Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562358 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1395 on: October 29, 2015, 08:44:38 AM »
2. Koil (Chidambaram)பவளமால் வரையைப் பனிபடர்ந் தனையதோர்
    படரொளி தருதிரு நீறும்
குவளை மாமலர்க் கண்ணியும் கொன்றையும்
    துன்றுபொற் குழற்றிருச் சடையுந்
திவள மாளிகை சூழ்தரு தில்லையுட்
    டிருநடம் புரிகின்ற
தவள வண்ணனை நினைதொறும் என்மனம்
    தழல்மெழு கொக்கின்றதே. (1) 

As coral Hill is snow clad, looks He, with Holy Ash of argent sheen.
His locks are matted studded with large nenuphar, and cassia blooms, laced and loose; curly
and auric, He performs the holy Dance in Thillai City, with mansions aglow.
As one thinks of the canescent hues on Him Siva, my heart, as wax melts when close to a flame.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 08:47:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1396 on: October 29, 2015, 08:49:02 AM »
3. Koil (Chidambaram):


அல்லாய்ப் பகலாய் அருவாய் உருவாய்
    ஆரா அமுதமாய்க்
கல்லால் நிழலாய் கயிலை மலையாய்
    காண அருள் என்று
பல்லா யிரம்பேர் பதஞ்ச லிகள்
    பரவ வெளிப்பட்டுச்
செல்வாய் மதிலின் றில்லைக் கருளித்
    தேவன் ஆடுமே. (1)


O! Lord of the Kailash Hill! You are the sum of antinomies:
Day and Night, Formless and Form, ambrosia that never satiates, light of Kal Aal* shades and all.
Sage Patanjali appealed to you: `May you Grace us to see your holy mien`.
In front of the assembled greats, you deigned to manifest.
Before the servitors of Thillai, famed for its topless
Towers kissing clouds, in your performing Dance!

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 29, 2015, 08:52:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1397 on: October 29, 2015, 08:54:16 AM »
4. Koil (Chidambaram):கோல மலர்நெடுங்கட் கொவ்வை
    வாய்க்கொடி யேரிடையீர்
பாலினை யின்னமுதைப் பர
    மாய பரஞ்சுடரைச்
சேலுக ளும்வயல்சூழ் தில்லை
    மாநகர்ச் சிற்றம்பலத்
தேலுடை எம்மிறையை
    என்றுகொல் காண்பதுவே.(1) 

O, maids-in-waiting with liana like waists, kovvai-red lips, large round flower-like eyes!
He is lactic sweet; He is the granter of new life, the ambrosia! He is lumen Supreme par excellence
He is in Thillai-polis broad, girt by fields full of carps diving. There in that spatium of Conscious
Is He to grace. But when would I see my Lord Siva with my physical eyes, in ocular bliss?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 08:56:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1398 on: October 29, 2015, 02:45:32 PM »
9. Purutothama Nambi:

Tiru Isaippaa:


1. Koil (Chidmabaram):


வாரணி நறுமலர் வண்டு கெண்டு
    பஞ்சமம் செண்பக மாலை மாலை
வாரணி வனமுலை மெலியும் வண்ணம்
    வந்துவந் திவைநம்மை மயக்கு மாலோ
சீரணி மணிதிகழ் மாட மோங்கு
    தில்லையம் பலத்தெங்கள் செல்வன் வாரான்
ஆரெனை அருள்புரிந் தஞ்சல் என்பார்
    ஆவியின் பரமன்றென்றன் ஆதரவே. (1)


The Panchama note in the heptad scale is heard, from drone bees that plough the fragrant buds;
Campaka garland and even time dizzy us that our bosoms in stays languish.
To redress, opulent Siva of Thillai spatium fair with gemmy towers lofty
Has not given us darshan.
Who else is there to solace me with grace cheering up saying `Fear not`?
My desire for Lord is extremely killing my life can`t bear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 02:49:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1399 on: October 29, 2015, 02:54:26 PM »
2. Koil.(Chidambram):


வானவர்கள் வேண்ட
    வளர்நஞ்சை உண்டார்தாம்
ஊனமிலா என்கை
    ஒளிவளைகள் கொள்வாரோ
தேனல்வரி வண்டறையுந்
    தில்லைச்சிற் றம்பலவர்
நானமரோ என்னாதே
    நாடகமே யாடுவரே .(1)

