Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564753 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1575 on: November 13, 2015, 08:54:57 AM »
9. EroLi Chakram:  Chakra of Great Light:

Verse 1:


ஏரொளி உள்எழு தாமரை நாலிதழ்
ஏரொளி விந்துவி னால்எழும் நாதமாம்
ஏரொளி அக்கலை எங்கும் நிறைந்தபின்
ஏரொளிச் சக்கரம் அந்நடு வன்னியே. (1)

From Nada In Muladhara Rises Eroli Chakra

In Muladhara Lotus of petals four,
Are Nadas four
With radiant Bindu arise;
When Nada`s radiant Kala everywhere suffuses,
Then does arise of Supreme Light Chakra.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 13, 2015, 08:57:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1576 on: November 13, 2015, 08:59:39 AM »
10.  Bhairvi Chakram: Suitable Days for worshipping Bhairavi Chakra:


Verse 1:


அறிந்த பிரதமையோ டாறும் அறிந்து
அறிந்த அச்சத்தமி மேலவை குற்ற
அறிந்தவை ஒன்றுவிட் டொன்றுபத் தாக
அறிந்த வலமது வாக நடத்தே . (1)


Days Appropriate for Bhairava Chakra Worship

Ten days in the fortnight
Do this Worship perform;
The first six days of the fortnight,
And then the eighth, tenth, twelfth and fourteenth
These the ten days appropriate
(Leave out seventh, ninth, eleventh and thirteenth)
Then coursing breath through Right Nostril
Do you worship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 09:01:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1577 on: November 13, 2015, 02:27:17 PM »
11. Sambavi Mandala Chakram:


Verse 1:


சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம் சொல்லிடில்
ஆம்பதம் எட்டாக இட்டிடின் மேலதாக்
காண்பதம் தத்துவம் நால்உள் நயனமும்
நாம்பதம் கண்டபின் நாடறிந் தோமே.(1)


How to Form It

To speak of Sambhavi Mandala Chakra
It is like this;
Form Chambers eight,
Within it is the Chamber Central
That verily is the Eye of Tattvas Four
(Sivam, Sakti, Nadam and Bindu)
When we see this Holy State revealed,
We verily know Worlds all.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1578 on: November 13, 2015, 02:29:36 PM »
12. Bhuvanathi Pathi Chakram:

Verse 1:


ககாராதி ஓர்ஐந்தும் காணிய பொன்மை
அகாராதி ஓர் ஆ றரத்தமே போலும்
சகாராதி ஓர்நான்கும் தாம்சுத்த வெண்மை
ககாராதி மூவித்தை காமிய முத்தியே. (1)


Fifteen Letters of the Chakra

The five letters beginning with ``Ka`` are golden hued to behold
The six letters beginning with ``A`` are red-hued
The four letters beginning with ``Sa`` are pure white
The mantras thus grouped lead to bliss below
And to liberation above.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 02:31:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1579 on: November 13, 2015, 02:34:46 PM »
13. Navakshari Chakram:

Verse 1:


நவாக்கரி சக்கரம் நான்உரை செய்யின்
நவாக்கரி ஒன்று நவாக் கரியாக
நவாக்கரி எண்பத் தொருவகை யாக
நவாக்கரி அக்கிலீம் சௌம்முதல் ஈறே. (1)


The Nine Letters of Navakkari* Become Eighty-One

I shall speak of Navakkari* (Nine-Lettered) Chakra,
The One-lettered becomes the Nine-Lettered
The Nine-lettered expands into the Eighty-one lettered;
Navakkari* are the nine letters from Klim to Saum.

(Tantra 4 concluded.)

