Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539519 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1380 on: October 27, 2015, 09:39:00 AM »
The third one is Karuvur Tevar.

He has sung 10 sets of poems on various temples.  These are called Tiru Isaippaa.

1. Koil (Chidambaram):


கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக்
    கறையணற் கட்செவிப் பகுவாய்
பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப்
    பாம்பணி பரமர்தங் கோயில்
மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பின்
    மழைதவழ் வளரிளங் கமுகந்
திணர்நிரை அரும்பும் பெரும் பற்றப் புலியூர்த்
    திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. (1) 

Red gem crested, fork-tongued, venom-charged
With eyes-as-ears, mouths open, dotted tawny hooded
Anguine fanged cobras adorn Siva Excelsior
Whose temple is the Holy Spatium situate in the city
Of Fair Perumparrappuliyoor with flower-spikes-show
In a riot atop the tall areca trees over which
Hover clouds in sequence;
and with girding groves
Of grafted mango woods of strong redolence

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:40:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1381 on: October 27, 2015, 09:42:25 AM »
Karuvur Tevar:

2. Tiruk Kalanthai Adityeswaram:


கலைகடம் பொருளும் அறிவுமாய் என்னைக்
    கற்பினிற் பெற்றெடுத் தெனக்கே
முலைகடந் தருளுந் தாயினும் நல்ல
    முக்கணான் உறைவிடம் போலும்
மலைகுடைந் தனைய நெடுநிலை மாட
    மருங்கெலாம் மறையவர் முறையோத்
தலைகடல் முழங்கும் அந்தண்நீர்க் களந்தை
    அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. (1)


Being the God of Arts and the impulsive knowing
That acknowledges, Triple-Eyed Siva is more a Mercy
Than Mother of Faith that suckled me on Her breast;
He has graced me here readily, in this Holy shrine
Of Aadityeswaram in fertile Kalathur, where waters cool
Sing like sea-wave, Vedic brahmins chant Vedas proper,
Propitiated in many tiered mansion carved
And inset as if in the lapidary hill-caves.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:44:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1382 on: October 27, 2015, 09:47:14 AM »
Karuvur Tevar:

3. Tiruk Keezhk Kottur Mani Ambalam:


தளிரொளி மணிப்பூம் பதம்சிலம் பலம்பச்
    சடைவிரித் தலையெறி கங்கைத்
தெளிரொளி மணிநீர்த் திவலைமுத் தரும்பித்
    திருமுகம் மலர்ந்துசொட் டட்டக்
கிளரொளி மணிவண் டறைபொழிற் பழனங்
    கெழுவுகம் பலைசெய்கீழ்க் கோட்டூர்
வளரொளி மணியம் பலத்துள்நின் றாடும்
    மைந்தன்என் மனங்கலந் தானே.(1) 


With anklets tinklimg on the holy Feet fair like flowers
Spilling luminous shoots, with pearly crystal-waters
Of tidal Ganga from His locks dripping on the lovely face,
Valiant Lord dances in the gemmy splendid spatium
Of fertile Keezhkottur with resonant groves and fields
Where sapphire bees hive in to buzz and whirl.
Such a performer He, is one`d with my mind!
How mysterious is this mystery, mysterious!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:49:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1383 on: October 28, 2015, 08:00:18 AM »
Karuvur Tevar:

4.  Tiru Mukha Thalai:புவனநா யகனே அகவுயிர்க் கமுதே
    பூரணா ஆரணம் பொழியும்
பவளவாய் மணியே பணிசெய்வார்க் கிரங்கும்
    பசுபதீ பன்னகா பரணா
அவனிஞா யிறுபோன் றருள்புரிந் தடியேன்
    அகத்திலும் முகத்தலை மூதூர்த்
தவளமா மணிப்பூங் கோயிலும் அமர்ந்தாய்
    தனியனேன் தனிமைநீங் குதற்கே. (1) 

Lord of all worlds! Sweet Ambrosia to them that reach you in Release! Full Featured Benign!
Ruby repeating Veda through coral mouth! Divine gracing servitors!
Cobra wrapped, exuding Gnosis on this earth sun-warmed, biding in my bosom to correct my
insentience, abiding in the gemmy shrine of argent halo in Tiru Mukha Thalai!
You are the willer with boundless sanctifying grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 08:05:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1384 on: October 28, 2015, 08:07:16 AM »
Karuvur Tevar:

5. Thirailokya Sundaram:நீரோங்கி வளர்கமலம்
    நீர்பொருந்தாத் தன்மையன்றே
ஆரோங்கிமுகம் மலர்ந்தாங்
    கருவினையேன் திறம்மறந்தின்
றூரோங்கும் பழிபாரா
    துன்பாலே விழுந்தொழிந்தேன்
சீரோங்கும் பொழிற்கோடைத்
    திரைலோக்கிய சுந்தரனே. (1)


