Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 498664 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1320 on: October 21, 2015, 02:25:17 PM »
41. Adbutha Pathu:  A decade on the wonder, that, what will not happen in this world:மைய லாய்இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும்
    ஆழியுள் அகப்பட்டுத்
தைய லாரெனுஞ் சுழித்தலைப் பட்டுநான்
    தலைதடு மாறாமே
பொய்யெ லாம்விடத் திருவருள் தந்துதன்
    பொன்னடி யிணைகாட்டி
மெய்ய னாய்வெளி காட்டிமுன் நின்றதோர்
    அற்புதம் விளம்பேனே .(41)He forfended, on this earth, my sinking into the sea of life, all bewildered;
He saved me from getting sucked up into the maelstrom called women;   And my consequential
befuddlement.  He blessed me with Grace divine to give up all falsity.
He revealed to me His golden Feet twain.
He ? the True God ?, manifested before me.
Lo, I cannot articulate in words this miracle !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2015, 02:29:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1321 on: October 21, 2015, 02:31:25 PM »
42.  Chennip Pathu:  Experiencing Siva's Feet on his head. (Chenni =  Head.)


தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன்
    தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அரியொ ணாமுத
    லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்ப ரன்றி
    அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிச் சுடருமே. (1)

At the pure, flowery and salvific feet of Him who is the God of gods,  the Hero,
the Lord of southern Perunthurai,  the Source Original unknowable by the Trinity,
the Form of Bliss, the flowery Flame unknown to all ? whoever they be ?,
save His own loving devotees,   Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

 
.
 
« Last Edit: October 21, 2015, 02:33:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1322 on: October 21, 2015, 02:35:49 PM »
43. Tiru Varthai:  The Holy Word:


மாதிவர் பாகன் மறைப யின்ற
    வாசகன் மாமலர் மேய சோதி
கோதில் பரங்கரு ணையடி யார்
    குலாவுநீ திகுண மாக நல்கும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்ந்
தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த
    அருளறி வார்எம் பிரானா வாரே.  (1)

His Consort shares His form; His words are those of the Vedas;
He is the Light enthroned on the great Flower;  He who is the flawless and supernal Mercy,
confers the goodly virtue,  which is Treasure, on His servitors who seek it.
He is the Holy One of Perunthurai rich in groves where buds galore burgeon.
He, the Primal Godhead,  Descends down on earth and manifests His Grace.
They that comprehend it are our divine masters.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2015, 02:38:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1323 on: October 21, 2015, 02:46:14 PM »
44. ENNap Pathigam: Thoughts about Siva and His devotees:


பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
    பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
    செங்கம லம்மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆரமு தேஉன்
    அடியவர் தொகைநடுவே
ஓருரு வாயநின் திருவருள் காட்டி
    என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே . (1)

O Lord Siva whose form is supernal glory !  O my rare Nectar whose rare and lovely hue is like that of
the red lotus !  My births on earth must perish;  I must also Be blessed with bhakti.
Placing me amidst Your devotees, You must reveal to me Your unique Form of divine grace and
redeem even me.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2015, 02:48:11 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1324 on: October 21, 2015, 02:50:09 PM »
45. Yaathiraip Pathu -  Singing about going to Siva Loka:


பூவார் சென்னி மன்னனெம்
   புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை
ஓவா துள்ளம் கலந்துணர்வாய்
    உருக்கும் வெள்ளக் கருணையினால்
ஆவா என்னப் பட்டன்பாய்
    ஆட்பட்டீர்வந் தொருப் படுமின்
போவோம் காலம் வந்ததுகாண்
    பொய்விட் டுடையான் கழல்புகவே . (1)


Flower wreaths bedeck the crown of our sovereign God whose jewels are serpents;
He has,  with interruption none, pervaded our bosoms ? the little ones`.
Siva-consciousness Melts us.  Swayed by His flood of mercy,
alas, alas, Ye that have been, in love, enslaved, come and consent to fore gather concordantly.
Giving up all falsity, and to gain the ankleted feet of the Lord-Owner,
Time is come. Well,  let us go.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2015, 02:52:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1325 on: October 22, 2015, 09:19:45 AM »
46.  Tirup Padai Ezhuchchi -  The rising of the Holy Army:ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர்
    நாதப் பறையறைமின்
மானமா ஏறும்ஐயர்
    மதிவெண் குடைகவிமின்
ஆனநீற் றுக்கவசம்
    அடையப் புகுமின்கள்
வானஊர் கொள்வோம்நாம்
    மாயப்படை வாராமே. (1)


