Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 530156 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1650 on: November 18, 2015, 08:47:10 AM »
37. Kedu KaNdu Irangal - Sympathizing for the omissions/commissons:


Verse 1:


வித்துப் பொதிவார் விதைவிட்டு நாற்றுவார்
அற்றதம் வாழ்நாள் அறிகிலாப் பாவிகள்
உற்ற வினைத்துயர் ஒன்றும் அறிகிலார்
முற்றொளி ஈயல் முளிகின்ற வாறே. (1)Ungodly Ones do not Think of Soul`s Liberation

They germinate the seed;
They plant the seedlings;
They think not of their own fleeting life;
Poor are they in spirit;
They know nothing of Karmic sorrows;
They perish in the blazing fire,
Verily are they such.

(The seventh Mandiram is completed)


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2015, 08:50:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1651 on: November 19, 2015, 08:52:20 AM »
Tantra 8:

1. Udalil Pancha Bhedam -  Five differences in the body:

Verse 1 :


காயப்பை ஒன்று சரக்குப் பலஉள
மாயப்பை ஒன்றுண்டு மற்றுமோர் பைஉண்டு
காயப்பைக் குள்நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால்
மாயப்பை மண்ணா மயங்கிய வாறே . (1)


Body Bag and Maya Bag

The body is a bag
Many the ingredients it holds;
There is yet another bag within;
It is the Maya bag;
When the Thief (Jiva)
The body bag leaves,
The Maya bag
Like dust becomes.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1652 on: November 19, 2015, 08:55:06 AM »
2. Udal Vidal - Leaving the body:

Verse 1:


பண்ணாரும் காமம், பயிலும் வசனமும்,
விண்ணாம் பிராணன், விளங்கிய சத்தமும்,
புண்ணாம் உடலில் பொருந்து மனத்தையும்
அண்ணாந்து பார்க்க அழியும் உடம்பே. (1)


Sublimate Speech and Thought Godward

The sweet speech, love intones
The loud sound, airy prana articulates
The mind within fleshy body dwells
?All these you upward course (in Yogic way),
No more the thoughts of body be.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1653 on: November 19, 2015, 08:57:18 AM »
3. Avastha Bhedam:


Verse 1:

ஐயைந்து மத்திமை ஆனது சாக்கிரம்
கய்கண்ட பன்னான்கில் கண்டங் கனாஎன்பர்
பொய்கண் டிலாதபுரு டன்னித யஞ்சுழுனை
மெய்கண் டவனுந்தி ஆகும் துரியமே. (1)


Where Tattvas Stand in the Four States of Jiva Awareness

In the Waking State (Jagra)
The Tattvas twenty and five
In Eye-Brow Center their position take;
In the Dream State (Swapna)
Tattvas ten and four
In Throat Center their hold take;
In Deep Sleep state (Sushupti)
The Purusha (Soul) stands
Alone in Heart Center;
In Turiya State (Fourth)
He (Purusha) stands
In Center that is Navel.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 19, 2015, 09:00:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1654 on: November 19, 2015, 09:02:03 AM »
4. Madhya Jagrtha Avsatha:

Verse 1:


சாக்கிர சாக்கிரந் தன்னில் திரோதாயி
சாக்கிர சொப்பனந் தன்னிடை மாயேயம்
சாக்கிரந் தன்னிற் சழுத்திதற் காமியம்
சாக்கிரந் தன்னில் துரியத்து மாயையே. (1)


Maya`s Manifestations in the Four States of Consciousness

In the Waking State?
Within the Waking State
Is Tirodhayi (obfuscation Sakti) active;
In the Dream State?
Within the Waking State
Is Mamaya (Impure);
In the State of Deep Sleep?
Within the Waking State
Is Kamya (of self delusion):
In the Fourth Turiya State
Within the Waking State
Is Maya (Pure).

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1655 on: November 19, 2015, 09:05:10 AM »
5.  AthuvakkaL - Athvas:


Verse 1:தத்துவம் ஆறாறு தன்மனு ஆறைந்து
மெய்த்தகு வன்னம்ஐம் மானொன்று மேதினி
ஒத்திரு நூற்றிரு பான்நான்(கு) எண்பானொன்று
வைத்த பதம்கலை ஓரைந்தும் வந்தவே. (1)

The Six Higher Steps

Six times six are the Tattvas;
Seven Crores are the Mantras;
Fifty and one are the Varnas (letter-sounds);
Two hundred and twenty four are the Bhuvanas; global constellations;
Eighty and one are the Padas Primal,
Five, the Kalas rare.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 19, 2015, 09:06:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1656 on: November 19, 2015, 09:08:18 AM »
6.  Suddha Nanavu State:


Verse 1:நனவாதி தூலமே சூக்கப் பகுதி
அனவான ஐயைந்தும் விந்துவின் சத்தி
தனதாம் உயிர்விந்து தான்நின்று போந்து
கனவாம் நனவில் கலந்ததிவ் வாறே. (1)Bindu Power Permeates Tattvas

The gross body of Waking State,
The subtle body of Dream State,
Together with Tattvas five and twenty
Are of Bindu`s Power verily;
That Power permeating Jiva
Penetrates the Waking and Dream States.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1657 on: November 19, 2015, 09:11:10 AM »
7. Kevala Sakala Suddham:

Verse 1:


தன்னை யறிசுத்தன் தற்கே வலன்றானும்
பின்ன முறநின்ற பேத சகலனும்
மன்னிய சத்தசத் துச்சத சத்துடன்
துன்னுவர் தத்தம் தொழிலள வாகவே. (1)


