Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564607 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1710 on: November 25, 2015, 08:22:44 AM »
28.

Verse  28:

பூணாக வொன்று புனைந்தொன்று பொங்கதளின்
நாணாக மேல்மிளிர நன்கமைத்துக் - கோள்நாகம்
பொன்முடிமேற் சூடுவது மெல்லாம் பொறியிலியேற்
கென்முடிவ தாக, இவர் . (28)


Lord has this cruel krait as His ornament on chest.
Another on His waist buckling the tyger-hyde vest.
Yet another is coiled around His matted locks.
What would all these mean to me quite nescient?

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1711 on: November 25, 2015, 08:24:33 AM »
29.

Verse 29:


இவரைப் பொருளுணர மாட்டாதார் எல்லாம்
இவரை யிகழ்வதே கண்டீர் - இவர்தமது
பூக்கோல மேனிப் பொடிபூசி என்பணிந்த
பேய்க்கோலங் கண்டார் பிறர். (29)


Upon the holy mien lotus hued, lord
Smears ash, wears bone-lace, looks ghost-like.
Bearing servitors others little know of Him
And talk less of Him. Alas their frailty!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1712 on: November 25, 2015, 08:26:27 AM »
30.

Verse 30:

பிறரறிய லாகாப் பெருமையருந் தாமே
பிறரறியும் பேருணர்வுந் தாமே - பிறருடைய
என்பே அணிந்திரவில் தீயாடும் எம்மானார்
வன்பேயும் தாமும் மகிழ்ந்து. (30)


Joyed in the clan of violent ghouls,
Wearing other devas? bones, in the charnel flames,
Lord dances solely. He is so gloried and dear
To know for the loveless all. He knows Him, He only.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1713 on: November 25, 2015, 08:28:20 AM »
31.

Verse 31:மகிழ்தி மடநெஞ்சே மானுடரில் நீயும்
திகழ்தி பெருஞ்சேமஞ் சேர்ந்தாய் - இகழாதே
யாரென்பே யேனும் அணிந்துழல்வார்க் காட்பட்ட
பேரன்பே இன்னும் பெருக்கு . (31)


O, Heart nescient! you sorrowed once; new rejoice
As a ?ghost?, a state you feared once, you are poised in now.
For secure is your resort. Bones you wear and wander for alms.
Dark nestle around His neck fearing the crescent would bleach her.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1714 on: November 25, 2015, 08:30:40 AM »
32.

Verse 32:

பெருகொளிய செஞ்சடைமேற் பிள்ளைப் பிறையின்
ஒருகதிரே போந்தொழுகிற் றொக்கும் - தெரியின்
முதற்கண்ணான் முப்புரங்கள் அன்றெரித்தான் மூவா
நுதற்கண்ணான் தன்மார்பின் நூல். (32)


Look well ! The sacred thread on His chest ? the Primal Ens,
The triple-eyed that, of yore, gutted with fire the three citadels-,
Is like a ray flowing from the young moon He wears
On His effulgent and hirsutorufous crown.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1715 on: November 25, 2015, 08:32:47 AM »
33.

Verse 33:


நூலறிவு பேசி நுழைவிலா தார்திரிக
நீல மணிமிடற்றான் நீர்மையே - மேலுலந்த
தெக்கோலத் தெவ்வுருவாய் எத்தவங்கள் செய்வார்க்கும்
அக்கோலத் தவ்வுருவே ஆம். (33)


Let the bookish entering not the gates of gnosis
Wander in vain. By the greatness of sapphire-hued neck
Of the lord, as one worships Him in whatever form, shape,
Whichever ask whenever done, He comes verily the same.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1716 on: November 25, 2015, 08:34:59 AM »
34.

Verse 34;


ஆமா றறியாவே வல்வினைகள் அந்தரத்தே
நாம் ஆளென் றேத்தார் நகர்மூன்றும் - வேமா
றொருகணையாற் செற்றானை உள்ளத்தால் உள்ளி
அருகணையா தாரை யடும் . (34)


Abiding in the heavens, they failed to own themselves as His servitors
And hail Him ; with a single arrow He smote their three towns.
Cruel Karma, irrespective of their station, will smite them
Who fail to think of Him and gain His propinquity.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1717 on: November 25, 2015, 08:37:16 AM »
35.

