Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 429508 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1335 on: October 22, 2015, 09:53:03 AM »
Verse  10 of Tiru Venba:இருந்தென்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்
திருந்திரந்து கொள்நெஞ்சே எல்லாந் தருங்காண்
பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணை யாளன்
மருந்துருவாய் என்மனத்தே வந்து. (10)


The One of immense compassion abiding at Perunthurai came and abode in my mind.
In His nectarean Form, He rules me.
O heart, ever contemplate His feet twain and seek from Him whatever you need.
Lo, He will give you all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:55:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1336 on: October 22, 2015, 09:55:58 AM »
Verse 11 of Tiru Venba:


இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான்றுந்
துன்பந் தொடர்வறுத்துச் சோதியாய் அன்பமைத்துச்
சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே
ஊராகக் கொண்டான் உவந்து.  (11)


The One of glorious Perunthurai is the Light that severs the continuum of misery that is birth.
He removes the murk of nescience, causes the abounding of bliss and blesses me with bhakti.
Lo, He willingly abides in my mind as His beloved place.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:57:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1337 on: October 23, 2015, 09:36:08 AM »
48. Pandaaya Naan MaRai - The age old Four Vedas, that is the Siva, the purport of Vedas:பண்டாய நான்மறையும் பாலணுகா மாலயனுங்
கண்டாரு மில்லைக் கடையேனைத் தொண்டாகக்
கொண்டருளுங் கோகழிஎங் கோமாற்கு நெஞ்சமே
உண்டாமோ கைம்மா றுரை .(1)


The four ancient Vedas cannot go near Him; Vishnu And Brahma have not even seen Him.
The King Of Kokazhi holds me ? the base one -, as His servitor and rules me.
O heart, say: ``Can I ever requite Him?' '

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 09:38:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1338 on: October 23, 2015, 09:41:31 AM »
49.  Tirup Padai Atchi -  The removal of Jeeva upadhi:


I propose to give all 8 verses:


கண்க ளிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு
களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்வில்என் வாழ்வு
கடைப்படும் ஆகாதே
மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறு
மறந்திடும் ஆகாதே
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும்
வணங்குதும் ஆகாதே
பண்களி கூர்தரு பாடலொ டாடல்
பயின்றிடு மாகாதே
பாண்டிநன் னாடுடை யான்படை யாட்சிகள்
பாடுது மாகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து
வெளிப்படு மாகாதே
மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து
வெளிப்படு மாயிடிலே .(1)


To secure the coveted fish,  if the Lord who as a Piscator,  cast His net, manifests before me:
Will not my eyes twain rejoice beholding His ankleted feet?
Will not my life conjoined to women come to an end?
Will not the way of getting born on earth be forgotten?
Will my adoration of the flower-feet twain unperceived by Vishnu cease?
Will my practice of joyous melodious singing and dancing cease?
Will my singing of the suzerainty of His weapons,
the God of goodly Pandya realm cease?
Will the alchemy that gladdens the celestial beings cease to materialize?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 09:43:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1339 on: October 23, 2015, 09:44:23 AM »
Verse 2 of 49:


ஒன்றினொ டொன் றுமோரைந்தி னொடைந்தும்
உயிர்ப்பறு மாகாதே
உன்னடி யார்அடி யார்அடி யோமென
உய்ந்தன வாகாதே
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த
கணக்கது வாகாதே
காரண மாகு மனாதி குணங்கள்
கருத்துறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம்
நடந்தன ஆகாதே
நாமுமெ லாம்அடி யாருட னேசெல
நண்ணுது மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு
தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன்
என்னுள் புகுந்திடிலே . (2)

