Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 520747 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1830 on: December 02, 2015, 09:44:29 AM »
18.அவந்திரி குண்டம ணாவதின்
    மாள்வனென் றன்றாலவாய்ச்
சிவன்திரு மேனிக்குச் செஞ்சந்
    தனமாச் செழுமுழங்கை
உவந்தொளிர் பறையில் தேய்த்துல
    காண்டவொண் மூர்த்திதன்னூர்
நிவந்தபொன் மாட மதுரா
    புரியென்னும் நீள்பதியே. (18)


Murti Naayanaar

In an urb with lofty auric mansions and towers,
Murti daily smeared the ground sandal
Upon the Lord's linga  form. By the vain rover 
Thugs of Samana's tricks sandal wood could not be
Transported. In angst, as he ground his fore arms
In stop-less service, Samana's perished; He was powered to attain Lord's feet.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:06:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1831 on: December 02, 2015, 09:47:09 AM »
19.


பதிகந் திகழ்தரு பஞ்சாக்
    கரம்பயில் நாவினன்சீர்
மதியஞ் சடையாற் கலர்தொட்
    டணிபவன் யான்மகிழ்ந்து
துதியங் கழல்சண்பை நாதற்குத்
    தோழன்வன் றொண்டனம்பொன்
அதிகம் பெறும்புக லூர்முரு
    கன்னெனும் அந்தணனே.(19)


Muruga Naayanaar
Murugan, the Andhanar of Tiruppukalur where holy decades
Ever rang, chanted the Panchaksharam,
Made garlands with picked flowers for Lord;
He was a friend of Sambandhan of Shanbai*
With fields, a servitor true, who joined
In the Jyoti on Lord Sambandhar's marriage.

(*Sirkazhi)


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:05:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1832 on: December 02, 2015, 09:50:33 AM »
20.


அந்தாழ் புனல்தன்னி லல்லும்
    பகலும்நின் றாதரத்தால்
உந்தாத அன்பொடு ருத்திரஞ்
    சொல்லிக் கருத்தமைந்த
பைந்தா ருருத்ர பசுபதி
    தன்னற் பதிவயற்கே
நந்தார் திருத்தலை யூரென்
    றுரைப்பரிந் நானிலத்தே. (20)Uruttirapacupati Naayanaar

Pasupati of Andhanar* clan in chank,  rich
Tiruttalaiyoor ever immersed in waters,
Remained, neck deep, day and night,
Kept on chanting Sri Rudram sweet and dear
To Lord's will and wish and rendered
The chant to the garlanded Lord. To him darshan He gave, in grace.

(*Brahmin)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:05:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1833 on: December 03, 2015, 08:26:05 AM »
21.


நாவார் புகழ்த்தில்லை யம்பலத்
    தானருள் பெற்றுநாளைப்
போவா னாவனாம் புறத்திருத்
    தொண்டன்தன் புன்புலைபோய்
மூவா யிரவர்கை கூப்ப
    முனியா யவன்பதிதான்
மாவார் பொழில்திக ழாதனூ
    ரென்பரிம் மண்டலத்தே. (21)


Tirunaalaippovaar

Naalaippovaar of Aadanoor, a Pulaiyar* low,
Oft said that by grace of lord would he
Go to lord the morrow. He to Thillai went,
Bathed in the fire-pit, rose up ashore
As flawless ruby. The Three  Thousand Thillaiyers
With folded hands worshipped him, praising.

(a low caste person not allowed inside the temple, in those days.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:04:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1834 on: December 03, 2015, 08:29:25 AM »
22.


மண்டும் புனற்சடை யாந்தமர்
    தூசெற்றி வாட்டுவகை
விண்டு மழைமுகில் வீடா
    தொழியின்யான் வீவனென்னா
முண்டம் படர்பாறை முட்டு
    மெழிலார் திருக்குறிப்புத்
தொண்டன் குலங்கச்சி யேகா
    லியர்தங்கள் தொல்குலமே.(22)


Tirukkuripputtondar Naayanaar

Tirukkuripputtondan of Kanchi Ekaaliyar devoted to fulling
Clocks of servitors; Lord to try him, in servitors
Guise, on a rainy day gave His rests,
Thondan could not bleach and dry
And hand over in time, whereupon he dashed his
Brains on the fulling stone. Lord, appeared and spirited him away to His abode.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 08:30:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1835 on: December 03, 2015, 08:31:47 AM »
23.


