Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564906 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1590 on: November 14, 2015, 11:18:00 AM »
10. Saka Margam:

Verse 1:சன்மார்க்கந் தானே சகமார்க்க மானது
மன்மார்க்கம் மாமுத்தி சித்திக்குள் வைப்பதாம்
பின்மார்க்க மானது பேராப் பிறந்திறந்
துன்மார்க்கம் ஞானத் துறுதியு மாமே. (1)Sanmarga is Sahamarga

Sanmarga is itself Sahamarga
So by itself it leads to Supreme Mukti;
Other Yogas
Involve myriad birth and death
Will they level to Jnana?

Arunacala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1591 on: November 14, 2015, 11:21:00 AM »
11.  Satputra Margam - Treating oneself a son of God:


Verse 1:


மேவிய சற்புத் திரமார்க்க மெய்த்தொழில்
தாவிப்ப தாம் சக மார்க்கம் சகத்தொழில்
ஆவ திரண்டும் அகன்று சகமார்க்கத்
தேவியோ டொன்றல் சன் மார்க்கந் தெளிவதே.(1)


Path of Filial Piety Leads to Jnana

The Path of Filial Piety is the Way of Kriya true;
The Kriya Path leads to Yoga Path;
Transcending both,
And uniting in Sakti of Yoga State
Indeed is consummation of Sanmarga Path.Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1592 on: November 14, 2015, 11:24:21 AM »
12.  Dasa Magam- Treating oneself as dasa- servant of God:


Verse 1:எளியநற் றீபம் இடல்மலர் கொய்தல்
அளியின் மெழுகல் அதுதூர்த்தல் வாழ்த்தல்
பளிபணி பற்றல் பன்மஞ்சன மாதி
தளிதொழில் செய்வது தான்தாச மார்க்கமே.(1)


Ways of Dasamarga

Gently light the lamp,
Gather flowers fragrant,
Humbly smear the ground with the holy paste,
Softly sweep,
Sing the Lord`s Praise,
Count the crystal beads,
Anoint in many ways,
And perform the diverse acts of temple service.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 14, 2015, 11:27:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1593 on: November 14, 2015, 11:28:52 AM »
13. Saloka Samadhi:


Verse 1:


சாலோகம் ஆதி சரியா தியிற்பெறும்
சாலோகம் சாமீபம் தங்கும் கிரியையால்
சாலோகம் சேரில் வழிஆகும் சாரூபம்
பாலோக மில்லாப் பரனுறு ஆமே. (1)


Successive Stages to Final Beatitude

The four stages of attainment
Saloka, Samipa, Sarupa and Sayujya
Are in gradation reached from Chariya;
The path of Chariya leads to Saloka;
And that in turn to Samipa
And Samipa to Sarupa;
And ultimately to Para of Infinite Space (Sayujya)
Beyond, which there is state none.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1594 on: November 14, 2015, 11:31:42 AM »
14. Saarupa Samadhi;


Verse 1:

தங்கிய சாரூபந் தான் எட்டாம் யோகமாம்
தங்கும் சன் மார்க்கம் தனிலன்றிக் கைகூடாது
அங்கத் தடல் சித்தி சாதன ராகுவர்
இங்கிவ ராக இழிவற்ற யோகரே.(1)


Only Jnana-in-Yoga Leads to Sarupa State

The State of Sarupa is, no doubt, reached
Through the eight-fold yoga way;
But unless it be Sanmarga-in-Yoga,
The Sarupa state cannot be;
The yoga way but leads to bodily Siddhis diverse;
But for the Sarupa state to realize,
None these but the pure way of Jnana-in-Yoga.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:33:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1595 on: November 14, 2015, 11:35:56 AM »
15.  Saayujya Samadhi:

Verse 1:


சைவம் சிவனுடன் சம்பந்த மாகுதல்
சைவம் தனையறிந் தேசிவம் சாருதல்
சைவம் சிவமன்றிச் சாராமல் நீங்குதல்
சைவம் சிவானந்தம் சாயுச் சியமே.(1)

Stages in the Soul`s Pilgrimage

In the Soul`s Pilgrimage towards God
The Path of Saivam describes stages four;
It is Saivam, when the Self forges a kindred tie with Siva (in Saloka)
It is Saivam, when the Soul realizes itself and nears God (in Samipa)
It is Saivam, when it leaves Samipya (and reaches Sarupa)
It is Saivam when it enjoys the final bliss of Sivananda,
The inextricable union in Sayujya.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1596 on: November 14, 2015, 11:38:25 AM »
16. Sakti Nipadam:  Touch of Sakti:


Verse 1:


இருட்டறை மூலை யிருந்த கிழவி
குருட்டுக் கிழவனைக் கூடல் குறித்துக்
குருட்டினை நீக்கிக் குணம்பல காட்டி
னருட்டி அவனை மணம்புணர்ந் தாளே.(1)Wooing of the Soul by the Goddess of Grace

In the corner dark of the Chamber of Primal Stuff
There She was ? the Virgin Lady of Grace;
Intent on consorting with the Blind Old Man ? the Soul immortal,
She rent his veil of night,
Showered full many a favor,
Wooed with temptations diverse,
And lo! to Her bosom took him,
In wedlock holy.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1597 on: November 14, 2015, 11:43:46 AM »
17.  PuRach Chamaya Dhooshanam:

Verse 1:ஆயத்துள்நின்ற அருசம யங்களும்
காயத்துள் நின்ற கடவுளைக் காண்கில
மாயக் குழியில் விழுவ மனைமக்கட்
பாசத்துள் உற்றுப் பதைக்கின்ற வாறே. (1)


The Six Faiths Avail Not

The Six faiths severally congregate,
Yet, not one knows the God within;
Deep into the pit of illusion, their adherents drop,
And fastened hard by familiarity of bondage,
They shake and tremble, in vain impotence.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:45:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1598 on: November 14, 2015, 11:47:09 AM »
18. Niracharam:


Verse 1:சிமையங்க ளாய்நின்ற தேவர்கள் ஆறு
சமையங்கள் பெற்றனர் சாத்திரம் ஓதி
அமையறிந் தோம்என்பர் ஆதிப் பிரானும்
கமையறிந் தாருட் கலந்துநின் றானே. (100


Who Attained Divine Tranquility

The Heavenly Beings, immortal as the mountain Himalayas,
Received the Darshanas that are Six;
``We learned them all and attained the Other World``
?Thus quote they;
But, in sooth,
The Primal Lord is in intimacy within
Of those that have Divine Tranquility attained.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:49:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1599 on: November 14, 2015, 11:50:56 AM »
19: Six Utcahmayam viz., Saivam, Saaktam,Kaumaram, Gaanaptyam.Vaishnavam and Souram:


Verse 1:
இமையவர் தம்மையும் எம்மையும் முன்னம்
அமைய வகுத்த அனாதி புராணன்
சமையங்க ளாறுந்தன் தாளிணை நாட
அமையங் கழல்கின்ற ஆதிப் பிரானே. (1)

Lord Pervades All Six Inner Faiths

He is the Ancient One,
He created the beings, of earth and heaven,
In days of yore, in Order Divine;
The Six Faiths seek the Feet
But of the One Primal Peerless God;
And in them all He pervades
In measure appropriate.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 14, 2015, 12:00:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1600 on: November 15, 2015, 08:22:33 AM »
Tantra 6:

Siva Guru Darsanam  - Seeing the Siva Guru:


Verse 1:


பத்தி பணித்துப் பரவும் அடிநல்கிச்
சுத்த உரையால் துரிசறச் சோதித்துச்
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் காட்டலால்
சித்தம் இறையே சிவகுரு வாமே. (1)


The Holy Guru is God Himself

He taught me the meekness of spirit,
Infused in me the light of devotion,
Granted me the Grace of His Feet;
And after interrogation holy, testing me entire,
Revealed to me the Real, the Unreal and Real-Unreal;
Of a certain is Siva-Guru Lord Himself.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2015, 08:24:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1601 on: November 15, 2015, 08:26:36 AM »
2.  Tiru Adip PEru: The gift of getting the Holy Feet of Guru:

Verse 1:


இசைந்தெழும் அன்பில் எழுந்த படியே
பசைந்தெழு நீசரைப் பாசத்தின் ஏகச்
சிவந்த குருவந்து சென்னிகை வைக்க
உவந்த குருபதம் உள்ளத்து வந்தே. (1)Guru Blesses With His Hand on My Head

Rise in loving praise of Lord
And having risen, in piety melt for Him;
Then the divine Guru comes
?He who had scorned Pasa`s fetters?
And lays his hand on your head,
And lo! in you wells up
The rapturous Grace of His Holy Feet.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1602 on: November 15, 2015, 08:28:56 AM »
3.  Jnathuru Jnana  Jneyam:நீங்காச் சிவானந்த ஞேயத்தே நின்றிடப்
பாங்கான பாசம் படரா படரினும்
ஆங்கார நீங்கி அதனிலை நிற்கவே
நீங்கா அமுதம் நிலைபெற லாமே. (1)


Goal of Sivananda is Ambrosial Bliss

Do incessant seek the goal of Sivananda,
There the Primordial Pasa enmeshes you not;
When it ever envelops you,
You but throw your egoism out and stand firm;
Yours shall then be the ambrosial bliss eternal.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2015, 08:30:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1603 on: November 15, 2015, 08:32:13 AM »
4.  ThuRavu -  Renunciation:

Verse 1:


இறப்பும் பிறப்பும் இருமையும நீங்கித்
துறக்கும் தவங்கண்ட சோதிப் பிரானை
மறப்பில ராய்நித்தம் வாய்மொழி வார்கட்
கறப்பயன் காட்டும் அமரர் பிரானே. (1)

God is Reached by Renunciation:

Beyond birth and death,
Reached by renunciate tapas Is He
My Lord of resplendent glory!
Sing His praise! Incessant pray!
The Heaven`s Lord shall show you
The Dharma`s Land.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 15, 2015, 08:33:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1604 on: November 15, 2015, 08:35:07 AM »
5.  Thavam -  Tapas:


Verse 1:

ஒடுங்கி நிலைபெற்ற உத்தமர் உள்ளம்
நடுங்குவ தில்லை நமனுமங் கில்லை
இடும்பையும் இல்லை இராப்பகல் இல்லை
படும்பயன் இல்லை பற்றுவிட் டோர்க்கே. (1)


Blessings of the Placid Mind

The heart of the holy trembles not in fear,
All passions stilled, it enjoys calm unruffled;
Neither is there death
Nor pain, nor night nor day,
Nor fruits of Karma to experience;
That truly is the state of the desire-renounced.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 15, 2015, 08:36:57 AM by Subramanian.R »