Mirthfully with a beaming face, my restraints giving in, despite open cavil,
Unabashed I yielded myself to you Lord, Abiding in Thirilokya Sundaram of Kotai city.
But, still, I am far from receiving your history, and wither like a lotus stalk
without waters, sapless and dry, I, a woman-in-woe, wear away.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 08:10:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1385 on: October 28, 2015, 08:11:59 AM »
6.  Gangaikonda Choleswaram:


அன்னமாய் விசும்பு பறந்தயன் தேட
    அங்ஙனே பெரியநீ சிறிய
என்னைஆள் விரும்பி என்மனம் புகுந்த
    எளிமையை யென்றும்நான் மறக்கேன்
முன்னம்மால் அறியா ஒருவனாம் இருவா
    முக்கணா நாற்பெருந் தடந்தோட்
கன்னலே தேனே அமுதமே கங்கை
    கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே. (1) Eons ago in times of yore, for fair Tirumal, You remained obscure, twosome as Siva-Sakti.
O! triple-eyed One! Sweet cane like one in relish!
O! Doughty, broad four shouldered One! Honey! Ambrosia! Abider in Gangaikonda Choleswaram!
Too high for Brahma to scale in Swan`s guise,  to fly the space and perch on your crest, you are;
Yet easy, willing to take me though low, with charitas, I can`t forget!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 08:15:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1386 on: October 28, 2015, 08:17:08 AM »
7.  Tirup Poovanam:திருவருள் புரிந்தாள் ஆண்டுகொண் டிங்ஙன்
    சிறியனுக் கினியது காட்டிப்
பெரிதருள் புரிந்தா னந்தமே தரும்நின்
    பெருமையிற் பெரியதொன் றுளதே
மருதர சிருங்கோங் ககில்மரம் சாடி
    வரைவளங் கவர்ந்திழி வையைப்
பொருதிரை மருங்கோங் காவண வீதிப்
    பூவணம் கோயில்கொண் டாயே. (1) 


O! Lord Abider, Granter of Grace in the shrine of TIRUP POOVANAM - a town with marts,
on river Vaigai in tidal rise, from hills descending, lashing, the mountain flora and the trees
Marudu, Arasu, Kongu, Akil athwart the hilly cover;
- Is there anything worthier on Earth
Than your worthiness supreme that grants to me unworthy, though,
Bliss and Grace in excess reveals the God Ecstatic?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 08:19:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1387 on: October 28, 2015, 08:21:26 AM »
8.  Tiru Chaattiya Kudi:


பெரியவா கருணை இளநிலா வெறிக்கும்
    பிறைதவழ் சடைமொழுப் பவிழ்ந்து
சரியுமா சுழியம் குழைமிளிர்ந் திருபால்
    தாழ்ந்தவா காதுகள் கண்டம்
கரியவா தாமும் செய்யவாய் முறுவல்
    காட்டுமா சாட்டியக் குடியார்
இருகைகூம் பினகண் டலர்ந்தவா முகம்ஏழ்
    இருக்கையில் இருந்தஈ சனுக்கே. (1)

Our Lord`s Mercy is abundant, un-thrifty;
His reign restrains us. He is a dweller in
In the sanctum sanctorum of Chaattia Kudi
With over-hanging roof of seven-tiered spire.
Loosened locks curling down, young crescent moon
Stays in phase.
Featuring fair with pendant ear-rings
Either side beaming light, His neck is dark, teeth white,
Mouth coral, face abloom joyed to see servitor`s folded hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 08:24:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1388 on: October 28, 2015, 09:30:55 AM »
9. Thanjai Raja Rajeswaram:உலகெலாம் தொழவந் தெழுக திர்ப்பரிதி
    ஒன்றுநூ றாயிர கோடி
அலகெலாம் பொதிந்த திருவுடம் பச்சோ
    அங்ஙனே யழகிதோ அரணம்
பலகுலாம் படைசெய் நெடுநிலை மாடம்
    பருவரை ஞாங்கர்வெண் டிங்கள்
இலைகுலாம் பதணத் திஞ்சிசூழ் தஞ்சை
    இராசரா சேச்சரத் திவர்க்கே.(1)Siva bestows Grace in the shrine of Thanjai Raja Rajeswaram, girt by forts`
Pinnacles studded with silver chips that mock argent moon`s meniscuses hovering as if over a hill;
Seven tiered towers rise in view with a lustre of a millions of suns; outlustering is Siva`s wondrous
bright mien indeed, worthy of all three worlds` propitiating.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 28, 2015, 09:34:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1389 on: October 28, 2015, 09:35:52 AM »
10. Tiru Idai Maruthur:வெய்யசெஞ் சோதி மண்டலம் பொலிய
    வீங்கிருள் நடுநல்யா மத்தோர்
பையசெம் பாந்தள் பருமணி யுமிழ்ந்து
    பாவியேன் காதல்செய் காதில்
ஐயசெம் பொன்தோட் டவிர்சடை மொழுப்பின்
    அழிவழ கியதிரு நீற்று
மையசெங் கண்டத் தண்டவா னவர்கோன்
    மருவிடந் திருவிடை மருதே. (1) 