குலமே றியசேய்ஞலூரிற்
    குரிசில் குரைகடல்சூழ்
தலமே றியவிறற் சண்டிகண்
    டீர்தந்தை தாளிரண்டும்
வலமே றியமழு வாலெறிந்
    தீசன் மணிமுடிமேல்
நலமே றியபால் சொரிந்தலர்
    சூட்டிய நன்னிதியே. (23)


Chandikeswara Naayanaar


Chandi of Seignaloor from choice clan,
Tended cattle; saw a sudden linga risen;
For its holy mien, he lavished all the milk of
The milch  cows uberous. His father furious kicked
Off those pails of milk; and Chandi chopped
His father?s leg with Mazhu*. Lord blessed him with opulence and title.

(*an axe, which appeared in place of his stick.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 08:35:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1836 on: December 03, 2015, 08:36:20 AM »
24.

நிதியார் துருத்திதென் வேள்விக்
    குடியாய் நினைமறந்த
மதியேற் கறிகுறி வைத்த
    புகர்பின்னை மாற்றிடென்று
துதியா வருள்சொன்ன வாறறி
    வாரிடைப் பெற்றவன்காண்
நதியார் புனல்வயல் நாவலர்
    கோனென்னும் நற்றவனே.(24)

Sundaramurti Naayanaar

Forgetting, the king of Naavalur, took cues
From Tirutturathi near Velvikkuti where lord
Arivaar heard his plea and prayer proper
To be rid of ills  (a sign to draw him towards lord)
Then, he took a holy dip in the sacred pool
North of Turutti and attained all good thoroughly fair.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:03:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1837 on: December 03, 2015, 08:38:40 AM »
25.


நற்றவன் நல்லூர்ச் சிவன்திருப்
    பாதந்தன் சென்னிவைக்கப்
பெற்றவன் மற்றிப் பிறப்பற
    வீரட்டர் பெய்கழற்றாள்
உற்றவ னுற்ற விடம்அடை
    யாரிட வொள்ளமுதாத்
துற்றவன் ஆமூரில் நாவுக்
    கரசெனுந் தூமணியே. (25)

Tiru Navukkarasar

Aamoorist Naavukkarasu was a pure gem;
He attained weal wearing the fair feet of Lord
Of Nalloor on His Head. For birth, birth chain
To break, lord of Virattanam helped him,
Though he was fed on venom- food by evil
Amanas*, he by Lord?s grace, remained firm.


(*  Jains)


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:03:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1838 on: December 03, 2015, 08:41:24 AM »
26.


மணியினை மாமறைக் காட்டு
    மருந்தினை வண்மொழியால்
திணியன நீள்கத வந்திறப்
    பித்தன தெண்கடலில்
பிணியன கல்மிதப் பித்தன
    சைவப் பெருநெறிக்கே
அணியன நாவுக் கரையர்
    பிரான்தன் அருந்தமிழே. (26)

Tiru Navukkarasar - contd.,

He is gem like one; He is ambrosia divine
Of Maamaraikkatu; Him with fecund Tamil
Verses he sang to open the godly gates;
Samanas* laid him bound to a rock into the seas;
The rock turned float and lifted him;
These proved Naavukkarasar?s Tamizh as a divine ornament.

(*  Jains)

Arunachala Siva..
« Last Edit: December 03, 2015, 08:44:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1839 on: December 03, 2015, 08:45:24 AM »
27.


அருந்தமி ழாகரன் வாதி
    லமணைக் கழுநுதிமேல்
இருந்தமிழ் நாட்டிடை யேற்றுவித்
    தோனெழிற் சங்கம்வைத்த
பெரும்தமிழ் மீனவன் தன்அதி
    காரி பிரசமல்கு
குருந்தவிழ் சாரல் மணமேற்
    குடிமன் குலச்சிறையே. (27)

Kulachirai Nayanar:

Kulachirai of Manalmelkuti was Pandya's
Minister, with fish- flag  game. Samana*
Sept surged sinisterly. He brought dear  Tamizh
Graced Sambandhan to the land
Had him argue Samanas* out and as in terms
Of challenge, the vanquished were put in stakes.

