Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562464 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1290 on: October 17, 2015, 10:17:34 AM »
Verse 2 of Tirudh Dasangam:ஏதமிலா இன்சொல் மரகதமே ஏழ்பொழிற்கும்
நாதன்நமை ஆளுடையான் நாடுரையாய் - காதலவர்க்
கன்பாண்டு மீளா அருள்புரிவான் நாடென்றும்
தென்பாண்டி நாடே தெளி. (2)

O young and pretty Parakeet whose words are blemishless And sweet and whose hue is emeraldine !
Tell me the country which is His who is the Lord of the seven worlds and who has us as His servitors.
He rules lovingly His devotees and prevents them from returning, once for all,  to embodied life.
Know for certain that His country is the southern Pandya Kingdom.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 17, 2015, 10:22:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1291 on: October 17, 2015, 10:23:33 AM »
19.  Verse  3:  Tirudh Dasangam:


தாதாடு பூஞ்சோலைத் தத்தாய் நமையாளும்
மாதாடும் பாகத்தன் வாழ்பதிஎன் கோதாட்டிப்
பத்தரெல்லாம் பார்மேற் சிவபுரம்போற் கொண்டாடும்
உத்தர கோசமங்கை ஊர்..(3)O Parakeet of the grove which is rich in pollen-laden flowers !
What is the town of Him who rules us,  and who is concorporate with His consort?
It is indeed Uttharakosamangkai which is rapturously hailed as Sivapuram by His devotees of this
world.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:25:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1292 on: October 17, 2015, 10:26:56 AM »
19.  Verse 4 of Tirudh Dasangam:


செய்யவாய்ப் பைஞ்சிறகிற் செல்வீநம் சிந்தைசேர்
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறுரையாய் தையலாய்
வான்வந்த சிந்தை மலங்கழுவ வந்திழியும்
ஆனந்தங் காண்உடையான் ஆறு .(4)


O ruddy-beaked and green-hued bird of opulence !  Tell me the river of His who indwells our mind,
and who is our Sire and the Lord of Perunturai.  O lass,  the river of our Lord-Owner is Ananda
(Bliss),  which descends down from heaven to cleanse the flaws Of mind and make it sublime.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:29:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1293 on: October 17, 2015, 10:30:42 AM »
19.  Verse 5 of Tirudh Dasangam:


கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துறைக்கோன்
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய் நெஞ்சத்
திருளகல வாள்வீசி இன்பமரு முத்தி
அருளுமலை என்பதுகாண் ஆய்ந்து.(19)


O pretty Parakeet whose beak is ruddy like Kinjuka Blossom !  Tell me:
what is the cloud-crested mountain Of the flawless King of Perunturai?
Lo, learn after due investigation,  that it is the mount which chases all murk away by its effulgence
and confers, in Grace, Moksha of ever-during Bliss.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 17, 2015, 10:33:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1294 on: October 17, 2015, 10:34:30 AM »
19. Verse 6 of Tirudh Dasangam:


இப்பாடே வந்தியம்பு கூடுபுகல் என்கிளியே
ஒப்பாடாச் சீருடையான் ஊர்வதென்னே எப்போதும்
தேன்புரையுஞ் சிந்தையராய்த் தெய்வப்பெண் ணேத்திசைப்ப
வான்புரவி ஊரும் மகிழ்ந்து.(6.)Why do you seek your cage?  Come this side, O Parakeet and tell me:
what is His Mount whose glory is peerless?
Whilst, for ever, with their honey-like Mind, the heavenly damsels hail Him with melodic hymns, in joy,
He rides the ethereal courser.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:36:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1295 on: October 17, 2015, 10:37:50 AM »
19.  Verse 7 of Tirudh Dasangam:


கோற்றேன் மொழிக்கிள்ளாய் கோதில்பெருந்துறைக்கோன்
மாற்றாரை வெல்லும் படைபகராய் ஏற்றார்
அழுக்கடையா நெஞ்சுருக மும்மலங்கள் பாயுங்
கழுக்கடைகாண் கைக்கொள் படை .(7)


O Parakeet whose words are sweet like the honey, gathered From the hive nestling in the spray !
Tell me: what is the weapon of the flawless Lord of Perunturai, with which He vanquishes His foes?
Lo,  His hand wields the trident that causes the untainted hearts to melt and extirpates the three mala-s.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:39:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1296 on: October 17, 2015, 10:40:29 AM »
19.  Verse 8 of Tirudh Dasangam:


இன்பால் மொழிக்கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
முன்பால் முழங்கும் முரசியம்பாய் அன்பாற்
பிறவிப் பகைகலங்கப் பேரின்பத் தோங்கும்
பருமிக்க நாதப் பறை .(8)


O Parakeet whose speech is sweet as milk !  Tell me :
What type of drum resounds before our King Of Perunturai?
Lo,  it is the loud-resounding drum of Naada which, in bliss and out of compassion confounds the
foe which is embodiment.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:42:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1297 on: October 17, 2015, 10:43:17 AM »
19. Verse 9 of Tirudh Dasangam:ஆய மொழிக்கிள்ளாய் அள்ளூறும் அன்பர்பால்
மேய பெருந்துறையான் மெய்த்தார்என் தீயவினை
நாளுமணு காவண்ணம் நாயேனை ஆளுடையான்
தாளிஅறு காம்உவந்த தார் . (9)


O Parakeet articulating choice words !  The Lord Of Perunturai indwells devotees in whose hearts
Love wells up.  What indeed is His garland?
He rules me and quotidian fosters me by preventing the onslaught of evil karma.
His beloved garland is woven of thaali-aruku.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:45:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1298 on: October 17, 2015, 10:46:36 AM »
19. Verse 10 of Tirudh Dasangam:

சோலைப் பசுங்கிளியே தூநீர்ப் பெருந்துறைக்கோன்
கோலம் பொலியுங் கொடிகூறாய் சாலவும்
ஏதிலார் துண்ணென்ன மேல்விளங்கி ஏர்காட்டுங்
கோதிலா ஏறாம் கொடி .(10)O green Parakeet whose habitat is the grove !
Tell me :  What is the splendorous flag of the King of Perunturai which is rich in pure water?
It is that which causes dread to the foes and rises aloft in sheer beauty.
His flag is the one with the flawless sign of His Bull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:48:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1299 on: October 18, 2015, 09:57:24 AM »
20.  TiruppaLLi Ezhuchi - Waking  for going to the river for bath and then praying to Siva in the temple,
asking Siva to wake up.   

Siva is ever awake.  How to wake Him up?


 போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
    புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
    எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எனை யுடையாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே . (1)

O supreme God which is the source of my life, praise be !
It has dawned; we will hail Your flowery, ankleted Feet twain with a pair of flowers matching them. !
Blessed with the gracious and beautiful smile!  That burgeons in Your visage, we will adore Your sacred feet. !
O God Siva who abides at sacred Perunturai girt  with cool fields where, from the mire, petalled lotuses blossom ! O One that has a flag inscribed with a signum of the Bull ! You own us. O our God be pleased!
To arise from off Your couch and grace us. !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2015, 10:01:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1300 on: October 18, 2015, 10:04:33 AM »
21.  Koil Mootha Tirup Padigam:  The First Episode on Koil (Chidambaram).

This is a wonderful piece of 10 verses. This is considered to be the heart of Tiruvachakam.


அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ  (5)

`O Sovereign ! O nectarean Dancer of Ponnambalam!'
Thus I hail You seeking Your grace, poised like the heron that awaits its coveted prey.
Thus, even thus, I remain, night and day, in angst agony, wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore Of Moksha, and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not yet manifest In the curdled milk.  At this, will not the world at large dispraise You?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2015, 10:07:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1301 on: October 18, 2015, 10:09:31 AM »
22.  Koil Tiruppadigam:  The song on Koil (Chidambaram):


மாறிநின் றென்னை மயக்கிடும் வஞ்சப்
    புலனைந்தின் வழியடைத் தமுதே
ஊறிநின் றென்னுள் எழுபரஞ் சோதி
    உள்ளவா காணவந் தருளாய்
தேறலின் தெளிவே சிவபெரு மானே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த
    இன்பமே என்னுடைய அன்பே.  (1) 


O pure Essence of Honey!  God Siva !
O Siva who abides In the sacred Perunturai !
O Bliss that transcends all the endless beatitudes !
O my Love !  Having barred the ways of the five deceptious senses which, in hostility, delude me,
You ? O Supernal Splendor,  arise from within me like unto Nectar that wells up.
May You be pleased, in all grace,
To reveal Yourself unto me as You truly are.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2015, 10:11:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1302 on: October 18, 2015, 10:13:42 AM »
23.  Setthilaap Pathu.  (Requesting for death, so that he can join the golden feet of Siva.


பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமு தூறும்
    புதும லர்க்கழ லிணையடி பிரிந்துங்
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ
    விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்
ஐயனே அரசே அருட்பெருங் கடலே
    அத்த னேஅயன் மாற்கறி யொண்ணாச்
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. (1) 

O Sire !  O Sovereign !  O immense Ocean of Mercy ! O Father !
O One of ruddy body who could not be known By Vishnu and Brahma !
O Siva abiding at The sacred Perunturai !
You so entered me ? The one of falsity ?, that my bosom melted !
Lo, parted From Your fresh, flowery and ankleted feet twain ? The Spring of Nectar ?,
I, the little one, had not yet died.
Though wide-awake, I lost the Goal of my Soul.
I know not what I should do.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2015, 10:16:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1303 on: October 18, 2015, 10:17:59 AM »
24. Adaikkalap Pathu.  (Seeking Siva's Feet as Refuge.)செழுக்கமலத் திரளனநின் சேவடிசேர்ந்
    தமைந்த
பழுத்தமனத் தடியர்உடன் போயினர்யான்
    பாவியேன்
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி
    ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன்
    அடைக்கலமே.  (1)


Your salvific feet are like the dense and beautiful lotus flowers;  Having gained them, Your servitors,
of fit and ripe mind had gone with You.
I am a sinner; my body is infested with worms; I am evil; I am bereft of learning;
My mind is full of filth. Such is me, Your servitor.
O Lord-Owner, You are my ? Your servitor`s Refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2015, 10:20:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1304 on: October 18, 2015, 10:22:54 AM »
25. Aasaip Pathu. (Desire to join the Feet of Siva.)


கருடக் கொடியோன் காண மாட்டாக்
    கழற்சே வடியென்னும்
பொருளைத் தந்திங் கென்னை யாண்ட
    பொல்லா மணியேயோ
இருளைத் துரந்திட் டிங்கேவா
    வென்றங் கேகூவும்
அருளைப் பெறுவான் ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே. (1) 


O unpierced Ruby who blessed me with the wealth of Your ankleted and salvific feet unbeholdable by
him,  whose flag sports the signum of Garuda !
O One who redeemed and ruled me ! Bid me thus:
``Forsake Your murk and come here ! ``
 O Lord-God ! I long for such a call from You to gain Your Grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 18, 2015, 10:25:13 AM by Subramanian.R »