Sat, Asat and Sat-Asat Nature of Suddha, Kevala, Sakala States

He who cognizes the Self
Is in Suddha State;
He who not
Is in Kevala;
He who cognizes in distracting differences
Is in Sakala;
In Sat (Real), Asat (Unreal) and Sat-Asat (Real-Unreal)
They respective conjoin;
Each, according to his cognizing state.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 19, 2015, 09:13:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1658 on: November 19, 2015, 09:34:21 AM »
8.  Para Avasthai:


Verse 1:அஞ்சும் கடந்த அனாதிபரம் தெய்வம்
நெஞ்சமுந் தாய நிமலன் பிறப்பிலி
விஞ்சும் உடலுயிர் வேறு படுத்திட
வஞ்சத் திருந்த வகையறிந் தேனே. (1)


Mystery of Parting Life From Body

The Lord is the Para;
He is beginning-less;
He is beyond five states of experience,
He is the Pure One,
Seated within the heart;
He is birth-less;
Why this lovely body and life
He parts?
That mystery, I knew.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1659 on: November 19, 2015, 09:37:26 AM »
9.  Muk Guna and Nir Guna:

Verse 1:

சாத்திகம் எய்தும் நனவென்ப சாற்றுங்கால்
வாய்த்த இராசதம் மன்னும் கனவென்ப
ஓய்த்திடும் தாமதம் உற்ற சுழுத்தியாம்
மாய்த்திடும் நிற்குணம் மாசில் துரியமே.(1)Gunas experiences in States of Consciousness

Sattvic is Guna in the Waking State,
Rajas in Dream State,
Tamas in Deep Sleep State,
Nirguna, that other three Gunas destroys,
Is attribute of Turiya State Pure.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1660 on: November 19, 2015, 09:40:01 AM »
10.  Andati Pedham:  The Cosmic  Space is also Siva in a different form:

Verse 1:


பெறுவ பகிரண்டம் பேதித்த அண்டம்
எறிகடல் ஏழின் மணலள வாகப்
பொறியொளி பொன்னணி யென்ன விளங்கிச்
செறியும்அண் டாசனத் தேவர் பிரானே.(1)

Cosmic Space is God`s Seat of Throne

In the vast spaces of Cosmos
Are universes numberless
That evolved and separated;
Countless are they
Like the sands that are
On the shores of seven seas;
Sparkling as a jewel of gold
That dazzles
They form His Seat of Throne
?For Him, the Lord of Celestial beings.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 20, 2015, 10:14:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1661 on: November 20, 2015, 10:11:34 AM »
11. 11th Place is also an avastha:அஞ்சில் அமுதம் ஓர் ஏழின்கண் ஆனந்தம்
முஞ்சில் ஓங்காரம்ஓர் ஒன்பான் பதினொன்றில்
வஞ்சக மேநின்று வைத்திடில் காயம் ஆம்
சிஞ்சுகச் செவ்வாய்க் கிளிமொழி கேளே.  (11)Attainments in Higher Experience (Para Avasta)

In the Fifth State (Jiva Turiyatita) is Ambrosia;
In the Seventh State (Para Turiya-Jagrat) is Bliss;
Above in Ninth State (Para Turiya-Sushupti) is Aum;
In the Eleventh State (Siva Turiya)
Illumined the Jiva standeth;
Abiding there He the (Divine) Body, attains;
Listen damsel that is red-mouthed as parrot!
?These the attainments of the Higher States (of Jiva) are.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1662 on: November 20, 2015, 10:16:36 AM »
12. Kevala, Sakala, and Suddha Avastha:


Verse 1:


கேவலந் தன்னில் கலவு சகலத்தின்
மேவும் செலவு விடாவிருள் நீக்கத்துப்
பாவும் தனைக்காண்டல் மூன்றும் படர்வற்ற
தீதறு சாக்கிரா தீதத்தில் சுத்தமே. (1)Beyond Kevala, Sakala and Self-Realization States is Suddha Avasta

The Jiva in its primal condition
Is in the Kevala State;
When it mixes with Tattvas
It departs and enters the Sakala State;
Released from there,
It realizes the Self,
When it transcends all the states three,
It enters the Jagratatita State;
There it is Pure (Suddha).


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 20, 2015, 10:18:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1663 on: November 20, 2015, 10:21:39 AM »
13. Nirmala Avastha:


Verse 1:


ஊமைக் கிணற்றகத் துள்ளே உறைவதோர்
ஆமையின் உள்ளே அழுவைகள் ஐந்துள
வாய்மையி னுள்ளே வழுவா தொடுங்குமேல்
ஆமைமென் மேலும்ஓர் ஆயிரத் தாண்டே. (1)Merge in Silence, Senses Withdrawn

Deep in the Well of Silence (Mouna)
Is a turtle?Jiva?(with Malas Five withdrawn)
If from Truth you deviate not,
And in (It) merge entire,
You shall indeed live
A thousand years beyond the turtle.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 20, 2015, 10:23:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1664 on: November 20, 2015, 10:24:51 AM »
15. ARivu Udhayam -  The dawn of wisdom:

Verse 1:


தன்னை அறியத் தனக்கொரு கேடில்லை
தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான்
தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்தபின்
தன்னையே அற்சிக்கத் தானிருந் தானே. (1)


Importance of Self-Knowledge

With knowledge of Self
No harm there be;
Without knowledge of Self
Himself His (Jiva) harm be;
When knowledge
That knows the Self dawns,
Yourself Siva become,
Worshipped high.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 20, 2015, 10:26:45 AM by Subramanian.R »