Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 530808 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1920 on: December 10, 2015, 09:46:08 AM »
18.


கைம்மையி னால்நின் கழல்பர
    வாது,கண் டார்க்(கு)இவனோர்
வன்மைய னேயென்னும் வண்ணம்
    நடித்து, விழுப்பொருளோ(டு)
இம்மையில் யானெய்து மின்பங்
    கருதித் திரிதருமத்
தன்மையி னேற்கும் அருளுதி
    யோ!சொல்லு சம்பந்தனே. (18)O, Sambandha would you so disgrace me
As to make me think of this birth's little joys
For big achievement, always prone to act
Speaking of sublime things without, telling
All, that by their base deport bow not unto
Your holy feet, that this one is violent.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 09:48:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1921 on: December 10, 2015, 09:49:04 AM »
19.


பந்தார் அணிவிரற் பங்கயக்
    கொங்கைப் பவளச்செவ்வாய்க்
கொந்தார் நறுங்குழல் கோமள
    வல்லியைக் கூறருஞ்சீர்
நந்தா விளக்கினைக் கண்டது
    நானெப்பொழுது முன்னுஞ்
சந்தார் அகலத் தருகா
    சனிதன் தடவரையே. (19)


Hers are fair fingers cupping the balls,
Lotus buds - like breasts, coral - like ruddy mouth,
Lovely garlanded, full of fragrance, locks and she
Is liana - like, ever glowing lamp untended.
I have never seen any of Her kind after
Once when I eyed her on Sambandhar's Kayilai.Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 09:51:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1922 on: December 10, 2015, 09:52:22 AM »
20.


வரைகொண்ட மாமதில் சண்பைத்
    தலைவனை வாழ்த்தலர்போல்
நிரைகொண்டு வானோர் கடைந்ததின்
    நஞ்ச நிகழக்கொலாம்,
நுரைகொண்டு மெய்ப்பரத் துள்ளஞ்
    சுழலநொந் தோரிரவும்
திரைகொண் டலமரு மிவ்வகல்
    ஞாலஞ் செறிகடலே. (20)

Why she, all night, sinks in grief like those
In queues with hearts  troubled, foaming in mouths,
Body sweating buckets as haalahaalam spouted
Out as when the milky main was churned,
Never praising the lord of Sanbai urb
With hill  lofty lustrous forts defending its grace.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2015, 09:57:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1923 on: December 10, 2015, 09:54:49 AM »
21.


கடலன்ன பொய்மைகள் செய்யினும்
    வெய்ய கடுநரகத்
திடநம னேவுதற் கெவ்விடத்
    தானிருஞ் செந்தமிழால்
திடமன்னு மாமதில் சண்பைத்
    தலைவன்செந் தாமரையின்
வடமன்னு நீள்முடி யானடிப்
    போதவை வாழ்த்தினமே. (21)

Though we do many deeds  in  falsehood,
We know from Tamizh of Kaazhi's Lord
Sambandhan, by what count are souls consigned
By Yama, to cruel hell. His urb is well defended
With strong structured forts. And therefore we, daily,
Hail his lotus - feet and long locks flowing plait - like.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2015, 09:56:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1924 on: December 10, 2015, 09:58:42 AM »
22.


வாழ்த்துவ தெம்பர மேயாகும்,
    அந்தத்து வையமுந்நீர்
ஆழ்த்திய காலத்து மாழா
    தது,வரன் சேவடியே
ஏத்திய ஞானசம் பந்தற்
    கிடமிசைத் தும்பிகொம்பர்க்
காத்திகழ் கேதகம், போதக
    மீனுங் கழுமலமே. (22)


Hailing him is our duty. When in diluvia aeon,
The holy feet of Lord alone stood freed of swoon;
Believing in them as eternal succor, sang
Sambandhar hymns of praise and bowed unto.
The Kaazhi  urb gives him all : the screw - pine
Flower bud, with space granting granted home.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 10:00:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1925 on: December 11, 2015, 08:04:28 AM »
23.மலர்பயில் வாட்கண்ணி, கேள்;கண்ணி
    நீண்முடி வண்கமலப்
பலர்மயில் கீர்த்திக் கவுணியர்
    தீபன் பகைவரென்னத்
தலைபயில் பூம்புனங் கொய்திடு
    மே?கணி யார்புலம்ப
அலர்பயி லாமுன் பறித்தன
    மாகில் அரும்பினையே. (23)