When devas needed His help, He ate venom that welled up.
But, why should he steal my lustrous bangles and let me die of love?
Big veined honey-beetles ring in Thillai-
There in the hall of the conscious dances our Lord.
Acts He, indifferent to me; does not end my grief.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 02:56:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1400 on: October 29, 2015, 02:58:34 PM »
Sethirayar:

Tiru Isaippaa:சேலு லாம்வயல் தில்லையு ளீர்உமைச்
சால நாள் அயற் சார்வதி னால்இவள்
வேலை யார்விட முண்டுகந் தீரென்று
மால தாகுமென் வாணுதலே. (1)Dweller in Thillai with carp-frisking fields!
As my girl for days on, think of how you ate
Sea-spat venom and saved devas, in mirth,
She dotes on you, with her lustrous forehead.


Arunachala Sova.
« Last Edit: October 29, 2015, 03:00:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1401 on: October 29, 2015, 03:01:59 PM »
2. Koil  (Chidambram)மன்னுக தில்லை வளர்கநம் பத்தர்கள்
    வஞ்சகர் போயகலப்
பொன்னின்செய் மண்டபத் துள்ளே புகுந்து
    புவனியெல் லாம்விளங்க
அன்ன நடைமட வாள்உமை கோன்அடி
    யோமுக் கருள்புரிந்து
பின்னைப் பிறவி யறுக்க நெறிதந்த பித்தற்குப்
    பல்லாண்டு கூறுதுமே. (1)May our Thillai ever be. May servitor`s tribe increase, dismissing treasonous dissenters.
Entering the well-wrought Auric Hall, for worlds to flourish, He, the spouse
of young Uma of swan-gait, conferring on us the seekers of His feet, gnosis great
to snap the onward birth-chain. Blessed we hail that zealot to abide for Eternal eons.

With this 9th Trumurai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 03:05:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1402 on: October 30, 2015, 09:10:55 AM »
We come to Tirumandiram,the 10th Tirumurai.   This is by a Yogi, Tirumoolar:
I have already covered some verses of Tirumandiram earlier. However, here, I shall give some verses.

1. Vinayka worship:   

ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
இந்தி னிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே.

INVOCATION OF VINAYAKA

Adoration to the Holy Feet enshrined in my Consciousness
The Feet of His, whose arms are five,
Whose face has the Elephant`s majesty,
Whose single tusk rivals crescent moon,
Who is the darling child of Nandi
And who is wisdom pure and overflowing.Arunachala Siva.

« Last Edit: October 30, 2015, 01:14:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1403 on: October 30, 2015, 09:14:26 AM »
1. Siva Paratvam - The greatness of Siva as the Primordial God:


சிவனொடொக் குந்தெய்வந் தேடினும் இல்லை
அவனொடொப் பார்இங்கும் யாவரும் இல்லை
புவனங் கடந்தன்று பொன்னொளி மின்னுந்
தவனச் சடைமுடித் தாமரை யானே.


Siva Is Nonpareil

Search where ye will, there`s no God like Siva,
None here below to equal Him in glory;
Lotus-like, He, of gleaming matted locks,
Fiery in splendor, beyond the worlds, apart.  (1)

Arunachala Siva. 

« Last Edit: October 30, 2015, 09:23:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1404 on: October 30, 2015, 09:17:15 AM »
2.  The greatness of Siva:


வேதத்தை விட்ட அறம்இல்லை வேதத்தின்
ஓதத் தகும்அறம் எல்லாம் உளதர்க்க
வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற
வேதத்தை ஓதியே வீடுபெற் றார்களே. (2)


GREATNESS OF VEDAS
Vedas Proclaim Dharma

No Dharma is, barring what the Vedas say;
Its central core the Vedas proclaim;
And the Wise ones ceased contentious brawls,
Intoned the lofty strains and Freedom`s battle won.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 30, 2015, 09:23:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1405 on: October 30, 2015, 09:24:31 AM »
3.  The greatness of Agamas:

அஞ்சன மேனி அரிவையோர் பாகத்தன்
அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள ஆகமம்
அஞ்சலி கூப்பி அறுபத் தறுவரும்
அஞ்சாம் முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே .(3)


THE GREATNESS OF THE AGAMAS
Agamas From The Fifth Face Of Siva

The Lord that consorts with his blue-hued half
Has the Agamas twenty-five and three;
Bowing low, the six and sixty heard
His Fifth-Face the Agamas expound.

