Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 520217 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1950 on: December 14, 2015, 09:14:45 AM »
48.


இழைவள ராகத்து ஞான
    சம்பந்த னிருஞ்சுருதிக்
கழைவளர் குன்று கடத்தலுங்
    காண்பீர் கடைசியர்,நீள்
முழைவளர் நண்டு படத்தடஞ்
    சாலிமுத் துக்கிளைக்கும்
மழைவளர் நீள்குடு மிப்பொழில்
    சூழ்ந்த வளவளலே. (48)


See you will, sacred triple thread - wearing
Jnanasambandhan's breast housing the great Tamizh Veda
Loftier like that is the bamboo overgrown hill past,
You will see maids working on fields, where crabs
Rush and paddy stalks dance when clouds
From upon tall groves, send rains to spill the grains
Of pearls. Such fertile fields you'll see.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 09:17:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1951 on: December 14, 2015, 09:17:54 AM »
49.வயலார் மருகல் பதிதன்னில்,
    வாளர வாற்கடியுண்(டு)
அயலா விழுந்த அவனுக்
    கிரங்கி யறிவழிந்த
கயலார் கருங்கண்ணி தன்துயர்
    தீர்த்த கருணைவெள்ளப்
புயலார் தருகையி னைனென்னத்
    தோன்றிடும் புண்ணியமே. (49)

In Tirumarukal girt with fields, bit by snake
He fell to swoon and swooned the woman
In love and fright like a dark fish doomed.
Was it not Jnansambandhar that with mercy
Rain - like - generous, by his gracing hands
Dispelled the woe of their reviving them - must be said as it seemed.


Arunachala Siva.


« Last Edit: December 14, 2015, 09:20:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1952 on: December 14, 2015, 09:21:26 AM »
50.புண்ணிய நாடு புகுவதற்
    காகக் புலனடக்கி,
எண்ணிய செய்தொழில் நிற்ப(து)எல்
    லாருமின் றியானெனக்கு
நண்ணிய செய்தொழில் ஞானசம்
    பந்தனை நந்தமர்நீர்க்
கண்ணியன் மாடக் கழுமலத்
    தானைக் கருதுவதே. (50)


To enter the auspicious land of Release,
All do try continence, restraining sensorial
What I desire to act by is to think on
Lofty towered Kaazhi's Lord Janasambandhar
And worship him with tears welling up from eyes. 
Which in my way is a dear act I stand by.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 09:23:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1953 on: December 15, 2015, 08:34:43 AM »
51.கருதத் தவவருள் ஈந்தருள்
    ஞானசம் பந்தன்சண்பை
இரதக் கிளிமொழி மாதே!
    கலங்கல் இவருடலம்
பொருதக் கழுநிரை யாக்குவன்;
    நுந்தமர் போர்ப்படையேல்
மருதச் சினையில் பொதும்பரு
    ளேறி மறைகுவனே. (51)


O, dame shaming parrot's parroting, sweet
In Seekaazhi of Jnanasambandhar that grants
Grace of Sivapadam,  the moment you think of him.
Be not vexed. I shall wipe out these bodies and 
If your brethren troop against, I shall hide away
In Marutam wood and stay away; for your kin must suffer not.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 08:37:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1954 on: December 15, 2015, 08:38:27 AM »
52.மறைமுழங் குங்குழ லார்கலி
    காட்ட, வயற்கடைஞர்
பறைமுழங் கும்புக லித்தமி
    ழாகரன் பற்றலர்போல
துறைமுழங் குங்கரி சீறி,
    மடங்கள் சுடர்ப்பளிங்கின்
அறைமுழங் கும்வழி நீவரிற்
    சால வரும்பழியே.(52)   Maid tells the hero not to come during night
Tamil Veda like flute sweeten the air to delight
The field workers of drummer - clan shall
Announce Jnanasambandhar's ardent. Like foes
On your way the male - tusker might surge up;
Lions would roar from within crystal rocks.
Come not by night hazarding your name.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 08:40:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1955 on: December 15, 2015, 08:41:30 AM »
53.