(* Nine lettered Chakras)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 02:38:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1580 on: November 14, 2015, 10:39:39 AM »
Tantra 5:

15. Suddha Saivam:

Verse 1:

ஊரும் உலகமும் ஒக்கப் படைக்கின்ற
பேரறி வாளன் பெருமை குறித்திடில்
ஏருமிம் மூவுல காளி இலங்கெழுந்
தாரணி நால்வகைச் சைவமு மாமே. (1)


Four Paths of Saivam

The Lord created earth in wisdom infinite
And He made it abode of man
How shall I sing His Majesty!
He is mighty as Mount Meru,
From whence He sways the three worlds;
And He is the Four Paths of Saivam too here below.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 10:42:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1581 on: November 14, 2015, 10:43:28 AM »
2.  Asuddha Saivam:

Verse 1:


இணையார் திருவடி ஏத்தும்சீ ரங்கத்
திணையார் இணைக்குழை ஈரணை முத்திரை
குணமா ரிணைக்கண்ட மாலையுங் குன்றா
தணைவாம் சரியை கிரியையி னார்க்கே. (1)


Path of Chariya-Kriya

They who walk the twin paths of Chariya and Kriya
They ever praise the twin Feet of Lord;
On their limbs they wear holy emblems
The twin rings in ear lobes
The twin rudraksha garland around the neck,
And adopt the twin Mudra`
All, in amiable constancy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1582 on: November 14, 2015, 10:46:09 AM »
3. Marga Saivam:

Verse 1:பொன்னால் சிவசா தனம்பூதி சாதனம்
நன்மார்க்க சாதன மாஞான சாதனம்
துன்மார்க்க சாதனந் தோன்றாத சாதனம்
சன்மார்க்க சாதன மாம்சுத்த சைவர்க்கே. (1)

Jnana Path is for Suddha Saivam

The golden emblems of Siva
And the holy smear of ashes
Apt are they the insignia
Of those in Saiva Path stand
But the path of Jnani
Is the path that no evil ever crosses
That his emblem, the holy path of Sanmarga (Jnana)
So beloved of Suddha Saiva.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1583 on: November 14, 2015, 10:49:12 AM »
4.  Kadum Suddha Saivam:

Verse 1:


வேடங் கடந்த விகிர்தன்றன் பால்மேவி
ஆடம் பரமின்றி ஆசாபா சஞ்செற்றுப்
பாடொன்று பாசப் பசுத்துவம் பாழ்படச்
சாடும் சிவபோ தகர்சுத்த சைவரே. (1)Suddha Saivam Defined

They are not for outward form and attire,
They are not for pomp and ceremony,
Uprooting all bond and desire,
Abiding in the Immaculate Lord,
They bring to dire destruction,
The Soul`s egoism and its bondage beginning-less
Thus they onward leap,
With Siva`s light suffused
?They, of Suddha Saiva Way.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 10:56:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1584 on: November 14, 2015, 10:57:02 AM »
5. Sariyai:

Verse 1:

நேர்ந்திடும் மூலன் சரியை நெறியேதென்
றாய்ந்திடுங் காலாங்கி கஞ்ச மலையமான்
ஓர்ந்திடுங் கந்துரு கேண்மின்கள் பூதலத்
தோர்ந்திடுஞ் சுத்தசை வத்த துயிரதே. (1)
Chariya is Breath of Suddha Saivam ``O! Kalangi! Kanja Malayaman! Kanduru!
My loved disciples, this you understand;
The practice of Chariya is basic to salvation,
And verily is the breath of Suddha Saiva
In this world below``?
Thus quotes?Mula,
Master of penances many.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 10:58:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1585 on: November 14, 2015, 10:59:52 AM »
6. Kriyai - Actions:

Verse 1:


பத்துத் திசையும் பரம்ஒரு தெய்வமுண்டு
    எத்திக் கினில்இல்லை என்பது இனமலர்க்
கொத்துத் திருவடி நீழல் சரண்எனத்
    தத்தும் வினைக்கடல் சாராது காணுமே

    கானுறு கோடி கடிகமழ் சந்தனம்
வானுறு மாமல ரிட்டு வணங்கினும்
    ஊனினை நீக்கி உணர்பவர்க் கல்லது. (1)

God is Everywhere.  Seek Him

The One God there is
He pervades the ten directions around,
In which direction can we say is He not?
So, do take refuge under His Holy Feet
Then shall you cross the roaring Sea of Karma,
And safe reach the Shores of Beyond.

