Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577343 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1770 on: November 27, 2015, 09:01:46 AM »
88.

இருளின் உருவென்கோ மாமேகம் என்கோ
மருளின் மணிநீலம் என்கோ - அருளெமக்கு
நன்றுடையாய் செஞ்சடைமேல் நக்கிலங்கு வெண்மதியம்
ஒன்றுடையாய் கண்டத் தொளி. (88)


O, Rich one with all good! Wearer of a moon upon
The lustrous matted locks! Upon His holy neck
Is a glow dark azure venom-made or sand,
Or clear un-swooning sapphire? Won?t you reveal this?


Arunachala Siva.


« Last Edit: November 27, 2015, 09:04:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1771 on: November 27, 2015, 09:05:28 AM »
89.

Verse 89:ஒளிவிலி வன்மதனை ஒண்பொடியா நோக்கித்
தெளிவுள்ள சிந்தையினிற் சேர்வாய் - ஒளிநஞ்சம்
உண்டவாய் அஃதிருப்ப உன்னுடைய கண்டமிருள்
கொண்டவா றென்இதனைக் கூறு. (89)


You looked the puissant Manmathan of bright bow
Into cinders ! You abide in clarified Mind ! How is it
That Your neck alone turned dark whilst the mouth
That ate the bright venom is as it ever is ? Un-riddle this.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2015, 09:07:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1772 on: November 27, 2015, 09:08:10 AM »
90.

Verse 90:


கூறெமக்கீ தெந்தாய் குளிர்சடையை மீதழித்திட்
டேற மிகப்பெருகின் என்செய்தி - சீறி
விழித்தூரும் வாளரவும் வெண்மதியும் ஈர்த்துத்
தெழித்தோடுங் கங்கைத் திரை. (90)O our Father, tell us what you will do when the billowy Ganga
That rolls on drawing the white crescent and the bright,
Fierce-looking, raging and crawling serpent, begins
To swell and destroy Your cool crescent and overflow ?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1773 on: November 27, 2015, 11:13:30 AM »
91.

Verse 91:திரைமருவு செஞ்சடையான் சேவடிக்கே ஆளாய்
உரைமருவி யாமுணர்ந்தோங் கண்டீர் - தெரிமினோ
இம்மைக்கும் அம்மைக்கும் எல்லாம் அமைந்தோமே
எம்மைப் புறனுரைப்ப தென். (91)O, that cavil me on worldly scales! Taken by Ganga
Laden, ruddy matted-locks possessing lord, by His Holy Feet
Auric, I sing Him, feel Him. Know this. Given to all good
Of His, that and thereafter, weave. Why then cavil?

Arunachala  Siva.

« Last Edit: November 27, 2015, 11:15:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1774 on: November 27, 2015, 11:16:15 AM »
92.

Verse  92:


என்னை உடையானும் ஏகமாய் நின்றானுந்
தன்னை அறியாத தன்மையனும் - பொன்னைச்
சுருளாகச் செய்தனைய தூச்சடையான் வானோர்க்
கருளாக வைத்த அவன்.  (92)


He has me. He is alone. He knows Him not!
Red Gold curled and coiled are His matted locks.
He graces all the celestial beings, one and unique
He is such, sui generis.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1775 on: November 27, 2015, 11:18:24 AM »
93.

Verse 93:


அவன்கண்டாய் வானோர் பிரானாவான் என்றும்
அவன்கண்டாய் அம்பவள வண்ணன் - அவன்கண்டாய்
மைத்தமர்ந்த கண்டத்தான் மற்றவன்பால் நன்னெஞ்சே
மெய்த்தமர்ந்தன் பாய்நீ விரும்பு.  (93)


O, my good heart! , He is the lord of all skiers
For all time. His holy mien is of lovely coral.
His neck is collyrium dark colored. Know these.
Stay in Him and love Him, Him love and live in.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1776 on: November 27, 2015, 11:20:51 AM »
94.


Verse 94:விருப்பினால் நீபிரிய கில்லாயோ வேறா
இருப்பிடமற் றில்லையோ என்னோ - பொருப்பன்மகள்
மஞ்சுபோல் மால்விடையாய் நிற்பிரிந்து வேறிருக்க
அஞ்சுமோ சொல்லாய் அவள். (94)   


Cloud-hued fair Tirumal turned Bull,  and He is His mount.
O, lord is it for love of your consort, you stand
Not separate or for love of you she stands not? Why?
Tell, would she fear to be far from you?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2015, 11:22:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1777 on: November 27, 2015, 11:23:49 AM »
95.

Verse 95:

அவளோர் குலமங்கை பாகத் தகலாள்
இவளோர் சலமகளும் ஈதே - தவளநீ
றென்பணிவீர் என்றும் பிறந்தறியீர் ஈங்கிவருள்
அன்பணியார் சொல்லுமினிங் கார் . (95)


Grey holy ash, and bone you wear O Lord!
Beside-Abider Uma is of goodly sublime.
Water?d Ganga is on the holy crest. The two, you leave not.
Of them which one is dearer to you, which extraction?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1778 on: November 27, 2015, 11:26:17 AM »
96.

