Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577339 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1560 on: November 12, 2015, 09:38:11 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 81:


ஆறெழுத் தாகுவ ஆறு சமயங்கள்
ஆறுக்கு நாலே இருபத்து நாலென்பர்
சாவித் திரியில் தலைஎழுத் தொன்றுளது
பேதிக்க வல்லார் பிறவியற் றார்களே. (81)

பிரணவத்தோடு கூடிய ஆறாகிநிற்கும் திருவைந் தெழுத்து மந்திரத்தையே ஆறு சமயங்களும் பற்றி நிற்றல் வெளிப் படை. ஆயினும், சிலர் `அந்த ஆறெழுத்து மந்திரத்தினும் இருபத்து நான்கு எழுத்தாகிய காயத்திரி மந்திரமே சிறந்தது` என மயங்குவர். `ஆறு` என்னும் எண்ணினது நான்மடங்கே இருபத்து நான்கு என்னும் எண் ணியல்பை நோக்கினாலே, `திருவைந்தெழுத்தில் அடங்குவது காயத்திரி` என்பது புலனாய் விடும். இன்னும் காயத்திரியின் முதலிலே `ஓம்` என்ற ஓர் எழுத்து உள்ளது. அதனைப் பகுத்தறிய வல்லவர் திரு வைந்தெழுத்தின் உண்மையையும் உணர்ந்து பிறவி நீங்கவல்லவராவர்.

(English Translation Not Available)


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 12, 2015, 09:42:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1561 on: November 12, 2015, 09:43:30 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 82:


எட்டினில் எட்டறை யிட்டோ ரறையிலே
கட்டிய ஒன்றெட்டாய்க் காண நிறையிட்டுச்
சுட்டி இவற்றைப் பிரணவம் சூழ்ந்திட்டே
ஒட்டும் உயிர்கட் குமாபதி யானுண்டே.(82)Umapathi Chakra.

Draw lines eight vertical
And lines eight horizontal;
In chambers thus formed
Distribute letters that each occurs times eight
Repeat it in corners four
Encircle the whole in Om
Meditate thus on the Chakra
The Lord of Uma will thine be.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2015, 09:45:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1562 on: November 12, 2015, 10:02:32 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 83:


நம்முதல் அவ்வொடு நாவின ராகியே
அம்முத லாகிய எட்டிடை யுற்றிட்டு
உம்முத லாக உணர்பவர் உச்சிமேல்
உம்முத லாயவன் உற்றுநின் றானே. (83)

மேற்கூறிய சக்கரத்தின்படியே சமட்டிப் பிரண வத்தை முன்வைத்து வியட்டிப் பிரணவத்தைச் செபிக்குங்கால் இடையே நகார முதலும் யகார ஈறுமான தூல பஞ்சாக்கரத்தை ஓதுதலையும் முறையாகக் கொண்டு, `இச்செபம் உகாரத்தை முதலிற் கொண்ட மந்திரத்திற்குரிய உமாதேவியின் தலைவனாகிய சிவனுக்கு உரியது` என்பதனை ஐயம் அறத் தெளிந்து செபிப்பவர் சென்னிமேல் அந்த உமாபதியாகிய சிவன் எழுந்தருளியிருப்பன்.

(English Translation Not Available)

Arunachala Siva.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2015, 10:07:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1563 on: November 12, 2015, 10:08:25 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 84:


நின்ற அரசம் பலகைமேல் நேராக
ஒன்றிட மவ்விட்டு ஓலையில் சாதகம்
துன்ற மெழுகைஉள் பூசிச் சுடரிடைத்
தன்றன் வெதுப்பிடத் தம்பனம் காணுமே. (84)

Sthambana Chakra

On fresh plank of a peepul tree wood
Figure out the Five Letter Mantra with ``Ma`` to begin?
Ma, Si, Va, Ya, Na
In similar fashion inscribe it on leaf on palm
Smear it with wax
And warm it gently over fire,
Center thy meditation on it,
Strong the concentration to attain
Thine enemied will be rendered action-less, sure.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1564 on: November 12, 2015, 10:10:40 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 85:


கரண இறலிப் பலகை யமன்திசை
மரணமிட் டேட்டில் மகார எழுத்திட்டு
அரணமில் ஐங்காயம் பூசி அடுப்பில்
முரணப் புதைத்திட மோகனம் ஆகுமே. (85)


Mohana Chakra

On a plank of Konrai tree wood
At the lower end
Inscribe ``Na`` and ``Si``
And on palm leaf write letter ``Ma``
Smear it with ingredients five,
(ginger, Pepper, mustard, garlic and asofoedtida)
Bury it head downward in the hearth`s fire
You shall attain powers of Mohana (Fascination).

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1565 on: November 12, 2015, 10:12:40 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 86:


ஆங்கு வடமேற்கில் ஐயனார் கோட்டத்தில்
பாங்கு படவே பலாசப் பலகையில்
காண்கரு வேட்டில் கடுப்பூசி விந்துவிட்
டோங்காரம் வைத்திடு உச்சா டனத்துக்கே. (86)Uchchatana Chakra

On a plank of portia tree wood
At the north-west corner
Where Aiyanar his temple has,
And on a dark leaden-plate smear poison,
Inscribe mark of Bindu (dot)
And surround it by ``Om``
Then concentrate on the Mantra,
Uchchatana (the Science of Exorcism) will be yours.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2015, 10:14:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1566 on: November 12, 2015, 10:15:30 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 87:


உச்சியம் போதில் ஒளிவன்னி மூலையில்
பச்சோலையில் பஞ்ச காயத்தைப் பாரித்து
முச்சது ரத்தில் முதுகாட்டில் வைத்திடு
வைச்சபின் மேலுமோர் மாரணம் வேண்டிலே.  (87)


Marana Chakra

Smear a green palm leaf with ingredients five stated
In a triangle Chakra in the cremation ground
Bury it at noon in southeast corner,
Where God Agni stands,
That the Mantric device for Marana,
(Death) spell for enemies to destroy.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1567 on: November 12, 2015, 10:18:16 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 88:


ஏய்ந்த அரிதாரம் ஏட்டின்மே லேபூசி
ஏய்ந்த அகார உகார எழுத்திட்டு
வாய்ந்ததோர் வில்லம் பலகை வசியத்துக்
கேய்ந்தவைத் தெண்பதி னாயிரம் வேண்டிலே. (88)Vasya Chakra

Smear palm leaf with yellow arsenic
Inscribe on it letters ``A`` and ``U``
Place it on a bhilva plank,
For a receptacle to serve,
And chant the Mantra eighty thousand-times.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1568 on: November 12, 2015, 10:20:56 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 89:


 
எண்ஆக் கருடணைக் கேட்டின் யகாரமிட்
டெண்ணாப் பொன் நாளில் எழுவெள்ளி பூசிடா
வெண்ணாவ லின்பல கையிட்டு மேற்குநோக்
கெண்ணாஎழுத்தொடண்ணாயிரம்வேண்டியே. (89)


Akarshana Chakra

Smear palm leaf with silver power on a Thursday
Inscribe letter ``U``,
Place it on the plank of white Jamun tree
Face Westward,
And Chant Pranava mantra (``Aum``) eight thousand times;
This the way to attain
Power of bringing things and people unto you Akarshana.