O, one with flower  eye and sword  sharp sight.
Listen to what is said. Let us guard the millet fane
For the foes of Sambandhar to fear the chaplet,
The long locks, the powered lotus, and many coops
Of the land famed for Kaunia clan?s lamp.
Before the urbans cavil or the venkais bloom, the bud is picked out.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 11, 2015, 08:06:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1926 on: December 11, 2015, 08:07:21 AM »
24.


அரும்பின அன்பில்லை யர்ச்சனை
    யில்லை யரன்நெறியே
விரும்பின மாந்தர்க்கு மெய்ப்பணி
    செய்கிலன் பொய்க்கமைந்த
இரும்பன வுள்ளத்தி னேற்கெங்ங
    னேவந்து நேர்பட்டதால்
கரும்பன நீள்வயல் சூழ்காழி
    நாதன் கழலடியே.  (24)
Love budding forth is not felt. Nor I worship
Servitors. Hailing Siva?s servitors I have never
Served them properly. For me with such a hard
Heart of iron, cruel to the core, indifferent to love,
How come it came to pass to glimpse the holy feet
Auric of Jnanasambandha the Lord of Kaazhi?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1927 on: December 11, 2015, 08:10:18 AM »
25.


அடியால் அலர்மிதித் தாலரத்
    தம்பில் கமிர்தமின்(று)இக்
கொடியா னொடும்பின் நடந்ததெவ்
    வா(று)அலர் கோகனதக்
கடியார் நறுங்கண்ணி ஞானசம்
    பந்தன் கருதலர்போல்
வெடியா விடுவெம் பரல்சுறு
    நாறு வியன்கரத்தே. (25)
How does she walk with this tough brutish one,
She so soft in her treading over a flower would bleed
Red on flower - hurt. How does she, our heroine
Pass through the cruel arid paalai land
Stanching hot, strewn with stones cobbled where foes
Of Sambandha throng, - Sambandha with lotus chaplet on his crest.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 11, 2015, 08:12:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1928 on: December 11, 2015, 08:13:36 AM »
26.சுரபுரத் தார்தம் துயருக்
    கிரங்கிச் சுரர்கள்தங்கள்
பரபுரத் தார்தந் துயர்கண்
    டருளும் பரமன்மன்னும்
அரபுரத் தானடி எய்துவ
    னென்ப, அவனடிசேர்
சிரபுரத் தானடி யாரடி
    யேனென்றும் திண்ணனவே. (26)

Compassionate to the grieving celestials,
Siva annulled the hardship caused to them by Triple - citadel
Owning demons. His feet I shall reach unto.
I shall confirm myself as the servitor
Of servitors of Jnanasambandhan poised
Conjoined with the holy feet of Lord verily.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 11, 2015, 08:15:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1929 on: December 11, 2015, 08:47:20 AM »
27.திண்ணென வார்சென்ற நாட்டிடை
    யில்லைகொல்! தீந்தமிழோர்
கண்ணென வோங்கும் கவுணியர்
    தீபன்கை போல்பொழிந்து
விண்ணின வாய்முல்லை மெல்லரும்
    பீன,மற் றியாம்மெலிய
எண்ணின நாள்வழு வா(து)இரைத்(து)
    ஓடி எழுமுகிலே. (27)


In the country where unto my lord is gone,
As I thin and from the day I think of this and this,
Unfailing clouds may gather and lie low; let rains commence;
To pour liberally as the bestowing hands of Kauniya lamp
Sublime as the Eye of Sweet Tamizh, as the season turns,
Jasmine buds appear and it is dark rainy time for my lord to return.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1930 on: December 11, 2015, 08:49:35 AM »
28.


