Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 529737 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1635 on: November 17, 2015, 09:11:25 AM »
22.  Aditya Nilai : The position of Aditya -  Andaraditya:


Verse 1:

செஞ்சுட ரோன்முத லாகிய தேவர்கள்
மஞ்சுடை மேரு வலம்வரு காரணம்
எஞ்சுடர் ஈசன் இறைவன் இணையடி
தஞ்சுட ராக வணங்கு தவமே.  (1)


Sun and Other Gods Adore the Lord to Receive Illumination

The fiery Sun and the Celestial Beings rest
Circumambulate the show-clad Mountain Meru;
And adore the luminous Lord`s Holy Feet in Tapas,
That they might, themselves illumined be.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1636 on: November 17, 2015, 09:13:53 AM »
23. Pindar Adityan -  The Sun in one's body:

Verse 1:

நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும்
கன்றிய நந்தி கருத்துள் இருந்தனன்
கொன்று மலங்கள் குழல்வழி ஓடிட
வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே. (1)

Vision Sun Within Through Spinal Way

Standing, sitting, walking and lying prostrate
Nandi the benevolent in my thoughts incessant stood;
Destroy your Malas (Impurities)
And ascend the Adharas
Through Sushumna Central;
There shall you vision the Sun
That within shines in brightness nonpareil.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2015, 09:15:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1637 on: November 17, 2015, 09:52:07 AM »
24. Mana Adityan: The Full  Moon is within the mind:

Verse 1:


எரிகதிர் ஞாயிறும் இன்பனி சோரும்,
எறிகதிர் சோமன் எதிர்நின் றெறிப்ப;
விரிகதி ருள்ளே விளங்கும்என் ஆவி
ஒருகதி ராகில் உவாவது தானே.  (1)Life`s Full Moon Within

The luminous Sun dewy cool becomes
When Moon spreads its contending rays;
In the luminosity that commingling emanates,
My yearning Prana as a ray beams,
That verily is my life`s Full Moon.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1638 on: November 17, 2015, 09:54:42 AM »
25. Jnana Adityan:


Verse 1:


விந்து அபரம் பரம்இரண் டாய்விரிந்(து)
அந்த அபர பரநாத மாகியே
வந்தன தம்மில் பரம்கலை யாதிவைத்(து)
உந்தும் அருணோ தயம்என்ன உள்ளத்தே. (1)Sun`s Para Kalas evolve from Bindu Through Para Nada

The Bindu expand into two Apara and Para
The Apara becomes the Para Nada
From Para Nada arises the Para Kalas
With those Kalas the Jnana Sun within dawns.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1639 on: November 18, 2015, 08:02:03 AM »
26. Siva Adityan;

Verse 1:


அன்றிய பாச இருளும்அஞ் ஞானமும்
சென்றிடும் ஞானச் சிவப்பிர காசத்தால்
ஒன்றும் இராவ ரும்அரு ணோதயந்
துன்றிருள் நீங்குதல் போலத் தொலைந்ததே. (1)


Siva is Sun of Jnana

The darkness of contending Pasa,
And the Ignorance vast,
These flee fast,
Before the Jnana Light of Siva,
Even as when the luminous Sun rises,
The murky darkness, before him, flees.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1640 on: November 18, 2015, 08:06:14 AM »
27. Pasu Lakshanam:  The character of Pasu, the devotee of Siva: The nature pf Prana:
 

Verse 1:


உன்னு மளவில் உணரும் ஒருவனைப்
பன்னு மறைகள் பயிலும் பரமனை
என்னுள் இருக்கும் இளையா விளக்கினை
அன்ன மயனென் றறிந்துகொண் டேனே .(1)


He is Para-Bindu

The One whom I in contemplation realize,
The One Param whom Vedas praise,
The Undying Light in me shines,
Him I beheld, as Divine Swan (Para Bindu).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2015, 08:17:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1641 on: November 18, 2015, 08:09:44 AM »
28. Purushan -  The Nature of Siva: (Purushan)

Verse 1:

 
வைகரி யாதியும் மாய்ஆ மலாதியும்
பொய்கரி யான புருடாதி பேதமும்
மெய்கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்தால்
செய்கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே . (1)

Lord Creates Activating Saktis, Jnana and Kriya

Vaikhari and rest of Sounds,
Mays and rest of Impurities,
Purusha and rest of Tattvas illusory
?All these,
Acting on Saktis, Jnana and Kriya,
The Lord True from time immemorial made.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2015, 08:17:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1642 on: November 18, 2015, 08:14:10 AM »
29.  Jeevan -the individual soul;

 
Verse 1:


மேவிய சீவன் வடிவது சொல்லிடில்
கோவின் மயிர்ஒன்று நூறுடன் கூறிட்டு
மேவிய கூறது ஆயிர மாயினால்
ஆவியின் கூறது நூறா யிரத்தொன்றே. (1)
.

