Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 575529 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1995 on: December 17, 2015, 10:02:37 AM »
93.


தோன்றல்தன் னோடுட னேகிய
    சுந்தரப் பூண்முலையை
ஈன்றவ ரேயிந்த வேந்திழை
    யார் இவ்வளவில்
வான்றவர் சூழுந் தமிழா
    கரன்தன் வடவரையே
போன்றபொன் மாடக் கழுமல
    நாடு பொருந்துவரே. (93)

This couple begot the heroine fair that followed the hero,
By now the man and woman might have reached
The auric mansioned Kaazhi urb like
The Northern Kayilai of Jnanasambandhar of
Tamil ? form surrounded by great askesis ? rich
Sublime devotees by now for sure.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:04:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1996 on: December 17, 2015, 10:05:18 AM »
94.பொருந்திய ஞானத் தமிழா
    கரன்பதி, பொற்புரிசை
திருந்திய தோணி புரத்துக்
    கிறைவன் திருவருளால்
கருந்தடம் நீரெழு காலையிற்
    காகூ கழுமலமென்(று)
இருந்திட வாமென்று வானவ
    ராகி யியங்கியதே. (94)

The urb where abides Jnanasambandhar
Is but Kaazhi which by Grace of Lord
At the time of diluvial rise obstreperous
With sounds of fright and espair
Crying for help cawing and cooing
Remained in tack un-swallowed by swollen sea.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1997 on: December 17, 2015, 10:08:01 AM »
95.இயலா தனபல சிந்தைய ராயிய
    லுங்கொலென்று
முயலா தனவே முயன்றுவன்
    மோகச் சுழியழுந்திச்
செயலார் வரைமதிற் காழியர்
    கோன்திரு நாமங்களுக்(கு)
அயலா ரெனப்பல காலங்கள்
    போக்குவ ராதர்களே. (95)

Thinking on what could not be possibly,
Trying what could not be tried upon,
Deluded in the vortex of deeds and deeds
Without hailing the names of Kaazhi's lord
Living as aliens aliened from the grace
Are deduced nescient ones living in vain for long.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:09:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1998 on: December 17, 2015, 10:10:48 AM »
96.ஆதர வும்,பயப் பும்மிவ
    ளெய்தின ளென்றபலார்
மாத ரவஞ்சொல்லி யென்னை
    நகுவது! மாமறையின்
ஓதர வம்பொலி காழித்
    தமிழா கரனொடன்றே
தீதர வம்பட வன்னையென்
    னோபல செப்புவதே. (96)


Pointing at me, conjoining my name with Tamizh - Form
Jnanasambandhar of Kaazhi, for my love
And sallowness explicit, many cavil on me
Ruminating amid the Vedas - chanted
Resounding urb sacred and laugh at when
Such evil cavils rise, why my mother chides in many words?


Arunaxhala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:17:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1999 on: December 17, 2015, 10:13:57 AM »
97.செப்பிய வென்ன தவம்முயன்
    ரேன்நல்ல செந்தமிழால்
ஒப்புடை மாலைத் தமிழா
    கரனை, யுணர்வுடையோர்
கற்புடை வாய்மொழி யேத்தும்
    படிதக றிட்டிவர
மற்படு தொல்லைக் கடல்புடை
    சூழ்தரு மண்மிடையே. (97)


In a special mention - worthy way,
Askesis could not be performed. With Classic Tamizh
Rich garlanded Tamizh - Form Jnanasambandhar's feel,
Taking the words of the most learned ones, bowing unto,
Imploring oft, how can I live long in this world
Girt by ragging seas of birth and morass.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:18:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2000 on: December 17, 2015, 10:19:43 AM »
98.மண்ணில் திகழ்சண்பை நாதனை
    வாதினில் வல்லமணைப்
பண்ணைக் கழுவின் நுதிவைத்தெம்
    பந்த வினையறுக்கும்
கண்ணைக் கதியைத் தமிழா
    கரனை,யெங் கற்பகத்தைத்
திண்ணற் றொடையற் கவுணியர்
    தீபனைச் சேர்ந்தனமே. (98)On this Earth, the fabulous Kaazhi lord Jnanasambandhar
Argued out Samanas and gallowed them all;
Snapped all my bonds and tethers of deeds;
He is my sole refuge. That Tamizh ? form
That Kalpaka tree granting all grants, that garlanded
Kaunia clan ? light, I have joined for good.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2001 on: December 17, 2015, 10:21:59 AM »
99.
சேரும் புகழ்த்திரு ஞானசம்
    பந்தனை யானுரைத்த
பேருந் தமிழ்ப்பா வினவவல்
    லவர்பெற்ற வின்புலகங்
காருந் திருமுடற் ராயரு
    ளாயென்று கைதொழுவர்
நீரும் மலரும் கொளாநெடு
    மாலும் பிரமனுமே. (99)


Fame accruing Jnanasambandhar I have
Versed in this Tamizh. They that verse in there,
If they desire the world of bliss,
O, murk - marked neck showing Lord!
Grace them. - Thus would worship with flower
And water, four faced one and Fair Tirumal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:24:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2002 on: December 17, 2015, 10:25:08 AM »
100.


