Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 549688 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1350 on: October 23, 2015, 05:17:53 PM »
Verse 3.1:


என்னறி வால்வந்த தன்றிது
    முன்னும்இன் னும்முயன்றால்
மன்னெறி தந்த திருந்தன்று
    தெய்வம் வருந்தல்நெஞ்சே
மின்னெறி செஞ்சடைக் கூத்தப்
    பிரான்வியன் தில்லைமுந்நீர்
பொன்னெறி வார்துறை வாய்ச்சென்று
    மின்றோய் பொழிலிடத்தே (1)

The hero speaks:  This union was not brought forth by my conscious effort;
`twas the gift of Fate;  The self-same Fate that fosters the ever-during way of love,
is there to bless me with union if I still essay.
O heart, grieve not;  I`ll wend my way thither where the ocean-waves that lave Tillai vast --
Whose God is a Dancer and whose matted locks put to shame, lightning --,
Wash ashore gold into the garden capped by nimbi with lightning-flashes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 05:20:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1351 on: October 24, 2015, 09:14:03 AM »
Verse 4.1:


எளிதன் றினிக்கனி வாய்வல்லி
    புல்ல லெழின்மதிக்கீற்
றொளிசென்ற செஞ்சடைக் கூத்தப்
    பிரானையுன் னாரினென்கண்
தெளிசென்ற வேற்கண் வருவித்த
    செல்லலெல் லாந்தெளிவித்
தளிசென்ற பூங்குழற் றோழிக்கு
    வாழி யறிவிப்பனே.(1)


The hero speaks:
It isn`t easy henceforth to have union with her, the liana-like,  whose lips are like Kovvai;
I languish like them that think not of the Dancer whose red hair is bathed by the light of the
beauteous crescent.  My sorrow by her bright spear-like eyes begot I`ll communicate to her
of perfumed locks sought by bees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2015, 09:17:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1352 on: October 24, 2015, 09:19:41 AM »
Verse 5.1:


பல்லில னாகப் பகலைவென்
    றோன்தில்லை பாடலர்போல்
எல்லிலன் நாகத்தொ டேனம்
    வினாவிவன் யாவன்கொலாம்
வில்லிலன் நாகத் தழைகையில்
    வேட்டைகொண் டாட்டமெய்யோர்
சொல்லில னாகற்ற வாகட
    வானிச் சுனைப்புனமே. (1)

The confidante speaks:
He lacks lustre like those who do not sing Him who smote the teeth of the Sun-god;
He questions about tusker and deer; He holds no bow but only Naka leaves;
Yet is he on a hunting spree; not a word of truth has he uttered;
O what a liar! He is reluctant to quit this mountain-field;
Who may he be?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 24, 2015, 09:25:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1353 on: October 24, 2015, 09:22:46 AM »
Verse 6.1:


நிருத்தம் பயின்றவன் சிற்றம்
    பலத்துநெற் றித்தனிக்கண்
ஒருத்தன் பயிலுங் கயிலை
    மலையி னுயர்குடுமித்
திருத்தம் பயிலுஞ் சுனைகுடைந்
    தாடிச் சிலம்பெதிர்கூய்
வருத்தம் பயின்றுகொல் லோவல்லி
    மெல்லியல் வாடியதே.(1)


The confidante speaks:
He dances for ever in Chitrambalam;
He with a unique eye in His forehead;
She dives and sports in the pool fed by water flowing from the crest of Kailas where He abides,
And times her shrill calls echoed by the hills. Is it because of such exacting sports,
my soft one a tender liana --, looks wilted?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2015, 09:24:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1354 on: October 24, 2015, 09:26:18 AM »
Verse 7.1:


மடுக்கோ கடலின் விடுதிமி
    லன்றி மறிதிரைமீன்
படுக்கோ பணிலம் பலகுளிக்
    கோபரன் தில்லைமுன்றிற்
கொடுக்கோ வளைமற்று நும்மையர்க்
    காயகுற் றேவல்செய்கோ
தொடுக்கோ பணியீ ரணியீர்
    மலர்நும் சுரிகுழற்கே. (1)

