Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564884 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1365 on: October 25, 2015, 08:43:49 AM »
Verse 18.1:

குறைவிற்குங் கல்விக்குஞ் செல்விற்கும்
    நின்குலத் திற்கும்வந்தோர்
நிறைவிற்கும் மேதகு நீதிக்கும்
    ஏற்பின்அல் லால்நினையின்
இறைவிற் குலாவரை யேந்திவண்
    தில்லையன் ஏழ்பொழிலும்
உறைவிற் குலாநுத லாள்விலை
    யோமெய்ம்மை யோதுநர்க்கே.  (1)

The confidante speaks:
Your request which is proper, your abundant learning, your way or life, your lineage,
your conduct embedded in the wisdom of your forbears the great justness of your honorable cause:
Though these support your proposal, it must however be affirmed, in truth,
That all the seven worlds of the generous Lord of Thillai who bent a hill into a bow and wields it,
cannot amount to the price of her whose forehead is bow-like.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:46:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1366 on: October 26, 2015, 08:19:23 AM »
Verse 19.1:பிரசந் திகழும் வரைபுரை
    யானையின் பீடழித்தார்
முரசந் திகழு முருகியம்
    நீங்கும் எவர்க்குமுன்னாம்
அரசம் பலத்துநின் றாடும்
    பிரானருள் பெற்றவரிற்
புரைசந்த மேகலை யாய்துயர்
    தீரப் புகுந்துநின்றே. (1)The confidante speaks:
O damsel whose girdle is great and bright,
He the King is the most ancient;
He the Lord-God dances at Ambalam;
Gone is my misery like that of those who are blessed with His grace;
For, He that smote the hill-like tusker For our sake,  in the mountain rich in honey,
Hath this day come to our home and there loud resounds His drum;
Gone is suffering.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2015, 08:22:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1367 on: October 26, 2015, 08:23:36 AM »
Verse 20.1:சீரள வில்லாத் திகழ்தரு
    கல்விச்செம் பொன்வரையின்
ஆரள வில்லா அளவுசென்
    றாரம் பலத்துள்நின்ற
ஓரள வில்லா ஒருவன்
    இருங்கழ லுன்னினர்போல்
ஏரள வில்லா அளவின
    ராகுவ ரேந்திழையே. (1)


(Leaving for learning the other)
(Maid reflects on why hero leaves and for what)
O, Lady, well bejeweled, know ye not
That auric Meru, magnificent is learning Sans limit.
And they that reach the peak of it are blessed with the bounteous good
Of such pious poised in meditation of the holy kazhal- feet nonpareil
Measureless of Siva Lord abiding in indescribable dance at Thillai spatium?
(Being bound for Sivam-bliss seeks experiential gnosis for immersion)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2015, 08:26:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1368 on: October 26, 2015, 08:27:56 AM »
Verse 21.1:மூப்பான் இளையவன் முன்னவன்
    பின்னவன் முப்புரங்கள்
வீப்பான் வியன்தில்லை யானரு
    ளால்விரி நீருலகங்
காப்பான் பிரியக் கருதுகின்
    றார்நமர் கார்க்கயற்கட்
பூப்பால் நலமொளி ரும்புரி
    தாழ்குழற் பூங்கொடியே. (1)

The confidante speaks:
O flowery liana!
Your long curly locks are decked with fragrant blooms;
Your eyes roll like the dark carp.
He is the most aged; He is the eternally young;
He is the most ancient; He is the newest;
He burnt the triple cities of the sky;
To protect the earth girt by wide seas,
By His fiat of Grace,
Our hero contemplated parting from us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2015, 08:29:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1369 on: October 26, 2015, 08:30:44 AM »
Verse 22.1:


மிகைதணித் தற்கரி தாமிரு
    வேந்தர்வெம் போர்மிடைந்த
பகைதணித் தற்குப் படர்தலுற்
    றார்நமர் பல்பிறவித்
தொகைதணித் தற்கென்னை யாண்டுகொண்
    டோன்தில்லைச் சூழ்பொழில்வாய்
முகைதணித் தற்கரி தாம்புரி
    தாழ்தரு மொய்குழலே. (1)


The confidante speaks:
The Lord chose to rule me in His infinite mercy and spared me of many a birth and death in future.
Even the flowers in the gardens that gird Thillai cannot excel the fragrance of your long hair
of dense and curly locks.
Our hero has thought of leaving us to mediate between two hostile kings engaged in war,
As none of them can be mollified by the other.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2015, 08:35:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1370 on: October 26, 2015, 08:34:09 AM »
Verse 23.1:


போது குலாய புனைமுடி
    வேந்தர்தம் போர்முனைமேல்
மாது குலாயமென் னோக்கிசென்
    றார்நமர் வண்புலியூர்க்
காது குலாய குழையெழி
    லோனைக் கருதலர்போல்
ஏதுகொ லாய்விளை கின்றதின்
    றொன்னா ரிடுமதிலே. (1)


