Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577324 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1860 on: December 04, 2015, 09:28:45 AM »
48.


நாதன் திருவடி யேமுடி
    யாகக் கவித்துநல்ல
போதங் கருத்திற் பொறித்தமை
    யாலது கைகொடுப்ப
ஒதந் தழுவிய ஞாலமெல்
    லாமொரு கோலின்வைத்தான்
கோதை நெடுவேற் களப்பாள
    னாகிய கூற்றுவனே. (48)

Kootruva Nayanar:


Kootruva is the king of Aantaankalantai
Ruling it with his scepter, flower deck?d
And all the shrines he visited
In pious delight poised in Siva gnosis
Having for his crest atop,
Lord?s very holy feet ? pair.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2015, 09:30:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1861 on: December 04, 2015, 09:31:32 AM »
49.


கூற்றுக் கெவனோ புகல்திரு
    வாரூரன் பொன்முடிமேல்
ஏற்றுத் தொடையலு மின்னடைக்
    காயு மிடுதருமக்
கோற்றொத்து கூனனுங் கூன்போய்க்
    குருடனுங் கண்பெற்றமை
சாற்றித் திரியும் பழமொழி
    யாமித் தரணியிலே (49)


Sundara Moorthi Nayanar:


The hunchback taking the void
From off firm straightened erect
The blind has regained sight,
On this earth of such a proverbial rites,
Who is the refuge from Yama. He beautifully
Stayed amid the flowers of Aarooran?s Auric crest
with betel pepper and areca.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2015, 09:33:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1862 on: December 04, 2015, 09:34:14 AM »
50.

தரணியில் பொய்ம்மை இலாத்தமிழ்ச்
    சங்கம் அதில்கபிலர்
பரணர்நக் கீரர் முதல்நாற்பத்
    தொன்பது பல்புலவோர்
அருள்நமக் கீயுந் திருவால
    வாயரன் சேவடிக்கே
பொருளமைத் தின்பக் கவிபல
    பாடும் புலவர்களே.  (50)


Poyyatimai Illata Pulavar:

In the last Sangam time of this world
Declares Nampiaantaar Nampikal
That his salutation are ever due
To Kapilar, Paranar, Nakkeerar,
And the nine and forty servitors who sought
Refuge in chokes is holy pair feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 04, 2015, 09:35:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1863 on: December 05, 2015, 11:43:16 AM »
51.


புலமன் னியமன்னைச் சிங்கள
    நாடு பொடுபடுத்த
குலமன் னியபுகழ்க் கோகன
    நாதன் குலமுதலோன்
நலமன் னியபுகழ்ச் சோழன
    தென்பர் நகுசுடர்வாள்
வலமன் னியவெறி பத்தனுக்
    கீந்ததொர் வண்புகழே. (51)Pukazhccholai: Eripattar:

Pukazhcholar is a great king
That but the Sinhala king to flight
In war; Ruled Karuvur; his regal
Tusker plucked Sivakami Aantar's
Flower basket. Having herd his avail
Eripattar rushed, cut the tusker, and fire
King taking responsibility appealed to be cut for this event and gave the sword to Eripattar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:16:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1864 on: December 05, 2015, 11:47:37 AM »
52.


புகழும் படியெம் பரமே தவர்க்குநற் பொன்னிடுவோன்
இகழும் படியோர் தவன்மட
வார்புனை கோலமெங்கும்
நிகழும் படிகண் டவனுக்
கிரட்டிபொன் இட்டவன்நீள்
திகழு முடிநர சிங்க
முனையர சன்திறமே. (52)

Narasingamunaiyarayar:

Singamunsi king ruled Tirumuncippati
He is known for his rearing Sundarar
He gave gold and food to the worshippers at
Tiru Aadhirai. One day pseudo came
In servitors guise eager for gold,
As he was on remorse, He bound into him
Though low, offered the twice a nut of gold.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:15:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1865 on: December 05, 2015, 11:49:56 AM »
53.