Should the Rider of the Bull,  the Lord who holds me as His slave, enter my being :
Will not the snapping of animation of life and body, of five senses and five sense-organs occur?
Will we not affirm that we are the servitors of the servitors of Your servitors and stand redeemed?
Will not His advent like unto the cow`s that rises up thinking of its calf, take place?
Will the three gunas that cause mind and other faculties abide in thought?
Will not the virtues of the Beginning-less One ? the cause of all -, abide in the soul?
Will not the quaking which results from the analysis of good and bad, come to an end?
Will the accompanying of us all, with the liberated devotees become impossible?
Will my reaching the supernal Nectar for which I am filled full with love become unwanted?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 09:47:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1340 on: October 23, 2015, 09:48:58 AM »
Verse 3 of 49:


பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து
மறிந்திடு மாகாதே
பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த
பராவமு தாகாதே
அந்த மிலாத அகண்டமும் நம்முள்
அகப்படு மாகாதே
ஆதி முதற்பர மாய பரஞ்சுடர்
அண்ணுவ தாகாதே
செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை
சிந்திடு மாகாதே
சேலன கண்கள் அவன்திரு மேனி
திளைப்பன ஆகாதே
இந்திர ஞால இடர்ப்பிற வித்துயர்
ஏகுவ தாகாதே
என்னுடை நாயக னாகிய ஈசன்
எதிர்ப்படு மாயிடிலே . (3)


Should my Master and Lord-God manifest before me:
Will not the contrariety of gunas issuing from the nexus of paasam remain uprooted and perish?
Will not the supreme God surge up as Nectar in my contemplative meditation?
Will not the infinite macrocosm abide in our microcosm?
Will not the Primal, Supernal and Empyrean Light become accessible to us?
Will not the troubles that spring from women whose lips are coral, be shattered into smithereens?
Will carp-like eyes cease to feast on His divine frame and thrive?
Will not the Indra Jala ? the cause of troubled life`s misery -, depart for good?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 09:52:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1341 on: October 23, 2015, 09:53:08 AM »
Verse 4 of 49:என்னணி யார்முலை ஆகம் அளைந்துடன்
இன்புறு மாகாதே
எல்லையில் மாக்கரு ணைக்கடல் இன்றினி
தாடுது மாகாதே
நன்மணி நாதம் முழங்கியென் உள்ளுற
நண்ணுவ தாகாதே
நாதன் அணித்திரு நீற்றினை நித்தலும்
நண்ணுவ தாகாதே
மன்னிய அன்பரில் என்பணி முந்துற
வைகுவ தாகாதே
மாமறை யும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
இன்னியற் செங்கழு நீர்மலர் என்தலை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே . (4)


If my God who owns me and rules me, in grace, deigns to manifest before me:
Will it become impossible for me to hug His body,
pressing my beautiful breasts thereon and enjoy bliss?
Will I be disabled to bathe in joy in the infinite and great sea of mercy, this day?
Will not the sweet sonic sound so soar up in me that I will,  for sure, come by it?
Will it not be possible for me to adorn me daily with my Lord-Consort`s comely Holy Ash?
Will not my services to Him, among them that serve Him perennially be reckoned as the foremost?
Will I be disabled to adore His flower-feet which are beyond the cognition of the Vedas?
Will the sweet and beautiful Seng Kazhuneer flower cease to bedeck my crown?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 09:55:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1342 on: October 23, 2015, 09:56:55 AM »
Verse 5 of 49:மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த
மயக்கறு மாகாதே
வானவ ரும்அறி யாமலர்ப் பாதம்
வணங்குது மாகாதே
கண்ணிலி காலம் அனைத்தினும் வந்த
கலக்கறு மாகாதே
காதல்செ யும்அடி யார்மனம் இன்று
களித்திடு மாகாதே
பெண்ணலி ஆணென நாமென வந்த
பிணக்கறு மாகாதே
பேரறி யாத அநேக பவங்கள்
பிழைத்தன ஆகாதே
எண்ணிலி யாகிய சித்திகள் வந்தெனை
எய்துவ தாகாதே
என்னை யுடைப்பெரு மான்அருள் ஈசன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே . (5)