எழுவாள் மதியால் வெதுப்புண்(டு)
    அலமந் தெழுந்துவிம்மித்
தொழுவாள், தனக்கின் றருளுங்
    கொலாந்,தொழு நீரவைகைக்
குழுவா யெதிர்ந்த உறிகைப்
    பறிதலைக் குண்டர்தங்கள்
கழுவா வுடலம் கழுவின
    வாக்கிய கற்பகமே. (28)


She sobs languished seeing the teasing moon in the sky,
And bows unto the Lord: would I be graced today.
O, Jnanasambandha, Kalpaka tree  like one who
Sent to gallows those Samanas not hallow but filthy
Holding an empty thurible in an arm, with hairs plucked
Off their heads, those maniacs opposing you on Vaigai. Thus the heroine pines.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 11, 2015, 08:51:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1931 on: December 11, 2015, 08:52:28 AM »
29.கற்பா நறவம் மணிகொழித்
    துந்தும் அலைச்சிலம்பா!
நற்பா மொழியெழில் ஞானசம்
    பந்தன் புறவமன்ன
விற்பா நுதலிதன் மென்முலை
    யின்னிளம் செவ்விகண்டிட்(டு)
இற்பா விடும்வண்ண மெண்ணுகின்
    றாளம்ம! வெம்மனையே.  (29)


Honey raw rich, gem  replete growing hill - country's Lord!
As fertile Kaazhi ne Puravam bow like urb
Is elegant land of Jnanasambandhar gracing
Tevaaram hymns. Arched like the land is the forehead
Of the heroine with tender breasts. Seeing her, mother
Thinks over the enrichment of home in for a fill.

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: December 11, 2015, 08:54:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1932 on: December 11, 2015, 08:56:16 AM »
30.


எம்மனை யா,எந்தை யாயென்னை
    யாண்டென் துயர்தவிர்த்த
செம்மலர் நீள்முடி ஞானசம்
    பந்தன் புறவமன்னீர்!
வெம்முனை வேலென்ன வென்னமிளிர்ந்து
      வெளுத்(து) அரியேன்(று)
உம்மன வோவல்ல வோவந்தெ
    னுள்ளத் தொளிர்வனவே.  (30)O, my mother - like one! My father  like one!
O, Puravam urb like ones!  that Puravam ne kaazhi
Of Jnanasambandhar, praised one with floriated
Long locks to alleviate our grief. My lady's eyes
Like war spears aglow, turning white lined with red
In quiet or action entering my heart sparkle thus the hero.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 11, 2015, 08:58:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1933 on: December 12, 2015, 09:06:05 AM »
31.ஒளிறு மணிப்பணி நாட்டும்,
    உலகத்தும் உம்பருள்ளும்
வெளிறு படச்சில நிற்பதுண்
    டே?மிண்டி மீனுகளும்
அளறு பயற்சண்பை நாத
    னமுதப் பதிகமென்னுங்
களிறு விடப்புகு மேல்தொண்டர்
    பாடும் கவிதைகளே.  (31)

In the nether world of serpent - king, and in this world
And in the celestial world, there are being, pale
With shame and shyness. Yet as the servitors sing
The ambrosial verse decades of Jnanasambandhar,
The Lord of Sanbai with fish - frisking - slush,
They, the beings yield, admitting the entry of their tusker - trot.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 12, 2015, 09:11:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1934 on: December 12, 2015, 09:09:05 AM »
32.


கவிக்குத் தகுவன, கண்ணுக்
    கினியன, கேட்கில்இன்பம்
செவிக்குத் தருவன, சிந்தைக்
    குரியன பைந்தரளம்
நவிக்கண் சிறுமியர் முற்றில்
    முகந்துதம் சிற்றில்தொறும்
குவிக்கத் திரைபரக் குங்கொச்சை
    நாதன் குரைகழலே.  (32)

The fragrant Kazhaled resounding feet of the Lord
Of Kocchai are fit to be sung as compositions;
And are sweet to beholder's eyes; proper to thinkers
That meditate; and are worth as pearl heaps
Gathered by deer - eyed little girls in constant
Pick from deeps to trove in their small houses.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 12, 2015, 09:12:23 AM by Subramanian.R »