Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577429 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1680 on: November 23, 2015, 08:27:05 AM »
We now come to Tiru MuRai  11:

Verse 1:

This is a poem written by Siva Himself, to the king in Madurai, to give some gold and other things,
to Banapathran, a Siva devotee and a poor person,  a  person who was in need of money for his wedding.


மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற்
பதிமிசை நிலவு பால்நிற வரிச்சிற
கன்னம் பயில்பொழில் ஆல வாயின்
மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம்
பருவக் கொண்மூப் படியெனப் பாவலர்க்

கொருமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ்
குருமா மதிபுரை குலவிய குடைக்கீழ்ச்
செருமா உகைக்கும் சேரலன் காண்க
பண்பால் யாழ்பயில் பாண பத்திரன்
தன்போல் என்பால் அன்பன் தன்பாற்

காண்பது கருதிப் போந்தனன்
மாண்பொருள் கொடுத்து வரவிடுப் பதுவே.


Thirumukappasuram

Elegant is Aalavaai with milk-white-moon-lit swans
Feathering, situate in the city where cluster towers
Soused in selene-sheen. There dwell I lasting
Sivan, the Lord fostering Logos
Variating it in the city of confluence.
Behold, King Cheramaan
Astraddle on the war-steed,
Neath the paraselene, presenting in mercy,
Like rain cloud, aplenty to the poets!
Banapathran the yaaz-ist, King-like
Is an ardent servitor dear, in for darshan.
Grant him riches great, bid him back again.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 23, 2015, 08:30:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1681 on: November 23, 2015, 08:31:47 AM »
The decades 2,3 and 4 are from Karaikkal Ammaiyar:

I shall give one verse from each:

Tiru Alankattau Mootha Tirupadigam:

Verse 1:

கொங்கை திரங்கி நரம்பெ ழுந்து
    குண்டுகண் வெண்பற் குழிவ யிற்றுப்
பங்கி சிவந்திரு பற்கள் நீண்டு
    பரடுயர் நீள்கணைக் காலோர் வெண்பேய்
தங்கி யலறி யுலறு காட்டில்
    தாழ்சடை எட்டுத் திசையும் வீசி
அங்கங் குளிர்ந்தன லாடும் எங்கள்
    அப்ப னிடந்திரு ஆலங் காடே. (1)

Kaaraikkaalammaiyaar

Tiru aalangkaattu Mootta Tiruppatikam Mutal Tiruppatikam

Tiruccirrambalam

1.With bosoms dried up, nerves inflamed,
Eyes holed, sans many teeth, stomach caving,
Hair turning tan, carnassials jutting out,
Ankles twitching up, a long legged female ghost,
Trails and wails in the parched woods;
There, with low hanging locks lashing airts eight,
In holy Aalangkaatu, dances our Father
Radiating cool forsooth through every limb. (1)


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 23, 2015, 08:36:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1682 on: November 23, 2015, 08:35:52 AM »
Tiru Irattai Mani Malai:


Verse 1:


கிளர்ந்துந்து வெந்துயர் வந்தடும்
    போதஞ்சி நெஞ்சமென்பாய்த்
தளர்ந்திங் கிருத்தல் தவிர்திகண்
    டாய்தள ராதுவந்தி
வளர்ந்துந்து கங்கையும் வானத்
    திடைவளர் கோட்டுவெள்ளை
இளந்திங் களும்எருக் கும்இருக்
    குஞ்சென்னி ஈசனுக்கே (1)KARAIKKAL AMMAIYAAR-  TIRU IRATTAI MANI MAALAI

Tiruccirrambalam

1.   O, languishing heart, caused by prior deeds
Woe-struck, the pangs of birth body forth
In dense grief; you don?t need to fear this.
Give up this wilting. Ceaseless, bow unto
The Lord-that wears the welter-bourne?s
Horned moon a crescent moon, Ganga celestial
And madar blooms on His crest, -to be
Unwearied, unwilting, bent on ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 23, 2015, 08:39:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1683 on: November 23, 2015, 08:41:31 AM »
ARputha Tiru Andati:  Karaikkal Ammaiyar:

I propose to give all the verses.

Verse 1:

பிறந்து மொழிபயின்ற பின்னெல்லாம் காதல்
சிறந்துநின் சேவடியே சேர்ந்தேன் - நிறந்திகழும்
மைஞ்ஞான்ற கண்டத்து வானோர் பெருமானே
எஞ்ஞான்று தீர்ப்ப திடர்.  (1)   After my birth, since the hour I began to cultivate
Words, I but contemplated Your roseate feet
In excelling love. O blue-throated Lord-God
Of the celestial beings, when will you uproot my misery ?


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 23, 2015, 08:43:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1684 on: November 23, 2015, 08:44:33 AM »
Verse 2:


இடர்களையா ரேனும் எமக்கிரங்கா ரேனும்
படரும் நெறிபணியா ரேனும் - சுடருருவில்
என்பறாக் கோலத் தெரியாடும் எம்மானார்க்
கன்பறா தென்நெஞ் சவர்க்கு.(2)


Though lord never weeds out the blockade, nor pities me,
Nor shows the via to revelata , the love of mine
For Him that is of lumen-form, wearing
Bone-lace, fire-in-arm and dancing chiefly, never abates.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1685 on: November 23, 2015, 08:46:51 AM »
Verse 3:


அவர்க்கே எழுபிறப்பும் ஆளாவோம் என்றும்
அவர்க்கேநாம் அன்பாவ தல்லால் - பவர்ச்சடைமேற்
பாகாப்போழ் சூடும் அவர்க்கல்லால் மற்றொருவர்க்
காகாப்போம் எஞ்ஞான்றும் ஆள். (3)   