Verse 96:


ஆர்வல்லார் காண அரன்அவனை அன்பென்னும்
போர்வை யதனாலே போர்த்தமைத்துச் - சீர்வல்ல
தாயத்தால் நாமுந் தனிநெஞ்சி னுள்ளடைத்து
மாயத்தால் வைத்தோம் மறைத்து.  (96)We covered this Haran with love; shut Him within
The innards of our bosoms for others not to see;
Aren?t we the secure, valiant ones thereby?
Aren?t we, or is He, or we or He? by right of birth.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1779 on: November 27, 2015, 11:28:30 AM »
97.


Verse 97:

மறைத்துலகம் ஏழினிலும் வைத்தாயோ அன்றேல்
உறைப்போடும் உன்கைக்கொண் டாயோ - நிறைத்திட்
டுளைந்தெழுந்து நீயெரிப்ப மூவுலகும் உள்புக்
களைந்தெழுந்த செந்தீ யழல். (97)At the end of Yuga,  You rage and burn up with swelling fire
The universe ; have You (now) kept the ruddy fire
That invaded the three worlds, hidden in the seven worlds ?
Or with great valiance do You hold it in Your palm ?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1780 on: November 27, 2015, 11:30:53 AM »
98.


Verse 98:


அழலாட அங்கை சிவந்ததோ அங்கை
அழகால் அழல்சிவந்த வாறோ - கழலாடப்
பேயோடு கானிற் பிறங்க அனலேந்தித்
தீயாடு வாய்இதனைச் செப்பு . (98)Holding fire You dance to the tinkling of Your heroic anklet
In the fire of the crematory where ghouls dance.
Did Your hand turn red as it held the fire ? Or did the fire
Grow ruddy from its contact with Your beauteous palm ? Un-riddle this.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1781 on: November 27, 2015, 11:33:21 AM »
99.

Verse 99:செப்பேந் திளமுலையாள் காணவோ தீப்படுகாட்
டப்பேய்க் கணமவைதாங் காணவோ - செப்பெனக்கொன்
றாகத்தான் அங்காந் தனலுமிழும் ஐவாய
நாகத்தாய் ஆடுன் நடம். (99)


O One who sports a five-headed serpent that spits venom
With its mouth agape ! Is it for the beholding of Her
Of lovely young breasts or for that of the throngs of ghouls
In the fiery crematory, that You dance ? For whose sake this dance ?


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1782 on: November 27, 2015, 11:36:34 AM »
100.

Verse 100:


நடக்கிற் படிநடுங்கும் நோக்கில் திசைவேம்
இடிக்கின் உலகனைத்தும் ஏங்கும் - அடுக்கல்
பொருமேறோ ஆனேறோ பொன்னொப்பாய் நின்ஏ
றுருமேறோ ஒன்றா உரை. (100)O Golden-hued ! When Your bull walks, earth trembles ; ablaze is
The direction when it looks thither world ; when it bellows
The whole world gets scared. Is Your mount a lion of the mountain
Or a thunderbolt or truly a bull ? Clarify this.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 27, 2015, 11:38:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1783 on: November 27, 2015, 11:39:22 AM »
101.

Verse 101:


உரையினால் இம்மாலை அந்தாதி வெண்பாக்
கரைவினாற் காரைக்காற் பேய்சொல் - பரவுவார்
ஆராத அன்பினோ டண்ணலைச்சென் றேத்துவார்
பேராத காதல் பிறந்து. (101)They that hail this garland of anaphoretic Venba verses
Woven with melting love by Kaaraikkaal Pey*, will in love
Insatiate, reach the presence of the merciful Lord
And hail Him in unending devotion ever after.


(*The ghost of Karaikkal - Karaikkal Ammaiyar)

Athpuda Tiru Andati of Karaikkal Ammaiyar - concluded.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2015, 11:43:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1784 on: November 28, 2015, 09:10:00 AM »
Ayyadigal Kadvar Kon:  Kshetra Tiru Venba:

1.

Verse 1:


ஒடுகின்ற நீர்மை ஒழிதலுமே உற்றாரும்
கோடுகின்றார் மூப்புங் குறுகிற்று - நாடுகின்ற
நல்லச்சிற் றம்பலமே நண்ணாமுன் நன்னெஞ்சே
தில்லைச்சிற் றம்பலமே சேர். (1)


Life runs down ; dear ones desert;
Old age closes in; the much loved
Body-wagon's axle breaks and is cast away
In the open. O! goodly heart ,leave for Thillai Spatium ,well before.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 03, 2015, 10:04:56 AM by Subramanian.R »