடலுலகத்
தருந்திசைதோ றங்கங்கே
நிலையார்ந்த பலபதிகம்
நெறிமனிதர்க் கினிதியற்றி
ஈங்கருளி யெம்போல்வார்க்
கிடர்கெடுத்தல் காரணமாய்
ஓங்குபுகழ்ச் சண்பையெனு
மொண்பதியு ளுதித்தனையே
செஞ்சடைவெண் மதியணிந்த
சிவனெந்தை திருவருளால்
வஞ்சியன நுண்ணிடையாள்
மலையரையன் மடப்பாவை
நற்கண்ணி யளவிறந்த
ஞானத்தை யமிர்தாக்கிப்
பொற்கிண்ணத் தருள்புரிந்த
போனகமுன் நுகர்ந்தனையே

தோடணிகா தினனென்றுந்
தொல்லமரர்க் கெஞ்ஞான்றும்
தேடரிய பராபரனைச்
செழுமறையின் அரும்பொருள
அந்திச்செம் மேனியனை
யடையாளம் பலசொல்லி
உந்தைக்குக் காணஅர
னுவனாமென் றுரைத்தனையே
அராகம்
வளம்மலி தமிழிசை வடகலை மறைவல
முளரிநன் மலரணி தருதிரு முடியினை (1)
கடல்படு விடமடை கறைமணி மிடறுடை
அடல்கரி யுரியனை யறிவுடை யளவினை (2)
பெயர்த்தும் தாழிசை
கரும்பினுமிக் கினியபுகழ்க்
கண்ணுதல்விண் ணவன்அடிமேல்
பரம்பவிரும் புவியவர்க்குப்
பத்திமையை விளைத்தனையே (1)
பன்மறையோர் செய்தொழிலும்
பரமசிவா கமவிதியும்
நன்மறையின் விதிமுழுதும்
ஒழிவின்றி நவின்றனையே (2)
நாற்சீர் ஓரடி அம்போதரங்கம்
அணிதவத் தவர்களுக் கதிகவித் தகனும்நீ (1)
தணிமனத் தருளுடைத் தவநெறிக் கமிர்தம்நீ (2)
அமணரைக் கழுநுதிக் கணைவுறுத் தவனுநீ (3)
தமிழ்நலத் தொகையினில் தகுசுவைப் பவனும்நீ (4)
மூச்சீர் ஓரடி அம்போதரங்கம்
மறையவர்க் கொருவன் நீ(1)
மருவலர்க் குருமு நீ (2)
நிறைகுணத் தொருவன் நீ (3)
நிகரில்உத் தமனும் நீ(4)
இருசீர் ஓரடி அம்போதரங்கம் அரியை நீ (1) எளியை நீ(2)
அறவன் நீ (3) துறவன் நீ (4)
பெரியை நீ (5) உரியை நீ (6)
பிள்ளை நீ(7) வள்ளல் நீ (8)
தனிச் சொல்
என வாங்
சுரிதகம்
கருந்தமிழ் விரக நிற் பரசுதும் திருந்திய
நிரைச்செழு மாளிகை நிலைதொறும் நிலைதொறும்
உரைச்சதுர் மறையில் ஓங்கிய ஒலிசேர்
சீர்கெழு துழனித் திருமுகம் பொலிவுடைத்
தார்கெழு தண்டலை தண்பணை தழீஇ
கற்றொகு புரிசைக் காழியர் நாத
நற்றொகு சீர்த்தி ஞானசம் பந்த
நின்பெருங் கருணையை நீதியின்
அன்புடை அடியவர்க் கருளுவோய் எனவே.A quicker strain

Born in Sanbai of Soaring fame
You've removed all impediments
In the lives of beings. Your faith  fostering
Decades disciplined and graced the flocks,
Secure in all airts of the Tidal - Sea - Girt - World.
Suckled in the milk of Gnosis Ambrosial
In an auric cup of Mother Uma, mountain - king's daughter;
She, Vanci - creeper like disposed by Siva's grace
Whelming the white - moon ray off His ruddy locks
Didn't you exclaim, to your father,
That you glimpsed in the skies;
Identified the supreme of supreme,
That ancient One, a ring in His ear,
Dear to darshan by Devas even,
That Heuristic Inner Ens, that Incarnadine Lord.
Likening the flame - red firmament.
O, one opulent in Tamizh hymns
And in scriptures Sanskrit of Sacred North.
Your holy crest is holier
To adorn Lotus flowers.
Gulping the haalahaalam born of hieratic milk - main
Your neck glowed blue, O Lord!
You slew the tough tusker, scaled
The beast, wore its hyde on your frame, say they.
Siva's sweeter feet, more than sugar - cane sweet,
Grow bhakti in this world.
Child you are pleased to chant ever
The laws of Vedas and Siva - Aagamaas
And the via of the Vedics versed in all.
Excelsior you are for fair ascetics.
Ambrosia you are for all askesis
Done with the Grace of Passion.
You put the Samanas up on gallows.
Ensconced you are in the anthologic Tamizh
Sole one you are for the varied Vedics.
Thunder you are to bolt the foes.
Modest you are of the divine  will.
Supreme you are as non - pareil
Rare are you; rarefied are you;
Rtam are you; tapas are you;
Huge are you; refuge right are you;
Son are you; munificent one are you.
O, Lord of Kaazhi Stone - walled,
Grove - girt, floral - field - cooled!
Myriad beautifies the recondite urb
With glory resounding in the lay - out
O, Goodly famed Jnanasambandha!
Grace the flock devout
Poised firm and just
With your charitas immense
Thus we bequest, hailing
Your Milk of Mercy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 08:55:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2018 on: December 19, 2015, 09:19:52 AM »
ALudaiya Pillaiyar Tiruth Thogai:  Nambi Andar Nambi:

Verse 1:
   
பூவார் திருநுதல்மேல் பொற்சுட்டி இட்டொளிரக்
கோவாக் குதலை சிலம்பரற்ற - ஒவா
தழுவான் பசித்தான் என்றாங் கிறைவன்   காட்டத்
தொழுவான் துயர்தீர்க்கும் தோகை - வழுவாமே
முப்பத் திரண்டறமும் செய்தாள் முதிராத
செப்பொத்த கொங்கைத் திருநுதலி - அப்பன்
அருளாலே ஊட்டுதலும் அப்பொழுதே ஞானத்
திரளாகி முன்னின்ற செம்மல் - இருள்தீர்ந்த
காழி முதல்வன் கவுணியர்தம் போர்ஏறு
ஊழி முதல்வன் உவன் என்று - காட்டவலான்
வீழி மிழலைப் படிக்காசு கொண்டபிரான்
பாழி அமணைக் கழுவேற்றினான் - பாணர்
யாழை முறித்தான் எரிவாய் இடும்பதிகம்
ஆழி உலகத் தழியாமற் - காட்டினான்
ஏழிசை வித்தகன் வந்தேனோரும் வானோரும்
தாழும் சரணச் சதங்கைப் - பருவத்தே
பாலையும் நெய்தலும் பாடவலான் சோலைத்
திருவா வடுது றையில் செம்பொற் - கிழிஒன்
றருளாலே பெற்றருளும் ஐயன் தெருளாத
தென்னவன் நாடெல்லாம் திருநீறு - பாலித்த
மன்னன் மருகல்விடம் தீர்த்த பிரான் பின்னைத்தென்
கோலக்கா வில்தாளம் பெற்றிக் - குவலயத்தில்
முத்தின் சிவிகை அரன் கொடுப்ப முன்னின்று
தித்தித்த பாடல் செவிக்களித்தான் - நித்திலங்கள்
மாடத் தொளிரும் மறைக்காட் டிறை கதவைப்
பாடி அடைப்பித்த பண்புடையான் - நீடும்
திருவோத்தூர் ஆண்பனையைப் பெண்பனைஆ கென்னும்
பெருவார்த்தை தான் உடைய பிள்ளை - மருவினிய
கொள்ளம்பூ தூர்க்குழகன் நாவா யது கொடுப்ப
உள்ளமே கோலாக ஊன்றினான் - வள்ளல்
மழவன் சிறு மதலை வான்பெருநோய் தீர்த்த
குழகன் குலமறையோர் கோமான் - நிலவிய
வைகை ஆற் றே டிட்டு வான்நீர் எதிர்ஒட்டும்
செய்கையான் மிக்க செயலுடையான் - வெய்யவிடம்
மேவி இறந்த அயில் வேற்கண் மடமகளை
வாவென் றழைப்பித் திம்மண்ணுலகில் - வாழ்வித்த
சீர்நின்ற செம்மைச் செயலுடையான் நேர்வந்த
புத்தன் தலையைப் புவிமேல் புரள்வித்த
வித்தகப் பாடல் விளம்பினான் - மொய்த்தொளிசேர்
கொச்சைச் சதுரன்தன் கோமானைத் - தான்செய்த
பச்சைப் பதிகத் துடன்பதினா றாயிரம்பா
வித்துப் பொருளை விளைக்க - வலபெருமான்
முத்திப் பகவ முதல்வன் திருவடியை
அத்திக்கும் பத்தர்எதிர் ஆணைநம - தென்னவலான்
கத்தித் திரிபிறவிச் சாகரத்துள் ஆழாமே
பத்தித் தனித்தெப்பம் பார்வாழத் - தந்தபிரான்
பத்திச் சிவம்என்று பாண்டிமா தேவியொடும்
கொற்றக் கதர்வேற் குலச்சிறையும் - கொண்டாடும்
அற்றைப் பொழுதத் தமணர்இடும் வெந்தீயைப்
பற்றிச் சுடுகபோய்ப் பாண்டியனை - என்னவல்லான்
வர்த்தமா னீசர் கழல்வணங்கி வாழ்முருகன்
பத்தியை ஈசன் பதிகத்தே - காட்டினான்
அத்தன் திருநீல நக்கற்கும் அன்புடையான்
துத்த மொழிக்குதலைத் தூயவாய் - நன்னுதலி
கொத்தார் கருங்குழற்கும் கோலச்செங் - கைம்மலர்க்கும்
அத்தா மரைஅடிக்கும் அம்மென் குறங்கினுக்கும்
சித்திரப்பொற் காஞ்சி சிறந்தபே - ரல்குலுக்கும்
முத்தமிழ்நூல் எல்லாம் முழுதுணர்ந்த பிள்ளையார்க்கு
ஒத்த மணம் இதுஎன் றோதித் - தமர்களெல்லாம்
சித்தம் களிப்பத் திருமணம்செய் காவணத்தே
அற்றைப் பொழுதத்துக் கண்டுட - னேநிற்க
பெற்றவர்க ளோடும் பெருமணம் போய்ப்புக்குத்
தன்அத்தன் அடியே அடைந்தான் அழகிதே. (1)
On his flower-soft forehead an auric pendant glowed;
Anklets jingled on his feet, as he lisped lovely;
He cried and cried. Lord signed to His consort
That the he-child is hungry.
With Peacock?s grace and charitas 32
Mother Uma with tender fruit-bud breasts,
And fair temples with compassion rained milk
In a vial of gold and suckled the child.
Forthwith round with Gnosis,
Stood up child Jnanasambandar
Rid of murk pointed out in the skies the abiding
Lord of Sirkazhi, Lord primordial, Lord of grand dissolution.

