Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 561942 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1275 on: October 15, 2015, 09:02:59 AM »
6.  Neethal ViNNappam: Requesting Siva to remove his desire for the world.
This contains 50 verses. I shall give two verses:

1. 

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளே. (1)


O Rider of the Bull,  in mercy You had union with me ? The lowest ?, and ruled me.
Will You let go Your hold on me? O Lord-Owner whose clothing is The skin of a valiant tiger !
O Monarch of Uttharakosamangkai !
O One of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God, raise and support me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 15, 2015, 09:05:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1276 on: October 15, 2015, 09:06:28 AM »
Neethal ViNNappam:

2.


கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.  (2)True, I forsake not damsels whose lips are ruddy like the kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set;  yet will You abandon me?  I am within the circle of Your lofty servitorship;
I stand not without.  O Monarch of Uttharakosamangkai,
though I ?The deceitful one ? have given You the slip,
Yet what may the reason be, for Your tracing me and making me Your subject?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 15, 2015, 09:08:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1277 on: October 15, 2015, 09:22:57 AM »
7.  Tiruvembaavai:


ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனு மாகாள் கிடந்தாள்என் னேயென்னே
    ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். (1)


ஒளி பொருந்திய நீண்ட கண்களை உடைய பெண்ணே! முதலும் முடிவும் இல்லாத அரும் பெருஞ்சோதியை யுடைய இறைவனை நாங்கள் பாடுவதைக் கேட்டும், உறங்குகின்ற னையோ? உன் காது ஓசை புகாத வலிய காதோ? மகாதேவனுடைய நெடிய சிலம்பணிந்த திருவடிகளை நாங்கள் புகழ்ந்து பாடிய வாழ்த்துப் பாடல்களின் ஒலி சென்று, தெருவின் கண் கேட்ட அளவிலேயே, எங்கள் தோழி ஒருத்தி பொருமி அழுது, உடம்பை மறந்து மலர் நிறைந்த படுக்கையின் மீதிருந்து புரண்டு விழுந்து இந் நிலத்தே, ஒன்றுக்கும் ஆகாதவள் போல மூர்ச்சித்துக் கிடந்தாள். இஃது அவள் தன்மை என்ன வியப்பு!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 15, 2015, 09:34:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1278 on: October 15, 2015, 09:35:51 AM »
8.  Tiru Ammanai:


செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய். (1)


திருமாலும் காண்பதற்கரிதாகிய திருவடி இந்தப் பூமியில் படும்படி திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி, எம்மையும் எம்மினத்தையும் ஆட்கொண்டு எமக்கு முத்தி நெறியையும் அருள் செய்தமையால் அந்த இறைவனது கருணையையும், திருவடியின் பெருமையையும் யாம் புகழ்ந்து பாடுவோம்.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1279 on: October 15, 2015, 09:38:43 AM »
9.  Tirup PoR Chunnam:முத்துநல் தாமம்பூ மாலை தூக்கி
    முளைக்குடம் தூபம்நல் தீபம் வைம்மின்
சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும்
    நாமக ளோடுபல் லாண்டி சைமின்
சித்தியுங் கௌரியும் பார்ப்பதியும்
    கங்கையும் வந்து கவரி கொண்மின்
அத்தன்ஐ யாறன்அம் மானைப் பாடி
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. (1)

தோழியர்களே! முத்துக்களாலாகிய நல்ல மாலையையும், பூமாலையையும் தொங்கவிட்டு முளைப் பாலிகையை யும், குங்குலியத் தூபத்தையும் நல்ல விளக்கையும் வையுங்கள். உருத்திராணியும், திருமகளும், நிலமகளும் கலை மகளோடு கூடித் திருப்பல்லாண்டு பாடுங்கள். கணபதியின் சத்தியும், கௌமாரியும், மகேசுவரியும், கங்காதேவியும், முன்வந்து வெண் சாமரை வீசுங்கள். எமது தந்தையும் திருவையாற்றை உடையவனுமாகிய எம் தலைவனைப் பாடி, அவன் நிரம்ப அணிதற் பொருட்டுப் பொன் போலும் வாசனைப்பொடியை நாம் இடிப்போம்.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1280 on: October 16, 2015, 08:56:32 AM »
Tiruvachagam -10. Tiruk Kothumbi: The Holy King Bee:பூவேறு கோனும்
    புரந்தரனும் பொற்பமைந்த
நாவேறு செல்வியும்
    நாரணனும் நான்மறையும்
மாவேறு சோதியும்
    வானவருந் தாமறியாச்
சேவேறு சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. (1)அரசவண்டே! நீ, பிரமன், இந்திரன், சரசுவதி, திருமால், நான்கு வேதங்கள், முச்சுடர்கள், மற்றைத் தேவர்கள், ஆகிய எல்லாரும் அறியவொண்ணாத இடபவாகனனாகிய சிவபெருமானது திருவடியிற் போய் ஊதுவாயாக.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1281 on: October 16, 2015, 08:59:12 AM »
11. Tirth TheLLeNam:  A game with by young girls, called Kummi:


திருமாலும் பன்றியாய்ச்
    சென்றுணராத் திருவடியை
உருநாம் அறியஓர்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
ஒருநாமம் ஓருருவம்
    ஒன்றுமில்லாற் காயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. (1)

His Feet could not be perceived by Vishnu who went in quest of them as a boar.
That we may know of His entire form He came down as a Brahmin,  enslaved us and ruled us.
Lo,  we will hail Him with a thousand names who has neither a name nor a form, and clap Thellenam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2015, 09:01:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1282 on: October 16, 2015, 09:03:41 AM »
12. Tiruch Chazhal - Two groups of girls, each group speaking ill of Siva and the other group speaking highly
about Siva:பூசுவதும் வெண்ணீறு
    பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால்
    மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும்
    பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும்
    இயல்பானான் சாழலோ  (1)

Behold my friend !  He bedaubs Himself with the White Ash;
He adorns Himself with a raging serpent;  He speaks With His sacred lips the Vedas.
His bedaubing, speaking and adorning:
Wherefore do you question these?
Know that He is the Lord-God and unto each one of us.
He is its innate essence and nature,  Chaazhalo !


