Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537651 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1305 on: October 19, 2015, 09:08:56 AM »
26.  Adisaya Pathu.  A decade on wonder, that woud sometimes happening in this world:வைப்பு மாடென்று மாணிக்கத் தொளியென்று
    மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர்முலை மடவர லியர்தங்கள்
    திறத்திடை நைவேனை
ஒப்பி லாதன உவமனி லிறந்தன
    ஒண்மலர்த் திருப்பாதத்
தப்பன் ஆண்டுதன் அடியரிற் கூட்டிய
    அதிசயங் கண்டாமே . (1)


``He is the wealth at the hour of need; His is the blaze of ruby! `` I thought not so;
neither did I melt. I but languished, falling into the company of damsels of cup-shaped breasts.
Yet, My Sire whose radiant and flowery and sacred Feet that defy comparison and are peerless,
redeemed Me and linked me with His servitors. Ha, this marvel, we did witness.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2015, 02:26:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1306 on: October 19, 2015, 09:13:22 AM »
27. PuNarchip Pathu:  A decade about with union with Siva:


சுடர்பொற் குன்றைத் தோளா முத்தை
    வாளா தொழும்புகந்து
கடைபட் டேனை ஆண்டு கொண்ட
    கருணா லயனைக் கருமால் பிரமன்
தடைபட் டின்னுஞ் சார மாட்டாத்
    தன்னைத் தந்த என்னா ரமுதைப்
புடைபட் டிருப்ப தென்றுகொல் லோஎன்
    பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே (1)

He is the radiant Hill of Gold !  He is like the un-pierced Pearl !
He is the Abode of Mercy !  The dark-hued Vishnu and Brahma met with obstruction and are
yet to reach Him.  Accepting, in joy, my mere service,
He redeemed and ruled me ? the one that stood debased.
Indeed He gave a gift of Himself to me.

Arunachala Siva.
He is to me the ever-abounding Nectar.
Oh for the day,
when I will reach Him ? my unpierced Ruby ?,
and be yoked to Him in connubial felicity.
« Last Edit: October 19, 2015, 09:15:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1307 on: October 19, 2015, 09:17:22 AM »
28. Vazhap Pathu:  Desire not to live in this world, but go to Sivapuram (Moksha):

பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரனே
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாரொடு நோகேன் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன்
    ஆண்டநீ அருளிலை யானால்
வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே .(1)

O God who pervades earth and heaven !  Lo, I have other than You, support none.
O One who blazes in splendor ! O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai ! Whom shall I blame?
To whom Will I appeal?
If You who ruled me, bless me not with grace, I desire not to live in this world.
Pray bid me, in Grace, to come unto You.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2015, 09:20:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1308 on: October 19, 2015, 09:21:56 AM »
29.  AruL Pathu.  A decade seeking grace of Siva:சோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கே
    சுரிகுழற் பணைமுலை மடந்தை
பாதியே பரனே பால்கொள்வெண் ணீற்றாய்
    பங்கயத் தயனும்மா லறியா
நீதியே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    நிறைமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
ஆதியே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே .  (1)O Effulgence !  O Radiance ! O bright and encircling Light !
O God whose half is the woman of curly locks and buxom breasts !
O Supernal One ! O One who is adorned with the milk-white Holy Ash !
O the Treasure,  unknown to Brahma on the Lotus and Vishnu!
O glorious source original that manifested below the Kurunta-tree full of flowers,
at the opulent and sacred Perunturai !
If I, the servitor, call You in abounding love,
Be pleased, in Grace, to ask me:
``What may it be? ``


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2015, 09:24:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1309 on: October 19, 2015, 09:26:20 AM »
30. Tiruk Kazhu KunRa Padigam -  A decade on Tiruk Kazhu KunRam:


பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு
    மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்
கிணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந்
    துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கி லாததோர் வித்து மேல்விளை
    யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே . (1)

O God of Perunturai who knows no prejudice !  Unto them that hail Your names,
comes nought but peerless Joy, grief having been extirpated.
O my Lord ! When I attained the balancing of two karmas, good and bad,  that prevents the germination
of the well-nigh indestructible seed, You came and revealed to me,
Your form ? Infinitely divine and beautiful - at Kazhu Kunram.

(*In Tiruk Kazhu KunRam, the saint poet had vision of Siva's Feet.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2015, 09:30:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1310 on: October 19, 2015, 09:32:02 AM »
31.  KaNda Pathu:  The saint poet seeing  the dance of Siva,  in Chidambaram:

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே. (1)


Deluded by the senses and destined to repeated deaths, I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect, caused me gain at oneness with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo, I had His darshan at beautiful Tillai, (Chidambaram).
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 19, 2015, 09:35:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1311 on: October 19, 2015, 04:49:13 PM »
32. Prarthanaip Pathu - A decade of prayer:

கலந்து நின்னடியா ரோடன்று
    வாளா களித்தி ருந்தேன்
புலர்ந்து போன காலங்கள்
    புகுந்து நின்ற திடர்பின்னாள்
உலர்ந்து போனேன் உடையானே
    உலவா இன்பச் சுடர்காண்பான்
அலந்து போனேன் அருள்செய்யாய்
    ஆர்வங் கூர அடியேற்கே .(1)

That day when I was redeemed by You I merely mingled with Your servitors,
experiencing empty joy. Then time rolled on.  In the succeeding days,
troubles barged in and took hold of me.
O my Owner, I wilted;
I languished for the vision of Your sweet and unfading Light.
So bless me that my love for You abounds evermore.