He got coins per measure at Tiruveezhimizhalai;
Sacked Samana mob on gallows.
Singing a tuneful verse Yaazhmuri,
He broke in two the Yaazh of
Tiruneelakanta Paanar. With a decade
Opening fires , he saved the sea-girt world; He is
Well in seven fold notes; all devas and else
Come and bow before him.
From childhood days of anklet-jingles
He was adept in versing Paalai & Neytal;
Graced so was he to secure a raw gold pouch
At Tiru Aavatuturai girt with groves.
In the confused state of Pandyas,
He showered the holy ash,
And was blessed as lord of kings.
He gave life to the snake-bitten
Husband of a wife at Tirumarukal and raised him up.
Gaining the golden cymbals and plate at Tirukkolakaa
He changed the world?s delusions. When Siva offered
Him the pearly palanquin, from upon it, sang he
Honey-melic Tevaaram feasting the ears.
At the pearl-laden mansion-rich Tirummaraikkadu
He sang a decade and shut the doors that lazed long.
In the far famed Tiruvottur he changed the male-Palmyra
Into the other. In the fragrant Kollamputur,
Lord gave him a boat.
He ferried it across with his verse-oars.
He is the fair one that cured the babe of Vallal Mazhavan.
He is of Kaunia clan. He made Tevaram leaves
Sail against he Vaigai floods, upstream. He
Said ?come? to revive Poonkothai that died of venom;
Sang a ?quality? psalm to wrench the head of
Buddhist foe. With song of Kocchai He hailed
Seerkazhi. He had sung six and ten thousand
Tevarams. He came to prove the way of bhakti.
In the roaring birth-sea, losing not, He gave
The float of Bhakti matchless to the worlds; when
He hailed Sivam with Pandya Madevi and Minister
Kulacciraiyar, the cruel Samanas set ablaze,
He ordered it singe Pandya.
Bowing unto the feet of the Lord
In Tiruppukaloor Varthamaneswaram,
He showed his devoutment to Murga Naayanar. He was
Dear to Tiruneelanakkar. Holy is his mouth
Out-tuning Tuttam. For the fair temples, pearl-laced
Breasts, long eyes, thick dense locks, lovely fair-hands,
Lotus red feet, soft thighs, fore-laps decked in
Elegant golden Kanchi-jewel, of hers, and for
Tiru Jnanasambandar who versed in tri-fold Tamizh, apt
Was the wedding- thus hailed, it took place.
On the very day, with all to delight, they entered
Tirunalloorpperumanam shrine and attained the
Feet with all the guests in the glorious lumen of grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 09:28:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2019 on: December 19, 2015, 09:30:17 AM »
Tiru Navukkarasar Tiru Ekadasa Malai:

புலனொ டாடித் திரிமனத்தவர்
பொறிசெய் காமத் துரிசடக்கிய
புனித நேசத் தொடுதமக்கையர்
புணர்வி னால்உற் றுரைசெயக்குடர்
 