If my Lord who owns me and rules me, in grace, deigns to manifest before me:
Will not the feeling of bewilderment engendered by the willing performance of Maya deeds,
on earth cease?
Will the adoration of the Flower-Feet unknown even to the devas, come to an end?
Will not the bewilderment engendered during my blind days get snapped?
Will the loving minds of devotees cease, this day, to rejoice?
Will not the divisions of man, woman and sexless, and of us and other than us cease?
Will not the many unnameable embodiment cease?
Will not occult powers galore seek to indwell me?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 09:59:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1343 on: October 23, 2015, 10:00:41 AM »
Verse 6 of 49:


பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு
பொலிந்திடு மாகாதே
பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து
பொழிந்திடு மாகாதே
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கருத்து
வெளிப்படு மாகாதே
வீணை முரன்றெழும் ஓசையில் இன்பம்
மிகுத்திடு மாகாதே
தன்னடி யார்அடி என்தலை மீது
தழைப்பன ஆகாதே
தானடி யோம்உட னேஉய வந்து
தலைப்படு மாகாதே
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக
இயம்பிடு மாகாதே
என்னைமுன் ஆளுடை ஈசன்என் அத்தன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே .(6)


If my Lord-God, my Sire who already owns me deigns to manifest before me:
Will the white Holy Ash brightly bedaubed on His auric person cease to blaze in splendor?
Will not the folded hands of the great saints holding flowers cease to rain them?
Will not the wily thoughts of the slender-and- fulgurant-waisted damsels be made known?
Will not the sound of the strummed Veena abound sweetly?
Will the feet of His servitors cease to thrive on my crown?
Will He not, for the redemption of us ? His servitors -, deign to appear and mingle with us?
Will the dulcet and orchestrated sounds cease to resound ubiquitously?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 10:02:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1344 on: October 23, 2015, 10:20:16 AM »
Verse 7:  49:


சொல்லிய லாதெழு தூமணி யோசை
சுவைதரு மாகாதே
துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி
தொடர்ந்தெழு மாகாதே
பல்லியல் பாய பரப்பற வந்த
பராபர மாகாதே
பண்டறி யாதப ராநுப வங்கள்
பரந்தெழு மாகாதே
வில்லியல் நன்னுத லார்மயல் இன்று
விளைந்திடு மாகாதே
விண்ணவ ரும்அறி யாத விழுப்பொருள்
இப்பொரு ளாகாதே
எல்லையி லாதன எண்குண மானவை
எய்திடு மாகாதே
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே . (7)


If,  He who wears the crescent moon as His crest-jewel, manifests before us to redeem and rule us:
Will the joy of the ineffable and pure sonic sound cease?
Will the ever-crescent Light that, on a sudden, entered my being, cease?
Will the will of the supernal God that came down to annul the manifold troubles, cease to fructify?
Will the transcendental experiences, unknown in the past, cease to manifest and pervade?
Will the passion for women whose lovely foreheads resemble a bow, press for fulfillment?
Will it not dawn that this indeed is the lofty God Supreme, which is unknown to the celestial beings?
Will the eight infinite Gunas cease to abide in me?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 10:24:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1345 on: October 23, 2015, 10:31:20 AM »
Verse 8 of 49:


சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை
தழைப்பன ஆகாதே
சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு
சலித்திடு மாகாதே
அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை
அடங்கிடு மாகாதே
அசைஎ லாம்அடி யாரடி யோம்எனும்
அத்தனை யாகாதே
செங்கயல் ஒண்கண் மடந்தையர் சிந்தை
திளைப்பன ஆகாதே
சீரடி யார்கள் சிவாநு பவங்கள்
தெரிந்திடு மாகாதே
எங்கும் நிறைந்தமு தூறு பரஞ்சுடர்
எய்துவ தாகாதே
ஈறறி யாமறை யோன்எனை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே . (10)


