Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576423 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1935 on: December 12, 2015, 09:13:19 AM »
33.கழல்கின்ற ஐங்கணை, யந்தியும்,
    அன்றிலுங் கால்பரப்பிட்(டு)
அழல்கின்ற தென்றலும் வந்திங்
    கடர்ப்ப,வன் றாயிழைக்காச்
சுழல்கின்ற நஞ்சந் தணித்தவன்
    தன்னைத் தொடர்ந்துபின்போய்
உழல்கின்ற நெஞ்சமிங் கென்னோ,
    இனிஇன் றுறுகின்றதே. (33)


It is even apt for Kama to mail his five darts.
Anril bird, and breezing southerly setting love ablaze,
Come upon to cause love - lowness. Then that day
She desires to weal him but of serpent - bite he is gone;
The wailing girl?s bereavement to be-reversed,
Jnanasambandha versed out that venom outright. Heart goes out him. Lo, I am lorn!

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: December 12, 2015, 09:15:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1936 on: December 12, 2015, 09:16:23 AM »
34.உறுகின்ற வன்பினோ(டு) ஒத்திய
    தாளமு முள்ளுருகிப்
பெறுகின்ற வின்பும், பிறைநுதல்
    முண்டமுங் கண்டவரைத்
தெறுகின்ற வாறென்ன செய்தவ
    மோ!வந்தென் சிந்தையுள்ளே
துறுகின்ற பாதன் கழுமலம்
    போலுந் துடியிடைக்கே. (34)Why is it so that the cymbals with love clashed
Breed a rhythm and inside,  welling joy
With crescent moon like forehead smart the lookers - on?
Is it for the askesis done, as fruit. She
That abides within my heart is Sambandhar's
Kazhumalam,  fertile and slim - waisted as little  drum.

Arnachala Siva.
« Last Edit: December 12, 2015, 09:19:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1937 on: December 13, 2015, 09:02:50 AM »
35.


இடையு மெழுதா தொழியலும்
    ஆம்;இன வண்டுகளின்
புடையு மெழுதினும் பூங்குழ
    லொக்குமப் பொன்னனையாள்
நடையும் நகையுந் தமிழா
    கரன்தன் புகலிநற்றேன்
அடையும் மொழியு மெழுதிடின்,
    சால அதிசயமே. (35)


Her waist is wordless to write. If scribed,
The high - breed bees dark clustering resemble her locks
Her gait becoming her golden mien with smiles
Are quite beyond that words merely wait as would
They to describe Kaazhi  urb?s Tamizh Jnanasambandhan's
Melic hive of flowing honey tongue. If written, it is wonder sheer.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2015, 09:05:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1938 on: December 13, 2015, 09:06:30 AM »
36.


மேனாட் டமரர் தொழவிருப்
    பாரும், வினைப்பயன்கள்
தாநாட் டருநர கிற்றளர்
    வாருந் தமிழர்தங்கள்
கோனாட்(டு) அருகர் குழாம்வென்ற
    கொச்சையர் கோன்கமலப்
பூநாட்டு அடிபணிந் தாருமல்
    லாத புலையருமே. (36)

The celestials devas worship; whom to worship?
The holy feet of the Lord of Kocchai, Jnanasambandha
As a child, who won over the Aruhars around
The Pandya King of Tamilzh for their sore deeds
To be annulled forever. They that worship not
Thus are low curs to wallow in the pit of inferno to be damned.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2015, 09:08:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1939 on: December 13, 2015, 09:09:47 AM »
37.
புலையடித் தொண்டனைப் பூசுர
    னாக்கிப் பொருகயற்கண்
மலைமடப் பாவைக்கு மாநட
    மாடும் மணியையென்தன்
தலையிடைப் பாதனைக் கற்றாங்
    குரைத்தசம் பந்தனென்னா,
முலையிடைப் பொன்கொண்டு, சங்கிழந்
      தாளென்தன் மொய்குழலே.(37)


The servitor born of a cur - caste namely Nandan
Is turned into Andhanan by Jnanasambhandar's
Chanting hymns that sing our Lord adance
To delight Uma the daughter of the king of Himmeleh,
Her eyes eager as the fish - form. My bee - buzzed
Locks well grown girl thinking him, let her bangles slip off.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 13, 2015, 09:11:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1940 on: December 13, 2015, 09:12:46 AM »
38.