Verse 35:


அடுங்கண்டாய் வெண்மதியென் றஞ்சி இருள்போந்
திடங்கொண் டிருக்கின்ற தொக்கும் - படங்கொள்
அணிமிடற்ற பேழ்வாய் அரவசைத்தான் கோல
மணிமிடற்றின் உள்ள மறு. (35)


Lord is deck?d in hooded fair jawed kraits.
His sapphire blue hue of neck signs its fear
In that the argent jewel of a lace proper to the place
Shall wipe it out. Hence it clings there close.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1718 on: November 25, 2015, 08:39:33 AM »
36.

Verse 36:


மறுவடைய கண்டத்தீர் வார்சடைமேல் நாகம்
தெறுமென்று தேய்ந்துழலும் ஆஆ - உறுவான்
தளரமீ தோடுமேல் தான்அதனை அஞ்சி
வளருமோ பிள்ளை மதி. (36)


O Lord with a blued neck ! The young moon is scared
Of the serpent on Your long matted hair, thinking
That the serpent may slither with speed to seize and kill it any day.
Alas ! Day by day it is fated to wane and not thrive.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1719 on: November 25, 2015, 08:41:35 AM »
37.


Verse 37:


மதியா அடலவுணர் மாமதில்மூன் றட்ட
மதியார் வளர்சடையி னானை - மதியாலே
என்பாக்கை யாலிகழா தேத்துவரேல் இவ்வுலகில்
என்பாக்கை யாய்ப்பிறவார் ஈண்டு. (37)He of the growing matted hair that sports a crescent, smote
The three great citadels of Asuras who hailed Him not ; if men
Consciously adore Him, never dispraising His skeleton-outfit,
They will be freed from embodiment with bones.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1720 on: November 25, 2015, 08:43:37 AM »
38.

Verse 38:


ஈண்டொளிசேர் வானத் தெழுமதியை வாளரவந்
தீண்டச் சிறுகியதே போலாதே - பூண்டதோர்
தாரேறு பாம்புடையான் மார்பில் தழைந்திலங்கு
கூரேறு காரேனக் கொம்பு. (38)


Garland-like krait glistens on lord?s chest. Illumining
The sharp grey tusks of a boar the crescent
Exudes light; yet the venom-fanged serpent
Might eclipse its glow such a dread persists.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1721 on: November 25, 2015, 10:35:17 AM »
39:

Verse 39:


கொம்பினையோர் பாகத்துக் கொண்ட குழகன்தன்
அம்பவள மேனி அதுமுன்னஞ் - செம்பொன்
அணிவரையே போலும் பொடி அணிந்தால் வெள்ளி
மணிவரையே போலும் மறித்து. (39)


Lord?s elegance is His flowery-liana consort
On His left. His coral mien is Meru-like
Cast in Gold; soused in white holy ash
It is the argent hill of Kailash as if.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 25, 2015, 10:38:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1722 on: November 25, 2015, 10:36:57 AM »
40:

Verse 40:


மறித்து மடநெஞ்சே வாயாலுஞ் சொல்லிக்
குறித்துத் தொழுந்தொண்டர் பாதங் - குறித்தொருவர்
கொள்ளாத திங்கட் குறுங்கண்ணி கொண்டார்மாட்
டுள்ளாதார் கூட்டம் ஒருவு. (40)

O, nescient heart! Never mind to secure him into
Your flock. The little brooch of a crescent taken by none
Is on His holy crest. Him sing, think, and pray the holy feet.
Of His servitors that pray. If not, away, away, from such that pray not Him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 25, 2015, 10:42:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1723 on: November 25, 2015, 10:43:08 AM »
41:

Verse 41:ஒருபால் உலகளந்த மாலவனாம்; மற்றை
ஒருபால் உமையவளாம் என்றால் - இருபாலும்
நின்னுருவ மாக நிறந்தெரிய மாட்டோமால்
நின்னுருவோ மின்னுருவோ நேர்ந்து. (41)


O, lord! On a half of you is fair Tirumal that measured
The world with a foot. On another, is left the abiding Uma,
Thus on either side, your holy hues are, simply are.
Heuristics we have none to know your hue; on closer look your form even.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1724 on: November 25, 2015, 10:46:29 AM »
42.

Verse 42:நேர்ந்தரவங் கொள்ளச் சிறுகிற்றோ நீயதனை
ஈர்ந்தளவே கொண்டிசைய வைத்தாயோ - பேர்ந்து
வளங்குழவித் தாய்வளர மாட்டாதோ என்னோ,
இளங்குழவித் திங்கள் இது. (42)O, lord! Is it because the babe-like crescent is curled in
A snake it looks smaller? You only know.
If you willed it shipshape in size to set in the crest,
Of its youth, would you let it grow? What? Why?

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 25, 2015, 10:48:29 AM by Subramanian.R »