Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564888 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1470 on: November 05, 2015, 08:48:37 AM »
13.  Karya Siddhi: The importance of preserving the body:


உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர்
திடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சேரவு மாட்டார்
உடம்பபை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த் தேனே. (1)

Importance of Preserving Body

If the body perishes, Prana departs
Nor will the Light of Truth be reached;
I learned the way of preserving my body
And so doing, my Prana too.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1471 on: November 05, 2015, 08:51:38 AM »
14.  Kaala Chakram: When the life leaves the body:மதிவட்ட மாக வரையைந்தும் நாடி
இதுவிட்டிங் கீரா றமர்ந்த அதனால்
பதிவட்டத் துள்நின்று பாலிக்கு மாறும்
அதுவிட்டுப் போமாறும் ஆயலுற் றேனே. (1)


Ascension of Jiva from Moon`s Sphere

Seeking the Mountain Ranges Five (Siva Tattvas)
Here am I in the Moon`s Sphere;
Leaving this I reach the Region of the Great Space of
Twelve
That lies in the Sphere of Pati* Supreme;
And from thence I pass on to the Farthest Beyond
?These I seek to search here.


(Pati =Siva)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2015, 08:53:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1472 on: November 05, 2015, 08:55:24 AM »
15. AyuL Parikshai: Measuring the life span:
வைத்தகை சென்னியில் நேரிதாய்த் தோன்றிடில்
உத்தமம் மிக்கிடில் ஓராறு திங்களாம்
அத்தம் மிகுத்திட் டிரட்டிய தாயிடில்
நித்தல் உயிர்க்கொரு திங்களில் ஓசையே. (1)Measuring the Life Span by observing breath

Put your hand on forehead
And look,
If you see the breath rhythm unchanged
Well and good;
If you see it enlarged,
Death awaits in six months;
If you see it doubled,
In a month shalt life depart.


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2015, 08:56:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1473 on: November 05, 2015, 08:58:34 AM »
16. Vaara Chaaram: The course of breath during a week days:வெள்ளிவெண் திங்கள் விளங்கும் புதன்இடம்
ஒள்ளிய மந்தன் இரவிசெவ் வாய்வலம்
வள்ளிய பொன்னே வளரும் பிறையிடம்
தெள்ளிய தேய்பிறை தான்வல மாமே. (1)


Days of the Week and the Course of Breath Through Left and Right Nadis

On Fridays, Mondays and Wednesdays,
Prana dominates in the nadi that is to left;
On Saturdays, Sundays and Tuesdays
It courses high in the right;
On Thursdays
Prana flows in the left
In the waxing moon`s fortnight;
And in the right in the waning moon`s fortnight.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1474 on: November 05, 2015, 09:01:08 AM »
17.  Vaara Soolam: Directional Dangers in days of the week:


வாரத்திற் சூலம் வரும்வழி கூறுங்கால்
நேரொத்த திங்கள் சனிகிழக் கேயாகும்
பாரொத்த சேய்புதன் உத்தரம் பானுநாள்
நேரொத்த வெள்ளி குடக்காக நிற்குமே. (1)


Directional Dangers in Days of the Week

On different days of the week
The Sula lies in directions different
On Mondays and Saturdays it is in east;
On Tuesdays and Wednesdays in north
On Sundays and Fridays in west.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2015, 09:02:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1475 on: November 05, 2015, 09:07:53 AM »
18. Kesari Yogam:  Practicing Kesari Yoga:

கட்டக் கழன்றுகீழ் நான்றுவீ ழாமலே
அட்டத்தைக் கட்டி அடுப்பை அணைகோலி
விட்டத்தைப் பூட்டிப்பின் மேற்பையைத் தாட்கோத்து
நட்ட மிருக்க நமனில்லை தானே. (1)


How to Practice it

Control the spiration
And see that breath is wasted not;
Bind it tight,
Dam the source of Kundalini at Muladhara,
Lock the chimney up in the mouth;
Bolt the cavity above with thy tongue`s tip
And sit erect in yoga Samadhi
No more shall there be death for you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2015, 09:09:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1476 on: November 05, 2015, 09:11:14 AM »
19.  Paryanga Yogam:  Breath control and sex with wife:


பூசு வனஎல்லாம் பூசிப் புலர்த்திய
வாச நறுங்குழல் மாலையுஞ் சாத்திய
காசக் குழலி கலவி யொடுங்கலந்
தூசித் துளையுறத் தூங்காது போகமே. (1)


Pleasures of Sex Union Will Abide If Breath Control is Properly Practiced

Anointing her body with unguents diverse
Bedecking her tresses with flowers fragrant
Do thou enjoy the damsel in passion`s union;
If thou but know how to shoot
Prana breath through the Sushumna
Their enjoyment ceases never.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2015, 09:13:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1477 on: November 05, 2015, 09:14:29 AM »
20. Amuri Dharanai: Urine Therapy:


உடலிற் கிடந்த உறுதிக் குடி நீர்
கடலிற் சிறுகிணற் றேற்றமிட் டாலொக்கும்
உடலில் ஒருவழி ஒன்றுக் கிறைக்கில்
நடலைப் படாதுயிர் நாட்டலு மாமே. (1)


