Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 573003 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1905 on: December 09, 2015, 08:20:27 AM »
3.


காப்பயில் காழிக் கவுணியர்
    தீபற்கென் காரணமா
மாப்பழி வாரா வகையிருப்
    பேன்என்ன, மாரனென்னே!
பூப்பயில் வாளிக ளஞ்சுமென்
    நெஞ்சுரங் கப்புகுந்த;
வேப்பயில் வார்சிலை கால்வளை
    யாநிற்கும் மீண்டிரவே. (3)


For my sake, in this grove girt Kaazhi
I shall foster the light of Kaunia Gotra
Freed of Smirch. Such an arrow from off
Manmatha's floral darts that is locked
In a bow for my heart to go fixed on,
Fastened in love, shall over night stay arched through.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:14:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1906 on: December 09, 2015, 08:22:59 AM »
4.


இரவும் பகலும்நின் பாதத்
    தலரென் வழிமுழுதும்
பரவும் பரிசே யருளுகண்
    டாயிந்தப் பாரகத்தே
விரவும் பரமத கோளரி
    யே!குட வெள்வளைகள்
தரளஞ் சொரியுங் கடல்புடை
    சூழ்ந்த தராய்மன்னனே.(4)


Night and Day, your holy-feet flowers lie
Strewn on my entire path. See, this is
The boon. O, one that slays all the way ward
Septs of the world! O, King of Poontaraai
Sea  side circled with seas spraying
Ashore curved white chanks and pearls!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:15:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1907 on: December 09, 2015, 08:25:22 AM »
5.மன்னிய மோகச் சுவையொளி
    யூறோசை நாற்றமென்றிப்
பன்னிய ஐந்தின் பதங்கடந்
    தோர்க்குந் தொடர்வரிய
பொன்னியல் பாடகம் கிங்கிணிப்
    பாத நிழல்புகுவோர்
துன்னிய காஅமர் சண்பையர்
    நாதற்குத் தொண்டர்களே. (5)


They become servitors to Sanbai* king whose
Grace of holy feet adorned by tintinnabulation
Auric anklets dear to get in this groved urb
Even for those such that willfully transcend
The sensory feel thresholded in through the transient
Five senses of taste, sight, touch, sound, and smell.

(* another name for Sirkazhi, birth place of Jnana Sambandhar.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2015, 08:27:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1908 on: December 09, 2015, 08:29:12 AM »
6.


தொண்டினஞ் சூழச் சுரிகுழ
    லார்தம் மனந்தொடர,
வண்டினஞ் சூழ வருமிவன்
    போலும், மயிலுகுத்த
கண்டினஞ் சூழ்ந்த வளைபிரம்
    போக்கழு வாவுடலம்
விண்டினஞ் சூழக் கழுவின
    ஆக்கிய வித்தகனே. (6)With great servitors ingathering, and the hearts
Of curly - locked maidens following, and bees
Hovering comes He, yes He. O, one of talents
That vanquished the cane - holding Samanas
And tripped them off on argument,
Who with a pomp of pea-cock feathered fans and shame came.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2015, 08:32:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1909 on: December 09, 2015, 08:34:05 AM »
7.வித்தகம் பேசி,நம் வேணுத்
    தலைவனை வாள்நிகர்த்து
முத்தகங் காட்டும் முறுவல்நல்
    லார்தம் மனம்அணைய,
உய்த்தகம் போந்திருந் துள்ளவும்
    இல்லா தனவுமுறு
பொத்தகம் போலும்! முதுமுலைப்
    பாணன் புணர்க்கின்றதே. (7)This low down clan  bard aged much
Vivifies the strung thoughts on how the maidens,
In a Gnostic spell showed the lustrous pearls
To the King Sambandhan of Venupuram*
And as shown, the choice ones they heartily
Fetch back home for keeping as existing, non  existing lore of leaves.