Arunachala Siva,


« Last Edit: October 19, 2015, 04:51:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1312 on: October 20, 2015, 09:30:56 AM »
33.  Kuzhaitha Pathu -  Decade on Melting.குழைத்தாற் பண்டைக் கொடுவினைநோய்
    காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன்
உழைத்தால் உறுதி யுண்டோதான்
    உமையாள் கணவா எனைஆள்வாய்
பிழைத்தாற் பொறுக்க வேண்டாவோ
    பிறைசேர் சடையாய் முறையோஎன்
றழைத்தால் அருளா தொழிவதே
    அம்மா னேஉன் னடியேற்கே. (1)


O Lord-Owner, if my hoary and cruel malady of karma assails me, You do not save me;
so if I, the one of evil karma, toil hard,  can I gain salvation at all?
O Consort of Uma !  Be pleased to redeem and rule me.  If I err, should You not forgive me?
When I call You aloud thus: ``Is this proper,  O One in whose matted locks crest the crescent rests!
`` O God,  should You leave Your servitor, non-blessed?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2015, 09:34:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1313 on: October 20, 2015, 09:38:01 AM »
34.  UyiruNNip Pathu - Decade on Siva who swallows the mind:


O Lord-Owner, if my hoary and cruel malady of karma assails me, You do not save me;
so if I, the one of evil karma, toil hard, can I gain salvation at all?
O Consort of Uma ! Be pleased to redeem and rule me.
If I err, should You not forgive me?
When I call You aloud thus: ``Is this proper, O One in whose matted locks crest the crescent rests!
`` O God, should You leave Your servitor, not blessed?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1314 on: October 20, 2015, 09:39:59 AM »
35. Achap Pathu -  Decade on items which saint poet fears:


புற்றில்வா ளரவும் அஞ்சேன்
    பொய்யர்தம் மெய்யும் அஞ்சேன்
கற்றைவார் சடைஎம் அண்ணல்
    கண்ணுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றும்ஓர் தெய்வந் தன்னை
    உண்டென நினைந்தெம் பெம்மாற்
கற்றிலா தவரைக் கண்டால்
    அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.(1) 


I dread not the glistening snake of the deserted ant-hill;  I fear not the feigned truth of the false ones.
But, when I behold them who having reached the feet of our sublime God ? the One with braids of matted
hair and three eyes -, still shed not their worldly attachments to hail our Lord-God only,
ha, we quake in fear !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2015, 09:42:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1315 on: October 20, 2015, 09:44:20 AM »
36.  Tirup Pandip Pathigam:  Song on Pandya country:


பருவரை மங்கைதன் பங்கரைப் பாண்டியற்
    காரமுதாம்
ஒருவரை ஒன்று மிலாதவ ரைக்கழற்
    போதிறைஞ்சித்
தெரிவர நின்றுருக் கிப்பரி மேற்கொண்ட
    சேவகனார்
ஒருவரை யன்றி உருவறி யாதென்றன்
    உள்ளமதே. (1) 

He is concorporate with the daughter of the mighty Mountain;
He is the rare Nectar unto the Pandya;  He is the peerless One that has attributes none;
He is the Hero who came riding a charger.
He makes manifest His flower-feet girt with anklets and causes me to melt.
Lo, my heart knows no form other than His own.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2015, 09:46:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1316 on: October 20, 2015, 09:48:01 AM »
37. Piditha Pathu: Holding the Feet of Siva.


உம்பர்கட் கரசே ஒழிவற நிறைந்த
    யோகமே ஊற்றையேன் றனக்கு
வம்பெனப் பழுத்தென் குடிமுழு தாண்டு
    வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருட் டுணிவே சீருடைக் கழலே
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எம்பொருட் டுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. (1) 

O Sovereign of the supernals !  O all-pervasive ubiquity !
O Nectar who blessed me ? the foul and filthy one -, materializing as a fresh and novel fruit,
and redeemed and ruled my entire clan ! O Elixir that did away with my mundane life and conferred on me everlasting life !
O certitude of the salvific scriptures !
O One Bedecked with glorious and ankleted feet !
O Opulence !  O Lord Siva !
For our salvation, I caught You and hold You fast.
Can You move away at all?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2015, 09:50:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1317 on: October 20, 2015, 09:52:49 AM »
38.  Tiru vesaRavu - Making the saint poet leave his 'pointing to others'.இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே. (1)


You drew again and again to Yourself my Mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your ankleted feet twain ? sweet as sugarcane.
O One in whose matted hair, there is  crest moon, that  courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo, Your great grace is verily like unto this.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2015, 09:55:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1318 on: October 20, 2015, 09:57:41 AM »
39.  Tirup Pulambal -  Holy blabbering due to Siva-anandam:


பூங்கமலத் தயனொடுமால்
    அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள்
    கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர்
    உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா
    தெவையாதும் புகழேனே.  (1)


O One whose way is unknown to him seated on the comely Lotus And Vishnu !
O One concorporate with Her whose buxom and tapering breasts are decked with Kongku flowers !
O one bedaubed with the white Holy Ash ! O Lord of Tiruvarur, girt with lofty walls !
I, Your servitor, will never extol aught but them ? Your flowery and ankleted feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 20, 2015, 09:59:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1319 on: October 21, 2015, 02:17:55 PM »
40.  Kulap Pathu - Decade on Heckling with joy.ஓடுங் கவந்தியுமே
    உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ்
    சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிருங்
    குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே . (1)


Thinking that only the begging-bowl and the loin-cloth are my possessions,  mainly melting and getting convinced clearly that the ankleted feet of Siva alone constitute the object of my quest,  I hold fast the resplendently dancing God of Tillai. (Chidambaram).
I, the servitor, so bend and dance even as my life and its nest -, The body ?, wobble in ecstasy.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 21, 2015, 02:20:42 PM by Subramanian.R »