குழலியல் இன்கவி ஞானசம்
    பந்தன் குரைகழல்போல்
கழலியல் பாதம் பணிந்தே
    னுனையுங் கதிரவனே!
தழலியல் வெம்மை தணித்தருள்
    நீ;தணி யாதவெம்மை
அழலியல் கான்நடந் தாள்வினை
    யேன்பெற்ற வாரணங்கே. (38)


O, Rayed sun bright as the Kazhaled feet
Of Jnanasambandhar inditing flute - sweet verses
I salute your feet too. Why, ask you might.
Fire - like rays of yours, you, please, withdraw.
My daughter, dear and hot within walks
Her way through this arid Paalai, her locks seared as if.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 13, 2015, 09:15:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1941 on: December 13, 2015, 09:16:27 AM »
39.


அணங்கமர் யாழ்முரித்(து) ஆண்பனை
    பெண்பனை யாக்கி,அமண்
கணங்கழு வேற்றிக் கடுவிடந்
    தீர்த்துக் கதவடைத்துப்
பிணங்கலை நீரெதி ரோடஞ்
    செலுத்தின, வெண்பிறையோ(டு)
இணங்கிய மாடச் சிரபுரத்
    தான்தன் இருந்தமிழே. (39)Matangi, a goddess is charmed by the sweet
Melic Tamizh decades of Tiru Jnanasambandhar,
Such decades that broke the immortal yaazh,
Altered the male into female palmyrah, gallowed
The gory Samanas, annulled the lethal venom,
Closed the doors, oared the ferry across down stream.
His mansioned Kaazhi close to crescent, a wonder site.

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: December 13, 2015, 09:19:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1942 on: December 14, 2015, 08:29:55 AM »
40.


இருந்தண் புகலி,கோ லக்கா,
    வெழிலா வடுதுறை,சீர்
பொருந்தும் அரத்துறை போனகம்,
    தாளம்,நன் பொன், சிவிகை
அருந்திட ஒற்ற,முத் தீச்செய
    வேற வரனளித்த
பெருந்தகை சீரினை யெம்பர
    மோ!நின்று பேசுவதே.  (40)


In the broad cool Tirukkolakkaa, he got auric cymbals;
In elegant Aaratuturai for his father's performing
Of a sacrifice, gold he secured; in Tirunelvayil
Aratturai he took a palanquin. Lord Siva?s
Grant after grant for his sweet Tamizh decades,
How can I verse and praise about!


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 08:32:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1943 on: December 14, 2015, 08:33:17 AM »
41.


பேசுந் தகையதன் றேயின்று
    மன்றும் தமிழ்விரகன்
தேசம் முழுதும் மழைமறந்(து)
    ஊண்கெடச் செந்தழற்கை
ஈசன் திருவரு ளாலெழில்
    வீழி மிழலையின்வாய்க்
காசின் மழைபொழிந் தானென்றிஞ்
    ஞாலம் கவின்பெறவே. (41)


When unspeakably famine broke out, Tamizh - spreader
Jnanasambandhar seeing the land rainless, foodless,
Invoking the grace of fire - sporting Lord by Lord's,
Altered the condition in exceedingly lovely Veezhi -
Mizhalai. Then rains poured there, for Sambandhar
Sake, and lord made the world fertile for hunger and famine to fade.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 08:35:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1944 on: December 14, 2015, 08:36:33 AM »
42.பெறுவது நிச்சயம் அஞ்சல்நெஞ்
    சேபிர மாபுரத்து
மறுவறு பொற்கழல் ஞானசம்
    பந்தனை வாழ்த்துதலால்
வெறியுறு கொன்றை மறியுறு
    செங்கை விடையெடுத்த
பொறியுறு பொற்கொடி யெம்பெரு
    மானவர் பொன்னுலகே.(42)


O, heart, fear not. By praising hailing
Brahmapuram Sambandhar of blemishless
Auric Kazhaled feet, fragrant Konrai - garlanded,
Fawn - on - arm, Taurus  standard honored
Siva - Lord?s sphere of aurea prima
Can surely be attained as certainty.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 08:40:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1945 on: December 14, 2015, 08:39:24 AM »
43.

