Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 530813 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1965 on: December 16, 2015, 09:17:25 AM »
63.


நகுகின்ற முல்லைநண் ணாரெரி
    கண்டத்(து) அவர்கவர்ந்த
மிகுகின்ற நன்னிதி காட்டின
    கொன்றை; விரவலரூர்
புகுகின்ற தீயெனப் பூத்தன
    தோன்றி; புறவமன்கைத்
தகுகின்ற கோடல்கள்; அன்பரின்
    றெய்துவர் கார்மயிலே. (63)

O, Lady looking like rain - season glad pea  cock
Jasminum smiles. Cassia blooms
Like gold glitters. Red Kantal flowers
Like the fires churned out at the time
The blue- necked Lord burnt the triple citadels
Blow up, verily like Jnanasambandhar's holy palms.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 16, 2015, 10:00:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1966 on: December 16, 2015, 09:20:05 AM »
64.மயிலேந் தியவள்ளல் தன்னை
    யளிப்ப மதிபுணர்ந்த
எயிலேந் தியசண்பை நாத
    னுலகத்(து) எதிர்பவர்யார்?
குயிலேந் தியபொழிற் கொங்கேந்
    தியகொம்பி னம்புதழீஇ
அயிலேந் தியமலர் கண்டுள
    னாய்வந்த அண்ணலுக்கே.(64)


As the generous one upon pea - cock mount
Offers himself to Jnanasambandhar
The Lord of Kaazhi, who can affront him!
Having seen the spear - sharp eyes of heroine
In Koel singing groves, how did you come back
What can match the hero turning back having seen her beauty sheer.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:22:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1967 on: December 16, 2015, 09:23:42 AM »
65.


அண்ணல் மணிவளைத் தோளரு
    காசனி சண்பையன்ன
பெண்ணி னமிர்தநல் லாள்குழல்
    நாற்றம் பெடையொடுபூஞ்
சுண்ணந் துதைந்தவண் டே!கண்ட
    துண்டுகொல்? தூங்கொலிநீர்த்
தண்ணம் பொழிலெழிற் காசினி
    பூத்தமென் தாதுகளே.  (65)Typical as Seerkazhi of Jnanasambandhar
Who wears great gem bracelets on shoulders
And has won Samanas is, are the locks
Of the heroine with fragrance rare to find
Elsewhere in other flower. O, bee, is that not so?
You have seen many cool groves. Have you ever felt a smell like this?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1968 on: December 16, 2015, 09:26:21 AM »
66.


தாதுகல் தோய்த்தநஞ் சந்தாந்
    யார்சட லம்படுத்துத்
தூதையிற் சிக்கங் கரஞ்சேர்த்து
    வாளா துலுக்குகின்றீர்;
பேதியிற் புத்தர்கள்! வம்மின்;
    புகலியர் கோனன்னநாட்
காதியிட் டேற்றும் கழுத்திறம்
    பாடிக் களித்திடவே. (66)


Wearing a robe saffron'd, guised as an ascetic
You with a water - hold on a pendant pan
Dance in pride. O, Bhodhi  tree seated
Buddha of pseudo creed. Come
Unto the zone of Kaazhi for the lord
Of Kaazhi has established great verse of power.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:58:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1969 on: December 16, 2015, 09:29:08 AM »
67.


களியுறு தேன்தார்க் கவுணியர்
    தீபன் கருதலர்போல்
வெளியுறு ஞாலம் பகலிழுந்
    தால்,விரை யார்கமலத்(து)
அளியுறு மென்மலர்த் தாதளைந்(து)
    ஆழி யழைப்பவரும்
துளியுறு வாடையி தாம்மட
    மானைத் துவளவிப்பதே.(67)


As the foes of Jnanasambandhan, the lamp
Of Kaunia clan, who wears the honey
Strung floral garland, the world open
If it loses its day, the fragrant lotus
Farina soft is raised as dust storm
To fetch rain drop and wind dry to wither the young fawn like heroine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:30:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1970 on: December 16, 2015, 09:31:58 AM »
68.