Size of Soul

To speak of the size of Jiva
It is like this;
Split a cow`s hair soft
Into a hundred tiny parts;
And each part into a thousand parts divide;
The size of Jiva is that one of part
Of the one hundred thousand.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2015, 08:18:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1643 on: November 18, 2015, 08:20:33 AM »
30.: Pasu - the individual Jiva:


Verse 1:கற்ற பசுக்கள் கதறித் திரியினும்
கொற்ற பசுக்கள் குறிகட்டி மேயினும்
உற்ற பசுக்கள் ஒருகுடம் பால் போதும்;
மற்றைப் பசுக்கள் வறள்பசு தானே .(1)


Jnani is the Mature Jiva

The learned cows (Jivas) may wander belfowing,
The power-giddy cows may strut about,
Their insignia displaying;
But precious is a pot of milk (Jnana),
The good mature cows (Jnani`s ) yield;
The rest are but barren cows indeed.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1644 on: November 18, 2015, 08:23:21 AM »
31. Bhodan :  The one jiva who merges with Siva.

Verse 1:


சீவன் எனச்சிவன் என்னவெவ் வேறில்லை
சீவ னார்சிவ னாரை யறிகிலர்
சீவ னார்சிவ னாரை அறிந்தபின்
சீவ னார்சிவ னாயிட் டிருப்பரே .(1)


Jiva and Siva are One

Jiva and Siva
Separate are not;
Jiva knows not Siva;
When Jiva knows Siva;
Jiva becomes Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2015, 08:25:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1645 on: November 18, 2015, 08:27:34 AM »
32. Ainthu Indriyam atakkum arumai - Controlling the five senses:


Verse 1:ஆக மதத்தன ஐந்து களிறுகள்
ஆக மதத்தறி யோடணை கின்றில
பாகனும் எய்த்தவை தாமும் இளைத்தபின்
யோகு திருந்துதல் ஒன்றறி யோமே. (1)


Do Not Delay to Control Senses

Five are the elephants (Senses)
That are in rut
Their rut increasing
They do not to the (Divine) Post remain tied;
As the mahout (Jiva) tires,
And the elephants (Senses) too, get their energy exhausted,
Then they turn to Yoga;
Why this way (they delayed) we know not!

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 18, 2015, 08:30:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1646 on: November 18, 2015, 08:32:20 AM »
33.  Ainthu indriyam attakkum muraima:  The method of controlling the five senses:


Verse 1:குட்டம் ஒருமுழம் உள்ளது அரைமுழம்
வட்டம் அமைந்ததோர் வாவியுள் வாழ்வன
பட்டன மீன்கள் பரதன் வலைகொணர்ந்து
இட்டனன் யாம்இனி ஏதம் இலோமே(1).

Lord is a Fisher of Desires

One cubit its depth,
Half cubit its diameter,
Thus shaped round is the body pond;
The Fisherman (Lord) His net spreads;
Many the fish (of desires) He caught;
No more ? the troubles I encounter.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1647 on: November 18, 2015, 08:35:17 AM »
34. AsaRguru Neri -  The nature of a bogus guru:


Verse 1:


உணர்வொன் றிலாமூடன் உண்மைஓ ராதோன்
கணுவின்றி வேதா கமநெறி காணான்
பணிவொன் றிலாதோன் பரநிந்தை செய்வோன்
அணுவின் குணத்தோன் அசற்குரு வாமே. (1)


The Unholy Guru Has Virtues None

A fool he is,
Wisdom none he has;
Truth he has realized not;
Versed is he not in the way
Of Vedas and Agamas;
Humility he has none;
Of God he speaks ill;
Worldly life is his sole concern;
He, verily, is the Guru unholy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 18, 2015, 08:37:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1648 on: November 18, 2015, 08:39:27 AM »
35. Sadguru NeRi: The  Nature of a true Sadguru:


Verse 1:

தாள்தந் தளிக்கும் தலைவனே சற்குரு
தாள்தந்து தன்னை அறியத் தரவல்லோன்
தாள்தந்து தத்துவா தீதத்துச் சார்சீவன்
தாள்தந்து பாசம் தணிக்கும் வசனத்தே. (1)


Holy Guru Leads Disciple to Truth

Placing his feet on my head
The Master blesses me;
He is Guru Holy;
He, my self-realization, works;
He takes the Jiva to the State beyond Tattvas;
He subdues my Pasas,
All these he performs
?He that is Truth itself.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 18, 2015, 08:41:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1649 on: November 18, 2015, 08:43:13 AM »
36.  Kudaa  Ozhukkam -  The disciplines that are to be avoided:

Verse 1:


கண்காணி இல்லென்று கள்ளம் பல செய்வார்
கண்காணி இல்லா இடம்இல்லை காணுங்கால்
கண்காணி யாகக் கலந்தெங்கும் நின்றானைக்
கண்காணி கண்டார் களவொழிந் தாரே.(1)

God is Omniscient

Thinking there is none that oversees
They many evil deeds perform;
None the place, in fact,
Where the over-seer is not;
The Lord pervades all, overseeing all;
They who the Over-seer saw,
Abandoned evil deeds all.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 18, 2015, 08:45:21 AM by Subramanian.R »