Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577008 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1980 on: December 17, 2015, 08:04:12 AM »
78.தனமே தருபுகழ்ச் சைவ
    சிகாமணி தன்னருள்போல்
மனமே புகுந்த மடக்கொடி
    யே!மலர் மேலிருந்த
அனமே! யமிர்தக் குமுதச்செவ்
    வாயுங்க ளாயமென்னும்
இனமே பொலியவண் டாடெழிற்
    சோலையு ளெய்துகவே. (78)


O, young liana entering my heart like the grace
Of Jnanasambandhar the crest jewel of Saivism
Ever yielding opulence and fame. O, flower
Swan your maiden clan is ambrosial nenuphar
Ruddy mouths. Get into the grove of lustrous
Bees buzzing to get tightened in embrace. (78)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1981 on: December 17, 2015, 08:07:51 AM »
79.


The frisking bulged viral fish drink the uberous
Uddered buffalos that rain milk on fields .
As - pounds of Kocchaivayam. Its Lord Jnana -
Sambandhar, with gold plated gem laid bejeweled
Mien of Tamizh is the one fit to be sung; nor any
Even of he were to ride a royal elephant.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 17, 2015, 08:11:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1982 on: December 17, 2015, 08:12:20 AM »
80.பாடிய செந்தமி ழாற்பழங்
    காசு பரிசில் பெற்ற
நீடிய சீர்த்திரு ஞானசம்
    பந்தன் நிறைபுகழான்
நாடிய பூந்திரு நாவுக் கரசோ
    டெழில்மிழலைக்
கூடிய கூட்டத்தி னாலுள
    தாய்த்திக் குவலயமே. (80)


his lone world famished turned happy
Solely by the devotees- throng in Tiruveezhi
Mizhalai where Jnanasambandhar with old
Bezant and famed pure holy Naavukkaresan
Joined to pray in Classic Tamizh to end
The famine grieving the masses.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 08:14:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1983 on: December 17, 2015, 08:16:05 AM »
81.வலையத் திணிதோள் மிசைமழ
    வேற்றி, மனைப்புறத்து
நிலையெத் தனைபொழு தோகண்ட(து)
    ஊரனை நீதிகெட்டார்
குலையக் கழுவின் குழுக்கண்ட
    வன்திகழ் கொச்சையன்ன
சிலையொத்த வாள்நுதல்! முன்போல்
    மலர்க திருக்கண்களே.(81)

Several times oft with braceleted shoulders,
And child upon it, she had to flee home
In the outer streets given up. For her eyes
To flower in joy O, Lord of Kaazhi, whose
Jnanasambandhar gallowed the Samanas group
Swerving from Dharmic path, do that to be done.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 08:18:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1984 on: December 17, 2015, 08:19:28 AM »
82.கண்ணார் திருநுத லோன்கோலக்
    காவில் கரநொடியால்
பண்ணார் தரப்பாடு சண்பையர்
    கோன்பாணி நொந்திடுமென்(று)
எண்ணா வெழுத்தஞ்சு மிட்டபொன்
    தாளங்க ளீயக்கண்டும்
மண்ணார் சிலர்சண்பை நாதனை
    யேத்தார் வருந்துவதே. (82)


In Tirukkolakkaa is forehead - eyed Siva is.
As Jnanasambandhar with his clapping hands
Hymned, to relieve the stressed palms, didn't
Siva offer golden cymbals inscribed with
the Panchakasara. This known, if one does
Not worship Sanbai Lord, is that not grievous miss?

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 17, 2015, 08:23:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1985 on: December 17, 2015, 08:24:51 AM »
83.


வருந்துங் கொலாங்கழல், மண்மிசை
    யேகிடில் என்றுமென்றார்த்
திருந்தும் புகழ்ச்சண்பை ஞானசம்
    பந்தற்குச் சீர்மணிகள்
பொருந்துஞ் சிவிகை கொடுத்தனன்
    காண்;புண ரித்திகழ்நஞ்(சு)
அருந்தும் பிரான்நம் மரத்துறை
    மேய வரும்பொருளே. (83)


For if he walks upon the tough terrain,
It would irk his feet,  thinking thus, for the
King of Sanbai didn't Siva offer the gem - laid
Palanquin, that Siva lord who ate venom wild
Who graces in Aratturai as the rare
Ens entia giving ever especial gifts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 08:27:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1986 on: December 17, 2015, 08:28:41 AM »
84.


பொருளென வென்னைத்தன் பொற்கழல்
    காட்டிப் புகுந்தெனக்கிங்(கு)
அருளிய சீர்த்திரு ஞானசம்
    பந்த னருளிலர்போல்
வெருளின மானின்மென் நோக்கியை
    விட்டு விழுநிதியின்
திரளினை யாதரித் தால்நன்று
    சாலவென் சிந்தனைக்கே. (84)


Considering me even me, showing his auric Kazhal,
Entering my heart, holy Jnanasambandhan
Graced me. But O, heart, like his foe, leaving
The fawn out, you rent after the wealth heap.
This is no good to be after such usury on
Thus the hero counsels his heart.


Aruachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 08:30:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1987 on: December 17, 2015, 08:31:50 AM »
85.சிந்தையைத் தேனைத் திருவா
    வடுதுறை யுள்திகழும்
எந்தையைப் பாட லிசைத்துத்
    தொலையா நிதியமெய்தித்
தந்தையைத் தீத்தொழில் மூட்டிய
    கோன்சரண் சார்விலரேல்
நிந்தையைப் பெற்(று)ஒழி யாதிரந்
    தேகரம் நீட்டுவரே. (85)They that love not the holy feet of Jnanasambandhar
Ever world take alms deplorably, caviled on.
For the lord Sambandhan saluted the conscious,
Honey of Tiruvaavatuturai where abides my father
Hymning gaining bateless weal, sacrificing,
Ordaining his father to perform yagna.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1988 on: December 17, 2015, 08:34:50 AM »
86.
நீட்டுவ ரோதத்தொ டேறிய
    சங்கம் நெகுமுளரித்
தோடுவெண் முத்தம் சொரிசண்பை
    நாதன் தொழாதவரின்
வேட்டுவர் வேட்டதண் ணீரினுக்(கு)
    உண்ணீ ருணக்குழித்த
காட்டுவ ரூறல் பருகும்
    கொலாமெம் கனங்குழையே.(86)   

Tendril?d cassia tree gold like blooms;
Clouds call all crowds thundering;
Announces the separated hero's coming back
Is interrupted; fearing this, in Kaazhine
Sanbai of Lord's, boudoirs bothers the young liana,
Such act is ancient practice. Recalled, acts are renewed.


Arunachala Siva.


« Last Edit: December 17, 2015, 08:38:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1989 on: December 17, 2015, 08:40:58 AM »
87.


குழைக்கின்ற கொன்றைபொன் போல
    மலரநுங் கூட்டமெல்லாம்
அழைக்கின்ற கொண்ட லியம்புஒன்
    றிலையகன் றார்வரவு
பிழைக்கின் றதுகொலென் றஞ்சியொண்
    சண்பைப் பிரான்புறவத்(து)
இழைக்கின்ற கூடல் முடயஎண்
    ணாத இளங்கொடிக்கே. (87)Tendril?d cassia tree gold like blooms;
Clouds call all crowds thundering;
Announces the separated hero?s coming back
Is interrupted; fearing this, in Kaazhine
Sanbai of Lord?s, boudoirs bothers the young liana,
Such act is ancient practice. Recalled, acts are renewed.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1990 on: December 17, 2015, 08:43:16 AM »
88.


கொடித்தே ரவுணர் குழாமன
    லூட்டிய குன்றவில்லி
அடித்தேர் கருத்தி னருகா
    சனியை யணியிழையார்
முடித்தேர் கமலர் கவர்வான்,
    முரிபுரு வச்சிலையால்
வடித்தேர் நயனக் கணையிணை
    கோத்து வளைத்தனரே. (88)
Well bejewel?d dames arching brows, darting eyes
Hooked Jnanasambandhar who is fragrant
Ever seeking the holy feet of Siva ? Lord
Who is the hill ? bow wielder
To make the triple citadel demons
Become offerings to flames.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 08:45:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1991 on: December 17, 2015, 08:46:59 AM »
89.
வளைபடு தண்கடற் கொச்சை
    வயவன் மலர்க்கழற்கே
வளைபடு நீண்முடி வார்புன
    லூரன்தன் நீரில்அம்கு
வளைபடு கண்ணியர் தம்பொதுத்
    தம்பலம் நாறுமிந்த
வளைபடு கிங்கிணிக் கால்மைந்தன்
    வாயின் மணிமுத்தமே. (89)


Chank breeding shores rich cool see girt
Kaazhi  Lord is the supreme bowed unto
For his feet - flowers. In that watered urb,
Amid waters, the net - women with their public
Perfume woo the anklet ringing
Child of mine though they are women common.Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 08:48:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1992 on: December 17, 2015, 08:49:51 AM »
90.முத்தன வெண்ணகை யார்மயல்
    மாற்றி, முறைவழுவா(து)
எத்தனை காலம்நின்று ஏத்து
    மவரினு மென்பணிந்த
பித்தனை, யெங்கள் பிரானை,
    யணைவ தெளிதுகண்டீர்;
அத்தனை, ஞானசம் பந்தனைப்
    பாதம் அடைந்தவர்க்கே. (90)


Pearl - white smiled ones however long would
As disciplined propitiate, it is easier
To attain Siva lord the mad one wearing bone - lace
This is so for all that attained the father, 
Child Janasambandhan, access
Through the grace of the child the grace of father's.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 09:54:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1993 on: December 17, 2015, 09:55:37 AM »
91.அடைத்து மாமறைக் காடர்தம்
    கோயிற்கதவினை அன்(று)
உடைத்தது பாணன்தன் யாழி
    னொலியை; யுரகவிடம்
துடைத்து; தோணி புரத்துக்
    கிறைவன் சுடரொளிவாய்
படைத்தது தண்மையை நள்ளாற்
    றரசு பணித்திடவே. (91)The open doors in Tirumaraikkatu, Tonipuram Lord
Sang and closed. By his Yaazh muri- hymn
He broke the Yaazh of Tiruneelakanta Paanan; Down?d
The venom of Snake bite from the merchant; granted
Kaazhi the divine glow; and conferred on
Nallaan a coolie to comfort all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 09:58:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1994 on: December 17, 2015, 09:59:29 AM »
92;


பணிபடு நுண்ணிடை பாதம்
    பொறாபல காதமென்று
தணிபடு மின்சொற்க ளால்தவிர்த்
    தேற்குத் தழலுமிழ்கான்
மணிபடு பொற்கழல் ஞானடம்
    பந்தன் மருவலர்போல்
துணிபடு வேலன்ன கண்ணியென்
    னோவந்து தோன்றியதே.  (92)Words comporting, He said, desisting the submissive
Slim ? waisted lady?s feet so tender from walking long;
In the woods afire where snakes spout gems are foes
Assailants against the great Jnanasambandhar's auric
Kazhaled feet like them, so sharp and fell spear - like
Eyed damsel here came to quell me. How did she happen here?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 10:02:00 AM by Subramanian.R »