(Maid to heroine)
O, Lady young and fair! Our hero has hied
To the war-zone to marshal things for
His King-friend crowned with flowers!
Foes' forts by now may be ruins
As the low down that think not on Siva
With rings for ears in Thillai Temple
May wait unconsidered!
Lord only knows!--(so spoke the maid to heroine)
(Grace informs Sivam that Being so privileged will back)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2015, 08:37:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1371 on: October 26, 2015, 08:38:17 AM »
Verse 24.1:


முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ
    பொன்னான் முடியுமெனப்
பனிவருங் கண்பர மன்திருச்
    சிற்றம் பலமனையாய்
துனிவரு நீர்மையி தென்னென்று
    தூநீர் தெளித்தளிப்ப
நனிவரு நாளிது வோவென்று
    வந்திக்கும் நன்னுதலே. (1)


The hero speaks:
When I just said that through gold, sages and kings come by what they seek,
her eyes were tear-bedewed;
O woman,
like unto the Supreme One`s Thirucchitrambalam,
When with tearful eyes she went into a swoon,
I sprinkled on her water pure and revived her;
Then when I questioned her about her sorrow, while assuring her that I would never from her part.
Deeming the duration of her swoon to be the period of my parting,
She of forehead fair, rose up, paid obeisance to me and said:
``Is this the day of your return after long separation?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 26, 2015, 08:41:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1372 on: October 26, 2015, 08:42:15 AM »
Verse 25.1:உடுத்தணி வாளர வன்தில்லை
    யூரன் வரவொருங்கே
எடுத்தணி கையே றினவளை
    யார்ப்ப இளமயிலேர்
கடுத்தணி காமர் கரும்புரு
    வச்சிலை கண்மலரம்
படுத்தணி வாளிளை யோர்சுற்றும்
    பற்றினர் மாதிரமே. (1)


The beholders speak:
The Lord wears the serpent bright as His belt and also as an ornament;
As the hero of His Thillai stepped into this street,
They that are beauteous like young peafowls,
to the tinkling of choice bangles that they wear,
shooting arrows which are the looks of their flowery eyes from their bows,
their dark brows, Him encircled,
and those dames bright with glittering jewels besieged Him instantaneously from all directions.

(Tiruch Chitrambalak Kovaiyar -concluded.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 08:44:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1373 on: October 27, 2015, 08:49:06 AM »
The 9th TirumuRai has got 301 verses written by 9 devotee-poets.

The first one is by Tirumaaligai Tevar. This is called Tiru Isaippaa.

This is on Chidambaram (Koil) and has got 4 sets of poems.

First One:

ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே
    உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே
தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே
    சித்தத்துள் தித்திக்குந் தேனே
அளிவளர் உள்ளத் தானந்தக் கனியே
    அம்பலம் ஆடரங் காக
வெளிவளர் தெய்வக் கூத்துகந் தாயைத்
    தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே. (1)

O! Lamp of accrescent light! Fade-less nonpareil God!
Feel of gnosis beyond the being`s know-how!
Heap of a Hill of pure crystal growth!
Honey welling within heart!
Fruit of Bliss in gifted hearts!
Upon Auric-spatium-dais, willing Dancer divine
Discernible to servitor`s eye. May you will so
I, your servant one may praise your will ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 08:53:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1374 on: October 27, 2015, 08:54:32 AM »
9th Tirumurai - Tiru Maligai Tevar:

2. On Chidambaram:


உயர்கொடி யாடை மிடைபட லத்தின்
    ஓமதூ மப்பட லத்தின்
பியர்நெடு மாடத் தகிற்புகைப் படலம்
    பெருகிய பெரும்பற்றப் புலியூர்
சியரொளி மணிகள் நிரந்துசேர் கனகம்
    நிறைந்தசிற் றம்பலக் கூத்தா
மயரறும் அமரர் மகுடந்தோய் மலர்ச்சே
    வடிகள் என் மனத்துவைத் தருளே. (1)


உயர்ந்த துணிகளாலாகிய கொடிகளின் தொகுதி களின்மேல், வேள்வியில் எழுந்த புகைப் படலமும், அதன் மீது பெரிய மாடவீடுகளிலிருந்து வெளிவரும் அகிற்புகைப்படலமும் மிகுதியாகக் காணப்படும் பெரும்பற்றப் புலியூரில், மேம்பட்ட ஒளியை உடைய மணிகள் வரிசையாகப் பதிக்கப்பெற்ற தங்கம் நிறைந்திருக்கும் சிற்றம் பலத்தில் கூத்து நிகழ்த்தும் பெருமானே! அஞ்ஞானமாகிய மயக்கம் நீங்கிய தேவர்களின் முடிகள் தங்கப் பெறும் தாமரைப் பூப்போன்ற உன் சிவந்த திருவடிகளை அடியேனுடைய உள்ளத்தில் நீ வைத்தருளு வாயாக.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 08:56:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1375 on: October 27, 2015, 08:58:50 AM »
Tirumaligai Tevsr:


