Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577306 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1875 on: December 06, 2015, 08:41:23 AM »
63.


என்று விளம்புவர் நீடூ
    ரதிபன் முனையடுவோன்
என்று மமரு ளழிந்தவர்க்
    காக்கூலி யேற்றெறிந்து
வென்று பெருஞ்செல்வ மெல்லாங்
    கனகநன் மேருவென்னுங்
குன்று வளைத்த சிலையான்
    தமர்க்குக் கொடுத்தனனே. (63)Munaiyaatuvaar

Munaiyaatuvam of Neetur helped
Those that suffered defeat in war ? fronts
And made them win again. The wealth
He got there of He gave away to servitor
Of the Lord who arched the Meru
Into a bow and thus lived abidingly.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1876 on: December 06, 2015, 08:43:18 AM »
64.

கொடுத்தான் முதலைகொள் பிள்ளைக்
    குயிரன்று புக்கொளியூர்த்
தொடுத்தான் மதுர கவியவி
    நாசியை வேடர்சுற்றம்
படுத்தான் திருமுரு கன்பூண்
    டியினில் பராபரத்தேன்
மடுத்தா னவனென்பர் வன்றொண்ட
    னாகின்ற மாதவனே. (64)


Sundaramoorthy Naayanaar

For the young boy eaten up by a crocodile,
He give life and recovered him at Avinaasi;
The wealth got from Seramaan was
Stolen by Bhootaganas; He appealed to lord
Of Poondi Tirumurugan and got back
The hijacked wealth. Thus by Lord?s grace did the violent devotee.

Arunachala Siva.« Last Edit: December 06, 2015, 08:45:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1877 on: December 06, 2015, 08:45:59 AM »
65.மாதவத் தோர்தங்கள் வைப்பினுக்
    காரூர் மணிக்குவைத்த
போதினைத் தான்மோந்த தேவிதன்
    மூக்கை யரியப்பொற்கை
காதிவைத் தன்றோ வரிவதென்
    றாங்கவள் கைதடிந்தான்
நாதமொய்த் தார்வண்டு கிண்டுபைங்
    கோதைக் கழற்சிங்கனே. (65)Kazharcingar Naayanaar

When Ceruttunai chopped off the nose
Of the queen that smelt the dropped flower
As flowers were taken to lord of Aaroor
Who ever gave all sought after, Kazhar singer,
Thought it not enough. He with his
Sword cut the arm of his wife, the Pallava Queen.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1878 on: December 06, 2015, 09:19:52 AM »
66.


சிங்கத் துருவனைச் செற்றவன்
    சிற்றம் பலமுகடு
கொங்கிற் கனக மணிந்தவா
    தித்தன் குலமுதலோன்
திங்கட் சடையர் தமரதென்
    செல்வ மெனப்பறைபோக்
கெங்கட் கிறைவ னிருக்குவே
    ளூர்மன் இடங்கழியே. (66)Itamkazhi Naayanaar

The king of Itamkazhi indeed
Announced the opulence of the Lord
With the moon on His matted locks
That destroyed the Lion - Man form of Maal,
That in the spatium of conscious, canopied
With gold  of Solar Race at Thillai.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 06, 2015, 09:21:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1879 on: December 06, 2015, 09:22:45 AM »
67.


கழிநீள் கடல்நஞ் சயின்றார்க்
    கிருந்த கடிமலரை
மொழிநீள் புகழ்க்கழற் சிங்கன்தன்
    தேவிமுன் மோத்தலுமே
எழில்நீள் குமிழ்மலர் மூக்கரிந்
    தானென் றியம்புவரால்
செழுநீர் மருகல்நன் னாட்டமர்
    தஞ்சைச் செருத்துணையே. (67)


Ceruttunai Naayanaar

Ceruttunai of Thanchai, chopped off
The nose of Kazharcingar?s wife
Who smelt the flower ? offering sent
To lord, exclusively, who ate
The vast ? main ? welling, venom
Of Haalahaalam and saved the worlds.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1880 on: December 06, 2015, 09:25:07 AM »
68.