To rule me if He, the Author of the Vedas, whose infinity is unknown, deigns to manifest before me:
Will not the sweetness of the orchestrated sound of many a conch and chank cease to flourish?
Will not traits attaching to castes cease to vex us? Will not then, the delusion that affirms:
``This is good,  aye, this is good`` cease to abate?
Will not desire remain restricted to the thought that we are but the servitors of God`s servitors?
Will the longing for women whose bright eyes are like the red carp, thrive in splendor?
Will the godly experiences of the glorious servitors become unknowable to us?
Will it be impossible to gain the omnipresent, nectar-abounding, supernal Light?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 10:33:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1346 on: October 23, 2015, 04:54:20 PM »
Verse 50 - Ananda Maalai - This song speaks of the saint poet's willingness for ever for Sivanandam:மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
    ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
    போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
    கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
    கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே . (1)


They have beyond the wide world and have gained the flowery and ankleted Feet ? flashing brillaintly.
All the devas adore them with flowers like unto gold.
I am an abandoned and base one with a stony mind and I had fallen into the ocean of misery.
Lo, in baseness, I am mine own equal.
So, deign to show me the way to get united with You.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 04:57:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1347 on: October 23, 2015, 04:59:51 PM »
Verse 51 - Acho Padigam.  The word 'Acho' is a word to tell the astonishment of the poet.
He knows now the way to Siva Lokam;

முத்திநெறி அறியாத
    மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப்
    பழவினைகள் பாறும்வண்ணஞ்
சித்தமலம் அறுவித்துச்
    சிவமாக்கி எனை ஆண்ட
அத்தன்எனக் கருளியவா
    றார்பெறுவார் அச்சோவே.(1)


I was mixing closely with the intractable and stubborn ones who knew not the way of Moksha.
He revealed to me:   The path of bhakti which I should pursue.
He so snapped The malas inherent in my soul, that my old karma stood uprooted,
And made me Siva-conscious and rules me. Ah, who will come by the gracious way that I was
blessed with, by Siva?


(With this, the  51 Padigams of Tiruvachakam are concluded.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 05:04:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1348 on: October 23, 2015, 05:07:26 PM »
Tiruch Chitrambala Kovaiyar is the second and last work of Saint Manikkavachagar.  It is based
on Nayaki- Nayaka Bhavam, telling the glories of Siva in between:

I shall give one verse from each Padigam:

Verse 1.1. 


திருவளர் தாமரை சீர்வளர்
    காவிக ளீசர்தில்லைக்
குருவளர் பூங்குமிழ் கோங்குபைங்
    காந்தள்கொண் டோங்குதெய்வ
மருவளர் மாலையொர் வல்லியி
    னொல்கி யனநடைவாய்ந்
துருவளர் காமன்றன் வென்றிக்
    கொடிபோன் றொளிர்கின்றதே.(1)

The hero speaks: Lotus of ever-increasing beauty,  Nelumboes of ever-increasing glory,
Colorful Kumizh bright that blooms in the grove of Lord`s Tillai, (Chidambaram.)
Konku and goodly Kantal:
With these is wrought, her frame, as a garland of ever-increasing fragrance divine;
She is a lithe liana endowed with the swan`s own gait.
Behold her, beauteously blazing Like Kama`s victorious pennant.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 05:12:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1349 on: October 23, 2015, 05:14:30 PM »
Verse 2.1:

பூங்கனை யார்புனற் றென்புலி
    யூர்புரிந் தம்பலத்துள்
ஆங்கெனை யாண்டு கொண் டாடும்
    பிரானடித் தாமரைக்கே
பாங்கனை யானன்ன பண்பனைக்
    கண்டிப் பரிசுரைத்தால்
ஈங்கெனை யார்தடுப் பார்மடப்
    பாவையை யெய்துதற்கே.  (1)


The hero speaks: In Puliyur*, in the south rich in flowers and babbling steams,
My Lord doth dance willingly; Unto His lotus-feet is he dedicated the one that is my second self.
If I to him the matter disclose, Who can then prevent my union with her,
Who is a perfect picture of bashfulness?

(*Chidambaram)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 23, 2015, 05:16:49 PM by Subramanian.R »