3. On Chidambaram:


உறவா கியயோ கமும்போ கமுமாய்
    உயிராளீ என்னும்என் பொன்ஒருநாள்
சிறவா தவர்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
    சிலைகொண்டு பன்றிப்பின் சென்றுநின்ற
மறவா என் னும் மணி நீரருவி
    மகேந்திர மாமலை மேல்உறையும்
குறவா என் னும் குணக் குன்றே என்னும்
    குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே. (3)

My daughter of divine beauty like Dame weal
Hails our Lord, Dancer wonderful at glowing
Thillai`s spatium : O! Taker of Beings! Giver of Release!
Bestower of Bliss! Valiant war-man! Boar chaser!
Wielding the bow of triumph that down`d the citadels
Of hostile demons in times of yore! Willing dweller
On Mahendra Mount draped with falls crystal clear!
Lord of Kurinchi, lofty in virtue-Thus she cries His praise in shouts of love.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:00:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1376 on: October 27, 2015, 09:02:28 AM »
Tiru Maligai Tevar:

4. On Chidambaram:


இணங்கிலா ஈசன் நேசத்
    திருந்தசித் தத்தி னேற்கு
மணங்கொள்சீர்த் தில்லை வாணன்
    மணவடி யார்கள் வண்மைக்
குணங்களைக் கூறா வீறில்
    கோறைவாய்ப் பீறற் பிண்டப்
பிணங்களைக் காணா கண் வாய்
    பேசாதப் பேய்க ளோடே. (1)


For my heart is firm-poised in love of Lord nonpareil,
Mine eyes see not the nine-hole`d dead weights;
Ears turn deaf to the cavil of the pusillanimous
Who praise not the famed Thillai-Lord of Quintessential Grace;
Seldom my tongue addresses the negating ghosts
That chatter in contra against the greats who affirm the in-dweller!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:04:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1377 on: October 27, 2015, 09:08:35 AM »
The Second is Senthanaar.

His poems are called Tiru Isaippaa. There are three poems.

1. Tiru Veezhi Mizhalai:


 
ஏகநா யகனை இமையவர்க் கரசை
    என்னுயிர்க் கமுதினை எதிர்இல்
போகநா யகனைப் புயல்வணற் கருளிப்
    பொன்னெடுஞ் சிவிகையா ஊர்ந்த
மேகநா யகனை மிகுதிரு வீழி
    மிழலைவிண் ணிழிசெழுங் கோயில்
யோகநா யகனை யன்றிமற் றொன்றும்
    உண்டென உணர்கிலேன் யானே. (1)


Sole Lord for all worlds, king of wink-less devas
Ambrosia quickening me, nonpareil bliss bestower
Are all He, the discus donor to the nimbus dark
Tirumal,  fair whom he littered down in gold
Once upon an eon. Like a mercy cloud
Seeking recompense. None is he the helper, the granter
of release at Tiruveezhimizhalai towering temple
Landed firm in descent from skies, the God the Greatest I do know.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:12:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1378 on: October 27, 2015, 09:27:34 AM »
Senthnar:

2. Tiru Avaduthurai:பொய்யாத வேதியர் சாந்தைமெய்ப்
    புகழாள ராயிரம் பூசுரர்
மெய்யே திருப்பணி செய்சீர்
    மிகுகா விரிக்கரை மேய
ஐயா திருவா வடுதுறை
    யமுதேயென் றுன்னை யழைத்தக்கால்
மையார் தடங்கண் மடந்தைக்கொன்
    றருளா தொழிவது மாதிமையே. (1)O! Lord abiding on sublime Kaveri!
Soulfully served by a thousand brahmins,
The devas of Earth, the famed Satanoorists*!
That chant Vedas, whose sayings never unsay.
O, warm ambrosial grace of Tiruvaavaduturai!
-Thus, if my daughter were to hail you,
Would it suit your serene Highness
To keep mum speaking no word of grace?

(The brahmins hail from Satanoor.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:30:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1379 on: October 27, 2015, 09:32:15 AM »
Senthanaar:


3. Tiru Idaik Kazhi:


மாலுலா மனந்தந் தென்கையிற் சங்கம்
    வவ்வினான் மலைமகள் மதலை
மேலுலாந் தேவர் குலமுழு தாளுங்
    குமரவேள் வள்ளிதன் மணாளன்
சேலுலாங் கழனித் திருவிடைக் கழியில்
    திருக்குரா நீழற்கீழ் நின்ற
வேலுலாந் தடக்கை வேந்தன்என் சேந்தன்
    என்னும்என் மெல்லியல் இவளே. (1)`` Amid cyprinus-frisking fields Tiruvidaikkazhi,
`Neath the shade of fragrant webera,
Granting darshan in statant grace, the long-arm`d
Lancer prince, Parvati`s son, celestial`s Supremo,
Spouse of VaLLi, sanguine Kumara bemused me
In frenzy, and stole away the Sangu
Bangles that adorned my arms``, - Thus
My daughter the flower among women, complains, o, maids.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 27, 2015, 09:34:33 AM by Subramanian.R »