செருவிலி புத்தூர்ப் புகழ்த்துணை
    வையம் சிறுவிலைத்தா
வுருவலி கெட்டுண வின்றி
    யுமைகோனை மஞ்சனஞ்செய்
தருவதோர் போதுகை சோர்ந்து
    கலசம் விழத்தரியா
தருவரை வில்லி யருளும்
    நிதியது பெற்றனனே. (68)


Pukazhtunai Naayanar

Pukazhtunai of Seruviliputtur in days
Of famine, without lapse, performed
Abhishekas to lord, the spouse of Uma. Once
He fell with the pitcher on the lord and fell
At His feet. From then on, he was kept
Close to Him abiding in such abidance.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1881 on: December 06, 2015, 09:27:18 AM »
69.


பெற்ற முயர்த்தோன் விரையாக்
    கலிபிழைத் தோர்தமது
சுற்ற மறுக்குந் தொழில்திரு
    நாட்டியத் தான்குடிக்கோன்
குற்ற மறுக்கும்நங் கோட்புலி
    நாவற் குரிசிலருள்
பெற்ற வருட்கட் லென்றுல
    கேத்தும் பெருந்தகையே. (69)Kotpuli Naayanaar

Kotpuli of Naattiyattankudi
Killed all the kin and the caviler
That called Tiruvirayaakkali
As the supreme tauromorph,
For the loved Lord?s Taurus and bhakti
Banned the baleful badinage.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1882 on: December 06, 2015, 09:29:32 AM »
70.


தகுமகட் பேசினோன் வீயவே
    நூல்போன சங்கிலிபால்
புகுமணக் காதலி னாலொற்றி
    யூருறை புண்ணியன்தன்
மிகுமலர்ப் பாதம் பணிந்தரு
    ளாலிவ் வியனுலகம்
நகும்வழக் கேநன்மை யாப்புணர்ந்
    தான்நாவ லூரரசே. (70)Sundaramoorthy Naayanar

When the one betrothed to Sangiliyaar
Died, she all sad began offering
Flowers to Lord Otriyoor; and lived
Apart in a virgin ? dwelling. Aaroorar
Seeing her, with the grace of Lord
Weal her ? this is to be smiled away said Nampiyaantaar Nambi.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 06, 2015, 09:31:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1883 on: December 07, 2015, 08:28:20 AM »
71.அரசினை யாரூ ரமரர்
    பிரானை அடிபணிந்திட்
டுரைசெய்த வாய்தடு மாறி
    யுரோம புளகம்வந்து
கரசர ணாதி யவயவங்
    கம்பித்துக் கண்ணருவி
சொரிதரு மங்கத்தி னோர்பத்த
    ரென்று தொகுத்தவரே. (71)Bhaktaraai Panivargal:*

Non pareil servitors are they
That bow unto Aaroor Lord
And Holy Navukkarasu, with
Horripillation all over, moist eyes
And worship with folded
Hands in pious trepidation.

(*This is about all Siva Bhaktas)


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:31:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1884 on: December 07, 2015, 08:32:07 AM »
72;

தொகுத்த வடமொழி தென்மொழி
    யாதொன்று தோன்றியதே
மிகுத்த வியலிசை வல்ல
    வகையில்விண் தோயுநெற்றி
வகுத்த மதில்தில்லை யம்பலத்
    தான்மலர்ப் பாதங்கள்மேல்
உகுத்த மனத்தொடும் பாடவல்
    லோரென்ப ருத்தமரே. (72)

Paramanaiye Paatuvaar:*
All that can sing the supremo alone
Of Thillai spatium with tall forts,
That sing the Dancer of Dancers
With valiance in Tamizh or Sanskrit
A northern tongue with poetic prosody
And music sky ? high are sublime servitors.

(* All those who sang about Siva.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:33:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1885 on: December 07, 2015, 08:34:46 AM »
73.