(* another name for Sirkazhi)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:16:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1910 on: December 09, 2015, 08:36:36 AM »
8.புணர்ந்தநன் மேகச் சிறுநுண்
    துளியின் சிறகொதுக்கி
உணர்ந்தனர் போல விருந்தனை
    யால்உல கம்பரசும்
குணந்திகழ் ஞானசம் பந்தன்
    கொடிமதில் கொச்சையின்வாய்
மணந்தவர் போயின ரோசொல்லு,
    வாழி! மடக்குருகே. (8)


O young fledgeling, tell me, Has he mine
Gone for even out of Kaazhi of flag fluttering
Fort, where Jnana Sambandhan, a Hill of choice
Features praised by greats gloried. Why, you
As if in fright and knowing all aloof folding
Wings in a cloud's drizzle mixed  haunt?

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:16:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1911 on: December 09, 2015, 08:39:09 AM »
9.குருந்தலர் முல்லையங் கோவல
    ரேற்றின் கொலைமருப்பால்
அருந்திற லாகத் துழுதசெஞ்
    சேற்றரு காசனிதன்
பெருந்திற மாமதில் சண்பை
    நகரன்ன பேரமைத்தோள்
திருந்திழை ஆர்வம் முரசே. (9)


Sanbai of Sambandhar is greatly forted,
In whose woody outskirts Kuruntu flowers bloom,
Neatherds young on their valorous chests
Bear scars of dashing horns and branches
Thorny in sanguinary glow: The zeal of maidens
With bamboo  firm shoulders well bejeweled drums it up.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:17:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1912 on: December 09, 2015, 08:41:19 AM »
10.


முரசம் கரைய,முன் தோரணம்
    நீட, முழுநிதியின்
பரிசங் கொணர்வா னமைகின்
    றனர்பலர்; பார்த்தினிநீ
அரிசங் கணைதலென் னாமுன்
    கருது, அரு காசனிதன்
சுரிசங் கணைவயல் தந்த
    நகரன்ன தூமொழிக்கே. (10)


As drums blare, as festoons in house front wave,
Several queue with gifts immensely rich. Lured not,
Sambandhan would say stay, in Kaazhi girt
With fields replete with whorled chanks; rivaling
The urb's fairness, the heroine with overwhelming
Beauty is counselled. Lose not, hasten to marry.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2015, 08:18:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1913 on: December 09, 2015, 09:00:57 AM »
11.மொழிவது, சைவ சிகாமணி
    மூரித் தடவரைத்தோள்
தொழுவது, மற்றவன் தூமலர்ப்
    பாதங்கள்; தாமங்கமழ்ந்
தெழுவது, கூந்தல் பூந்தா
    மரையினி யாதுகொலோ!
மொழிவது, சேரி முப்புதை
    மாதர் முறுவலித்தே. (11)


Whatever praised are but Saivaite crest jewel
Sambandhar's famed, broad hill - strong shoulders
That bear; whatever worshipped are but his pure
Flower soft feet  pair holy; fragrance diffused
Is but off the garlands he wears. What else need be said!
Thus swear smiling the slim - clad maids on the skirts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:19:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1914 on: December 09, 2015, 09:05:50 AM »
12.


வலிகெழு குண்டர்க்கு வைகைக்
    கரையன்று வான்கொடுத்த
கலிகெழு திண்தோள் கவுணியர்
    தீபன், கடலுடுத்த
ஒலிதரு நீர்வை யகத்தை
    யுறையிட்ட தொத்துதிரு
மலிதரு வார்பனி யாம்,மட
    மாதினை வாட்டுவதே.  (12)


Ever bliss - rich doughty shouldered Kaunia clan's
Lamp like Jnanasambandhar sent off Samanas
To celestial abode on Vaigai that day. As he
Seized this sea - seized world's noise and froze
It, so in season snowy, the downy flakes
Of snow fall tease the young maid about, love - lorn.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:20:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1915 on: December 10, 2015, 08:22:36 AM »
13.