பிரமா புரம்வெங் குரு,சண்பை,
    தோணி, புகலி,கொச்சை
சிரமார் புரம்,நற் புறவந்,
    தராய்,காழி, வேணுபுரம்
வரமார் பொழில்திரு ஞானசம்
    பந்தன் பதிக்குமிக்க
பரமார் கழுமலர் பன்னிரு
    நாமமிப் பாரகத்தே. (100)Brahmapuram, Venguru, Sanbai,
Thonipuram, Pukali, Kocchaivayam,
Cirapuram, Puravam, Poontaraai,
Seekazhi, Venupuram, Kazhumalam
Are the twelve other names of the urb
Of sacred Jnanasambandhar.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2003 on: December 17, 2015, 10:28:17 AM »
101.பராகலத் துன்பங் கடந்தமர ரால்பணியும்
ஏரகலம் பெற்றாலு மின்னாதால் - காரகிலின்
தூமங் கமழ்மாடத் தோணி புரத்தலைவன்
நாமஞ் செவிக்கிசையா நாள். (101)


Though one attains special good past woes many
With immortals serving him, one?s ears
Are blest to hear only the holy names of Jnanasambandhar
Of Tonipuram in the haze of frankincense burning on the mansion?s niches.

ALudaiya Pillaiyar - Tiru Andati - concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:30:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2004 on: December 18, 2015, 08:22:08 AM »
The next one by Nambi Andaar Nambi, is ALudaiya Pillaiyar Tiruch Chanpai Virutham.  This describes
Srikazhi of Jnana Sambandha Murti.  This contains 11 verses.

Verse 1:


பாலித் தெழில்தங்கு பாரகம்
    உய்யப் பறிதலையோர்
மாலுற் றழுந்த அவதரித்
    தோன்மணி நீர்க்கமலத்
தாலித் தலர்மிசை யன்னம்
    நடப்ப, வணங்கிதென்னாச்
சாலித் தலைபணி சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (1)


For this Earth of immense elegance to prosper
Attaining grace, for Samanas to go bemused
And submit to Sivam, came incarnate
Tiru Jnana Sambandan of Sanbai
Where limpid water holding lotus cups
Stalk in delight and swans swan about
Upon them, and paddy ripe in sheaves
Bend and genufleat as divine maidens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 08:24:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2005 on: December 18, 2015, 08:24:42 AM »
Verse 2:


கொங்குதங் குங்குஞ்சி கூடாப்
    பருவத்துக் குன்றவில்லி
பங்குதங் கும்மங்கை தன்னருள்
    பெற்றவன், பைம்புணரிப்
பொங்குவங் கப்புனல் சேர்த
    புதுமணப் புன்னையின்கீழ்ச்
சங்குதங் கும்வயற் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (2)


Scare the pollen rich tuft of his has grown
But well before he secured the grace
Of mother Uma on Siva's left.
He is Sambandan holding for tat Sanbai
Over the fields where chanks grow? neath
The fragrant Sura Punnai tree
Wafted with breeze from off the river
Seas beating fresh vigorous waves.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 08:26:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2006 on: December 18, 2015, 08:27:50 AM »
Verse 3:


குவளைக் கருங்கண் கொடியிடை
    துன்பந் தவிரவன்று
துவளத் தொடுவிடந் தீர்த்த
    தமிழின் தொகைசெய்தவன்
திவளக் கொடிக்குன்ற மாளிகைச்
    சென்னியின் வாய்த்
தவளப் பிறைதங்கு சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (3)


He of Sanbai, verily Sambandan
Who cured the woe of nenuphar-dark
Eyed, liana-waisted maiden, annulling
The venom to naught, who sang
The sweet Tevaram Tamizh Songs
And who guards ever the mountain ? high
Mansions draped over by luminous creepers,
Whose turrets offer rest awhile to the wheeling white crescent argent.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 08:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2007 on: December 18, 2015, 08:30:10 AM »
Verse 4:


கள்ளம் பொழில்நனி பள்ளித்
    தடங்கட மாக்கியஃதே
வெள்ளம் பணிநெய்த லாக்கிய
    வித்தகன், வெண்குருகு
புள்ளொண் தவளப் புரிசங்கொ
    டலாக் கயலுகளத்
தள்ளந் தடம்புனல் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (4)

He is but Sambandan of Sanbai
Who metamorphosed Nanipalli
Of toddy-rich lovely arborets
Into a dreary vast desert at first
And then into a Neytal* tract
Of sea-board with love swollen; and he
Guards the water?d lands where white storks
And frogs sound conch-like and fishes frisk about.


(*The sea and sea shore areas)

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 18, 2015, 08:35:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2008 on: December 18, 2015, 08:32:17 AM »
Verse 5:


ஆறதே றுஞ்சடை யானருள்
    மேவ வவனியர்க்கு
வீறதே றுந்தமி ழால்வழி
    கண்டவன், மென்கிளிமாந்
தேறல்கோ தித்துறு சண்பகந்
    தாவிச் செழுங்கமுகின்
தாறதே றும்பொழிற் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே.  (5)


He paved the way through means of
The triumphant Tevaram Songs
For those of this vast collection graced by
Siva bearing Ganga on His matted locks
He holds fort at Sanbai, in goodly bond
Where bright parakeets plunder mango
Blooms? honey and where Champak creepers
Leap over frond-rich Areca in bunched arborets.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 08:36:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #2009 on: December 18, 2015, 08:36:13 AM »
Verse 6:அந்தமுந் தும்பிற வித்துயர்
    தீர வரனடிக்கே
பந்தமுந் துந்தமிழ் செய்த
    பராபரன் பைந்தடத்தேன்
வந்துமுந் தும்நந்தம் முத்தங்
    கொடுப்ப வயற்கயலே
சந்தமுந் தும்பொழிற் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (6)


For the ills of birth to flee, bound to
The holy feet of the Supreme of supreme,
Indicting Tamizh-Vedas as fresh melic honey
In sweetness, the Sambandan of Sanbai
Guards the land where conches grow,
Pearls from Oysters roll out, beside
The sandal trees abounding
In the arborets surrounding the fields.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 18, 2015, 08:38:24 AM by Subramanian.R »