உத்தமத் தானத் தறம்பொரு
    ளின்ப மொடியெறிந்து
வித்தகத் தானத் தொருவழிக்
    கொண்டு விளங்கச்சென்னி
மத்தம்வைத் தான்திருப் பாத
    கமல மலரிணைக்கீழ்ச்
சித்தம்வைத் தாரென்பர் வீடுபே
    றெய்திய செல்வர்களே. (73)


Sittattai Sivan Paale Vaittaar*:
Renouncing all the best of virtue, weal and joy
Seeking the more sublime Release - as - weal,
Who ever sing the lord that wears
Oomatta flower, with Manam poised
At His lotus feet are the attainers
Of the grant of Release ? relish.

(*Those who ever kept their mind/heart on Siva.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:37:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1886 on: December 07, 2015, 08:38:49 AM »
74.


செல்வம் திகழ்திரு வாரூர்
    மதில்வட்டத் துட்பிறந்தார்
செல்வன் திருக்கணத் துள்ளவ
    ரேயத னால்திகழச்
செல்வம் பெருகுதென் னாரூர்ப்
    பிறந்தவர் சேவடியே
செல்வ நெறியுறு வார்க்கணித்
    தாய செழுநெறியே. (74)


Tiru Aaroor - - Pirantaarkal*:

Born in well fortified opulent Aaroor
Circle, belong to the holy set of Siva?s
By this virtue born, their weal manifold
Increase. The righteous path of the holy
Opulent ones are but the ruddy feet of
They that are born in South Tiru Aaroor.


(*Those who are born in Tiruvarur.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:41:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1887 on: December 07, 2015, 08:42:24 AM »
75.


நெறிவார் சடையரைத் தீண்டிமுப்
    போதும்நீ டாகமத்தின்
அறிவால் வணங்கியர்ச் சிப்பவர்
    நம்மையு மாண்டமரர்க்
கிறையாய்முக் கண்ணுமெண் தோளும்
    தரித்தீறில் செல்வத்தொடும்
உறைவார் சிவபெரு மாற்குறை
    வாய வுலகினிலே(75)


Muppptum Tirumeni Teenduvaar:

Feeling every inch the mien of Siva Lord
With dense matted locks all three times
In the scatological scale, worshipping
Aagamically, shall abide ever long reigning
Us and Devas as presiders, in proximity
To the Trine- eyed, eight shouldered, unabatedly opulent Sivam.

(*Those who touch and pray to Siva during three times in the day, morning, noon and evening.)

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: December 07, 2015, 08:45:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1888 on: December 07, 2015, 08:46:51 AM »
76.


உலகு கலங்கினும் மூழி திரியினு முள்ளொருகால்
விலகுத லில்லா விதியது
பெற்றநல வித்தகர்காண்
அலகில் பெருங்குணத் தாரூ
ரமர்ந்த வரனடிக்கீழ்
இலகுவெண் ணீறுதம் மேனிக்
கணியு மிறைவர்களே. (76)

Muzhuneeru Poosia Munivar*:
Were the worlds to wobble, deluge to occur,
They with true Gnostic bent, with endless good,
Shall wear the holy ash at the feet of lord Tyagesa
Of Tiru Aaroor. They are the lords indeed
Firmly poised in holy ash, determined
In mind; the ash of charnel ? Dancer upon the crematoria.

(* Those bhaktas who apply Vibhuti on  their bodies.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:48:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1889 on: December 07, 2015, 08:50:01 AM »
77.


வருக்க மடைத்துநன் னாவலூர்
    மன்னவன் வண்டமிழால்
பெருக்கு மதுரத் தொகையிற்
    பிறைசூடி பெய்கழற்கே
ஒருக்கு மனத்தொடப் பாலடிச்
    சார்ந்தவ ரென்றுலகில்
தெரிக்கு மவர்சிவன் பல்கணத்
    தோர்நஞ் செழுந்தவரே. (77)Appaalum Aticharntaar*:

Sundarar sang in order, in fecund Tamizh
The servitors hailing Siva ? lord?s holy feet.
They, though not born in Aaroor,
If are poised in focused thought on
The holy auric Kazhaled feet of Lord
Are servitors indeed, be it known.


(*Those who have reached the feet of Siva, in other places.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 07, 2015, 08:53:26 AM by Subramanian.R »