The 28 Agamas are: 1. Kamigam, 2. Yojanam, 3. Sivithiam, 4. Karanam, 5. Ajitham, 6. Deeptham, 7. Sukshmam, 8. Sahasram, 9. Hamsumam, 10. Suprabedam, 11. Vijayam, 12. Niswasam, 13. Swayambuvam, 14. Agneyam, 15. Vijayam, 16. Rauravam, 17. Makutam, 18. Vishalam, 19. Chandra Jnanam, 20. Mukha Bimbam, 21. Purorgeetham, 22. Lalitham, 23. Siddham, 24. Santanam, 25. Sarvoktam, 26. Parameswaram, 27. Karanam, 28. Vathulam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1406 on: October 30, 2015, 09:26:40 AM »
4. Upadesam - Divine Instructions:

விண்ணின் றிழிந்து வினைக்கீடாய் மெய்கொண்டு
தண்ணின்ற தாளைத் தலைக்காவல் முன்வைத்து
உண்ணின் றுருக்கியொ ரொப்பிலா ஆனந்தக்
கண்ணின்று காட்டிக் களிம்பறுத் தானே. (4)


DIVINE INSTRUCTION
He Descended From Heaven and Filled Me With Grace

He came down from Heaven, clothed in body,
Karma to match, stretched forth His cool Feet of
Grace, form time immemorial
And lo! inside me He stood, melting my yielding heart;
And filled my eyes with peerless bliss, past all compare,
All impurity dispelled.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2015, 09:29:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1407 on: October 30, 2015, 09:32:29 AM »
5.  Yakkai Nilaiyamai -  The impermanence of the body:


மண்ணொன்று கண்டீர் இருவகைப் பாத்திரம்
திண்ணென் றிருந்தது தீவினை சேர்ந்தது
விண்ணின்று நீர்விழின் மீண்டுமண் ணானாற்போல்
எண்ணின்றி மாந்தர் இறக்கின்ற வாறே. (5)


TRANSITORY NATURE OF BODY
Dust Into Dust?That is Body`s Way

At first it was clay, then it divided into two,
It was keeping well when evil entered,
Even as clear water falling from the skies,
Mixed with the mud becomes muddy,
Men degenerated and became subject to birth and death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2015, 09:34:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1408 on: October 30, 2015, 09:35:47 AM »
6. Selvam Nilaiyaamai:  The transitory nature of wealth:அருளும் அரசனும் ஆனையுந் தேரும்
பொருளும் பிறர்கொள்ளப் போவதன் முன்னந்
தெருளும் உயிரொடுஞ் செல்வனைச் சேரின்
மருளும் பினைஅறன் மாதவ மன்றே. (6)


TRANSITORY NATURE OF WEALTH
Kingly regalia, domains riches are impermanent

Before others seize and away your riches take,
Your elephant and car, your kingship and grace,
Even while life pulses, if you the Lord`s asylum seek,
You need not do any other austerities.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1409 on: October 30, 2015, 09:39:29 AM »
7.  Yakkai Nilaiyamai:  The impermanence of the body:


கிழக்கெழுந் தோடிய ஞாயிறு மேற்கே
விழக்கண்டுந் தேறார் விழியிலா மாந்தர்
குழக்கன்று மூத்தெரு தாய்ச்சில நாளில்
விழக்கண்டுந் தேறார் வியனுல கோரே. (7)TRANSITORY NATURE OF YOUTH
Rising Sun Sets; Glowing Youth Fades

They see the sun rises in the east and sets in the west.
Yet blind of eye, the truth they ne`er apprehend.
The tender grows, fattens for a while and dies;
But this wonder-pageant of the world they do not comprehend.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 30, 2015, 09:41:01 AM by Subramanian.R »