தேறும் புனல்தில்லைச் சிற்றம்
    பலத்துச் சிறந்துவந்துள்
ஊறு மமிர்தைப் பருகிட்
    டெழுவதொ ருட்களிப்புக்
கூறும் வழிமொழி தந்தெனை
    வாழ்வித் தவன்கொழுந்தேன்
நாறும் அலங்கல் தமிழா
    கரனென்னும் நன்னிதியே. (68)


he goodly weal of Sambandhar, honey ? smelling
Garlanded, graced me with life. He , the Lord
Spreading Tamil, with his benedicto voce, voiced
The instress of joy akin to the one welling
On bibing the ambrosial fount within Thillai
Spatium of conscious, surrounded by limpid waters.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1971 on: December 16, 2015, 09:34:20 AM »
69.நிதியுறு வாரற னின்பம்வீ
    டெய்துவ ரென்னவேதம்
துதியுறு நீள்வயல் காழியர்
    கோனைத் தொழாரினைய
நதியுறு நீர்தெளித்(து) அஞ்ச
    லெனவண்ண லன்றோவெனா
மதியுறு வாணுதல் பாதம்
    பணிந்தனள் மன்னனையே. (69)


Vedas assert that virtue, weal and bliss
Are got by those that are blessed with True Ens.
They that bow not unto the Lord of Kaazhi
Smart; but he sprinkling the river water
Said Fear Not. Crescent moon forehead
Showing heroine submits to the King's Kazhaled feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:38:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1972 on: December 16, 2015, 09:37:11 AM »
70.

மன்னங் கனை!செந் தமிழா
    கரன்வெற்பில் வந்தொருவர்
அன்னங்கள் அஞ்சன்மி னென்றடர்
    வேழத் திடைவிலங்கிப்
பொன்னங் கலைசா வகையெடுத்
    தாற்கிவள் பூணழுந்தி
இன்னந் தழும்புள வாம்பெரும்
    பாலுமவ் வேந்தலுக்கே. (70)


Upon the hill of this classic Tamizh exponent,
One came and said: O swan like one! Fear Not.
And halted the assaulting Tusker; then embraced
The gold hued maiden to stay unperturbed;
And in that press her stays on her breasts made
A scar still for view on the stripling.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:40:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1973 on: December 16, 2015, 09:41:35 AM »
71.ஏந்தும் உலகுறு வீரெழில்
    நீலநக் கற்குமின்பப்
பூந்தண் புகலூர் முருகற்கும்
    தோழனைப் போகமார்ப்பைக்
காந்துங் கனலிற் குளிர்படுத்
    துக்கடற் கூடலின்வாய்
வேந்தின் துயர்தவிர்த் தானையெப்
    போதும் விரும்புமினே .(71)O, fostering worldly ones! Ever propitiate the one
That is the friend of elegant Neelanakkar,
And joyous Murukanaar of floral cool Pukaloor;
He stayed the fires not to singe the palm leaf
Reading 'Bogamaarnta' and cured the pains
Of Koon Pantyan of Madurai owing to heat.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:43:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1974 on: December 16, 2015, 09:45:02 AM »
72.


விரும்பும் புதல்வனை மெய்யரிந்
    தாக்கிய வின்னமிர்தம்
அரும்பும் புனற்சடை யாய்உண்
    டருளென் றடிபணிந்த
இரும்பின் சுடர்களிற் றான்சிறுத்
    தொண்டனை யேத்துதிரேல்
சுரும்பின் மலர்த்தமி ழாகரன்
    பாதம் தொடர்வெளிதே.(72)Siruthondar as Siva bade, sliced his sole son
Seeraalan to make a fried dish and served
Saying ?O water laden locks ? rich one, consume?.
And ?Grace?. If you praise such steely brave
Tusker like one, it is easy to reach unto the feet
Of Sambandan, the Tamizh ? form decked in bee ? buzzed garland.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:46:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1975 on: December 16, 2015, 09:47:53 AM »
73.