The hero speaks:
Shall I for you row a boat on the sea?
Shall I for you catch the leaping wealth of tide?
Shall I fetch you a heap of pearls in a single plunge?
Shall I in Thillai`s forum of the Supreme Vend bangles wrought of conch and shell?
Shall I run errands for your elder brothers?
Shall I weave garlands cool, moist with honey, for your curly locks?
O ye ornate, command me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2015, 09:28:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1355 on: October 24, 2015, 09:29:37 AM »
Verse 8.1:மைவார் கருங்கண்ணி செங்கரங்
    கூப்பு மறந்துமற்றப்
பொய்வா னவரிற் புகாதுதன்
    பொற்கழற் கேயடியேன்
உய்வான் புகவொளிர் தில்லைநின்
    றோன்சடை மேலதொத்துச்
செவ்வா னடைந்த பசுங்கதிர்
    வெள்ளைச் சிறுபிறைக்கே.(1)


The confidante speaks:
My lady of long dark eyes bright with collyrium I seek not the false celestial beings even forgetfully;
For ever I seek His golden-ankleted feet that I may gain the bliss of release.
To the small crescent moon white, of beauteous rays, on the heavens incarnadine,
very like the one on the matted hair of bright Thillai`s Lord,
Pay obeisance; fold thy roseate hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2015, 09:31:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1356 on: October 24, 2015, 09:33:32 AM »
Verse 9.1:


ஆவா விருவ ரறியா
    அடிதில்லை யம்பலத்து
மூவா யிரவர் வணங்கநின்
    றோனையுன் னாரின்முன்னித்
தீவா யுழுவை கிழித்ததந்
    தோசிறி தேபிழைப்பித்
தாவா மணிவேல் பணிகொண்ட
    வாறின்றொ ராண்டகையே. (1)


The confidante speaks:
His feet unknown to the Two, alas,
Are by the Three-Thousand adored at Thillai Ambalam.
A tiger, cruel like them that hail Him not,
Oped its fierce mouth, to devour a noble,
alas! In the nick of time,
He wielded his spear decked with a tintinnabulum and the beast but escaped by the skin of its teeth.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2015, 09:36:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1357 on: October 24, 2015, 09:38:03 AM »
Verse 10.1:


பொருளா வெனைப்புகுந் தாண்டு
    புரந்தரன் மாலயன்பால்
இருளா யிருக்கு மொளிநின்ற
    சிற்றம் பலமெனலாஞ்
சுருளார் கருங்குழல் வெண்ணகைச்
    செவ்வாய்த் துடியிடையீர்
அருளா தொழியி னொழியா
    தழியுமென் னாருயிரே.(1)

The hero speaks:
He deemed even me worthy and rules me abiding in me;
The light that is dark unto Indra,
Vishnu and Brahma Floods divine Chitrambalam;
you are like unto it.  O ye of dark locks, white teeth and red lips,
A small drum-like is your waist.
If you grant me not your grace benign My life will sure wilt and waste away.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 24, 2015, 09:39:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1358 on: October 25, 2015, 08:20:03 AM »
Verse 11.1:


தாதேய் மலர்க்குஞ்சி யஞ்சிறை
    வண்டுதண் டேன்பருகித்
தேதே யெனுந்தில்லை யோன்சே
    யெனச்சின வேலொருவர்
மாதே புனத்திடை வாளா
    வருவர்வந் தியாதுஞ்சொல்லார்
யாதே செயத்தக் கதுமது
    வார்குழ லேந்திழையே. (1)


The confidante speaks:
Oh women, a youth very like the son of our Lord of Thillai,  where pretty-winged bees suck sweet
honey from the pollen-laden blooms worn on locks and sing `Tey, Tey` Doth with a sharp spear
frequent our fields not ostensibly on any purpose;  he is also taciturn.
My bejeweled beauty of flower-decked locks pray, tell me what may be meet for us to do?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:22:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1359 on: October 25, 2015, 08:23:36 AM »
Verse 12.1:தேமென் கிளவிதன் பங்கத்
    திறையுறை தில்லையன்னீர்
பூமென் தழையுமம் போதுங்கொள்
    ளீர்தமி யேன்புலம்ப
ஆமென் றருங்கொடும் பாடுகள்
    செய்துநுங் கண்மலராங்
காமன் கணைகொண் டலைகொள்ள
    வோமுற்றக் கற்றதுவே. (1)


The hero speaks:
You are like unto Thillai the Lord of which, shares in his frame His Consort of soft mellifluous words.
You accept not these leaves, beauteous blooms and buds:
You but willingly heap cruelties on me that I should pine and wail all alone.
Did you but learn to look daggers at me?
Are the looks of your flowery eyes the arrows of Manmathan?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:25:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1360 on: October 25, 2015, 08:26:27 AM »
Verse 13.1:


வானுழை வாளம்ப லத்தரன்
    குன்றென்று வட்கிவெய்யோன்
தானுழை யாவிரு ளாய்ப்புற
    நாப்பண்வண் தாரகைபோல்
தேனுழை நாக மலர்ந்து
    திகழ்பளிங் கால்மதியோன்
கானுழை வாழ்வுபெற் றாங்கெழில்
    காட்டுமொர் கார்ப்பொழிலே. (1)The confidante speaks:
There is a grove, all dark and un-pierced by the rays of the sun;
in its midst blow star-like naka-blooms where bees lie cradled;
It is rich in glowing crystal rocks;
Forsaking its heavenly abode the moon abides here and reveals its beauty;
He is the ethereal light,  the Lord of Ambalam*;
As this is His hill, the sun shies at it and will not dare enter it;
come thither.

(*Ambalam = Tiruchitrambalam = Thillai Nataraja Temple)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:28:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1361 on: October 25, 2015, 08:29:58 AM »
Verse 14.1:


மருந்துநம் மல்லற் பிறவிப்
    பிணிக்கம் பலத்தமிர்தாய்
இருந்தனர் குன்றினின் றேங்கும்
    அருவிசென் றேர்திகழப்
பொருந்தின மேகம் புதைந்திருள்
    தூங்கும் புனையிறும்பின்
விருந்தினன் யானுங்கள் சீறூ
    ரதனுக்கு வெள்வளையே ; (1)The hero speaks:
He is the remedy for the grievous malady of birth;
He abides at Ambalam as nectar true.
White-bangled beauty, rills gush forth uproarious from His hill.   
The top of which is beautified by clouds that rest there.
Your little town is girt with a wood reared by you.
It pierces the sky and is in darkness steeped.
This evening I come to your town as a guest.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:31:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1362 on: October 25, 2015, 08:32:36 AM »
Verse 15.1:


புகழும் பழியும் பெருக்கிற்
    பெருகும் பெருகிநின்று
நிகழும் நிகழா நிகழ்த்தினல்
    லாலிது நீநினைப்பின்
அகழும் மதிலும் அணிதில்லை
    யோனடிப் போதுசென்னித்
திகழு மவர்செல்லல் போலில்லை
    யாம்பழி சின்மொழிக்கே.  (1)Suggestion of temporary separation:

The confidante speaks:
Fame or blame grows, if grown;
When grown they abide.
By this way only they come to be and not by themselves.
When you consider this and act, blame that besieges the one of soft words will cease to be,
like the misery of them that wear on their crowns the flowery feet of the Lord of walled and moated
Thillai.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:35:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1363 on: October 25, 2015, 08:36:32 AM »
Verse 16.1:


ஒராக மிரண்டெழி லாயொளிர்
    வோன்தில்லை யொண்ணுதலங்
கராகம் பயின்றமிழ் தம்பொதிந்
    தீர்ஞ்சுணங் காடகத்தின்
பராகஞ் சிதர்ந்த பயோதர
    மிப்பரி சேபணைத்த
இராகங்கண் டால்வள்ள லேயில்லை
    யேயெம ரெண்ணுவதே. (1)The confidante speaks:
One half of His form is a beauteous woman;
The other half is a handsome man;
She of the bright forehead is like His Thillai.
Shining streaks of gold-dust bedaub her breasts;
They are steeped in sweet perfume;
Within them bubbles nectar.
O patron, when our kin behold their swelling wealth of lustre,
Will they entertain no thoughts?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:38:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1364 on: October 25, 2015, 08:39:36 AM »
Verse 17.1:எழுங்குலை வாழையின் இன்கனி
    தின்றிள மந்தியந்தண்
செழுங்குலை வாழை நிழலில்
    துயில்சிலம் பாமுனைமேல்
உழுங்கொலை வேல்திருச் சிற்றம்
    பலவரை உன்னலர்போல்
அழுங்குலை வேலன்ன கண்ணிக்கென்
    னோநின் னருள்வகையே. (1)


The Confidante speaks:
O chief of hill, where young female monkeys feast on sweet banana from the projecting bunch.
And slumber care-free in the cool shade of exuberant bunches!
Like them that sorrow who think not of the Lord of Chitrambalam whose killer-spear furrows the battle-field.
She, whose eyes are sharp as the spear, fresh from the smithy,
doth grieve sore;
Is this the way you show her your grace?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 25, 2015, 08:42:21 AM by Subramanian.R »