Never hence to any I am; I am solely
In love of Him, in creeper-locks, holding the cusp
Of moon. Days ahead I shall his serf be
Not to be taken by any; for sure.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1686 on: November 23, 2015, 08:49:01 AM »
Verse 4:


ஆளானோம் அல்லல் அறிய முறையிட்டாற்
கேளாத தென்கொலோ கேள்ஆமை - நீள்ஆகம்
செம்மையான் ஆகித் திருமிடறு மற்றொன்றாம்
எம்மையாட் கொண்ட இறை. (4)


Lord?s is sanguine form, when in close,
His neck is blue; with compassion taking me,
Bent on weeding out deeds as if, He
Hears me not- hard carapace deafness!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1687 on: November 23, 2015, 08:51:16 AM »
Verse 5:


இறைவனே எவ்வுயிருந் தோற்றுவிப்பான் தோற்றி
இறைவனே ஈண்டிறக்கஞ் செய்வான் - இறைவனே
எந்தாய் என இரங்கும் எங்கள்மேல் வெந்துயரம்
வந்தால் அதுமாற்று வான். (5)


Matching the stasis and the deed He makes
The Beings and verily He severs them from body.
We appeal to Him only ? O our father? ? pity and cure us
Of ills.? For so appealed to, He shall alter them all.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1688 on: November 23, 2015, 08:53:15 AM »
Verse 6:


வானத்தான் என்பாரும் என்கமற் றும்பர்கோன்
தானத்தான் என்பாரும் தாமென்க - ஞானத்தான்
முன்நஞ்சத் தாலிருண்ட மொய்யொளிசேர் கண்டத்தான்
என்நெஞ்சத் தானென்பன் யான். (6)


He is the same lord of the celestial world,
The chief of Devas as strength; He is within the heart
Darkened on eating the sea-venom, yet luminous
In His neck in the gnostic dark-lit form; I praise.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1689 on: November 23, 2015, 08:55:02 AM »
Verse 7:


யானே தவமுடையேன் என்னெஞ்சே நன்னெஞ்சம்
யானே பிறப்பறுப்பான் எண்ணினேன் - யானே அக்
கைம்மா வுரிபோர்த்த கண்ணுதலான் வெண்ணீற்ற
அம்மானுக் காளாயி னேன். (7)


Mine is askesis; my heart is good.
I willed to snap the bonds of birth.
I am simply taken by Him in white-ash argent,
Metopiceyed in Elephant hyde scaled and clad.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1690 on: November 23, 2015, 08:57:08 AM »
Verse 8:


ஆயினேன் ஆள்வானுக் கன்றே பெறற்கரியன்
ஆயினேன் அஃதன்றே ஆமாறு - தூய
புனற்கங்கை ஏற்றானோர் பொன்வரையே போல்வான்
அனற்கங்கை ஏற்றான் அருள்.(8)Servitor to lord I turned for He holds pure Ganga
On his crest; looks meet with auric Meru; sports fire
In his arm; in hue is all Grace. I turned to be
Dear to Him that reigns; to bye-pass the birth- pang.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1691 on: November 23, 2015, 08:59:04 AM »
Verse 9:அருளே உலகெலாம் ஆள்விப்ப தீசன்
அருளே பிறப்பறுப்ப தானால் - அருளாலே
மெய்ப்பொருளை நோக்கும் விதியுடையேன் எஞ்ஞான்றும்
எப்பொருளும் ஆவ தெனக்கு. (9)


Lord?s holy grace confers myriad states on many a being.
The very grace undoes birth and offers Release. I, but,
Am poised by Him to eye the True Ens; and therefore
I feel that His grace is for all Time and things.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1692 on: November 23, 2015, 09:01:04 AM »
Verse 10:


எனக்கினிய எம்மானை ஈசனையான் என்றும்
மனக்கினிய வைப்பாக வைத்தேன் - எனக்கவனைக்
கொண்டேன் பிரானாகக் கொள்வதுமே இன்புற்றேன்
உண்டே எனக்கரிய தொன்று. (10)


My sweet lord is my opulence and weal within.
My heart takes Him as its very life. Hence
I am in joy eternal, altering not. Do I have
Aught dear to have; none (for sure).

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1693 on: November 24, 2015, 08:45:42 AM »
ARpudha Tiru Andati of Karaaikkal Ammaiyar:

continues...11.

ஒன்றே நினைந்திருந்தேன் ஒன்றே துணிந்தொழிந்தேன்
ஒன்றேயென் உள்ளத்தின் உள்ளடைத்தேன் - ஒன்றேகாண்
கங்கையான் திங்கட் கதிர்முடியான் பொங்கொளிசேர்
அங்கையாற் காளாம் அது. (1)   Ever I subsist on Numero Uno; never I swerve;
I treasure that one as gold cherished in bosom and joy;
That one with matted locks possessing Ganga, moon
And fires flamboyant one;

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1694 on: November 24, 2015, 08:48:15 AM »
12.அதுவே பிரான்ஆமா றாட்கொள்ளு மாறும்
அதுவே யினியறிந்தோ மானால் - அதுவே
பனிக்கணங்கு கண்ணியார் ஒண்ணுதலின் மேலோர்
தனிக்கணங்கு வைத்தார் தகவு. (12)


Lord?s lordship is that hacceity; the same that takes
The Beings in stasis(whatever). Nor is this all
Of Him that wears the cassia wreath snow-knowing
That has an eye-on-forehead on all!

Arunachala Siva.