பழிக்கே தகுகின்ற(து) இன்(று)இப்
    பிறைபல் கதிர்விழுந்த
வழிக்கே திகழ்தரு செக்கரைக்
    கொச்சை வயவரென்னும்
மொழிக்கே விரும்பி முளரிக்
    கலமரு மோவியர்தம்
கிழிக்கே தருமுரு வத்திவள்
    வாடிடக் கீள்கின்றதே. (53)Her heart is a twirl seeking the lotus garland
Of Lord Sambandhan for his valiant tongue
And He is the exponent of Kaazhi; it likens the blemished
Crescent which is eager to be amid other radiance
In the ruddy sky. She is quite like the figure
Artist drawn on a cloth; withering she is half lost lore ? lorn.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1956 on: December 15, 2015, 08:43:21 AM »
54.கீளரிக் குன்றத் தரவ
    முமிழ்ந்த கிளர்மணியின்
வாளரிக் கும்வைகை மாண்டன
    ரென்பர் வயற்புகலித்
தாளரிக் கும்அரி யானருள்
    பெற்ற பரசமய
கோளரிக் குந்நிக ராத்தமிழ்
    நாட்டுள்ள குண்டர்களே. (54)Can Samanas ever equal Tirugnanasambandar
The lion like destroyer of alien sects. For on
Vaigai where flow is wild to erode even the light
Excited by serpent - gem spat by the lion - hill
Serpent, Samanas died confronting the dear feet
Siva graced of Sambandha of fertile field rich Kaazhi.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 08:45:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1957 on: December 15, 2015, 08:46:27 AM »
55.குண்டகழ் சூழ்தரு கொச்சைத்
    தலைவன்றன் குன்றகஞ்சேர்
வண்டக மென்மலர் வல்லியன்
    னீர்!வரி விற்புருவக்
கண்டக வாளி படப்புடை
    வீழ்செங் கலங்கலொடும்
புண்தகக் கேழல் புகுந்ததுண்
    டோ?நுங்கள் பூம்புனத்தே. (55)
Girt with deep moats is Kaazhi of Sambandhan
Whose hilly house is thronged by bees buzzing
The flower darts of Manmatha's bow - like women.
Bow - like brow'd did any wounded boar bleeding
Come by this floral fane of yours? Thus
Would the hero doubtfully ask.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 08:48:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1958 on: December 15, 2015, 09:13:17 AM »
56.புனத்தெழு கைம்மதக் குன்றம
    தாயங்கொர் புன்கலையாய்,
வனத்தெழு சந்தனப் பைந்தழை
    யாய்,வந்து வந்தடியேன்
மனத்தெழு பொற்கழல் ஞானசம்
    பந்தன்வண் கொஞ்சையன்னாள்
கனத்தெழு கொங்கைக ளாயல்கு
    லாய்த்திவர் கட்டுரையே. (56)   This one's account turned a fancy  full draw
As would a little deer in a herd of elephants
Move as forest sandal shred oozing fragrance,
Diffuse like my mind with Sambandhar's
Auric Kazhalled feet marking the strong Kocchai
Resembling the breasts and the fore-laps of her allurement.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 09:15:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1959 on: December 15, 2015, 09:16:53 AM »
57.
கட்டது வேகொண்டு கள்ளுண்டு,
    நுங்கைக ளாற்துணங்கை
இட்டது வேயன்றி, யெட்டனைத்
    தானிவ ளுள்ளுறுநோய்
விட்டது வே?யன்றி வெங்குரு
    நாதன்றன் பங்கயத்தின்
மட்டவிழ் தார்கொண்டு சூட்டுமின்,
    பேதை மகிழ்வுறவே. (57)

Seeing the seen, toddied sure, by your hands,
She is stricken with shallowness. Besides,
Not even a gangly seed ? size, her love lessened.
You may for her appeasement, adorn her
With Kaazhi Lord?s Sambandhan?s honeyed lotus garland
By then, she?ll be cured of her frenzy.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1960 on: December 15, 2015, 09:19:12 AM »
58.