Effect of Urine Therapy in Yoga

The urinary liquid within the body
Is unto a picot of small well;
Dipped into sea vast
If that is fed once a day
In way appropriate,
Life will know distress none;
Well may you seek it.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1478 on: November 05, 2015, 09:16:48 AM »
21. Chandra Yogam: When Breath Turns Subtle:

எய்தும் மதிக்கலை சூக்கத்தில் ஏறியே
எய்துவ தூலம் இருவகைப் பக்கத்துள்
எய்துங் கலைபோல ஏறி இறங்குமாம்
துய்யது சூக்கத்துத் தூலத்த காயமே. (1)


When Breath Turns Subtle

When Prana ascends to Moon`s Kala
It turns subtle (Sukshma)
The two breaths through Ida and Pingala run gross;
They rise and fall unto the kalas that wax and wane;
Pure is that Sukshma (Subtle)
Gross is that runs in the body.

Tantra 3 concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2015, 09:20:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1479 on: November 06, 2015, 08:35:55 AM »
Tantra 4:

1. Asabai = Ajapa:  Mantra without using the mouth:


போற்றுகின் றேன்புகழ்ந் தும்புகல் ஞானத்தை
தேற்றுகின் றேன்சிந்தை நாயகன் சேவடி
சாற்றுகின் றேன்அறை யோ சிவ யோகத்தை
ஏற்றுகின் றேன்நம் பிரான்ஓர் எழுத்தே. (1)


The One-Letter Mantra of Our Lord

I praise, I laud,
Jnana that is our Refuge;
I adore the Holy Feet of the Lord,
Constant in my thought;
I expound Siva Yoga;
Hearken you!
I chant the One Letter, Aum, dear to our Lord.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2015, 08:37:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1480 on: November 06, 2015, 08:38:45 AM »
2.  Tiru Ambala Chakram:  The Chakra picture of Siva:   (Like Sri Chakra  for Devi) 

There are 89 verses on this.  I propose to give all the verses and their meanings:

இருந்தஇவ் வட்டங்கள் ஈரா றிரேகை
இருந்த இரேகைமேல் ஈரா றிருத்தி
இருந்த மனைகளும் ஈராறு பத்தொன்
றிருந்த மனையொன்றில் எய்துவன் தானே. (1)


How to Form the Chakra

Draw twelve vertical lines and cross them
With twelve horizontal lines
Thus are formed Hundred and twenty one squares,
In this Chakra the Lord dances.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2015, 08:43:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1481 on: November 06, 2015, 08:44:22 AM »
2. Tiru Ambala Chakram:


Verse 2:


தான்ஒன்றி வாழ்இடம் தன்னெழுத் தேயாகும்
தான்ஒன்றும் அந்நான்கும் தன்பேர் எழுத்தாகும்
தான்ஒன்று நாற்கோணம் தன்ஐந் தெழுத்தாகும்
தான்ஒன்றி லேஒன்றும் அவ்அரன் தானே. (2)The Configuration of the 121 Lettered Chakra Diagram

In his own Letter ``Si``, He abides;
The four letters conjoint are great Letters of His name
On the four sides of His Chakra His own Five letters
In the One letter He abides is Hara`s mantra too.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2015, 08:47:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1482 on: November 06, 2015, 08:46:47 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 3:

அரகர என்ன அரியதொன் றில்லை
அரகர என்ன அறிகிலர் மாந்தர்
அரகர என்ன அமரரும் ஆவர்
அரகர என்ன அறும்பிறப் பன்றே. (3)


Say ``Hara Hara`` and end birth cycle

Say ``Hara  Hara
Nothing formidable to you;
They who know not this,
Say not ``Hara  Hara;
`` Say ``Hara Hara``
And you shall a celestial be;
Say ``Hara Hara``
You shall no more birth know.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2015, 08:48:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1483 on: November 06, 2015, 08:50:03 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 4:


எட்டு நிலையுள எங்கோன் இருப்பிடம்
எட்டினில் ஒன்றும் இருமூன்றும் ஈரேழும்
ஒட்டிய விந்துவும் நாதமும் ஓங்கிடப்
பட்டது மந்திரம் பான்மொழி பாலே. (4)The Significance of Letter ``Si`` in the Chakra

In the eight directions is the letter ``Si`` in the Chakra
From that One Letter in places eight
Arose the Five Gods,
And the Saktis Nine,
And the Bindu and Nada;
Thus flourishes the Mantra, the Word Pure.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1484 on: November 06, 2015, 09:10:17 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 5:


மட்டவிழ் தாமரை மாதுநல் லாளுடன்
ஒட்டி யிருந்த உபாயம் அறிகிலர்
விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன்
கட்டவல் லார்உயிர் காக்கவல் லாரே. (5)


Significance of Letter Om

They know not how the Lord
Became conjoint with her,
Who, on the blooming lotus sits;
They who chant the letter aspirated ``O``
Conjoint with the letter unaspirated ``m``
May well preserve their life ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2015, 09:12:54 AM by Subramanian.R »