(* Jains)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:01:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1840 on: December 03, 2015, 08:48:47 AM »
28.


சிறைநன் புனல்திரு நாவலூ
    ராளி செழுங்கயிலைக்
கிறைநன் கழல்நாளை யெய்து
    மிவனருள் போற்றவின்றே
பிறைநன் முடிய னடியடை
    வேனென் றுடல்பிரிந்தான்
பிறைநன் மலர்த்தார் மிழலைக்
    குறும்ப னெனுநம்பியே. (28)

Mizhalaik Kurumbar Nayanar:

Mizhalaik Kurumpar is a vehement servitor
Of Sundarar, He attained Siddhis many,
Knowing in advance of Sundarar's sojourn to Kailash,
From Holy Vanchaikkalam, through His Gnostic
Prognosis, in a rivaling frenzy; yoked his thought
Even with the Primordial, and got at crescent - crested lord, well before.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:01:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1841 on: December 03, 2015, 08:53:05 AM »
29.நம்பன் திருமலை நான்மிதி
    யேனென்று தாளிரண்டும்
உம்பர் மிசைத்தலை யால்நடந்
    தேற வுமைநகலும்
செம்பொன் னுருவனெ ன்அம்மை
    யெனப்பெற் றவள்செழுந்தேன்
கொம்பி னுகுகாரைக் காலினின்
    மேய குலதனமே. (29)

Karalkkal Ammaiyar:

Would it become a devotee to walk on foot over
The sacred Kailash  Thinking thus, she decided
To walk on head, the knowing head  seeing her
Consort Uma smiled; whereupon the ruddy gold
Miend father declaimed : Mother that begot me!
Rich Honey! Weal of supreme clan of Karaikkal rich with groves.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 09:00:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1842 on: December 03, 2015, 08:55:52 AM »
30.


தனமா வதுதிரு நாவுக்கரசின்
    சரண மென்னா
மனமார் புனற்பந்தர் வாழ்த்திவைத்
    தாங்கவன் வண்டமிழ்க்கே
இனமாத் தனது பெயரிடப் பெற்றவ
    னெங்கள் பிரான்
அனமார் வயல்திங்க ளூரினில்
    வேதியன் அப்பூதியே. (30)

Appothi Adigal:

Swan  swum field girt Thingaloor: There
Appothi, Andhanar clan  born, took Naavukkarasar
As his lord. The offerings made to others is
Surrender to Lordship of Naavukkarasu. Thus he
Thought and put up cool water booths and served;
In fealty to his Lord's Tamizh, he named his sons after him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 08:59:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1843 on: December 03, 2015, 02:44:08 PM »
31.


பூதிப் புயத்தர் புயத்தில்
    சிலந்தி புகலுமஞ்சி
ஊதித் துமிந்த மனைவியை
    நீப்பவுப் பாலவெல்லாம்
பேதித் தெழுந்தன காணென்று
    பிஞ்ஞகன் கேட்டுமவன்
நீதித் திகழ்சாத்தை நீலநக்
    கன்னெனும் வேதியனே. (31)

Neelanakka Nayanar:

In famed Saattamangkai, the Vedic Neelanaakkar
As he performed Abhisheka with, holy ash on
His shoulders, found a spider on Lord?s lings
His spouse blew it away. He bade her stay away,
Divining in a dream, of her suspect act, he saw
Blisters over lord?s mien barring the blown spot
He fetched her to temple soon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 02:45:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1844 on: December 03, 2015, 02:46:50 PM »
32.


வேத மறிகரத் தாரூர்
    அரற்குவிளக்கு நெய்யைத்
தீது செறியமண் கையரட்
    டாவிடத் தெண்புனலால்
ஏத முறுக வருகரென்
    றன்று விளக்கெரித்தான்
நாதன் எழிலேமப் பேறூ
    ரதிபன் நமிநந்தியே. (32)

Naminandhi Adigal

Elegant Emapperut ? Naminandhi
Given to worshipping even the Aarooraan
Once was denied a ration of oil
To set lamps aglow, by base Samanas,*
Whereupon our Naayanaar fed
The wick with water for ghee and the lamp glowed.

(* Jains)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 02:48:57 PM by Subramanian.R »