Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 572991 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1755 on: November 26, 2015, 12:06:57 PM »
73:

Verse 73:

கருத்தினால் நீகருதிற் றெல்லாம் உடனே
திருத்தலாஞ் சிக்கெனநான் சொன்னேன் - பருத்தரங்க
வெள்ளநீர் ஏற்றான் அடிக்கமலம் நீ விரும்பி
உள்ளமே எப்போதும் ஒது . (73)O, Heart! Whatever you crave for from within thought,
You may get all that joy-beset! Desire that deluging
Tidal Ganga wavy and the lotus pair of feet
And sing His holy name and praise as ever.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1756 on: November 26, 2015, 12:09:11 PM »
74:

Verse 74:


ஒத நெடுங்கடல்கள் எத்தனையும் உய்த்தட்ட
ஏதும் நிறைந்தில்லை என்பரால் - பேதையர்கள்
எண்ணா திடும்பலியால் என்னோ நிறைந்தவா
கண்ணார் கபாலக் கலம். (74)Your spacious begging-bowl-the skull-, was not a whit
Filled, by all the food that was cooked using the vast seas
As boiling water ; yet how came it to be filled when, unaware
Of its greatness, innocent women poured their alms into it ?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1757 on: November 26, 2015, 12:11:52 PM »
75:

Verse 75:


கலங்கு புனற்கங்கை ஊடால லாலும்
இலங்கு மதியியங்க லாலும் - நலங்கொள்
பரிசுடையான் நீள்முடிமேற் பாம்பியங்க லாலும்
விரிசடையாங் காணில் விசும்பு. (75)


As the celestial Ganga sways with disturbing waters
Upon the long locks of lord, as the crescent turns
Its horns in homomorphic moves, as the serpents
Susurrate in sneaky ways, His wide locks mock the welter.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1758 on: November 26, 2015, 12:13:59 PM »
76:

Verse 76:


விசும்பில் விதியுடைய விண்ணோர் பணிந்து,
பசும்பொன் மணிமகுடந் தேய்ப்ப - முசிந்து,
எந்தாய் தழும்பேறி யேபாவ பொல்லாவாம்
அந்தா மரைபோல் அடி. (76)


O, my Father! Devas of sky fell from state. Their
Crowns made of pure gold and gems are rubbed. Your
Lotus-like fair holy feet are scratched thereby.
The scars, however, are fairer far.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1759 on: November 26, 2015, 12:16:29 PM »
77:

Verse 77:

அடிபேரிற் பாதாளம் பேரும் அடிகள்
முடிபேரின் மாமுகடு பேருங் - கடகம்
மறிந்தாடும் கைபேரில் வான்திசைகள் பேரும்;
அறிந்தாடும் ஆற்றா தரங்கு.  (77)Lord! As you dance, your foot-work fast, the nadir-
World wobbles; your crest a-shaking the zenithal
Sky rends; bangled arms blister all airts. Therefore
Dance on this little spatium, too frail to stand your Lordship?s dance of Bliss.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 26, 2015, 12:18:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1760 on: November 26, 2015, 12:19:40 PM »
78:

Verse  78:அரங்கமாப் பேய்க்காட்டில் ஆடுவான் வாளா
இரங்குமோ எவ்வுயிர்க்கும் ஏழாய் - இரங்குமேல்
என்னாக வையான் தான் எவ்வுலகம் ஈந்தளியான்
பன்னாள் இரந்தாற் பணிந்து. (78)


O, ignoramus! Do you think that He that dances on
The charnel-ghat shall pity all knowing not the Being?
Worship, bow unto. appeal to, He may; if He does,
He shall not seat us; but grant whole worlds to credit.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1761 on: November 26, 2015, 12:21:50 PM »
79.

Verse 79:


பணிந்தும் படர்சடையான் பாதங்கள் போதால்
அணிந்தும் அணிந்தவரை ஏத்தத் - துணிந்தென்றும்
எந்தையார்க் காட்செய்யப் பெற்ற இதுகொலோ
சிந்தையார்க் குள்ள செருக்கு. (79)


Bowing unto the feet of one that shines
With outspread locks vast, offering them full
Blown flowers, singing, hailing, serving that Father
We are poised in and are proud at heart?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1762 on: November 26, 2015, 12:24:03 PM »
80.


Verse 80:


செருக்கினால் வெற்பெடுத்த எத்தனையோ திண்தோள்
அரக்கனையும் முன்னின் றடர்த்த - திருத்தக்க
மாலயனுங் காணா தரற்றி மகிழ்ந்தேத்தக்
காலனையும் வென்றுதைத்த கால். (80)Fair Tirumal with weal and four-faced one viewing not
Lord?s glory wilted, yet by grace touched, they praised
And sang His triumphant feet that Timed Timer; the very feet
That pressed down the pride-worn Ravanan that tried to lift Kailash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 26, 2015, 12:26:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1763 on: November 27, 2015, 08:45:35 AM »
81.