பொன்னார் மதில்சூழ் புகலிக்
    கரசை, யருகர்தங்கள்
தென்னாட் டரணட்ட சிங்கத்
    தினை,யெஞ் சிவனிவனென்(று)
அந்நாள் குதலைத் திருவாய்
    மொழிக ளருளிச்செய்த
என்னானை யைப்பணி வார்க்கில்லை,
    காண்க யமாலயமே.(43)


They will attain life immense with athanasy,
They will not enter Yama's temple; for if they
Bow unto the one who showed us Siva as He
With decades spun on grace, unto the one who is
A lion that ravaged the citadel of Southern Anayas,
Unto He, the king of Pukali girt with many a fair fort.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 08:42:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1946 on: December 14, 2015, 08:43:52 AM »
44.


மாலையொப் பாகும் பிறைமுன்பு
    நின்று, மணிகுறுக்கி
வேலையைப் பாடணைத்(து) ஆங்கெழில்
    மன்மதன் வில்குனித்த
கோலையெப் போதும் பிடிப்பன்
    வடுப்படு கொக்கினஞ்சூழ்
சோலையைக் காழித் தலைவன்
    மலரின்று சூடிடினே. (44)

Tender mango yielding groves surround
Kaazhi whose Lord is Jnanasambanda; if his
Flower is worn right to day, at even times,
As the crescent in ascension shows, there upon
The resper - blue shall Manmatha in his arched bow would
Set a dart in readiness, strumming, hearing the sea - wave.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 08:45:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1947 on: December 14, 2015, 08:46:33 AM »
45.


சூடுநற் றார்த்தமி ழாகரன்
    தன்பொற் சுடர்வரைத்தோள்
கூடுதற்(கு) ஏசற்ற கொம்பினை
    நீயுங் கொடும்பகைநின்(று)
ஆடுதற் கேயத்த னைக்குனை
    யே,நின்னை யாடரவம்
வாடிடக் காரும் மறுவும்
    படுகின்ற வாண்மதியே. (45)


O, lofty moon a dance, with cloud and murk stained,
Bothered by the serpent's maze. Why do you
Tease about the girl cruelly, when she longs
To join shoulder to shoulder with lovely hill like
Rise of Jnanasambandar's whose garland
Is decked well with Tamizh - embodied grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 14, 2015, 08:48:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1948 on: December 14, 2015, 09:07:33 AM »
46.


மதிக்க தகுநுதல் மாதொடும்
    எங்கள் மலையில்வைகித்
துதிக்கத் தகுசண்பை நாதன்
    சுருதி கடந்துழவோர்
மிதிக்கக் கமலம் முகிழ்த்தண்
    தேனுண்டு, மிண்டிவரால்
குதிக்கக் குருகிரி யுங்கொச்சை
    நாடு குறுகுமினே. (46)Resort to Kaazhi urb where a flock of birds
Are scared of our plunge of plowmen
To quaft lotus spilled cool honey thick
Past the hum of Jnanasambandar's Sruti
Ever worship worthy on our hill where praised
Forehead of Lord's consort with Lord always grace.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2015, 09:09:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1949 on: December 14, 2015, 09:11:00 AM »
47.

குறுமனம் உள்கல வாத்தமி
    ழாகரன் கொச்சையன்ன
நறுமலர் மென்குழ லாயஞ்ச
    லெம்மூர் நகுமதிசென்(று)
உறுமனை யொண்சுவ ரோவியக்
    கிள்ளைக்கு நும்பதியிற்
சிறுமிகள் சென்றிருந்(து) அங்கையை
    நீட்டுவர்; சேயிழையே. (47)


Well be-jewelled dame! Yours are soft tresses
With fragrant buds as inviting as Tamizh - spreader
Jnanasambandhan's Kocchai never narrow,
Magnanimous. Fear not. You are our urb's adornment.
The parrot drawn on our houses lustrous wall is so live
For your village girls to see and be fed with their palms.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 14, 2015, 09:13:42 AM by Subramanian.R »