Drum the Pranava-Drum of Him ? the sublime One who wields the sword of Gnosis.
Over the crown of Him, The sublime One that rides the great and glorious charger,
Hold the unfolded, moon-white umbrella.
Encase Yourselves in the applying of the Holy Ash, (all over the body).
Lo, ` let us capture the celestial city overcoming, the onslaught of   Maya`s army.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:23:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1326 on: October 22, 2015, 09:25:21 AM »
47. Tiru Venba -  The Holy Venba Songs:

I propose to give all the eleven verses:


வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன் செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து .  (1)


I did not enshrine in my mind the ruddy flame The Lord of great and grace-abounding
Perunthurai,  who confers honey-like bliss.
My cruel and twofold Karma is not burnt and scattered away.
My body does not melt.  My falsity is not reduced to powder.
Alas, what can I do at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:28:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1327 on: October 22, 2015, 09:29:06 AM »
Verse 2 of Tiru Venba:

ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ
பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன் தீர்ப்பரிய
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான்
தானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து. (2)


If there be any who can tell me clearly that it is The Sire of Perunthurai who will truly madden me
with His endless bliss, will I, O Supreme God, paying obeisance to Him, raise a din, cry aloud,
dance, sing or stare at Him?
Alas what can I do? 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:31:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1328 on: October 22, 2015, 09:32:23 AM »
Verse 3 of Tiru Venba:


செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் வையத்
திருந்துறையுள் வேல்மடுத்தென் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.  (3)


The God of Perunthurai came to earth and abode here.  He took out His spear from its sheath and
aimed it at my bosom.
I am not aware of any offence for which I was so punished.
I but adored, His salvific Feet with my hands.
I know not the animating source of my salvation.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 22, 2015, 09:34:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1329 on: October 22, 2015, 09:35:17 AM »
Verse  4 of Tiru Venba:


முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரந் தீர்க்கும் மருந்து . (4)


The Southerner abiding at Perunthurai is the One of immense mercy.
He, uprooted the twofold Karma wrought by me in my previous births and
He, the One of great compassion, will snap all my future births.
He is also the remedy for the sorrows of my current embodiment.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:37:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1330 on: October 22, 2015, 09:38:07 AM »
Verse 5 of Tiru Venba:


அறையோ அறிவார்க் கனைத்துலகும் ஈன்ற
மறையோனும் மாலும்மால் கொள்ளும் இறையோன்
பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியா
திருந்துறையும் என்நெஞ்சத் தின்று. (5)


I challenge the knowledgeable ones.  The God who presides over Perunthurai, the Deity that caused
Brahma, the reciter of the Vedas, who created all the worlds and Vishnu to get bewildered,
abides for good in my bosom this day and knows no parting from me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:39:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1331 on: October 22, 2015, 09:40:47 AM »
Verse  6 of Tiru Venba:


பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம்
மத்தமே யாக்கும்வந் தென்மனத்தை அத்தன்
பெருந்துறையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும்
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து. (6)

He will madden me with bhakti;  He will snap my birth.
The Sire, the One of Perunthurai will rule me and cast on me His looks of great grace.
He is the Nectar of endless bliss.  He will cause my mind to rejoice in ineffable and frenzied rapture.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:42:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1332 on: October 22, 2015, 09:43:35 AM »
Verse 7 of Tiru Venba:வாரா வழியருளி வந்தெனக்கு மாறின்றி
ஆரா அமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார்
திருத்தென் பெருந்துறையான் என்சிந்தை மேய
ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி . (7)

The abounding Light of Him, the unique One that abides in my mind,
the pure and purifying One of glorious Perunthurai,  bestowed on me the way that leads.
Not to re-birth and abides in me as insatiable nectar, in absolute concord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:45:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1333 on: October 22, 2015, 09:46:20 AM »
Verse 8 of Tiru Venba:


யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான்
யாவர்க்குங் கீழாம் அடியேனை யாவரும்
பெற்றறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கென் எம்பெருமான்
மற்றறியேன் செய்யும் வகை. (8)


O God ! You, of infinite glory, are superior to all;
I, the servitor, am the lowest of all.
Lo, You placed Me in such bliss which none had come by.
O Our God !  I know not how to requite You at all.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:48:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1334 on: October 22, 2015, 09:49:06 AM »
Verse 9  of Tiru Venba:


மூவரும் முப்பத்து மூவரும் மற்றொழிந்த
தேவருங் காணாச் சிவபெருமான் மாவேறி
வையகத்தே வந்திழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும்.  (9)God Siva is unseen by the Trinity,  the thirty-three and the other devas too.
He rode on a steed and descended down on earth.
Bliss will abound in the embodied soul,  when the Feet -- fastened with long anklets -,
Of the Lord are hailed and adored.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 22, 2015, 09:51:03 AM by Subramanian.R »