திறமமர் மீன்படுக் கும்பொழு
    தாங்கொரு மீன்சிவற்கென்
றுறவமர் மாகடற் கேவிடு
    வோனொரு நாட்கனக
நிறமமர் மீன்பட நின்மலற்
    கென்றுவிட் டோன்கமலம்
புறமமர் நாகை யதிபத்த
    னாகிய பொய்யிலியே.(53)


Atipatta Naayanaar

Atipatta of Nakai, a fisherman offered
The first catch to Lord and left it dropped
Into see. Once, a nine gemmed huge
Fish he got. He left that too,
As gram abounded ties and lore
That bothered went off and he took off to Siva  world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:15:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1866 on: December 05, 2015, 11:52:12 AM »
54.


பொய்யைக் கடிந்துநம் புண்ணியர்க்
    காட்பட்டுத் தன்னடியான்
சைவத் திருவுரு வாய்வரத்
    தானவன் தாள்கழுவ
வையத் தவர்முன்பு வெள்கிநீர்
    வாரா விடமனைவி
கையைத் தடிந்தவன் பெண்ணா
    கடத்துக் கலிக்கம்பனே. (54)

Kalikkampar

Kalikkampar of Pennaagadam
Worshipping lord, washed the holy feet
Of servitors; offered food; lord came
Disguised; but Kampar did as usual;
His spouse revolted; whose arm He cut
Off, no other thought; Lord, for his bhakti again the arm grew.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 11:53:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1867 on: December 05, 2015, 11:54:48 AM »
55.


கம்பக் கரிக்குஞ் சிலந்திக்கும்
    நல்கிய கண்ணுதலோன்
உம்பர்க்கு நாதற் கொளிவிளக்
    கேற்றற் குடலிலனாய்க்
கும்பத் தயிலம்விற் றுஞ்செக்
    குழன்றுங்கொள் கூலியினால்
நம்பற் கெரித்த கலியொற்றி
    மாநகர்ச் சக்கிரியே. (55)

Kaliya Naayanaar

Kaliyar of Orriyoor, for want of wealth
To provide for lighting the lamps of Lords
Toiled menially and served ceaselessly.
Lord's grace to Tusker tethered and spider
Elsewhere he recalled; Lord's melopic eye
He felt and attained Lord's feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:14:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1868 on: December 05, 2015, 11:57:23 AM »
56.கிரிவில் லவர்தம் மடியரைத்
    தன்முன்பு கீழ்மைசொன்ன
திருவில் லவரையந் நாவரி
    வோன்திருந் தாரைவெல்லும்
வரிவில் லவன்வயல் செங்கழு
    நீரின் மருவுதென்றல்
தெருவில் விரைமக ழுந்தென்
    வரிஞ்சைத் திகழ்சத்தியே. (56)

Satthi Naayanaar

Satthi of Varinchai would cut
The tongues of the cavilers that spoke
Less of servitors who would arch
Meru even; for such ones were sans
Gnosis good. Satthi would deem
Them all rank fell foes of low speech.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1869 on: December 05, 2015, 11:59:37 AM »
57.


சத்தித் தடக்கைக் குமரன்நற்
    றாதைதன் தானமெல்லாம்
முத்திப் பதமொரொர் வெண்பா
    மொழிந்து முடியரசா
மத்திற்கு மும்மைநன் தாளரற்
    காயயம் ஏற்றலென்னும்
பத்திக் கடல் ஐயடிகளா
    கின்றநம் பல்லவனே. (57)   


Ayyatikal Kaatavan Konaar

Ayyati of Kanchi Pallava clan, was
A servitor king. Sang he a venba each
To all abodes of Kumara the lancer He handed
Over the royal rights to His son
And to (Thillai) the spatium went.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:01:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1870 on: December 05, 2015, 12:02:11 PM »
58.