சுலவு சூலைப் பிணிகெ டுத்தொளிர்
சுடுவெ ணீறிட் டமண கற்றிய
துணிவி னான்முப் புரமெ ரித்தவர்
சுழலி லேபட் டிடுத வத்தினர்
 
உலகின் மாயப் பிறவி யைத்தரும்
உணர்வி லாவப் பெரும யக்கினை
ஒழிய வாய்மைக் கவிதை யிற்பல
உபரி யாகப் பொருள்ப ரப்பிய

அலகில் ஞானக் கடலி டைப்படும்
அமிர்த யோகச் சிவவொ ளிப்புக
அடிய ரேமுக் கருளி னைச்செயும்
அரைய தேவத் திருவ டிக்களே.(1)


A stray- mind that shook with senses he had;
Purging the organics of lust-laden flaws,
With love pure enfolding, his sister
Exhorted him; cured of king?s-evil
In the colics, he wore the argent ash of passion,
And was braced to ward off Samanars;
Drawn into the whirl of the triple-citadel Burner,
He took to Siva-askesis; to annul
That dotage that draggles into the world
Of deluding births, he versed verily
In variant forms exceeding well
Spreading the hermeneutics.
He is our Arasar- Lord whose holy feet
Shall ever grace us, the servitors
That flock, in the Gnostic main,
Mid-isled, entering the immortal yoke of Siva-lumen.

(Tirumuai No. 11 - completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 09:32:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2020 on: December 19, 2015, 09:35:20 AM »
The 12th TirumuRai is Periya Puranam -  by Sekkizhar.
This gives the entire history of 63 Nayanmars:


I propose to give all the verses of Periya Puranam:

Verse 1 -  Invocation to God:


உலகெ லாம்உணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம் .(1)


Omneity is He who is rare to be comprehended
And expressed in words by all the worlds;
In His crest rest the crescent and the flood;
Limitless is His effulgence;
He dances in the Ambalam.
We hail and adore His ankleted flower-feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 10:05:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2021 on: December 19, 2015, 09:38:33 AM »
Verse 2 of Periya Puranam:


ஊன டைந்த உடம்பின் பிறவியே
தான டைந்த உறுதியைச் சாருமால்
தேன டைந்த மலர்ப்பொழில் தில்லையுள்
மாந டம்செய் வரதர்பொற் றாள்தொழ. (2)
 

Life abiding in the tabernacle of flesh
Can sure attain its goal, the end of embodiment,
If it adores the golden feet of the Dancer
Who enacts the dance -- great and grand --,
In Thillai dight with melliferous gardens.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: December 19, 2015, 09:40:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2022 on: December 19, 2015, 09:42:04 AM »
Verse 3 of Periya Puranam:எடுக்கும் மாக்கதை இன்றமிழ்ச் செய்யுளாய்
நடக்கும் மேன்மை நமக்கருள் செய்திடத்
தடக்கை ஐந்துடைத் தாழ்செவி நீள் முடிக்
கடக்க ளிற்றைக் கருத்துள் இருத்துவாம்.  (3)


To come by the grace that will guide us to indite
The great hagiology in dulcet Tamizh verse,
We enshrine in our thought
The ichorous Tusker-God endowed with
A pentad of arms -- long and strong --,
Dangling ears and a huge crown.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 19, 2015, 09:43:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2023 on: December 19, 2015, 09:46:07 AM »
Verse 4 of Periya Puranam:


Verse 4:மதிவளர் சடைமுடி மன்று ளாரைமுன்
துதிசெயும் நாயன்மார் தூய சொல்மலர்ப்
பொதிநலன் நுகர்தரு புனிதர் பேரவை
விதிமுறை உலகினில் விளங்கி வெல்கவே.(4)

The Holy Assembly
May the lofty and sublime Assembly
Of the holy devotees who revel
In the wealth and weal
-- The pure flower-words of Nayanmar
Who have, of yore, hymned the Lord of Ambalam
Whose matted hair sports the crescent --,
For ever triumphantly flourish, and run
Their destined course illuminant in the world!


Arunachala Siva.


« Last Edit: December 19, 2015, 09:48:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2024 on: December 19, 2015, 09:49:37 AM »
Verse 5 of Periya Puranam:அளவி லாத பெருமைய ராகிய
அளவி லாஅடி யார்புகழ் கூறுகேன்
அளவு கூட உரைப்பரி தாயினும்
அளவில் ஆசை துரப்ப அறைகுவேன்.(5)


he Author?s Apology

I proclaim the boundless glory
Of the immeasurable devotees;
I cannot come near the fringe even;
Yet limitless love impels me to indite this opus.

Arunachala Siva.