உறவும், பொருளுமொண் போகமுங்
    கல்வியுங் கல்வியுற்ற
துறவும், துறவிப் பயனு
    மெனக்குச் சுழிந்தபுனல்
புறவும், பொழிலும் பொழில்சூழ்
    பொதும்புந் ததும்பும்வண்டின்
நறவும், பொழிலெழிற் காழியர்
    கோன்திரு நாமங்களே. (58)

The holy names of Jnanasambandhan
The lord of Kaazhi girt with groves
And arborets full of bees, beetles, honey,
Ensnaring green for me, my kith and kin,
Wed, enjoyment private, learning, askesis
Enlightened and the fruit of askesis and all.

Arunchala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 09:22:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1961 on: December 15, 2015, 09:21:34 AM »
59.


நாமுகந் தேத்திய ஞானசம்
    பந்தனை நண்ணலர்போல்
ஏமுக வெஞ்சரஞ் சிந்திவல்
    இஞ்சி யிடிபடுக்கத்
தீமுகந் தோன்றிகள் தோன்றத்
    தளவம் முகையரும்பக்
காமுகம் பூமுகங் காட்டிநின்
    ரார்த்தன காரினமே. (59)

Like as the foes of Jnanasambandhan's
We praise to our joy, nature sends darts
Cruelly on the tough forts to succumb,
Kanthal red flame - like, Mullai buds bloom
In the groves flowers show faces and shout
In joy with clouds gathering. The heroine longs for the hero not turn?d up yet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 09:23:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1962 on: December 15, 2015, 09:24:45 AM »
60.


கார்அங்(கு) அணைபொழிற்
    காழிக் கவுணியர் தீபன்,நல்லூர்ச்
சீர்அங்(கு) அணைநற் பெருமணந்
    தன்னில் சிவபுரத்து,
வார்அங்(கு) அணைகொங்கை
    மாதொடும் புக்குறும் போது,வந்தார்
ஆர்அங்(கு) ஒழிந்தனர், பெற்றதல்
    லால்,அவ் அரும்பதமே.(60)

Who, of those that joined the wedding function
Of Jnanasambandhan with his spouse, did not attain Release
At Nallurpperumanam. Who remained. None
All came in gathering, without
Exception, all entered the luminous
Flames and entered the lumen - form.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 09:26:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1963 on: December 15, 2015, 09:27:39 AM »
61.அரும்பத மாக்கு மடயரொ(டு)
    அஞ்சலித் தார்க்கரிய
பெரும்பத மெய்தலுற் றீர்!வந்
    திறைஞ்சுமின், பேரரவம்
வரும்ப நான்மறைக் காழித்
    தலைவன் மலர்க்கமலத்
தரும்பத ஞானசம் பந்தனென்
    னானைதன் தாளிணையே. (61)

O, those that are bound to attain the great feet
On count of worshipping with servitors
Sweet of very dear speech! Come bow unto
Submit and bow unto the holy feet
Of Jnanasambandhar of rare feet, resounding,
Of fair lotus with his Veda - famed Kaazhi.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 16, 2015, 09:15:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1964 on: December 15, 2015, 09:30:03 AM »
62.
தாளின் சரணந் தருஞ்சண்பை
    நாதன் தரியலர்போல்
கீளின் மலங்க விலங்கே
    புகுந்திடும், கெண்டைகளும்,
வாளுந் தொலைய மதர்த்திரு
    காதி னளவும்வந்து
மீளுங் கருங்கண்ணி மின்புரி
    யாவைத்த மென்னகையே. (62)Torn as the foes of Tiru Jnanasambandhar
The Lord of Kaazhi offering refuge at his feet,
So are the intervening carp - and - sword eyes dark
Spreading to ears and leer back
In the heroine's face where
Like as a lightning streaking end to end
Would a soft smile gleam and be gone.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 15, 2015, 09:32:00 AM by Subramanian.R »