Holy is Tiru Idai Marutur where abides Siva,
The Lord of all ethereals, whose neck is dark and inflamed containing a thick gloom
To sponsor in contrast the sol as fulgurant.
The Lord wears Holy Ash moist by Ganga`s spill
From gleaming matted crest;  Him I love madly for His auric red colubrine ring spewing ruby
of hooded cobra`s sanguine splendor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 09:39:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1390 on: October 28, 2015, 09:41:14 AM »
Poonthuruthi Nambi Katanambi:

Tiru Isaippaa:

1. Tiruvarur:


கைக்குவான் முத்தின் சரிவளை பெய்து
    கழுத்தில்ஓர் தனிவடங் கட்டி
முக்கண்நா யகராய்ப் பவனிபோந் திங்ஙன்
    முரிவதோர் முரிவுமை யளவும்
தக்கசீர்க் கங்கை யளவும்அன் றென்னோ
    தம்மொருப் பாடுல கதன்மேல்
மிக்கசீர் ஆரூர் ஆதியாய் வீதி
    விடங்கராய் நடங்குலா வினரே . (1)

Wearing jingling bangles of silver pearls in arms
lacing the neck with a precious band, landing here,
as Triple-eyed Lord, as Primal One in Tiruvarur of yore,
as fair one in a pageantry dancing Ajapaa,*
Un-held in by Uma and Ganga, especial,
He, the Lord is the handsome One, deigning ever
to pass through the streets sacred around,
nestled in charm excess! What His intent be?

(* a type of dance)

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 28, 2015, 09:44:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1391 on: October 28, 2015, 09:45:50 AM »
2. Koil (Chidambaram):


முத்து வயிரமணி மாணிக்க
    மாலைகண்மேற்
றொத்து மிளிர்வனபோற் றூண்டு
    விளக்கேய்ப்ப
எத்திசையும் வானவர்கள் ஏத்தும்
    எழில்தில்லை
அத்தனுக்கும் அம்பலமே யாடரங்க
    மாயிற்றே. (1)


As sprays of flowers exude luster, when strung in a lace of gems of sapphire, ruby and pearl,
as lampion touched and fed by oil  when raised would out-light light,
The auric spatium of Thillai praised by Devas from all gods hailing,
Turned a Hall of Dais for His Holy Dance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 28, 2015, 09:48:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1392 on: October 29, 2015, 08:13:52 AM »
Tirumurai 9:


Kandarathiyar:

Tiru Isaippaa:

1.  Koil  (Chidambaram):


மின்னார் உருவம் மேல்வி ளங்க
    வெண்கொடி மாளிகைசூழப்
பொன்னார் குன்றம் ஒன்று வந்து
    நின்றது போலும்என்னாத்
தென்னா என்று வண்டு பாடும்
    தென்றில்லை யம்பலத்துள்
என்னா ரமுதை எங்கள் கோவை
    என்றுகொல் எய்துவதே. (1) 

In the Holy site of Thillai fair, Maidens flash on mansion terrace, and white flags festoon around;
a mount beaten of gold, it beseems, has come to stay there bees drone,
The tune of `Tennaa` there in the auric Hall, abides the dear ambrosial Lord ours to grace.
When would I reach Him close?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 08:16:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1393 on: October 29, 2015, 08:19:05 AM »
9th Tirumurai:


6. VeNattadigal:

Tiru Isaippaa:

Koil (Chidambaram):


துச்சான செய்திடினும் பொறுப்பரன்றே
    ஆள் உகப்பார்
கைச்சாலும் சிறுகதலி இலைவேம்புங்
    கறிகொள்வார்
எச்சார்வும் இல்லாமை நீ அறிந்தும்
    எனதுபணி
நச்சாய்காண் திருத்தில்லை நடம்பயிலும்
    நம்பானே. (1)O, My Lord in abidance at Holy Thillai, kind to their vassals, the rulers brook
their baser deeds even.
Though bitter, unsweet are raw bananas and neem buds, cooks use them in cooking.
For me,  other than you, there is grasp or hold none.
Though you know of my given-up-ness,
I know not why you resent my service.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 08:21:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1394 on: October 29, 2015, 08:23:47 AM »
9th Tirumurai:

7.  Tiru vaali Amudhanar:


Tiru Isaippaa:


1.  Koil (Chidambaram):

மையல் மாதொரு கூறன் மால்விடை
    யேறி மான்மறி யேந்தி யதடங்
கையன் கார்புரை யுங்கறைக்
    கண்டன் கனன் மழுவான்
ஐயன் ஆரழல் ஆடு வான்அணி
    நீர்வயல் தில்லை யம்பலத்தான்
செய்யபாதம் வந்தென் சிந்தை
    யுள் ளிடங் கொண் டனவே. (1)


He is the abider in auric spatium of Thillai, girt by water-rich green fields;
He is the Half of Parvati doting on His mien extreme;
He rides the Taurus-guised fair Tirumal;
He is armed with a deer-calf, in a stretch;
His neck is dark scud-hued venom blue;
He carries Fire and `mazhu`, nice  flames;
He is the Lord whose ruddy feet reside in my heart,
His home.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 29, 2015, 08:28:06 AM by Subramanian.R »