Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 561741 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1620 on: November 16, 2015, 09:54:59 AM »
7.  Siva Lingam:


Verse 1:


குரைக்கின்ற வாரிக் குவலயம் நீரும்
பரக்கின்ற காற்றும் பயில்கின்ற தீயும்
நிரைக்கின்ற வானிவை நீண்டகன் றானை
வரைத்து வலம்செயு மாறறி யேனே. (1)


Siva is Immanent and Transcendent

He pervades the roaring waters of the seas
He permeates the spreading winds and flaming fire
Thus is He immanent in all Nature
Yet I know Him not, adore Him not.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1621 on: November 16, 2015, 09:58:08 AM »
8. Sampradayam - The Method:

Verse 1:

உடல்பொருள் ஆவி உதகத்தால் கொண்டு
படர்வினைப் பற்றறப் பார்த்துக் கைவைத்து
நொடியின் அடிவைத்து நுண்ணுணர் வாங்கிக்
கடிய பிறப்பறக் காட்டினன் நந்தியே.  (1)


Lord appears as Siva Guru and gives initiation

My body, wealth and life,
He took from me as sacrificial offering,
Through ritual appropriate;
He directed his spiritual glance at me
And dispelled my Karma`s network to destruction;
And then He laid His hands on me
And planting His Feet on my head
In a trice imparted Spiritual Awareness
And thus my birth`s cycle He ended
He, the Nandi,
Through these acts of Diksha, successive.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2015, 09:59:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1622 on: November 16, 2015, 10:01:24 AM »
9. Tiru AruL Vaippu:  The method of Siva out of His Grace:

Verse 1:


இருபத மாவ திரவும் பகலும்
உருவது வாவ துயிரும் உடலும்
அருளது வாவ தறமும் தவமும்
பொருளது வுள்நின்ற போகம தாமே. (1)


Truth is Indivisible

Darkness (ignorance) and Light (knowledge)
Are the states two;
Life and body are the forms two;
Dharma and penance are the graces two;
Truth is but the blessing within.


Arunachala Siva.
 
« Last Edit: November 16, 2015, 10:03:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1623 on: November 16, 2015, 10:04:55 AM »
10. AruL OLi:  The grace of Siva:


Verse 1:


அருளில் தலைநின் றறிந்தழுந் தாதார்
அருளில் தலைநில்லார் ஐம்பாசம் நீங்கார்
அருளின் பெருமை அறியார் செறியார்
அருளின் பிறந்திட்(டு) அறிந்தறி வாரே. (1)Be Born in Grace and Receive Grace

Those who do not take their firm stand on Grace
And in conscious determination steep in it not,
Will never Grace receive;
Nor be freed of Pasas Five*
They will not know greatness that Grace gives;
They will not resolute be;
They alone know Grace who to Grace are born.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1624 on: November 16, 2015, 01:30:29 PM »
11. Siva Puja:

Verse 1:

உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம் பாலயம்
வள்ளற் பிரானார்க்கு வாய்கோ புரவாசல்
தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கே .(1)

Soul is Siva Linga

For the Bounteous Lord
This heart is the sanctum holy,
The fleshy body is temple vast
The mouth is the tower gate;
To them that discern,
Jiva is Sivalinga;
The deceptive senses but the lights that illumine.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 16, 2015, 01:33:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1625 on: November 16, 2015, 01:35:06 PM »
12. Guru Puja:


Verse 1:


ஆகின்ற நந்தி யடித்தா மரைபற்றிப்
போகின் றுபதேசம் பூசிக்கும் பூசையும்
ஆகின்ற ஆதாரம் ஆறா(று) அதனின்மேற்
போகின்ற பொற்பையும் போற்றகின் றேனே. (1)


Nandi Imparts Upadesa

Grasping the lotus feet of Nandi that blesses me,
I shall relate the way of Upadesa,
That to redemption leads;
Of Puja that is performed;
And of the Way to transcend Adharas six
And to ascend beyond.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 16, 2015, 01:36:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1626 on: November 17, 2015, 08:24:02 AM »
13.  Maheswara Puja:


Verse 1:


படமாடக் கோயிற் பகவற்கொன் றீயின்
நடமாடக் கோயில் நம்பற்கங் காகா
நடமாடக் கோயில் நம்பற்கொன் றீயின்
படமாடக் கோயிற் பகவற்க தாமே.(1)
   

Devotees are Walking Temples

The offering you give
To the Lord in the temple steeped high
Reaches not His devotees
Who the walking temples noble are;
When you offer things
To the walking temples noble,
That sure reaches the Lord
In the temple steeped high.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1627 on: November 17, 2015, 08:27:02 AM »
14. Adiyar Perumai:  The greatness of devotees:

Verse 1:

திகைக்குரி யான்ஒரு தேவனை நாடும்
வகைக்குரி யான்ஒரு வாதி யிருப்பின்
பகைக்குரி யாரில்லை பார்மழை பெய்யும்
அகக்குறை கேடில்லை அவ்வுல குக்கே. (1)


That Land Prospers where Holy Men are

Where there is a holy man of divine worth
Who pursues the Lord,
?That all space embraces?
There enemies none are;
Rains in abundance fall;
Full the people`s contentment
Evil none befalls that land.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2015, 08:28:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1628 on: November 17, 2015, 08:30:27 AM »
15.  BhOsana Vidhi:  The rule for feeding Siva devotees:

Verse 1:


எட்டுத் திசையும் இறைவன் அடியவர்க்கு
அட்ட அடிசில் அமுதென் றெதிர் கொள்வர்
ஒட்டி ஒருநிலம் ஆள்பவர் அந்நிலம்
விட்டுக் கிடக்கில் விருப்பில்லை தானே  (1)


Lord cares for Siva Jnanis

Wherever it be
The food that is to them offered,
The Lord`s devotees receive as sweet ambrosia;
Even as those who own a lone plot of land
Will unhappy be,
If that land un-cared for lies.
Will they remain;
Seeking Siva and Siva alone
Will they engrossed ever be.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1629 on: November 17, 2015, 08:33:14 AM »
16.  Bhiksha Vidhi -  The method of feeding Siva devotees:

Verse 1:


விச்சுக் கலமுண்டு வேலிச்செய் ஒன்றுண்டு
உச்சிக்கு முன்னே உழவு சமைந்தது
அச்சங்கெட் டச்செய் அறுத்துண்ண மாட்டாதார்
இச்சைக்குப் பிச்சை இரக்கின்ற வாறே. (1)

Jnanis harvest the Body-field

In the body-field is the seed;
The field has a fence;
In the crown of the head
The crop ripened;
If without fear they harvest not,
And feed themselves not,
They are but those
Who beg for hunger`s sake.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1630 on: November 17, 2015, 08:51:33 AM »
17.  Mudra Vidhi: The differences in Mudras:

Verse 1:


நாலாறு மாறவே நண்ணிய முத்திரைப்
பாலான மோன மொழியில் பதிவித்து
மேலான நந்தி திருவடி மீதுய்க்கக்
கோலா கலங்கெட்டுக் கூடும்நன் முத்தியே. (1)


Significance of Mudra

The Mudra is to transcend avastas eleven,
Fix awareness on Silent Letter Pranava (Aum)
That the Way is;
And reach the Holy Feet of Nandi;
And all desires worldly quelled
You attain Mukti divine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2015, 08:53:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1631 on: November 17, 2015, 08:56:29 AM »
18. Pooranak Guhai NeRi Samadhi:


Verse 1:


வளர்பிறை யில்தேவர் தம்பாலின் மன்னி
உளரொளிப் பானுவி னுள்ளே யொடுங்கித்
தளர்வில் பிதிர்பதம் தங்கிச் சசியுள்
உளதுறும் யோகி உடல் விட்டால் தானே.  (1)

Soul`s Journey after Yoga-Samadhi Attained

When the Yogi his mortal coil shuffles,
During the phase when the Crescent moon waxes
He (the soul) shall reach the world of Devas;
There for a while abiding,
Into the Sphere of Sun he subsides;
Thence He reaches the Sphere
Where the Souls of Ancestors dwell;
And from there, finally in the Sphere of Moon, he abides.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1632 on: November 17, 2015, 09:00:08 AM »
19.  Samadhi Kriya - The Method for making Samadhi for a Siva Jnani who had attained Siva-prapti:


Verse 1:

அந்த மிலாஞானி தன் ஆகம் தீயினில்
வெந்திடில் நாடெலாம் வெந்திடும் தீயினில்
நொந்தது நாய்நரி நுங்கிடில் நுண்செரு
வந்துநாய்ந ரிக்குண வாம்வை யகமே. (1)Do not Consign Siva Jnani`s Body to Fire; Nor Neglect it

If the body of Siva Jnani is to fire consigned,
The people entire will in burning fever suffer;
If his body a prey to dogs and jackals left,
Tumultuous war the land will see,
And the people a prey to dogs and jackals be.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2015, 09:02:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1633 on: November 17, 2015, 09:04:37 AM »
20. Vindhurpnam:  Evolution of Bindu:

Verse 1:


உதயத்தில் விந்துவில் ஓம்முதற் குண்டலி
உதயக் குடிலில் வயிந்தவம் ஒன்பான்
விதியிற் பிரமாதி கள்மிகு சத்தி
கதியிற் கரணம் கலைவை கரியே. (1)


Evolutes of Bindu

When Creation commenced,
From Para Bindu arose Kundalini
And from Kudilai the Vaindavam in the firmament vast
And the nine gods Brahma and the rest
And their Saktis
And in order corresponding
The Karanas, the Kalas and the sound Vaikari (Nada).


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 17, 2015, 09:06:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1634 on: November 17, 2015, 09:08:17 AM »
21.  Bindu Kshayam: Sublimation of Bindu:


Verse 1:


பார்க்கின்ற மாதரைப் பாரா தகன்றுபோய்
ஓர்க்கின்ற உள்ளம் உருக அழல் மூட்டிப்
பார்க்கின்ற கண்ணாசை பாழ்பட மூலத்தே
சேர்க்கின்ற யோகி சிவயோகி தானே. (1)Siva Yogi Sublimates Bindu

Do not look at women
Who intent on lust look at you;
Away from them;
Light the fire of Kundalini;
Met your heart in divine love;
Uproot the evil desire that sight kindles;
Fix it on the source of Primal Energy
He who does it is verily the Siva Yogi.

Arunachala Siva.