(2)

True Worship is Worship Within

You may adore Him with sandal fragrance exceeding,
That grows on peaks atop in forests interior,
You may worship Him with flowers rare,
That bloom in Heaven`s gardens
Unless you shed your fleshy attachments
And realize Him in the depths of your heart
You shall never never reach His Holy Feet
That is like flowers that shed honey dew.

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:03:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1586 on: November 14, 2015, 11:05:15 AM »
6.  Kriyai - Kriya:


Verse 1:


பத்துத் திசையும் பரம்ஒரு தெய்வமுண்டு
    எத்திக் கினில்இல்லை என்பது இனமலர்க்
கொத்துத் திருவடி நீழல் சரண்எனத்
    தத்தும் வினைக்கடல் சாராது காணுமே

    கானுறு கோடி கடிகமழ் சந்தனம்
வானுறு மாமல ரிட்டு வணங்கினும்
    ஊனினை நீக்கி உணர்பவர்க் கல்லது. (1)God is Everywhere - Seek Him

The One God there is
He pervades the ten directions around,
In which direction can we say is He not?
So, do take refuge under His Holy Feet
Then shall you cross the roaring Sea of Karma,
And safe reach the Shores of Beyond.

2.

True Worship is Worship Within

You may adore Him with sandal fragrance exceeding,
That grows on peaks atop in forests interior,
You may worship Him with flowers rare,
That bloom in Heaven`s gardens
Unless you shed your fleshy attachments
And realize Him in the depths of your heart
You shall never never reach His Holy Feet
That is like flowers that shed honey dew.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:07:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1587 on: November 14, 2015, 11:08:30 AM »
7.  Yogam - Yoga:


Verse (1):நெறிவழி யேசென்று நேர்மையுள் ஒன்றித்
தறிஇருந் தாற்போலத் தம்மை இருத்திச்
சொறியினும் தாக்கினும் துண்ணென் றுணராக்
குறிஅறி வாளர்க்குக் கூடலு மாமே. (1)


Yoga Way Leads to Realization

They course Kundalini through centers six,
To singleness of aim direct the mind,
Like a wooden stake they sit immobile;
Impervious to tickle or to thrust,
To the wise yogins who thus set their purpose high,
Lord His Grace grants.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1588 on: November 14, 2015, 11:11:07 AM »
8. Jnanam:


Verse 1:


ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டில்லை
ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்றன்று
ஞானத்தின் மிக்கவை நன்முத்தி நல்காவாம்
ஞானத்தின் மிக்கார் நரரின்மிக் காரே.(1)

Jnana Path Most Exalted

Than Jnana,
There is no better ethical path, here below;
No better religious faith;
Nothing else than Jnana can confer liberation true;
They that are exalted in Jnana
Are truly exalted among men.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1589 on: November 14, 2015, 11:13:46 AM »
9. Sanmargam:


Verse 1:


சாற்றுஞ்சன் மார்க்கமாம் தற்சிவ தத்துவத்
    தோற்றங்க ளான சுருதிச் சுடர்கண்டு
சீற்றம் ஒழிந்து சிவயோக சித்தராய்க்
    கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பறிந் தார்களே.

    சைவப் பெருமைத் தனிநா யகன்நந்தி
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்றுண்டு
    தெய்வச் சிவநெறி சன்மார்க்கம் சேர்ந்துய்ய. (1)Initiation Rites in Jnana

In Jnana are initiation rites four;
Samaya initiates the search for the Self;
Visesha, the search for the Divine
Nirvana for the descent of Lord`s Grace;
Abhisheka for the attainment of Divine Guru`s Holy Feet.


2:


Nandi Showed Sanmarga Path

The peerless Master Nandi
Of Saivam honored high,
He showed us a holy path
For Souls` redemption true
It is Siva`s divine path, Sanmarga`s path
For all world to tread
And for ever be free.Arunachala Siva.
« Last Edit: November 14, 2015, 11:15:51 AM by Subramanian.R »