Verse 81:காலனையும் வென்றோம் கடுநரகம் கைகழன்றோம்
மேலை இருவினையும் வேரறுத்தோம் - கோல
அரணார் அவிந்தழிய வெந்தீஅம் பெய்தான்
சரணார விந்தங்கள் சார்ந்து . (81)


Getting attached to the lotus feet of Him who sped a dart
That spat cruel fire and burnt and destroyed the three
Beauteous citadels of the sky, we have conquered Death,
Done away with cruel inferno and uprooted the twofold karma,


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1764 on: November 27, 2015, 08:47:52 AM »
82.

Verse 82:


சார்ந்தார்க்குப் பொற்கொழுந்தே ஒத்திலங்கிச் சாராது
பேர்ந்தார்க்குத் தீக்கொழுந்தின் பெற்றியதாம் - தேர்ந்துணரில்
தாழ்சுடரோன் செங்கதிருஞ் சாயுந் தழல்வண்ணன்
வீழ்சடையே என்றுரைக்கும் மின் . (82)


The lightning-like lass affirms : ?Truly understood the flame-hued
One?s strands of matted hair which put to shame the ruddy rays
Of the setting sun, are like auric shoots to those that take refuge
In Him ; to those who move away from Him, they are tongues of fire.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1765 on: November 27, 2015, 08:50:05 AM »
83.

Verse 83:


மின்போலுஞ் செஞ்சடையான் மாலோடும் ஈண்டிசைந்தால்
என்போலுங் காண்பார்கட் கென்றிரேல் - தன்போலும்
பொற்குன்றும் நீல மணிக்குன்றுந் தாமுடனே
நிற்கின்ற போலும் நெடிது . (83)

On assessing them that think on the flowing locks of lord
Down to His heels, glowing like sun?s rays, sanguine sure
Feel them as auric sound; they that think not feel
Them as singing flames that burn them up.


Arunachala Siva.


« Last Edit: November 27, 2015, 08:52:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1766 on: November 27, 2015, 08:53:15 AM »
84.

Verse 84:


நெடிதாய பொங்கெரியுந் தண்மதியும் நேரே
கடிதாங் கடுஞ்சுடரும் போலும் - கொடிதாக
விண்டார்கள் மும்மதிலும் வெந்தீ யினிலழியக்
கண்டாலும் முக்கணாங் கண். (84)

Sever?d from the several, to do fell to fell foes of
Triple citadels and to ash them all with fiery hot flames
Feeding fires, lord?s triple Eyes remain, one looking
Fire, the other cool Moon and the third flaming Sun.

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1767 on: November 27, 2015, 08:55:21 AM »
85.

Verse 85:


கண்ணாரக் கண்டுமென் கையாரக் கூப்பியும்
எண்ணார எண்ணத்தால் எண்ணியும் - விண்ணோன்
எரியாடி என்றென்றும் இன்புறுவன் கொல்லோ
பெரியானைக் காணப் பெறின் . (85)


If I behold the great Lord, will I eye Him longingly,
Fold my hands in ardent obeisance and think on Him
Impassioned ? Will I hail Him thus : ?O Dancer in the fire !
Lord of the Empyrean !? and feel ecstatic ?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1768 on: November 27, 2015, 08:57:27 AM »
86.

Verse 86:

பெறினும் பிறிதியாதும் வேண்டேம் எமக்கீ
துறினும் உறாதொழியு மேனுஞ் - சிறிதுணர்த்தி
மற்றொருகண் நெற்றிமேல் வைத்தான்றன் பேயாய
நற்கணத்தில் ஒன்றாய நாம் . (86)

Besides the two, the lord has one more Eye
On His forehead. He lets me know of it
Rarely for a while. Among His goodly ghouls,
I too remain as one.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1769 on: November 27, 2015, 08:59:45 AM »
87.

Verse 87:


நாமாலை சூடியும் நம்ஈசன் பொன்னடிக்கே
பூமாலை கொண்டு புனைந்தன்பாய் - நாமோர்
அறிவினையே பற்றினால் எற்றே தடுமே
எறிவினையே என்னும் இருள். (87)O, Heart, As we, fostered in love of lord?s golden
Feet, ever sing, garland the feet with hymns of tongue,
Offer flowers, think on thinking on Him and thus live,
What would the murk of other evil deeds that assail do to us?

Arunachala Siva.