பல்லவை செங்கதி ரோனைப்
    பறித்தவன் பாதம்புகழ்
சொல்லவன் தென்புக லூரரன்
    பால்துய்ய செம்பொன்கொள்ள
வல்லவன் நாட்டியத் தான்குடி
    மாணிக்க வண்ணனுக்கு
நல்லவன் தன்பதி நாவலூ
    ராகின்ற நன்னகரே. (58)


Sundaramoorthy Naayanaar

Sundarar of Navaloor lording it
Was of valiant words to praise the feet of
The one that knocked the teeth of Red sun;
He got gold from South  Pukaloor Sivam,
He is the violent devotee; was the friend
Of Ruby hued lord Dance  in  form at Thillai.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:13:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1871 on: December 05, 2015, 12:05:29 PM »
59.நன்னக ராய விருக்குவே
    ளூர்தனில் நல்குரவாய்ப்
பொன்னக ராயநல் தில்லை
    புகுந்து புலீச்சரத்து
மன்னவ ராய வரற்குநற்
    புல்லால் விளக்கெரித்தான்
கன்னவில் தோளெந்தை தந்தை
    பிரானெம் கணம்புல்லனே. (59)Kanampullar Nayanar:

Kanampullar ruled over Rukkuveloor;
He lit lamps at Puleeccuram, the auric
Thillai city for the Linga; lost all wealth;
Learning the service not, he cut the grass
Kanampuli, gold it, got oil for lamps
And lit the lamps. Thus his service was ever on.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:12:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1872 on: December 05, 2015, 12:08:28 PM »
60.


புல்லன வாகா வகையுல
    கத்துப் புணர்ந்தனவும்
சொல்லின வுந்நய மாக்கிச்
    சுடர்பொற் குவடுதனி
வில்லனை வாழ்த்தி விளங்கும்
    கயிலைப்புக் கானென்பரால்
கல்லன மாமதில் சூழ்கட
    வூரினில் காரியையே.(60)


Kaari Naayanaar

Kaariyaar of Katarur, devotee of Siva,
Was famed for serving the servitors
That never were given to low things,
That ever were poised in Siva that
Arched Meru for the good of the world,
He went to Kayilai, sat beneath Siva  shade.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 05, 2015, 12:12:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1873 on: December 06, 2015, 08:36:20 AM »
61.

கார்த்தண் முகிற்கைக் கடற்காழி
    யர்பெரு மாற்கெதிராய்
ஆர்த்த வமண ரழிந்தது
    கண்டுமற் றாங்கவரைக்
கூர்த்த கழுவின் நுதிவைத்த
    பஞ்சவ னென்றுரைக்கும்
வார்த்தை யதுபண்டு நெல்வேலி
    யில்வென்ற மாறனுக்கே. (61)


Nedumaara Naayanaar

Maaran at Nelveli fought out the northern
Kings that or sailed for Samana?s farce,
Who were sent to gallows by
Sambandhar of cool, dark cloud sea ? girt ? kaazhi*,
And flew them all with the grace
Of lord abounding by.

(*Sirkazhi)

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 06, 2015, 08:38:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1874 on: December 06, 2015, 08:39:10 AM »
62.


மாறா வருளரன் தன்னை
    மனவா லயத்திருத்தி
ஆறா வறிவா மொளி விளக்
    கேற்றி யகமலர்வாம்
வீறா மலரளித் தன்பெனும்
    மெய்யமிர் தங்கொடுத்தான்
வீறார் மயிலையுள் வாயிலா
    னென்று விளம்புவரே.  (62)


Vaayilaar Naayanar

Vaayilaar of Mayilai, with changeless grace,
In the temple of his Manam, shrined
The lord in; lit the lamp of love sate less
In delight dipped, he performed Abhisheka
His love for servitors is the food he offered
To lord as ?Nivedhanam? offering.

Arunachala Siva.