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2015, 09:05:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1283 on: October 16, 2015, 09:06:57 AM »
13. Tirup Poovalli - Girls plucking flowers for Siva:


இணையார் திருவடிஎன்
    தலைமேல் வைத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள்
    அத்தனையுந் துறந்தொழிந்தேன்
அணையார் புனற்றில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
புணையாளன் சீர்பாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. (1)


What time He placed His sacred Feet twain on my head,  that very moment I forsook all my kith
and kin whom I deemed as my help. Singing the glory of Him ? verily a float to cross the sea
of transmigration -, the One that dances in the Ambalam* at Tillai which is rich, in well-guarded pools,
We will gather blossoms from lianas.

(*Hall of Consciousness in Chidambaram)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2015, 09:09:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1284 on: October 16, 2015, 09:11:01 AM »
14. Tiru Undiayar - Girls standing on their toes and keeping their arms high above, and singing about
Siva:


வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீபற

ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற  . (1)


Bent was the bow;  the rumpus broke out;
The citadels three perished.
Fly until!  They were burnt simultaneously.
Fly until !

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2015, 09:13:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1285 on: October 16, 2015, 09:16:47 AM »
15. Tiruth ThOL Nokkam:  Singing about Siva's shoulders:பூத்தாரும் பொய்கைப்
    புனலிதுவே எனக்கருதிப்
பேய்த்தேர் முகக்குறும்
    பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை
    அம்பலத்தே திருநடஞ்செய்
கூத்தா உன் சேவடி
    கூடும்வண்ணம் தோணோக்கம் .  (1)

This indeed is the naturally-formed flowery pool.  Thus would I deem a mirage and essay to secure
water therefrom.
Lo,  You rid me of such folly,  O Dancer that enacts the mystic dance In the Ambalam* at splendorous
Tillai !  To gain at-one moment with Your golden Feet,  we play Tholl-Nokkam.


(*Chidambaram)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 16, 2015, 09:19:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1286 on: October 17, 2015, 09:04:52 AM »
16. Tirup Ponnoosal - The Holy Swing. Young girls playing in the swing:-


சீரார் பவளங்கால் முத்தங் கயிறாக
    ஏராரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தாள் நாயடியேற்
    கூராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆரா அமுதின் அருட்டா ளிணைபாடிப்
    போரார்வேற் கண்மடவீர் பொன்னூச லாடாமோ  . (1)

O ye damsels whose eyes are verily battling spears !  Its posts are wrought of coral;
Its ropes are chains of pearls and its plank is gold.  Be seated joyfully in the swing.
He graced me ? the cur of a servitor ?, With His feet like unto fresh-blown flowers which were
never beheld by Narayana.  He, in Grace, vouchsafed To me Uttharakosamangkai to dwell in that
Feet!  Singing the Grace of Him who is Nectar insatiable,  we will push the auric swing to make it
move to and fro.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 17, 2015, 09:08:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1287 on: October 17, 2015, 09:10:05 AM »
17.  Annaip Pathu - Telling the mother about her love for Siva.

வேத மொழியர்வெண் ணீற்றர்செம் மேனியர்
நாதப் பறையினர் அன்னே என்னும்
நாதப் பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும்
நாதர்இந் நாதனார் அன்னே என்னும் . (1)


(The answers of the the heroine to the mother, who questions her about the altered state of her
constitute this decade.)

O mother, she says: ``His words are the Vedas; He wears the white Holy Ash;
His body is ruddy;  His drum is Naada !  `` O mother, she also says:
``He whose drum is Naada is the Lord-Master of such masters like Brahma and Vishnu.' '

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 09:13:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1288 on: October 17, 2015, 09:15:03 AM »
18. Kuyil  Pathu:  Sending the Cuckoo to Siva as a messenger to explain her love


கீதம் இனிய குயிலே
    கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான்
பாத மிரண்டும் வினவில்
    பாதாள மேழினுக் கப்பால்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற்
    சொல்லிறந் துநின்ற தொன்மை
ஆதி குணமொன்று மில்லான
    அந்தமி லான்வரக் கூவாய். (1) 


O dulcet-voiced Cuckoo !  If asked where the Feet twain of our Lord,
are, they are beyond the seven nether worlds If again asked where His effulgent and gemmy crown is,
Lo, it is of ineffable pre-primordiality  He is without beginning, Guna or End.
Call Him to come.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 09:18:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1289 on: October 17, 2015, 10:13:15 AM »
19.  Tirudh  Dasangam:  Describing the ten aspects of Siva, His name, place, river, mountain etc.,

I propose to give all the ten verses.


ஏரார் இளங்கிளியே எங்கள் பெருந்துறைக்கோன்
சீரார் திருநாமம் தேர்ந்துரையாய் - ஆரூரன்
செம்பெருமான் வெண்மலரான் பாற்கடலான் செப்புவபோல்
எம்பெருமான் தேவர்பிரான் என்று . (1)O young and pretty Parakeet !  Even as Brahma ensconced on the white Lotus and Vishnu recumbent on the sea of milk, utter reverently the names of our King Of Perunturai, as `the Lord of Aaroor, the salvific Lord, Our God and the God of gods, ` may you chant His Ever-glorious and hallowed names, becomingly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 17, 2015, 10:16:29 AM by Subramanian.R »