(Tiru Ambala Chakram verses completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 12, 2015, 10:23:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1569 on: November 13, 2015, 08:16:53 AM »
Tantra  4:

3. Aruchanai - Archana to Siva.

Verse 1:


அம்புயம் நீலம் கழுநீர் அணிநெய்தல்
வம்பவிழ் பூகமும் மாதவி மந்தாரம்
தும்பை வகுளம் சுரபுன்னை மல்லிகை
செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே. (1)Flowers for Archana (Worship with Flowers)

Lotus, Lily blue, Lily pink, Lily white,
Flower of areca palm, madhavai creeper, shoe-flower (Mandaram)
Thumbai, vakulam, surapunnai, jasmine,
Shenpagam, padiri, chrysanthum
With these do worship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 08:28:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1570 on: November 13, 2015, 08:22:50 AM »
Tantra 4:

4. Nava Kundam - Nine Sacrificial Pits:

Verse 1:


நவகுண்ட மானவை நானுரை செய்யின்
நவகுண்டத் துள்எழும் நற்றீபந் தானும்
நவகுண்டத் துள்எழும் நன்மைகள் எல்லாம்
நவகுண்ட மானவை நானுரைப் பேனே. (1)The Nine Sacrificial Pits are Blessed

To recount greatness of sacrificial pits nine is thus;
In sacrificial pits nine,
Will blaze the blessed fire;
In the sacrificial pits nine
Will arise all things great;
Thus shall I speak of sacrificial pits nine.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 08:28:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1571 on: November 13, 2015, 08:25:29 AM »
Tantra 4:

5. Sakti Bhedam:  Six Pointed Chakra of Sakti:

Verse 1:


மாமாயை மாயை வயிந்தவம் வைகரி
ஓமாயை நாரணி ஓராறு கோடியில்
தாமான மந்திரம் சத்திதன் மூர்த்திகள்
ஆமாய் அலவாம் திரிபுரை ஆங்கே. (1)

The Inner Meaning of Six-Pointed Chakra

Mamaya, Maya, Baindava, Vaikari,
Pranava (AUM), the Inner Light (Ajapa)
Thus art Mantras in clusters six,
Where Sakti resides;
There and beyond them
Is Tiripurai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 08:29:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1572 on: November 13, 2015, 08:31:15 AM »
Tantra 4:

6.  Vayiravi Mantram: Bhairavi Mantram:

Verse 1:

பன்னிரண் டாங்கலை ஆதி பயிரவி
தன்னில் அகாரமும் மாயையும் கற்பித்துப்
பன்னிரண் டாதியோ டந்தப் பதினாலும்
சொன்னிலை சோடசம் அந்தம்என் றோதிடே. (1) 


Fourteen Mantras

Twelve are Kalas of Primal Bhairavi,
To the Twelfth letter ``Ai`` denoted,
Add ``A``; and ``M`` letter denoting Maya;
Thus with letters Twelve and Two
From Om to Aim they fourteen are
That Her Mantras
To end of Kalas Sixteen lead.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 08:34:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1573 on: November 13, 2015, 08:35:38 AM »
7. Poorna Sakti:


Verse 1:


அளந்தேன் அகலிடத் தந்தமுன் ஈறும்
அளந்தேன் அகலிடத் தாதிப் பிரானை
அளந்தேன் அகலிடத் தாணொடு பெண்ணும்
அளந்தேன் அவனருள் ஆய்ந்துணர்ந் தேனே. (1)


I Measured All

I measured the limits of space,
Its beginning and end;
I measured the men and women
In spaces everywhere;
I measured the Primal Lord
Of spaces Vast;
I measured His Grace in devotion
And knew all.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1574 on: November 13, 2015, 08:38:13 AM »
8.  Aadhara Aadheyam: Support of Adharas:

Verse 1:


நாலிதழ் ஆறில் அவிர்ந்தது தொண்ணூறு
நாலித ழானவை நாற்பத்து நாலுள
பாலித ழானஅப் பங்கய மூலமாய்த்
தானித ழாகித் தரித்திருந் தாளே. (1)


Sakti is the Support of Adharas

Kundalini in the four petaled Muladhara
Into Six and ninety Tattvas blossomed
The Adharas four above have petals forty four in all;
Beyond is the Adhara with sidereal petals
Herself like a tender petal
Supports them all.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 13, 2015, 08:40:04 AM by Subramanian.R »