எளிவந்த வா!வெழில் பூவரை
    ஞாண்,மணித் தார்தழங்கத்
துளிவந்த கண்பிசைந் தேங்கலு
    மெங்க ளரன்துணையாங்
கிளிவந்த சொல்லி,பொற் கிண்ணத்தின்
    ஞான வமிர்தளித்த
அளிவந்த பூங்குஞ்சி யின்சொற்
    சிறுக்கன்ற னாரருளே. (73)Elegant, flower - rich ghee  sting ringing, rubbing
The eyes weeping, as he did, Our Lord's consort
Mother Uma in her auric cup offers gnosis - milk
Of ambrosia to the child. Graced is the child
With sweet speech, bee hovering locks
And divine innocence incarnate.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:50:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1976 on: December 16, 2015, 09:51:41 AM »
74.


அருளுந் தமிழா கர!நின்
    னலங்கல்தந் தென்பெயரச்
சுருளுங் குழலியற் கீந்திலை
    யேமுன்பு தூங்குகரத்(து)
உருளும் களிற்றினொ(டு) ஒட்டரு
    வானை யருளியன்றே
மருளின் மொழிமட வாள்பெய
    ரென்கண் வருவிப்பதே. (74)


Grace bestowing Tamizh - in - form. Giving your
Garland is delayed for long for this bone
Melting, curly locked maid of her kind; why!
Didn't you grace the one that ran away
With the tusker with the hanging trunk,
In a language of kindness proper to the divine maiden.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 16, 2015, 09:54:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1977 on: December 16, 2015, 09:54:54 AM »
75.வருவார் உருவின் வழிவழி
    வைத்த வனமருந்தும்
திருவார் இருந்த செழுநகரச்
    செவ்வித் திருவடிக்காள்
தருவான் தமிழா கரகரம்
    போற்சலம் வீசக்கண்டு
வெருவா வணங்கொண்டல்
    கள்மிண்டி வானத்து மின்னியவே. (75)He comes in form. He shall serve the maiden
Of weal in the fertile urb below the skies
Down the days grieving, her holy feet. He is
The Tamizh - Form Jnana Sambandhan whose hands
Splash waters - fearing that not, emulating
Clouds neared and flashed their mercy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:57:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1978 on: December 17, 2015, 07:56:32 AM »
76.


மின்னார் குடுமி நெடுவெற்
    பகங்கொங்கில் வீழ்பனிநோய்
தன்னார் வழிகெட் டழிந்தமை
    சொல்லுவர் காணிறையே
மன்னார் பரிசனத் தார்மேல்
    புகலு மெவர்க்குமிக்க
நன்னா வலர்பெரு மானரு   
    காசனி நல்கிடவே.(76)In the Kongu land is a hill namely Tirucchengodu.
With peaks flash - illumined. There snowy fall
Ailed to its finish. O, Lord, King and his tribe
And all that surround  exceeding there,
The great valiant worded Jnanasambandhar
Offered a word of finale, fragrant diffuse.

Arunchala Siva.
« Last Edit: December 17, 2015, 07:59:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1979 on: December 17, 2015, 08:00:15 AM »
77.நல்கென் றடியி னிணைபணி
    யார்;சண்பை நம்பெருமான்
பல்கும் பெரும்புகழ் பாடகில்
    லார்சிலர் பாழ்க்கிறைத்திட்(டு)
ஒல்கு முடம்பின ராய்,வழி
    தேடிட் டிடறிமுட்டிப்
பில்கு மிடமறி யார்கெடு
    வாருறு பேய்த்தனமே. (77)


Many do not submit to the feet - pair of Kaazhi Lord
Jnanasambandhar asking for boon. Unable to sing
His limitless fame, some are lost in chaos.
Sagging in health, seeking via finding not,
Tripped down, hurdled oft only to emerge
Knowing not the where-about to go spoiled as ghosts.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 17, 2015, 08:03:40 AM by Subramanian.R »