வாட்டுவர் தத்தந் துயரைவன்
    கேழலின் பின்புசென்ற
வேட்டுவர் கோலத்து வேதத்
    தலைவனை மெல்விரலால்,
தோட்டியல் காத னிவனென்று
    தாதைக்குச் சூழ்விசும்பில்
காட்டிய கன்றின் கழல்திற
    மானவை கற்றவரே. (13)


They that learn of the gaiety of Sambandhan's
Holy feet - pair shall cleanse the woes of all for
He to his father showed on the skies with his
Soft finger indicating Lord is one that wears
A ring in His ear, that very Lord who in hunter - guise
Chased in a game a tough cheating boar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:24:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1916 on: December 10, 2015, 08:25:53 AM »
14.


அவர்சென் றணுகுவர்; மீள்வதிங்கு
    அன்னை யருகர்தம்மைத்
தவர்கின்ற தண்டமிழ்ச் சைவ
    சிகாமணி சண்பையென்னப்
பவர்கின்ற நீள்கொடிக் கோபுரம்
    பல்கதி ரோன்பரியைக்
கவர்கின்ற சூலத் தொடுநின்று
    தோன்றுங் கடிநகரே. (14)

Like as the Sanbai Urb sublimely recondite
Of Jnanasambandhan Saivaite crest jewel that won
Samanas by argument in the cool Tamizh classical,
In great tops with standards, the Lord and consort
Would show concorporate with a trident taking the steeds
Of Sun ? God. Hence, Mother, you recover here.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1917 on: December 10, 2015, 08:28:16 AM »
15.நகரங் கெடப்பண்டு திண்தேர்
    மிசைநின்று, நான்மறைகள்
பகரங் கழலவ னைப்பதி
    னாறா யிரம்பதிகம்
மகரங் கிளர்கடல் வையம்
    துயர்கெட வாய்மொழிந்த
நிகரங் கிலிகலிக் காழிப்
    பிரானென்பர், நீணிலத்தே. (15)


Triple citadels destroyed falling, upon a well - wrought
Chariot stand the Vedas four worshipping Civa Lord
With sixteen thousand decades Jnanasambandhar sang
With his flowering voice as Kaazhi?s munificence
For this sea - besieged earth's sorrows to perish 
Thus would affirm the greats of this ever during world.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:30:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1918 on: December 10, 2015, 08:31:25 AM »
16.நிலம் ஏறியமருப் பின்திரு
    மாலும், நிலம்படைத்த
குலம் ஏறியமலர்க் கோகனை
    தத்தய னுங்கொழிக்குஞ்
சலம் ஏறியமுடி தாள்கண்
    டிலர்,தந்தை காணவன்று
நலம் ஏறியபுகழ்ச் சம்பந்தன்
    காட்டிய நாதனையே. (16)The holy feet of Siva Lord and His crest which that day
Sambandhar showed unto his father. But lo,
The same could not be viewed, the feet by fair Tirumal
In his Varaaha (boar's) mien, tusk drilling down;
The crest by the divine  lotus - seater a biding four faced
Where the Ganga's diluvia rush hides the hid.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:34:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1919 on: December 10, 2015, 08:34:50 AM »
17.


நாதன் நனிபள்ளி சூழ்நகர்
    கானக மாக்கிஃதே
போதின் மலிவய லாக்கிய
    கோனமர் பொற்புகலி
மேதை நெடுங்கடல் வாருங்
    கயலோ? விலைக்குளது
காதி னளவும் மிளிர்கய
    லோ? சொல்லு; காரிகையே. (17)


O, one with eyes cornering to ears that afflict ace
In Tirunanipalli is Lord entempled; its surrounds
Woody are turned into dense forests first and back
Into fertile fields by Sambandhar's salvific conversion.
That Sambandhar's Kaazhi sea - shore yielded
Fish are vendored for sale,  Thus the maid!

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2015, 08:37:07 AM by Subramanian.R »